Belépés
2020. február 27. csütörtök | 9. hét | 58. nap | 09:33 | Ákos, Bátor
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent Bálint vértanú, aki a szerelmesek pártfogója lett
madarak ezen a napon tartják a menyegzőjüket..
Szent Bálintot vagy Valentint ma világszerte úgy ismerik, mint a szerelmesek, házasok védőszentjét, bár legendájában eredetileg egy szó sincs szerelemről. Alakja a történelem homályába vész, mégis nagy népszerűségnek örvend a mai napig. Ki volt valójában ez a titokzatos szent?
................
A Bálint név latin változata Valentinus, ami azt jelenti: erős. A Legenda Aurea úgy fogalmaz: ,,erőt bíró, azaz a szentségben állhatatos". A hagyományban több Bálint nevű szent története keveredik, miközben nagyon kevés hiteles tény maradt fenn róluk. A gyér történelmi adatok miatt 1969-ben kivették Bálint nevét az általános római naptárból, meghagyva a róla való megemlékezés lehetőségét a helyi egyházak számára.
Annyi bizonyos, hogy a 3. században élt egy Bálint nevű római pap, akit vértanúként tisztelünk. II. Claudius császár sikertelenül próbálta
maroka, 2020. február 14. péntek, 10:39
Szent Bertalan apostol vértanu
festette rá.
Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. E szigeten a pogány Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában ezért Bertalan lett a gyógyítások égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.
Ünnepét 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-ére.
A legenda szerint Bertalan Indiába vagy Örményországba ment. Itt talált egy templomot, amelyben egy gyógyító bálvány volt. Ez a bálvány beszélt és minden hozzá folyamodó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba, nagyon sok beteg tartózkodott ott, és áldozatot akartak bemutatni a bálvány előtt. Ám a bálvány egyszer csak felkiáltott: ,,Ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és ne ajánljátok fel nekem, nehogy az én szenvedésemből is részt kapjatok, mivel Bertalan lánca megkötöz
maroka, 2019. augusztus 24. szombat, 09:38
Szent Kristóf búcsú, Pókaszepetk - Zala megye
hajósok védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja.
- Kristóf azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis oly nagy tiszteletnek örvend, hogy e téren igen sok történetileg bizonyíthatóan létezett szentnek fölötte áll.
A hagyomány szerint Kristóf a 3. század derekán Szamóban (Lükia) adta életét Krisztusért. Az útonjárók patrónusáról, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja, a Legenda Aurea szerzője rajzolta a legszínesebb képet:
Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög is félt a kereszt jelétől -- így jutott el Kristóf végül Krisztushoz.
Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg és legyen a felebarátai
maroka, 2019. július 29. hétfő, 21:33
Útravaló 2019. június 29., Szent Péter és Szent Pál apostol
állampolgárt nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, sem megkorbácsolni vagy keresztre feszíteni, így római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését: Listrában egy bénát meggyógyított, feltámasztott egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, és sok más csoda fűződik nevéhez. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt: lerázta magáról a tűzbe - olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.

- Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Róma első püspöke volt. Eredeti nevén Simon - héberül: figyelő, hallgató - Jézustól kapta a Péter nevet. Az apostolok közt mindnél lángolóbb volt: meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert - ahogy Ágoston írja - ha ezt megtudta volna, fogával tépte volna szét. Az Úr ezért nem akarta árulóját megnevezni, mert ha megnevezi, Péter tüstént felugrott volna, hogy megölje. Ő ment az Úrhoz a tengeren; színeváltozásakor is őt választotta
maroka, 2019. június 29. szombat, 10:51
Szent Vince diakónus és vértanú 01.22
mennyei fény vette körül. Amikor meghalt, a helytartó - aki túl gyorsnak találta Vince halálát és kevésnek a szenvedését - megtagadta tőle a temetést: testét kidobták a szántóföldre, hogy kutyák és madarak falják föl. De egy nagy holló, melyet Isten küldött, megvédte a holttestet. Végül a testét kövekkel együtt zsákba varrták, és a tengerbe vetették. Ám a tenger hullámai újra meg újra a partra sodorták a vértanú testét, míg egy keresztény meg nem találta, és illően el nem temette.
*
A Legenda Aurea szerint Vince ezt mondta az őt elítélő bírónak: ,,Te, a halál papja, csak kőből faragott isteneket tudsz imádni. Mi azonban a világosság élő Istenét imádjuk, és ezzel megvalljuk az egyedül igaz és egyetlen Istent, valamint az ő Fiát, Jézus Krisztust." Félelem nélkül nézett szembe a kínzásokkal: ,,Rajta, zúdítsad csak rám minden gonoszságodat, amelyet a gonosz lélek sugall neked: látnod kell majd, hogy Isten segítségével erősebb leszek a szenvedésben, mint te a
maroka, 2019. január 22. kedd, 17:55
Napi gondolat - Szent Miklós püspök
Szent Miklós püspök - december 6.
.......
Myra város püspöke volt, 350 körül halt meg. Egyik legkedvesebb legenda róla: amikor megtudta, hogy az egyik szomszéd nagy szegénysége miatt nyilvánosházba akarja adni három lányát, a következőképpen segített rajtuk: éjnek idején a nyitott ablakon át bedobott egy erszény pénzt, és így először legidősebb, majd hasonló "égből jött" segítségek után a másik két lány is tisztességgel férjhez mehetett. Ebből alakult ki a ma is élő szokás, hogy a püspök ünnepén a gyermekek ajándékokat keresnek az ablakokba kitett cipőikben.

December 6-án Szent Miklós püspök liturgikus emléknapját ünnepeljük. A hit védelmezője, a szegények gyámolítója évszázadok óta az egyik legnépszerűbb szent - az ajándékozó szeretet, a megrágalmazottak, az utazók, hajósok, halászok, kereskedők, a zarándokok és a férjhez menni vágyó lányok patrónusa. Valószínűleg Kr. u. 245-ben született a
maroka, 2018. december 06. csütörtök, 13:49
Szent Flórián vértanú - A vegyivédelem és tűzoltók ......
leggyakrabban ábrázolt középkori szent volt, szobra vagy képe majdnem minden településen megtalálható volt, esetleg több helyen is. Ennek oka legendáiban található.

- Az egyik szerint Flórián Caecia erőd parancsnoka lett, az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián - szinte kilátástalan helyzetben - megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-legenda.

- A másik legenda szerint Flórián még gyermek volt, amikor imádságos közbenjárására csodálatos módon kialudtak egy égő ház lángjai. A másik legenda szerint egyszer egy szénégető nagy máglyát rakott, melyet annak rendje-módja szerint portakaróval fedett be. Amikor a farakás belseje már izzott, egy nagy szélvihar megbontotta a portakarót, és az egész lángba borult. A szénégető próbálta újra befödni a máglyát, de eközben ő maga is a lángok közé esett. Nagy veszedelmében így fohászkodott:
maroka, 2017. május 04. csütörtök, 16:21
Bálint-nap
hitről és meggyógyította a főtiszt vak leányát. Mivel Bálint hatására Aster és házanépe megkeresztelkedett., a császár őket is kivégeztette. Bálintot a Flamininius kapunál fejezték le. Sírja fölé később I. Gyula pápa templomot építtetett.[1] - Szent Bálint pap legendájáról az Érdy-kódexben is olvashatunk: egy pogány fejedelem azt mondta neki, hogy hinni fog, ha a vak leányát meggyógyítja. ,,Erre Bálint püspök imádságot tevén, megvilágosojtá ő vak leányát."
Életéről így számol be a Legenda aurea (az évszám téved, Claudius 253 körül nem uralkodott még):
,, Szent Bálint (február 14.)
Bálint (Valentinus) annyit tesz, mint valorem tenens, ‚erőt bíró', azaz a szentségben állhatatos; vagy valens tyro ‚erős újonc', azaz Krisztus katonája. Az a katona erős, aki sohasem bukott el, vitézül harcol, bátran védekezik, és nagy győzelmet arat. Így Bálint sem hátrált meg a vértanúságtól menekülve, lesújtott a bálványimádásra azt megsemmisítve, megvédte a hitet azt
evavicus, 2017. február 16. csütörtök, 13:58
Balázs áldás
Február 3-án, Szent Balázs napján részesülhetünk a balázsáldásban.

A Legenda aurea, azaz Aranylegenda című könyvben olvasunk arról, hogy Szent Balázs először orvosként működött. Buzgó keresztény élete láttán a hívek püspökké választották.

Többek között megmentett egy gyermeket, aki szálkát nyelt és fuldokolt. A fiú édesanyja felkereste a hite miatt börtönbe zárt Balázs püspököt, és az ennivalón kívül egy gyertyával is megajándékozta.

Az asszony a püspök kivégzése után minden esztendőben gyertyát gyújtott jótevője sírján.

A balázsáldás szövege: Szent Balázs püspök közbenjárására szabadítson meg Isten a torokbetegségtől és minden bajtól. Amen.

A balázsáldástól nem feltétlen azt kell várnunk, hogy mivel részesültünk benne, nem
sacimama, 2017. február 03. péntek, 23:50
Miklós püspöktől Mikulásig
Isten szolgája, ha igaz, amit rólad hallottunk, hadd tapasztaljuk meg mi is!" Miklós pedig megjelent a hajón, segített nekik megigazítani a hajóköteleket, majd lecsendesítette a vihart.

Egy gyermektelen nemes ember kérte, imádkozzon számára gyermekáldásért. Meg is született a fia, akit azonban ifjú korában megfojtott egy útonálló. Miklós püspök feltámasztotta a fiút, aki úgy kelt fel, mintha álmából ébredne. Későbbi tisztelői krimibe illő történeteket költöttek róla. Egy 13. századi legenda szerint feltámasztott három diákot, akik korábban egy fogadóban szálltak meg, de a fogadós meggyilkolta, majd pácba tette őket. Miklós közbenjárói hatalma nem ismert határokat, az eltitkolt bűnök sem maradhattak rejtve előtte.

Miklós püspök nem sejtette, hogy egyszer szentté avatják majd, pedig így történt: a keleti egyházban már a 6. századtól szentként tisztelték. Halála után a politikai érdekek nem hagyták sokáig békében myrai sírjában, 1087-ben földi maradványait a dél-itáliai Bariba
yaskane, 2016. december 05. hétfő, 14:18
Szent Márton élete és legendája
https://scontent.fbud1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/14947739_ 1198734230201237_142956274356366148_n.jpg?oh=e16eb4705ac6703a6bb15 bb78fb96451&oe=58C632A0[/kep]

Szent Márton élete és legendája

Szent Márton püspök 316-ban (vagy 317-ben) született a Római Birodalom Pannónia tartományában, római katonatiszt fiaként. Szülőhelyeként Savariát jelölik meg. Szülei néhány évvel később Ticiniumba (Pavia) költöztek. Márton 328-ban - szülei tiltakozása ellenére - katekumen (hitújonc) lett. 331-ben sorozták be a római hadseregbe, és mint lovas testőrtisztet Galliába vezényelték.
A legenda szerint 334-ben a galliai Ambianum (Amiens) városkapuja előtt találkozott egy fázó koldussal. Köpenyét kettéhasította és egyik felét a koldus vállára terítette. A következő éjszaka álmában megjelent Krisztus a fél köpenybe burkolózva, mert ő volt, akit koldusnak vélt.
Márton hamarosan kilépett a hadseregből, és 334 táján megkeresztelkedett, majd téríteni indult kelet felé egészen a Dunántúlig.
ronix, 2016. november 11. péntek, 20:31
Szent Betalan
tartónak', azaz ‚Istennek fia', azé, aki a tanítók értelmét fölemeli, hogy a tanítások vizeit hullassák alá. Szír, nem pedig héber név. Először is háromféle 'fenn tartást' kell megjegyeznünk. Fenn tartatott, azaz fölemeltetett a világ szeretete fölé; fenn tartatott, azaz a mennyei szeretet magához vonzotta; fenn tartatott, azaz mindenestül Isten kegyelmére és segítségére támaszkodott, hogy ne saját érdemeitől, hanem Isten segedelmétől függjön egész élete" - olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében. Apokrif iratok és az Arany Legenda tudósítása szerint Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Az utóbbi helyen lett Jézus vértanúja: Krisztus után 60 körül, a hagyomány szerint, elevenen megnyúzták, majd lefejezték. Ereklyéi a VI. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó német-római császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. A keresztény Rómában ő lett a
maroka, 2016. augusztus 24. szerda, 14:30
1/12
Képek, videók
Szent Bálint keresztel.JP
cipello
2013. február 14. csütörtök, 17:30
Szent Bálint.jpg
aranyibarbara
2009. február 08. vasárnap, 08:49
0 a szerelmesek 9e5136c1_
lovaszmarika
2019. június 22. szombat, 15:28
0a a szerelmesek kerékpár
lovaszmarika
2018. november 21. szerda, 16:30
szerelmesek LM.gif
sz719eszter
2018. szeptember 21. péntek, 00:35
0 szerelmesek cats.jpg
lovaszmarika
2018. június 11. hétfő, 19:07
0 a szerelmesek.png
lovaszmarika
2018. június 11. hétfő, 18:54
0 a nevetős szerelmesek.p
lovaszmarika
2018. június 05. kedd, 17:01
Szerelmesek
sanci81
2018. április 17. kedd, 16:38
0 estét szerelmesek.jpg
lovaszmarika
2018. április 15. vasárnap, 17:50
Szerelmesek világában
sanci81
2018. április 15. vasárnap, 15:56
úgy tartják.png
menusgabor
2019. január 03. csütörtök, 17:40
Valahol azt tartják ha.jp
borigit
2015. február 11. szerda, 13:08
úgy tartják ....jpg
dnemethk
2013. május 06. hétfő, 22:55
Anyák kezükbe tartják
jakabgasparne
2009. április 03. péntek, 06:15
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.