Belépés
2018. december 11. kedd | 50. hét | 345. nap | 10:12 | Árpád
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kikre száll az isteni áldás?
,,Az isteni áldás csak azokra száll, akiknek gondolatai tiszták és cselekedetei igazak, illetve segítségükre lesz azoknak is, akik a szabálytalanságoktól és romlástól el akarnak fordulni. Továbbá megzabolázza bennünk a meggazdagodás utáni erős vágyat és a dicsőség hamis kívánságát. Hogy is ne lenne szégyenteljes dolog Isten segítségében bízni, miközben olyan dolgokra vágyunk, melyek ellenkeznek az ő Igéjével? Távol legyen Istentől, hogy áldását adja arra, amit szájával megátkoz!"

-Kálvin János-
kalmanpiroska, 2018. augusztus 24. péntek, 10:57
Spurgeon: Az igazak kívánsága teljesül
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza


Az igazak kívánsága teljesül

"Az igazak kívánsága pedig teljesül.."
(Péld 10,24.)

Mivel az igaz kívánsága is igaz, Isten nyugodtan teljesítheti azt. Viszont sem az egyes embernek, sem a társadalomnak nem lenne hasznára, ha ez az ígéret a gonoszoknak is szólna. Tartsuk meg az Úr parancsolatait, akkor Ő is méltányolni fogja kéréseinket.

Ha azonban az igaz ember esetleg jogtalan dolgot kíván, az nem fog teljesülni. De rá fogunk jönni, hogy ezek nem is valóságos kívánságok, hanem félreértésből, vagy eltévelyedésből fakadtak, és így az szolgál javunkra, ha nem valósulnak meg.

Halogatja az Úr kívánságaink teljesítését? Ez a mai ígéret bátorítson a további könyörgésre. Vagy esetleg végleg megtagadta kérésünk teljesítését? Akkor
ronix, 2018. április 16. hétfő, 22:59
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 21. fejezet
Bölcs Salamonnak példabeszédei 21. fejezet

1
Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!
2
Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.
3
Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.
4
A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.
5
A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut.
6
A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, akik a halált keresik.
7
Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni.
8
Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.
9
Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.
10
Az istentelennek lelke kiván gonoszt; és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő
ronix, 2017. március 28. kedd, 20:55
Járuljunk bizalommal a kegyelmet adó Istenhez!
Járuljunk bizalommal a kegyelmet adó Istenhez!
Testvéreim!
Az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden fel van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.
Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, azért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
Ez az Isten igéje.
Zsid 4,12-16

Imádság:
Urunk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben, bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk. Hisszük, hogy te tudsz és akarsz is
maroka, 2017. január 14. szombat, 09:13
Szt. István intelmei
feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: "Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben]." És ismét: "Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram." Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem
erzsikepuskas, 2016. augusztus 19. péntek, 19:08
Példabeszédek 11–15:33-ig terjedő fejezetei
testét.18Hamis bért szerez a gonosz, de igaz fizetséget az, aki igazságosságot vet.19Aki szilárdan kiáll az igazságosság mellett, arra élet vár, ám aki a rosszat hajhássza, az a halálba siet.20A csalárd szívűeket utálja Jehova, de azokban gyönyörködik, akik feddhetetlenek útjukon.21A rosszak nem maradnak büntetlenül, még ha kéz a kézben járnak is, az igazságosak utódai viszont meg fognak menekülni.22Mint a disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, aki elfordul az értelemtől.23Az igazságosak kívánsága biztos, hogy jó, a gonoszok reménye pedig bősz harag.24Van olyan, aki osztogat, mégis gyarapodik, és van olyan, aki nem adja meg azt, ami jár, de csak szükséget szenved.25A bőkezű lélek megkövéredik, és aki bőven öntöz, maga is bőven öntözött lesz.26Aki visszatartja gabonáját, átkozza azt a nép, aki viszont engedi, hogy megvegyék azt, annak fején áldás.27Aki jóra törekszik, jóakaratot keres, de aki rosszra törekszik, maga jár pórul.28Aki gazdagságában bízik, elesik, de az igazságosak kivirágoznak,
charlotteani, 2016. augusztus 04. csütörtök, 18:50
Az igazak kívánsága
,,Amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz." (Példabeszédek 10:24)


,,Egyet kérek az Úrtól", mondja Dávid, ,,hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében: hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában" (Zsolt 27:4). A templom Isten háza volt, ott jelent meg, ott ismertette meg magát népével. Ezért kívánta Dávid olyan nagyon, hogy ott lakhasson. Ott akarta az Úr kedvességét szemlélni, és tanulmányozni. Isten megígérte, hogy ott lesz a templomban, hogy onnan népét megáldja. ,,Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged" (2Móz 20:24). Ezért kívánkoznak Isten gyermekei Isten házába, hogy megmaradjon az Istennel való közösségük, és azon növekedhessenek.
Dávid a Zsolt 84-ben tesz bizonyságot arról, hogy nagyon kívánkozik Isten házába. Emésztődik lelke az Úrnak tornácai után. Ahogy két szerelmes várja és kívánja egymás levelét, ugyanígy Isten rendelkezései is
kalmanpiroska, 2016. július 26. kedd, 13:43
Isten jelenléte
,,Amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz." (Példabeszédek 10:24)


Isten jelenléte megújítja, megreformálja, felélénkíti, megszenteli, megörvendezteti és megkönnyíti a szívet. Az Ő jelenléte megszüntet minden szükséget. Meggyógyít minden betegséget, megment minden veszélyből; élet a halálban, menny a pokolban, sőt, minden mindenekben. Nem csoda, hogy az Istennel való közösség vagy az Ő jelenléte az igazak kívánsága.
Ha Isten velünk van, nyilvánvalóvá lesz rólunk is és másokról is, hogy kik vagyunk. Mózes azt mondta: ,,Ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped, minden néptől, amely e földnek színén van" (2Móz 33:15.16).
Akkor ismerik meg az igazak legjobban magukat. Akkor értik meg világosan, hogy ők Isten népe, mivel orcája velük jár. Ezért válaszolja az Úr: ,,Az én orcám menjen-é
kalmanpiroska, 2016. július 25. hétfő, 17:45
Te mire vágyol?
,,Amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz." (Példabeszédek 10:24)


Mi az, amit Isten gyermekei kívánnak, amíg itt élnek? Az Istennel való közösséget kívánják. Ézsaiás azt mondja erről: ,,Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben téged keresett" (Ézs 26:9). Annak okát, hogy miért vágyott erre, az előző vers magyarázza meg: ,,Neved és emlékezeted után vágyott a lélek!"
Az istentelenekről az ellenkezőt állítja az Írás, hallgasd csak: ,,Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk" (Jób 21:14). Az istentelenek nem szeretik az Ő jelenlétét és parancsait. Azt mondják: ,,Micsoda a mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?" (Jób 21:15). ,,Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit" (Mal 3:14).
Az igazak azonban azt mondják: ,,Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a
kalmanpiroska, 2016. július 23. szombat, 11:50
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 13. fejezet
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 13. fejezet
1
A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
2
A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
3
Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; aki felnyitja száját, romlása az annak.
4
Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
5
A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
6
Az igazság megőrzi azt, aki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
7
Van, aki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
8
Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem
ronix, 2016. július 04. hétfő, 21:26
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 11. fejezet
Bölcs Salamonnak példabeszédei 11. fejezet

1
Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.
2
Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.
3
Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.
4
Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.
5
A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.
6
Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg a hitetlenek.
7
Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.
8
Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.
9
Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az
ronix, 2016. június 28. kedd, 22:00
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 10. fejezet
Bölcs Salamonnak példabeszédei 10. fejezet

1
Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.
2
Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból.
3
Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.
4
Szegénynyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
5
Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.
6
Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
7
Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
8
A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
9
Aki tökéletességben jár,
ronix, 2016. június 24. péntek, 22:06
1/7
Képek, videók
Isteni Szerencse.
alvaro-hopihe
2018. március 25. vasárnap, 13:48
ISTENIIRG.jpg
katolikusokoldala
2018. február 23. péntek, 18:18
isteni.png
chillik
2017. november 21. kedd, 15:01
isteni kéz.png
chillik
2017. november 21. kedd, 15:00
isteni 002.png
chillik
2017. november 21. kedd, 14:59
ISTENI-LETT.gif
bobecili
2017. szeptember 15. péntek, 16:56
Isteni szerencse, vagy ne
alvaro-hopihe
2017. június 21. szerda, 12:14
Isteni hívószámok
pacsakute
2017. március 05. vasárnap, 17:21
Ennek isteni illata van,
henrietta_szantonezvelihar
2016. szeptember 05. hétfő, 16:06
isteni_irgalmassag_000 5.j
tnemarika
2016. augusztus 27. szombat, 20:21
A tehetség isteni áldás.j
suzymama43
2014. október 04. szombat, 15:27
Áldás isteni irgalmasság
sacimama
2014. április 26. szombat, 19:21
harmadik kör utáni eredmé
maroka
2018. december 11. kedd, 00:14
Sortűz utáni halottak
furaila
2018. november 23. péntek, 17:41
Vihar utáni gondolatok.jp
chillik
2016. október 18. kedd, 04:31
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.