Belépés
2019. december 07. szombat | 49. hét | 341. nap | 14:49 | Ambrus
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Teherhordozás
népével való közösség életébe. Csakhogy a terhek közé tartoznak még az élet gondjai, bajai, kísértései és csalódásai is, amelyekkel időnként mindnyájunknak szembe kell néznünk. Ilyenkor egymás terhét hordozzuk, ha egymást vigasztaljuk, bátorítjuk, anyagi javainkat egymással megosztjuk, és segítő tanácsokat adunk. Ez azt jelenti, hogy magunkat beleéljük a másik problémáiba, még akkor is, ha ezért nagy, személyes árat kell fizetnünk. Ha ezt tesszük, akkor betöltjük a Krisztus törvényét, amely éppen a felebarátunk iránti szeretetet tartalmazza.

Az 5. versben a ,,teher" viszont valami mást jelent. Olyan terhet, amit egyszerűen hordanunk kell, függetlenül attól, hogy nehéz vagy könnyű. Pál ezzel azt fejezi ki, hogy mindenki maga hordozza a felelősség terhét, amikor majd meg kell jelennie a Krisztus ítélőszéke előtt. Akkor már szó sem esik arról, milyen volt az életünk másokéhoz viszonyítva. Saját cselekedeteink alapján ítéltetünk meg, ahogyan fel van jegyezve, és annak megfelelően vesszük majd a
kalmanpiroska, 2019. november 30. szombat, 08:02
Parancsolat
,,Ne kívánd a te felebarátodnak házát. - És ne kívánd a te felebarátodnak feleségét; se szolgáját, se szolgálóeányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé." (2Móz 20,17; 5Móz 5,21)

Ez a két parancsolat megtiltja még a gerjedelmet és a legyőzhetetlen kívánságot is, amely természetünkben rejtőzik, sőt, a gonosz gondolatok gyökerét is. Tehát a hatodik és hetedik parancsolat megtiltja a szív fellobanását, a test tagjainak jelzéseit, a száj szavait és a gonosz test cselekedeteit, magukat az első rezdüléseket is, a gerjedelemmel és a gyökérrel - mint azok eredetével - együtt. Mert nekünk, mielőtt a mennyek országába mennénk, oly tisztákká kell lennünk, hogy ne legyenek már bennünk a gonosz rezdülések, sem a gyökér, amely a gonoszra hajlik, hanem a test és lélek tökéletesen egészséges legyen, hogy minden szenvedélytől szabadok legyünk. Azonban ez ebben az életben nem következik be, és nem is áll a mi hatalmunkban. Mert ugyan ki dicsekedhetne azzal, hogy tiszta
kalmanpiroska, 2019. november 06. szerda, 12:09
Mai evangélium - Rózsafüzér Királynője 10.07
tudod, hogy szeretlek. Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!

Elmélkedés
Jó szándék van a szívében, hiszen azt szeretné tudni, hogy mit kell tennie az örök élet elnyerése érdekében. Jézus azt válaszolja neki, hogy a mózesi törvény tartalmazza az ember feladatát. A törvénytudó ekkor fel is idézi a következőt: ,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat."
A főparancsról, a legfőbb törvényről Máté és Márk evangéliumában az írástudók faggatják Jézust, és nekik válaszolva mondja az Úr azt, hogy az Isten és a felebarát felé irányuló szeretet a legfontosabb (vö. Mt 22,34-40 és Mk 12,28-31). Az Isten iránti szeretet és az emberek iránti szeretet nincs összekapcsolva az ószövetségi törvényben, két külön helyen szerepel (vö. MTörv 6,5 és Lev 19,18), a kettő egymás mellé állítása vélhetően Jézustól származó újítás.
maroka, 2019. október 07. hétfő, 09:55
Szent Fausztina szűz 10.05
Szent Fausztina nővérre, az Isteni Irgalmasság apostolára, a misztikusra emlékezünk halálának évfordulóján, emléknapján, október 5-én.
.....................
Fausztina nővér Elena Kowalska néven született a lengyelországi Glogowiecben 1905. augusztus 25-én, tízgyermekes parasztcsalád harmadik gyermekeként. Gyerekkorától feltűnt engedelmessége, segítőkészsége, imádságszeretete és a szegények iránti érzékenysége. Első szentáldozása után, kilencéves korában tudatára ébredt Isten jelenlétének lelkében. Három évig járt iskolába, majd szolgáló lett módos családoknál, hogy segítse szüleit és testvéreit.
Szülei nem járultak hozzá, hogy kolostorba lépjen, azonban egy látomás után elhatározta, hogy követi Jézus hívását. Varsóba ment, és 1925. augusztus 1-jén fölvételét kérte az Irgalmas Szűz Nővéreinek zárdájába, ahol a Fausztina nevet kapta.
A varsói, vilnai és plocki zárdákban volt szakács, kertész, kapus nővér.
maroka, 2019. október 05. szombat, 13:26
Limai Szent Róza szűz - virágárusok, kertészek, hímzők ....
vezekléseivel is lelki anyja és mesternője, a kétszáz évvel korábban élt, s ugyancsak domonkos harmadrendi Sienai Szent Katalin példáját követte.

Mindez környezetét részben csodálatra, részben megütközésre indította. Ő maga azonban tudta, hogy - Szent Pál szavaival élve - hiába adná oda a testét egészen elégő áldozatul, hiába osztaná szét mindenét a szegényeknek, ha a szeretet kettős törvényét nem teljesíti, semmit nem használ neki. Ezért minden erejével és figyelmével Isten és a felebarát iránti szeretet útján akart járni. Szerette és követte Sienai Szent Katalin példáját; buzgón olvasta Granadai Szent Lajos és Keresztes Szent János írásait; csodálattal és imádsággal kísérte Solanói Szent Ferenc perui misszióját, melyet az indiánok között végzett.
,,Ha nem nő volnék, tanulmányaim végeztével azonnal teljes erőmmel a missziós munkának szentelném magam. Arra törekednék, hogy a legvadabb és legelhagyatottabb vidékekre menjek, ahol még kannibálok élnek. Csak azzal törődnék, hogy
maroka, 2019. augusztus 23. péntek, 17:10
Útravaló – 2019. július 14.
Mai rohanó és érzéketlen világunkban hányan és hányszor fordítják el fejüket az utcán, amikor valaki rosszul van. Sőt, hallottam, amikor azt mondta valaki: ,,Én nem megyek oda, mert lehet, hogy részeg." A másik pedig: ,,Nem akarok semmibe belekeveredni!" Ha valaki integet az út szélén, szinte senki sem áll meg. Féltik az autóikat, féltik az ülések kárpitját.
Ha megkérdeznénk fiatalokat: ki a segítségre szoruló felebarátod?, már a ,,felebarát" szónál megakadnának. Azt már nem is érdemes megkérdezni, hogy ki a szamaritánus ebben a történetben. Egy új világban élünk, ahol az egymás iránti érzéketlenség eluralkodott. Ha megjelenik is valahol egy kis odafigyelés egymásra, az a család. Azon kívül ritka. A ,,magaddal foglalkozz, és ne törődj mások életével, problémáival" mentalitást sajátítják el a gyermekek szüleiktől. Erre nevel a média, erről szólnak a televíziós sorozatok.
Jézus példabeszéde ma is tanít minket. Azért mondja az imént hallott evangéliumi
maroka, 2019. július 14. vasárnap, 07:34
Angyalszó - Isten él bennünk; Isten élete bennem; Elmenvén .
tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy - miközben hittel valljuk a három isteni személyt - éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!
Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az örökkévalóságba!
Hisszük, hogy a Szentlélek napjainkban is velünk, bennünk van, és építi az Egyház közösségét.

Isten élete bennem
Minden ember az Isten képmása, mindenki neki köszönheti életét. A másik emberre, a felebarátra az
Atya úgy tekint, mint szeretett gyermekére.
Ő is a Fiú testvére, Jézus Krisztus által megváltott ember, a Szentlélek temploma. A másik emberben, embertársamban Isten lakik. Hogyan közeledem hozzá? Meglátom-e, tisztelem-e benne Istent? A másik ember iránti előítélet, igazságtalanság és szűkkeblűség saruja nem a lábamat, hanem a szívet szorítja, ezért jobb volna eltávolítanom, hogy szabadon, szeretettel és megbocsátóan közeledjek minden emberhez, tisztelve benne azt a méltóságot, amely abból
maroka, 2019. június 18. kedd, 22:05
Szentháromság vasárnap 06.16
Ez a jelenlét olykor éget, a tűz és a láng erejével megtisztítja lelkünket a bűntől, máskor szelíd melegével tölt el, átjárja lelkünket szeretete és jósága. Alázattal és méltatlanságunk tudatában időzünk Isten jelenlétében, s közben felébred, erősödik bennünk a vágy, hogy földi életünk után eljuthassunk a mennybe, ahol színről színre láthatjuk majd őt.
Gondolatainkat abba az irányba érdemes továbbvinnünk, hogy minden ember az Isten képmása, mindenki neki köszönheti életét. A másik emberre, a felebarátra az Atya úgy tekint, mint szeretett gyermekére. Ő is a Fiú testvére, Jézus Krisztus által megváltott ember. Ő is a Szentlélek temploma, az ő életét is a Lélek szenteli meg. A másik emberben, embertársamban Isten lakik. Hogyan közeledem hozzá? Meglátom-e, tisztelem-e benne Istent? Ha csak emberi hibáit és gyengeségeit veszem észre, akkor nagyon egyoldalú vagyok. Ha rosszat feltételezek róla és elítélem őt cselekedetei miatt, akkor nagyon igazságtalan vagyok. A másik ember iránti előítélet, igazságtalanság
maroka, 2019. június 16. vasárnap, 07:31
Az evangélium tanítása és ereje
,,A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük." (Róm 3,31)

Íme, ez az evangélium tanítása és ereje, valamint az a kincs, amely által üdvözülünk, amely arra ösztönöz minket, hogy elkezdjük a törvényt betölteni. Mert ahol a Krisztus nagy, alaptalan szeretetét és jótéteményét felismerik, és abban hisznek, ott felbuzog Isten és a felebarát iránti szeretet. Mert a Szentlélek ily felismerés és vigasztalás által arra indítja a szívet, hogy az Istenért dobogjon, dicséretére és az iránta érzett hálából szívesen tegye, amit kell, óvakodjék a bűntől és engedetlenségtől, adja magát örömmel mindenki szolgálatára és segítségére, s ha mindezekben gyengeséget érez, akkor Istent hívva segítségül harcoljon a test és az ördög ellen stb. Ebben a hitben mindig fölfelé törve Krisztushoz igazodik, és ha a törvénynek nem tesz eleget, azzal vigasztalódik, hogy Krisztus azt már betöltötte, az ő gazdagságát és erejét ajándékba adja, így mindörökre a mi
kalmanpiroska, 2019. május 18. szombat, 11:30
Keresztút Ferenc pápával nagypénteken a Colosseumban
felégetik, a földdel teszik egyenlővé - sok ezer kirekesztett, kizsákmányolt és elfeledett nő és férfi álmaival és reményeivel együtt. Hány gyermeket ér hátrányos megkülönböztetés a származása, a bőrszíne vagy a társadalmi rétege miatt! Hány anyuka érzi megalázva magát, amikor azt látja, hogy a kortársaik, az iskolatársaik kinevetik a gyermekeiket, és kizárják őket a lehetőségekből!
Megköszönjük neked, Urunk, hogy a saját életeddel adtál példát arra, miként nyilvánul meg az igazi és érdekmentes felebaráti szeretet, különösen az ellenségeink vagy azok felé, akik egyszerűen csak másmilyenek. Úr Jézus, mi magunk - a tanítványokhoz hasonlóan - hányszor vallottuk már nyilvánosan a követőidnek magunkat, amikor gyógyítottál és csodajeleket vittél végbe, amikor jóllakattad a népet és megbocsátottad a bűnöket. De egyáltalán nem volt könnyű megérteni téged, amikor a szolgálatról és a megbocsátásról, a lemondásról és a szenvedésről beszéltél. Segíts, hogy mindig mások szolgálatára szenteljük az
maroka, 2019. április 20. szombat, 16:15
Minden este is imádkozni kell
könyörgéssel.
1. Adj hálát Istennek, hogy téged azon a napon minden gonosztól megőrzött. Gondold meg, hogy sokan azon a napon nyomorúságba, betegségbe, keserves állapotba estek, tűz, víz és egyéb veszedelmek miatt javaikban kárt vallottak, vagy életüktől is megfosztattak és az élők földjéből kitöröltettek, neked pedig kedvezett az isteni jóság, holott te is mindazt megérdemelted volna.
2. Gondold meg és vizsgáld meg aznapi beszédeidet és cselekedeteidet. Ha valamit cselekedtél, ami Isten és felebarátaid iránti kötelességeiddel ellenkezik, alázd meg magad, kérj Istentől kegyelmet és bocsánatot, mielőtt aludni mennél.
3. Gondold meg, hogy az az éjszaka életed utolsó éjszakája lehet, mivel mikor egyáltalán nem is gondolnád, elkérhetik a te lelkedet tőled. Azért olyan indulattal és készülettel feküdj le, mintha többé fel nem virradnál.
4. Kérd az Isten kegyes oltalmát, kérj őrzőt magad mellé szent angyalai közül, hogy megmenekedhess az éjszaka bántásaitól és minden veszedelmétől. Éjszaka is,
kalmanpiroska, 2019. április 16. kedd, 19:10
Jakubinyi György érsek kiterjeszti a csíksomlyói búcsút ....
egyetemes könyörgések közé egyet vagy kettőt tegyenek be a mellékelt könyörgésekből.
- 2. A szentmisék után az ,,Isten Szolgája Márton Áron" kezdetű imádság előtt mondjuk el a következő imádságot a pápalátogatás lelki gyümölcseiért:
Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszent egyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen.
- 3. A nagyböjti triduumokat használják fel a pápalátogatás előkészítésére.
- 4. A főpásztor szorgalmazza az egyházközségekben előadások, előadás-sorozatok megtartását Ferenc pápával és Erdélyben tett látogatásával kapcsolatban.
Az ünnepi körlevél teljes terjedelmében ITT érhető és olvasható el.

Forrás és fotó:
maroka, 2019. január 23. szerda, 10:52
1/36
Képek, videók
teherhordó.jpg
agica2004
2009. július 30. csütörtök, 12:53
A lelki terhek..
groszmadel
2014. január 14. kedd, 14:01
az élet korai gondjai.jpg
agica2004
2007. szeptember 13. csütörtök, 14:52
Problémáink....
rodes53
2011. november 20. vasárnap, 11:15
Felebaráti szeretet imája
sacimama
2013. június 04. kedd, 09:37
Két felebarát
iole
2013. március 16. szombat, 22:37
Felebarátnak.jpg
szalaigabi
2009. június 16. kedd, 08:03
0 felelősség.jpg
lovaszmarika
2017. július 10. hétfő, 11:09
Felelösség.jpg
chillik
2017. június 27. kedd, 05:10
Felelősség-NULLA
1vargaildyko
2016. szeptember 30. péntek, 05:23
Nem a Te felelősséged....
pacsakute
2016. április 04. hétfő, 19:40
Felelősséget érzek....jpg
pacsakute
2014. július 07. hétfő, 17:22
Felelősség-TÉL.jpg
1vargaildyko
2014. március 11. kedd, 11:57
Felelősség - kép.jpg
anci-ani
2012. szeptember 14. péntek, 00:13
felelősség.jpg
grimilda
2009. április 16. csütörtök, 16:59
Címkék
Szent Péter, szeretet kettős, élők földjéből, ellenségeink vagy, felebarát iránti, egyházközségekben előadások, misztikusra emlékezünk, szegények iránti, törvénytudó ekkor, főpásztor szorgalmazza, ószövetségi törvényben, saját életeddel, szívet szorítja, napon minden, felelősség terhét, Szent Pál,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.