Belépés
2019. július 20. szombat | 29. hét | 201. nap | 15:45 | Illés
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
15. évközi hét csütörtök 07.18
Letekintettem rátok, és láttam a bánásmódot, amelyben az egyiptomiak részesítenek titeket. Elhatároztam, hogy kivezetlek benneteket az egyiptomi rabságból a kananeusok, heteusok, amoreusok, ferezeusok, heveusok meg a jebuzeusok földjére, a tejjel és mézzel folyó országba. Ők hallgatni fognak szavadra.«
Azután Izrael véneivel együtt menj el Egyiptom királyához, és közöld vele: »Az Úr, a héberek Istene meglátogatott bennünket. Hadd menjünk háromnapi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak, a mi Istenünknek.« De tudom, Egyiptom királya nem engedi meg, hogy elmenjetek, ha erős kéz rá nem kényszeríti. Kinyújtom hát kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodajellel, amelyeket köztük véghezvinni szándékozom. Azokra majd elbocsát titeket."
Ez az Isten igéje. Kiv 3,13-20

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Bizalommal menjünk Jézushoz, a kegyelem forrásához!
Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását:
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok,
maroka, 2019. július 18. csütörtök, 09:04
Isten kormányzása
,,Az Úr ad csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet!" (Ézs 28,29)

Tanuljuk meg azt a rendet, amelyet Isten szentjeinek kormányzásában alkalmazni szokott. Én többször merészeltem előírni a mi Urunknak, Istenünknek azokat a bizonyos módozatokat, ahogyan az ő egyházát vagy más dolgokat kormányozhatná. - Ó, Uram, úgy szeretném, ha ezt a dolgot így intéznéd, és ilyen kimenetele lenne! - De Isten annak, amit kértem, éppen az ellenkezőjét tette. Ilyenkor azt gondoltam: az én tanácsom bizonyosan nem tesz Isten dicsősége ellen, hanem hasznára van, és hogy általa Isten neve megszenteltetik, az ő országa megerősödik, növekszik stb., vagyis tanácsom jó és megfontolt tanács. Azonban Isten kétségtelenül nevetett az ilyen bölcselkedésen, és ezt mondta: - Nos, én tudom, hogy te értelmes, tanult ember vagy, de sosem volt szokásom, hogy alávessem magam Péter, Márton doktor, vagy bárki más oktatásának, irányításának vagy vezetésének. Nem olyan Isten vagyok, akit oktatni vagy irányítani kell, hanem
kalmanpiroska, 2019. július 08. hétfő, 11:17
Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
Egyházadnak az egység és a béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek. Krisztus, a mi Urunk által.

Az Eucharisztia Krisztus áldozata és szentsége
A következő prefációt Nagycsütörtökön mondjuk; mondható még Krisztus szent teste és vére: Úrnapja főünnepén, továbbá az Oltáriszentségről szóló votív misékben.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
(Mert) Ő az igazi örök Főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, - és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt áraszt lelkünkbe, - ha értünk ontott vérét Isszuk,
maroka, 2019. június 20. csütörtök, 15:14
Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, mexikói vértanúk
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Akik Krisztusért minden áldozatot vállalnak, azokat maga Isten jutalmazza meg.
Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: ,,Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!"
Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent: ,,Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön örökké! Ámen."
Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és megkérdezte tőlem: ,,Kik ezek a fehér ruhások és honnan jöttek?" Ezt feleltem: ,,Te tudod, uram!" Erre ő azt mondta: ,,Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.
Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon
maroka, 2019. május 20. hétfő, 23:36
92. Zsoltár
Te pedig Uram, magasságos vagy örökké!

Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők!

De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét;
elárasztatom csillogó olajjal.

És legeltetem szememet az én ellenségeimen,
és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem.

Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon.
Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak.

Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám,
és hogy nincsen hamisság benne!

92 Zsoltár
dandej, 2019. április 24. szerda, 15:50
Imádság
,,Bár egyes keresztyén vallások liturgiája előírja a térdeplő helyzetet nyilvános imádkozás közben, ez a testhelyzet nem szükségszerűen fejez ki Istennel való élő közösséget. De ha valóban Istenünknek és Teremtőnknek valljuk Őt, aki elé járulunk, akkor szívbéli magatartásunknak nagyban segít, ha letérdelünk előtte."

-Richard A. Bennett-
kalmanpiroska, 2019. április 15. hétfő, 14:38
Jézus személye
,,Olyasvalaki, aki csupán ember volt, ám olyanokat állított, mint Jézus, nem lenne nagy erkölcsi tanítómester. Avagy eszelős volna - egy szinten azzal, aki magát buggyantott tojásnak tartja -, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell. Vagy Isten Fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, s valami annál is rosszabb. Bezárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. De ne hozakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcstanító volt! Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Ez nem állt szándékában."

-C. S. Lewis-
kalmanpiroska, 2019. március 10. vasárnap, 19:07
Komolyság és hálaadás
,,Félelemmel és reszketéssel kellene meggondolnunk, mi az, amit Isten elvárhat tőlünk és őszintén kellene Neki hálát adnunk, hogy felé való közeledésünket eltűri és megengedi, hogy eltűri azt a merészséget, amellyel azt hisszük, törődik velünk, s szégyenérzés nélkül arról akar megismertetni, hogy Istenünknek és Atyánknak nevezik."

-Soren Kierkegaard-
kalmanpiroska, 2019. február 14. csütörtök, 10:28
Szent Timóteus és Szent Titusz püs­pö­kök 01.26
- Igenaptár oldalon
Ennek az emléknapnak saját olvasmányai vannak.
Vagy:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Eszembe jut a benned lévő, képmutatás nélküli hit.
Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek Krisztus Jézusnak rendelkezéséből Krisztus Jézus apostola, (üdvözletét küldi) Timóteusnak, szeretett fiának a hitben!
Kegyelem, irgalom és béke az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!
Hálát adok Istennek - akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok -, amikor imádságaimban éjjel-nappal szüntelenül megemlékezem rólad. Ilyenkor könnyeidre gondolva, szeretnélek látni, hogy öröm töltsön el. Eszembe jut ugyanis a benned levő, képmutatás nélküli hit, amely előbb nagyanyádban Loiszban, majd anyádban, Eunikében élt, és biztosan tudom, hogy benned is megvan.
Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet
maroka, 2019. január 26. szombat, 00:50
Jézus megkeresztelése 01.13.
Fiam, benned telik kedvem."
Ezek az evangélium igéi. Lk 3,15-16.21-22

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből
Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében.
Testvéreim!
Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.
Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében.
Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy
maroka, 2019. január 13. vasárnap, 13:30
Ferenc Pápa: Isten gyermekei vagyunk
........
Képen: Ferenc pápa az év első általános kihallgatásán a VI. Pál teremben • Fotó: Vatican Media
...........
Ferenc pápa katekézise az év első szerdai audienciáján: Isten gyermekei vagyunk
A szentatya a vatikáni VI. Pál teremben fogadta az újév első általános kihallgatására egybegyűlt zarándokokat. Katekézisében folytatta a Miatyánkról elkezdett sorozatát és az ,,Evangélium forradalmáról" beszélt. A Hegyi-beszédről szólva a pápa emlékeztetett, hogy a keresztény önmagát Isten gyermekének tartja.
- Máté evangéliumának egy idézetéből indult ki Ferenc pápa katekézisében a szerdai általános kihallgatáson: ,,Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony
maroka, 2019. január 03. csütörtök, 09:50
Ő szolgálni jött
tegyek. Ezért mondja Jézus a Márk 10,45-ben: ,,az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon." Milyen borzalmas tévedés lenne, ha Jézus felhívását, hogy legyünk mindenki szolgája, úgy értenénk, hogy legyünk az Ő szolgái.
Nem erről van szó.
Arra kaptunk felhívást, hogy megtanuljuk, Ő hogyan szolgálhat bennünket. Ezt nem kellene szem elől tévesztenünk. Ez a keresztyénség lényege. Ez különbözteti meg a hitünket az összes többi, nagy világvallástól. Istenünknek nincs szüksége a szolgálatunkra, nem lesz attól dicsőségesebb, ha összeverbuvált katonák segíteni próbálnak neki. Ő annyira teljes, önálló, annyira teljes hatalommal, élettel és örömmel, hogy Őt az dicsőíti, ha szolgál bennünket.
Ezt Ő úgy viszi véghez, hogy emberi testet ölt magára, keresésünkre indul, és elmondja, hogy nem azért jött, hogy mi szolgáljuk Őt, hanem azért, hogy Ő legyen a mi szolgánk.
Ez olyan egyetemes igazság, amit fontoljunk meg, amit higgyünk el, valahányszor Jézus parancsot
kalmanpiroska, 2018. december 23. vasárnap, 13:53
1/38
Képek, videók
Azután....jpg
chillik
2016. szeptember 28. szerda, 03:18
Azután vége volna 01.jpg
chillik
2016. augusztus 20. szombat, 06:18
Azután vége volna 02.jpg
chillik
2016. augusztus 20. szombat, 06:17
Azután...
pacsakute
2014. július 02. szerda, 20:33
Azután cserélünk?
janna53
2013. április 24. szerda, 21:25
Azután a barátok.jpg
cserkata
2010. március 23. kedd, 09:29
Azután apával is
tothgergo
2008. március 24. hétfő, 23:02
Az állatok királya
sanci81
2018. február 02. péntek, 16:54
Szibéria harcos királyai
sanci81
2017. április 16. vasárnap, 16:39
míkonosz-királyai-2-10 24x
astropapa58
2016. január 27. szerda, 05:52
A body building királyai
vidocq_
2014. augusztus 31. vasárnap, 20:57
az-erdo-kiralya.jpg7.j pg
erzsikepuskas
2014. május 07. szerda, 12:41
Az állatok királya...jpg
farkas1945
2013. november 11. hétfő, 18:18
Úgy lett a pop királya.jp
pacsakute
2013. március 09. szombat, 11:34
a kamuzás királya.jpg
agica2004
2012. december 31. hétfő, 20:52
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.