Belépés
2020. július 05. vasárnap | 27. hét | 187. nap | 06:12 | Emese, Sarolta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Micsoda a te szolgád?
"Egyszer megkérdezte Dávid: Maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért?" 2Sámuel 9,1

Méfibóset annak a Saul királynak volt az unokája, aki ismételten megkísérelte megölni Dávidot. Lázadó családból származott, amely joggal várhatta, hogyha Dávid trónra jut, akkor kiirtja. Azonkívül Méfibóset tehetetlen nyomorék volt, mert dajkája leejtette, amikor még kicsiny volt. Az a tény, hogy más házában lakott Lódebárban (ami azt jelenti: ,,nincs legelő"), arra enged következtetni, hogy teljesen elszegényedett. Lódebár a Jordán keleti partján feküdt, messze Jeruzsálemtől. Tehát nem Méfibóset érdeme volt, hogy Dávid kegyelmét elnyerhette.

Mindennek ellenére Dávid tudakozódott felőle, követeket küldött hozzá, elhozatta a királyi palotába, biztosította, hogy nincs mitől félnie, gazdaggá tette azzal, hogy neki ajándékozta Saul minden birtokát, és szolgasereget rendelt melléje. Sőt, megtisztelte azzal, hogy a király asztalánál ehetett, együtt a király
kalmanpiroska, 2019. december 30. hétfő, 19:29
Tieid vagyunk
,,Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia! Békesség, békesség neked! Békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened!" 1Krónika 12,19

A Dávid felé elhangzó hűségnyilatkozatot tulajdonképpen minden hívőnek át kellene vennie, az Úr Jézus iránti odaadásának kifejezésére. A királyok Királya nem éri be félszívű vagy megosztott hűséggel. Egész szívünket akarja.

Mély benyomást keltett bennem egy francia katona története. Súlyosan megsebesült az egyik napóleoni háborúban. Az orvosok úgy látták, hogy élete megmentésére műtétet szükséges végrehajtani. És akkoriban még nem ismerték a narkózist. Amikor az orvos az első bemetszést végezte a katona mellén, az megszólalt: ,,Doktor úr, vágjon egy kissé mélyebbre, akkor ott megtalálja a császárt". A császár tehát bizonyos értelemben a katona szívének trónján ült.

Amikor Erzsébet angol királynőt megkoronázták, viszonylag fiatal volt. Nagyanyja, Mary királyné ekkor levelet küldött neki hűségnyilatkozatával, amelyet ezekkel a
kalmanpiroska, 2019. december 29. vasárnap, 20:53
Beavatkozás
,,Kóbor kutyát ragad fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze." Példabeszédek 26,17

Az Igéből világos, hogy a szóban forgó kutya nem valamilyen barátságos háziállat, amely talán még szívesen is veszi, ha a füle tövét megvakarjuk. Itt az elvadult, morgó kóbor kutyáról van szó, amely gyanakvóan vicsorít mindenkire. Már az is valószínűtlen, hogy annyira meg tudjuk közelíteni, hogy a fülénél megragadjuk. De ha mégis meg tudnánk ezt tenni, akkor kerülnénk csak kétségbeejtő helyzetbe: sem fülénél fogva tartani, sem elengedni nem mernénk.

Találó kép ez arról az emberről, aki olyan viszályba keveredik, amihez semmi köze. Mert hamarosan magára vonja mindkét veszekedő fél haragját.

Úgy érzik, hogy a közbelépő harmadik akar győztes lenni, ezért azután elfeledkeznek saját véleménykülönbségükről, és összefognak a harmadik ellen.

Nevetünk azon az ír emberen, aki odamegy két verekedőhöz, és megkérdezi tőlük: ,,Ez privát küzdelem, vagy beszállhat mindenki?" -
kalmanpiroska, 2019. december 28. szombat, 20:47
Akaratod tedd le
,,Ez az én testem, amely tiértetek megtöretik." 1Korintus 11,24

Amy Carmichael négy dolgot sorol fel, amely a Bibliában megtöretik, és aminek egészen konkrét eredménye van:

Összetört korsók (lásd Bír 7,19-20) - amelyekből a világosság felragyogott.

Az összetört alabástrom edény (Mk 14,3)- amelyből kiömlött a drága kenet.

Öt megtört kenyér (Mt 14,19) - amellyel éhezők jóllaktak.

Az Úr megtört teste (1Kor 11,24) - amely által a világ megváltatott.

S most a mienk az a kiváltság, hogy hozzá soroljunk egy ötödiket, mégpedig a magunk összetört akaratát, amelynek eredménye a békességes és teljes élet.

Sokan járultak üdvösséget keresni a kereszthez úgy, hogy még sohasem engedték saját akaratukat összetörni. Lehet, hogy kedves, szelíd a természetük, lehet, hogy mindig suttogva beszélnek; kifelé talán nagyon kegyes benyomást keltenek; ugyanakkor vasakaratuk van, amely megakadályozza, hogy övék legyen a legjobb, amit Isten életünknek
kalmanpiroska, 2019. december 27. péntek, 08:36
Mindennél fontosabb
,,Sodoma királya azt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!" 1Mózes 14,21

Idegenek törtek be Sodomába, és foglyul ejtették Lótot családjával együtt, azonkívül magukkal vittek igen sok zsákmányt. Amikor ezt Abrám meghallotta, fölfegyverezte szolgáit, és utána eredt a betolakodóknak. Damaszkusz közelében érte utol őket, kiszabadította a foglyokat és visszavette a zsákmányt. Ezután Sodoma királya Abrám elé járult, mikor az visszatért, és azt mondta neki: ,,Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!" Abrám erre azt felelte, hogy még egy saruszíjat sem fogad el a királytól, nehogy az azt mondhassa: ő tette gazdaggá Abrámot.

Bizonyos értelemben Sodoma királya itt a Sátán képe, aki mindig azt akarja, hogy a hívők anyagi dolgok iránt érdeklődjenek, és közben elfelejtkezzenek a körülöttük élő emberekről. Abrám ellenállt ennek a kísértésnek. Sokaknak nem sikerül ez hasonló helyzetekben.

Az emberek mindig fontosak; a
kalmanpiroska, 2019. december 26. csütörtök, 14:32
A nagy titok
,,Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent (hús)testben..." 1Timóteus 3,16

Valóban nagy a kegyesség titka, nem azért, mert titokzatos marad, hanem azért, mert olyan elképesztő. A titok az a bámulatra méltó fölismerés, hogy Isten hús-vér emberré lett.

Ez pl. azt jelenti, hogy az Örökkévaló beleszületett egy olyan világba, amelyet az idő határoz meg. Ő, az Időtlen, eljött a naptár és az órák világába.

Az Egyetlen, Aki mindenütt jelenvaló, Aki egy időben minden helyen ott van, egyetlen helyre korlátozta magát, mint Betlehem vagy Názáret, Kapernaum vagy Jeruzsálem.

Csodálatos, hogy a mennyet és földet betöltő nagy Isten magára vette az emberi test korlátait. Mikor az emberek reánéztek, joggal mondhatták: "Benne lakik az Istenség egész teljessége testileg."

A Teremtő meglátogatta ezt a Föld nevű jelentéktelen bolygót. Ez a világmindenség többi részéhez képest egy porszem csupán. Mégis, a mindenség többi részét otthagyta, s hozzánk jött el Isten.
kalmanpiroska, 2019. december 25. szerda, 17:47
Mi, vagy Ki a várad?
"A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli." Példabeszédek 18,11

Annak a gazdag embernek, akiről Lukács evangéliumában olvasunk, annyi gazdagsága volt, hogy egyáltalán nem is tudta, mit kezdjen vele. Ezért elhatározta, hogy lerontatja csűreit és magtárait, és nagyobbakat építtet. Csakhogy nem tudta: mihelyt építési terveit megvalósította, meg fog halni. A gazdagsága nem őrizheti meg a haláltól és a sírtól!

Sider ezt mondja mindezzel kapcsolatban: ,,Ez a kapzsi ember típusa. Csillapíthatatlan vágy él benne, hogy egyre nagyobb gazdagságot halmozzon fel, amire tulajdonképpen nincs is szüksége. És a gazdagság felhalmozásában elért páratlan sikere arra az istenkáromló következtetésre vezeti el őt, hogy az anyagi javak minden szükségét ki tudják elégíteni. Isteni szempontból azonban az ilyen magatartás merő őrültség. Isten szemében ez az ember bolond."

Van egy mese arról az emberről, aki tőzsdespekuláció útján akart meggazdagodni. Amikor valaki felajánlotta
kalmanpiroska, 2019. december 24. kedd, 10:48
Nem uralkodik
,,Aki Őbenne marad, az nem vétkezik, aki vétkezik, az nem látta Őt, és nem is ismeri őt" 1János 3,6

Tegnap olyan igehellyel volt dolgunk, amely gyakran okoz nyomorúságot azoknak a keresztyéneknek, akik komolyan veszik hívő voltukat. Ma János első leveléből három olyan verset olvasunk, amelyek ugyanúgy nyugtalanítják a hívőket, ha tudatában vannak bűnös voltuknak. A fent idézett vershez járul egy további: ,,Aki Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az Ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született" (1Jn 3,9). És ehhez egészen hasonlót olvasunk az 1János 5,18-ban: ,,Tudjuk, hogy aki Istentől született, az nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti." Ha ezeket az Igéket egymástól elkülönítve olvassuk, akkor felmerülhet a kérdés, hogy valódi keresztyének vagyunk-e?

Ugyanebben a jánosi levélben máshol azt olvassuk, hogy a hívők is vétkeznek, pl. az 1,8-10-ben és a 2,1b-ben.

A nehézségeket főként
kalmanpiroska, 2019. december 23. hétfő, 13:32
Gyülekezet
,,...ahogyan Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és önmagát adta érte." Efézus 5,25b

A Gyülekezet fontos helyet foglal el Jézus Krisztus tervében, és számunkra is éppoly fontosnak kell lennie.

Az Újszövetség igen nagy teret biztosít a Gyülekezet témájának. Jelentős helye van az apostolok szolgálatában. Pál például arról beszél, hogy megbízatásának két ága van, egyfelől az evangélium hirdetése, másfelől az Isten titkaival való sáfárkodás (lásd Ef 3,8-10). Az apostolok nagy lelkesedéssel szólnak a Gyülekezetről, ami napjainkban többnyire hiányzik. Ahová csak eljutottak, mindenütt gyülekezetet alapítottak. (Napjainkban inkább keresztyén szervezeteket alapítanak.)

Isten az apostolokra bízta, hogy Igéjének titkát feltárják (Kol 1,25-26). Ez volt az utolsó nagy tanítás, amit az embereknek ki kellett jelenteniük.

A Gyülekezet által még a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok is jobban megismerhetik Isten bölcsességét (lásd Ef 3,10).

A Gyülekezet a földön
kalmanpiroska, 2019. december 21. szombat, 09:40
Csinálj limonádét!
,,Én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek." Filippi 4,11

Gyakran mondják, hogy tulajdonképpen nem a mindenkori életkörülmények a fontosak, hanem azon múlik minden, ahogyan ezekre a körülményekre reagálunk. Ez így igaz. Ne igyekezzünk mindig arra, hogy helyzetünkön változtassunk, inkább gondolkozzunk el azon, hogyan változhatnánk meg mi magunk!

Az emberek a kedvezőtlen körülményekre különbözőképpen reagálnak. A sztoikusok érzéketlenek, összeszorítják fogukat, és nem mutatnak semmiféle érzelmet. Stratégiájuk az, hogy ,,elfogadjuk a kikerülhetetlent".

Mások hisztérikusan reagálnak. Érzelmileg összeomlanak, hangos jajveszékeléssel, könnyek áradatával és drámai jelenetekkel. Ismét mások csalódottan reagálnak. Feladják a küzdelmet, és mély reménytelenségbe süllyednek. Szélsőséges esetekben még öngyilkossággal is végezhetik.

A normális keresztyén reakció az, hogy az ember alkalmazkodik. A hívő így gondolkozik: ,,Ami engem ért, az nem
kalmanpiroska, 2019. december 20. péntek, 07:56
Aki nem akar látni
,,Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." Lukács 21,33

Isten Igéje nemcsak örök, hanem teljes bizonyossággal be is teljesedik. A Máté 5,18-ban azt mondja az Úr Jézus, hogy ,,amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik". A jóta a görög ABC egyik betűje, amely vesszőhöz hasonlít. A vessző pedig egy héber betű egyik kicsiny része. Az Úr Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy Isten Igéje a legkisebb részleteiben is beteljesedik.

Csaknem 600 évvel Krisztus születése előtt Ezékiel megjövendölte, hogy Jeruzsálem keleti kapuja be lesz zárva, és nem nyitják ki mindaddig, amíg el nem jön a fejedelem (lásd Ez 44,2-3). Ezt a kaput Kr. u. 1543-ban valóban lezáratta Szulejmán szultán. Vilmos császár tervbe vette Jeruzsálem elfoglalását, és azt remélte, hogy majd ezen a kapun vonul be a városba. Reményei azonban szertefoszlottak. A kapu mindmáig zárva maradt.

Voltaire azzal dicsekedett, hogy a
kalmanpiroska, 2019. december 19. csütörtök, 09:04
Ne önts olajat a tűzre!
,,Ha elfogy a fa, kialszik a tűz." Példabeszédek 26,20

Ketten vitatkoznak. Egyikük sértő megjegyzést vág a másik fejéhez, mire az hasonlóan éles megjegyzéssel válaszol. Az egyik dühödten vádolja a másikat, aki hasonló hévvel kontrázik. Most már egyikük sem akarja abbahagyni, mert attól tart, hogy hallgatása a vereség beismerését jelenthetné. S így lesz a tűz egyre nagyobb, a gyűlölet pedig ide-oda hullámzik.

De lássunk egy másik jelenetet. Egy férfi sértő szavakkal halmozza el a másikat, aki azonban nem ugyanazzal vág vissza. Az első megkísérli kiélezni a helyzetet, felbosszantani, megrágalmazni és megszégyeníteni a másikat. Az azonban egyszerűen nem hajlandó felvenni a küzdelmet. Végül a magányos harcos belátja, hogy csak elfecsérli az idejét, és elvonul a színről, magában dühöngve. Itt kialudt a tűz, mert akinek védekeznie kellett volna, az nem volt hajlandó olajat önteni rá.

Dr. H. A. Ironside szolgálatai után gyakran szembekerült olyan emberekkel, akik a hallottak
kalmanpiroska, 2019. december 17. kedd, 14:16
1/33
Képek, videók
A királynak...
kreativfotok
2010. április 20. kedd, 19:17
30 palacsintás királynak.
villannyoska
2008. november 09. vasárnap, 22:16
Vízalatti palotában.jpg
pacsakute
2016. február 07. vasárnap, 20:00
Palotában.gif
suzymama43
2011. augusztus 28. vasárnap, 17:59
Csillár_a_Sándor-palot ába
iga
2011. július 17. vasárnap, 11:36
Sándor palotában.jpg
agica2004
2011. március 22. kedd, 15:49
a Püspöki palotában
mecsery
2010. február 25. csütörtök, 04:25
Feljárat a palotába
zozhyka
2010. február 07. vasárnap, 19:39
A palotában...
zozhyka
2010. február 07. vasárnap, 19:21
palotában
zsokaoldala
2009. május 02. szombat, 21:55
Itt járt be a Palotába Éd
caris11935
2009. április 17. péntek, 08:14
Édesanyám a palotában lak
caris11935
2009. április 17. péntek, 08:07
Gyilkosság a palotában100
hollygergo
2009. január 19. hétfő, 20:18
a budai sándor palotában
hollygergo
2008. december 30. kedd, 22:57
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.