Belépés
2019. október 15. kedd | 42. hét | 288. nap | 08:26 | Teréz
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Megváltás
,,Manapság nem örvend valami nagy népszerűségnek ez az egyszerű, de csodálatos történet Isten bűnhordozó Fiáról. Vannak, akik egyenesen erkölcstelennek, méltatlannak vagy igazságtalannak tartják azt, hogy Krisztus vegye magára bűneinket és azok büntetését. Kétségtelen, hogy ezt a tant könnyen ki lehet forgatni eredeti értelméből. De hát ki mondta azt, hogy az ember számára már semmi tennivaló nem marad? Vissza kell térnünk lelkünk Pásztorához és Gondviselőjéhez? Meg kell halnunk a bűnnek, hogy ezentúl az igazságnak éljünk. De ne felejtsük el, hogy mindez Istentől van, és az ő minden képzeletet felülmúló kegyelmének köszönhető."

-John Stott-
kalmanpiroska, 2019. május 04. szombat, 12:46
Jézus él - Isten szeret
"Prófétái által Isten már előre megígérte ezt az örömhírt a szent Írásokban.

Az örömhír Isten Fiáról szól, Urunkról, Jézus Krisztusról, aki emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem hatalmas erővel bizonyította, hogy

Jézus ugyanakkor Isten Fia azáltal, hogy őt a halálból feltámasztotta." Róma 1:2-4
dandej, 2019. április 20. szombat, 21:56
Egy vagyonos ember és a fia ... - Tanmese
ajtóban, hatalmas csomaggal a kezeiben.
- Így szólt: "Uram Ön nem ismer engem. Én vagyok az a katona, aki a fiának köszönheti az életét. Aznap sok embert mentett meg. Éppen engem vitt biztonságba, mikor egy golyó szíven találta, és ő azonnal meghalt. Gyakran beszélt nekem Önről és a művészet iránti szeretetéről. - A fiatalember felemelte a csomagját. - Tudom, hogy ez nem nagy valami. Nem vagyok nagy művész, de azt hiszem, a fia szeretné, ha ezt megtartaná."
- Az apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült portré volt, amit a fiatalember festett. Csodálta, hogy a katona mennyire meg tudta ragadni a fia személyiségét. Az apa szemei megteltek könnyel. Megköszönte neki a képet, és felajánlotta, hogy kifizeti.
- Oh!, nem uram, soha nem tudom visszafizetni, amit a fia értem tett. Ez ajándék.
Az apa jól látható helyre akasztotta a portét, így ha látogatók jöttek, a fiáról készült kép volt az első, amit megmutatott nekik a kollekcióból.
- Néhány hónappal később az ember meghalt.
Sor
maroka, 2019. április 16. kedd, 19:25
A Szentlélek útja
,,Az emberek is alkotnak vallásos jellegű egyesüléseket, ezeknél azonban nem alapvető feltétel, hogy mindenki a Jézus vére által megszabadult legyen. Ez nem a Szentlélek útja. A Lélek csak az Úr Jézushoz gyűjt, annak alapján, amit Jézus Krisztus tett. Krisztusról, mint az élő Isten Fiáról való bizonyságtétel az a szikla, amelyen a Gyülekezet épül. Nem a vallásos nézetekben való egyetértés hív életre igazi közösséget, hanem az, hogy mindnyájuknak egy az élete, összekapcsolva a megdicsőült Fővel a mennyben."

-C. H. Mackintosh-
kalmanpiroska, 2019. április 15. hétfő, 13:33
Írás és Lélek
,,Mert azt adtam előtökbe főképen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint." (1Kor 15,3-4)

Itt látod, hogy Pál az Írást hozza fel leghitelesebb tanújául, és megmutatja, hogy tanításunk és hitünk megtartásában nem támaszkodhatunk másra, mint a betűkbe foglalt, írott, valamint a prédikáláskor szóban hirdetett Igére. Mert itt kiviláglik: írások... írások. Csakhogy az Írás nem kizárólag Lélek, amitől egyesek tajtékzanak, és amivel minket ellenségeink tévesen hírbe hoznak, mondván, hogy csupán a Lélek tesz mindent, az Írás úgymond halott betű lévén életet nem adhat. Ámde ne dicsekedj túl sokat a Lélekkel, ha a látható, kinyilvánított Igét nem bírod, mert ebben az esetben minden bizonnyal maga a gyalázatos pokolbéli ördöggel van dolgod. A Szentlélek ugyanis minden bölcsességét, tanácsát és minden titkát az Igébe foglalta bele, és az Írásban jelentette ki, hogy senki ne
kalmanpiroska, 2019. április 10. szerda, 07:20
2. nagyböjti hét péntek 03.22
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Isten rendkívüli kegyelme volt, hogy Jákob fiai nem ölték meg öccsüket, atyjuk kedvencét, Józsefet.
Jákob Józsefet szerette legjobban a fiai közül, mert öregedőfélben volt már, mikor József született. Még tarka köntöst is csináltatott neki. Testvérei látták, hogy Józsefet náluk jobban szereti, ezért meggyűlölték őt, és nem tudtak vele barátságos szót váltani.
Történt, hogy épp Szikemben tartózkodtak bátyjai, mert arra legeltették atyjuk nyáját. Jákob akkor így szólt Józsefhez: ,,Menj, fiam, bátyáid Szikem környékén legeltetik a juhokat, jer, hadd küldjelek el hozzájuk."
József elindult, s Dotáinban megtalálta bátyjait. Ezek már messziről meglátták őt, és arra gondoltak, hogy megölik.
Így szóltak: ,,Gyertek, jön az álomlátó, öljük meg! Testét dobjuk egy száraz vízverembe, s híreszteljük el, hogy vadállat falta fel; hadd lássuk, mennyit érnek álmai!"
Amikor Ruben ezt meghallotta, azon volt, hogy kiszabadítsa kezükből Józsefet.
maroka, 2019. március 22. péntek, 10:23
Szentirmai Jenő
Árpád, most már követelve:
"Mikor tőled földet, füvet, vizet kértem,
Tudhattad: ezalatt országodat értem!"


ÁRPÁDOT VEZÉRRÉ VÁLASZTJÁK

Széles mezőségre gyültek bölcsek, vének,
Férfit választani, maguk közt vezérnek,
Ki vezetné népét boldog uj hazába,
Hol nyugvása legyen végre-valahára.

Agg Álmos vezérnek, levente fiáról,
Mindenki tudhatta: bölcs, erős és bátor.
Egy szivvel-lélekkel tehát őt tevék meg
Legfelsőbb uruknak, legelső vezérnek.

Serlegbe csorgatta hét törzs, hét vezére
Ereinek vérét, mutatván, hogy érte
Mai naptól fogva a magyar vitézek,
Vérüket hullatni, mindenkoron készek.

Amint egybetorkolt, hét vezér egy patakban,
Egyek lesznek véle, tettben, akaratban,
S nagy erős esküvel, fogadta mindnyája,
Hogy hü marad hozzá, életre,
menusgabor, 2019. február 08. péntek, 18:30
Seregély István: Útravaló – 2019. január 13
mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot. (Mt 12,17-20.)" Isten Fia megszilárdítja az igazságot a földön, és elveszi bűneink gyalázatát. Földi életével, halálával és föltámadásával teljessé teszi a gondviselés tervét. A maga helyett elküldött Szentlélek pedig befejezi Krisztus művét, és mindent megszentel, azaz mindent Istenhez kapcsol.
A ,,Szentháromság" kifejezés nem szerepel az evangéliumokban. Azt azonban leírták az evangélisták, hogyan szólt Isten a Fiáról a keresztelésnél, majd később a Tábor hegyén. Máté és Lukács följegyezték Isten Fiáról, hogy a Szentlélek által Máriától született, emberként. Háromszáz év kellett ahhoz, hogy a keresztények kibogozzák ezeket a szentírási kijelentéseket. Szent Ágoston óta beszélünk a szentháromságos Istenről. Megérteni ma sem tudjuk, de helyesen tudunk beszélni Isten szentháromságos titkáról a Hitvallásban.
Egyvalami biztos: az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Isten által örök életre rendelt ember a
maroka, 2019. január 13. vasárnap, 14:02
Krisztus keresztsége
"És ímé egy égi hang ezt mondta: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm." (Mt 3,17)

Így prédikál a legnagyobb prédikátor a legmagasabb és leghatalmasabb szószékről, a mennyből, és ez a prédikáció a legmagasztosabb, amelynél dicsőbb nem jött a világba, amelyben a mindenható, örök és irgalmas Isten az őhozzá hasonlóan mindenható, szeretett Fiáról mondja: - Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. - E prédikáció legmagasabb rangú tanítványa és hallgatója a Szentlélek, az isteni felség harmadik személye. Hatalmas a prédikátor, a prédikáció, és hallgatója, rangosabb nem is lehetne. Ezért elhallgatnak az angyalok, és nem hallani szavukat, mert ők is a legdicsőbb prédikátort, Istent hallgatják, a mindenható Atyát, azt [figyelik], amit szeretett Fiáról nyilatkoztat ki, akiben kedve telik. Itt talán azt veted közbe: - Mit használ az nekem? Krisztus Isten Fia, és bűntelen. Én azonban szegény bűnös vagyok, bűnben fogantattam és születtem; vétkeim miatt az én keresztségem ily dicső nem
kalmanpiroska, 2019. január 07. hétfő, 09:46
Karácsonyi idő - január 3. csütörtök
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Keresztelő János második tanúsága: Jézus az Isten Báránya!
..........
Abban az időben amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem öt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben." János azután így folytatta tanúságtételét: ,,Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: »Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel.« Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!"

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Aki Krisztusban marad, nem követ el bűnt.
maroka, 2019. január 03. csütörtök, 15:10
Négy dogma szól Isten Anyjáról
össze őket. Miközben ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai és megszülte a Fiút. Így teljesedett az Úr szava: a Megváltó Betlehemben, Dávid városában született.
Nyolc nap múlva körülmetélték a Gyermeket és miként Mária is, József is hallotta az angyaltól, Jézusnak nevezték el.
Amikor Jézus hathetes lett, a törvény előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe, ahol Mária a tisztulásáért, József az elsőszülött fiú megváltásáért áldozatot ajánlott fel. Mária ekkor hallotta Simeon ajkáról a jövendölést Fiáról és a maga sorsáról.
Az Úr megmutatta az ő üdvösségét, nemcsak a pásztoroknak, nemcsak Simeonnak és Annának, hanem a pogányságot képviselő napkeleti bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve látták meg a csillagot, mely elvezette őket Betlehembe, a házba, ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E látogatás következménye lett a betlehemi gyermekgyilkosság, amelyben Heródes megölette a 2 év alatti fiúgyermekeket Betlehemben és környékén (lásd december 28-án, Aprószentek ünnepén).
Józsefet
maroka, 2019. január 01. kedd, 19:45
Miről szól az advent?
Miről szól az advent?

,,Mert az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Márk 10,45)

A karácsony Krisztus világba való eljöveteléről szól. Isten Fiáról, aki az Atyával létezett mindörökké, mint ,,Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása" (Zsid 1,3), aki emberi természetet öltött magára, és emberré lett.
Egy gyermek szűztől való születéséről szól, aki csodálatos módon a Szentlélektől fogantatott, és így lett az Isten Fia, nem úgy, ahogy mi vagyunk Isten gyermekei, hanem teljesen egyedi módon (Lk 1,35).
Egy Jézus nevű ember eljöveteléről szól, akiben ,,benne lakik az istenség egész teljessége testileg" (Kol 2,9).
Az ,,idők teljességének" az eljöveteléről szól, amit a régimúlt idők prófétái megjövendöltek, hogy uralkodó fog születni Betlehemben (Mik 5,2); hogy egy gyermek születik, akit úgy hívnak majd, hogy ,,Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
kalmanpiroska, 2018. december 16. vasárnap, 16:39
1/22
Képek, videók
MEGVÁLTÁS.jpg
katolikusokoldala
2017. szeptember 23. szombat, 17:04
Ildykomtol1megvaltaske p20
charlotteani
2017. szeptember 01. péntek, 22:46
Megváltás Jézus Krisztus
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:32
A Megváltás könnye.jpg
gigi55
2011. május 01. vasárnap, 12:57
megváltások
kekzokni
2009. június 03. szerda, 11:26
megvaltas.jpg
genius59
2009. április 10. péntek, 23:20
Megváltás
dandej
2008. március 28. péntek, 12:00
van_aki_konnyen_kapja_ meg
menusgabor
2015. április 17. péntek, 22:37
Az emberek könnyen törnek
suzymama43
2015. január 23. péntek, 20:05
könnyen ítélkezünk.jpg
yvett789
2015. január 11. vasárnap, 18:37
könnyen elérhető.jpg
yvett789
2015. január 11. vasárnap, 18:37
Ami konnyen....
borigit
2014. november 16. vasárnap, 14:40
Könnyen....jpg
pacsakute
2014. október 07. kedd, 21:32
Van aki könnyen eléri azt
suzymama43
2013. november 23. szombat, 12:52
Olyan könnyen tudok már.g
suzymama43
2012. szeptember 03. hétfő, 21:02
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.