Belépés
2019. június 26. szerda | 26. hét | 177. nap | 00:05 | János, Pál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az evangélium tanítása és ereje
,,A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük." (Róm 3,31)

Íme, ez az evangélium tanítása és ereje, valamint az a kincs, amely által üdvözülünk, amely arra ösztönöz minket, hogy elkezdjük a törvényt betölteni. Mert ahol a Krisztus nagy, alaptalan szeretetét és jótéteményét felismerik, és abban hisznek, ott felbuzog Isten és a felebarát iránti szeretet. Mert a Szentlélek ily felismerés és vigasztalás által arra indítja a szívet, hogy az Istenért dobogjon, dicséretére és az iránta érzett hálából szívesen tegye, amit kell, óvakodjék a bűntől és engedetlenségtől, adja magát örömmel mindenki szolgálatára és segítségére, s ha mindezekben gyengeséget érez, akkor Istent hívva segítségül harcoljon a test és az ördög ellen stb. Ebben a hitben mindig fölfelé törve Krisztushoz igazodik, és ha a törvénynek nem tesz eleget, azzal vigasztalódik, hogy Krisztus azt már betöltötte, az ő gazdagságát és erejét ajándékba adja, így mindörökre a mi igazságunk, megváltásunk és szentségünk marad.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. május 18. szombat, 11:30
Címkék: Luther Márton, evangélium tanítása, törvényt tehát, törvényt megerősítjük, törvényt betölteni, felebarát iránti,
Kommentek
Íme az Isten Báránya!
"Íme az Isten Báránya!" (Jn 1,36)

Más próféták is megjövendölték Krisztusról, miként kell eljönnie és a bűnöktől megszabadítania a világot, de sem Ézsaiás, sem Jeremiás nem mondhatta volna: - Íme ő az, őt fogadjátok el. - Egyedül János mondhatott ilyet, és ő mutathatott ujjal a személyre, akinél a bűnök bocsánata valóban megtalálható. Olyan ujja még nem volt embernek, ember olyat még nem is látott, mint János ujja, amely Isten bárányára mutatott. Ezért, akit a bűn terhe nyom, akit ördög és halál rettent, nézzen a prédikátor szájára és ujjára, azok majd megtanítják és megmutatják neki, hogy ő az, aki a bűnök bocsánatát és az Istennel való megbékélést elhozta. Ez az öröm, amelyben nem csak Zakariásnak és Erzsébetnek, de az egész világnak részesednie kellene.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 24. hétfő, 10:52
Prédikálás
“Hisz okosok lévén, örömest eltűritek az eszteleneket." (2Kor 11,19)

A gonosz prédikátoroknak megvan az a szerencséje, hogy az emberek minden bolondságukat elhordozzák, és eltűrik; és bár felfogják és érzik, hogy nagyon bolondok, úgy gondolják, hogy ez majd elmúlik, esztelenségüket pedig mentségükre hozzák fel. Az igaz tanítóknak bezzeg semmit nem tudnak be érdemként, hanem szavaikat és tetteiket lesik, hátha megfoghatnák őket, és ha találnak valahol valamit, ami szálkának tűnik, azonnal hatalmas gerendát csinálnak belőle. Türelemről szó sincs, csak ítélet van, kárhoztatás és megvetés. Ezért kellemetlen tisztség a prédikálás, mert ha valaki nem egyedül Isten dicsőségét és embertársai javát nézi, képtelen kitartani benne. A prédikátornak dolgoznia kell, a dicsőséget és a hasznot másnak kell átengednie, az ő jutalma törvényszerűen a veszteség és a gúny. Itt szeretni kell jutalom nélkül, és azért sem engedni, hogy elveszítsük a kedvünket. Ezt Isten Lelkének kell elvégeznie, a test és vér
kalmanpiroska, 2019. június 22. szombat, 15:08
A hit nem hátrálhat meg
,,Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet." (1Móz 32,26)

Jákob eme példája arra tanít, hogy a hit nem hátrálhat meg, hanem ki kell tartania még akkor is, ha nemcsak a halált és a bűnt, hanem már Isten haragját is érzi. Ez a Lélek ereje és erőssége. Ne veszítsük el bátorságunkat és reménységünket az első csapásra, hanem tartsunk ki, imádkozzunk, keressünk és zörgessünk. Ha úgy látod, hogy [Isten] el akar menni, ne add fel, hanem menj utána kitartóan, ahogy a kánaánita asszony tette, aki elől Jézusnak nem sikerült elrejtőzködnie. Még ha a ház legkisebb szobájában rejtőzik is el, és nem kívánja, hogy bárki a közelébe férkőzzék, akkor se hátrálj, hanem kövesd őt oda is. Ha nem akar meghallani, dörömbölj az ajtón, és csapj lármát. Mert a legszebb áldozat az, hogy nem hagyunk fel az imádkozással, hanem mindvégig kitartunk, és addig keresünk, míg erőt veszünk rajta és győzünk.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 21. péntek, 09:53
A szeretet sok vétket elfedez
,,A szeretet sok vétket elfedez." (1Pt 4,8)

Önelégültségünkben egyedül mi akarunk mindig jónak látszani, felebarátunkban nem látjuk meg, ami jó, hanem kivetjük azt a szemünkből, és ha rajta akár egy kis sömört is felfedezünk, már egyedül csak azt látjuk, és úgy felnagyítjuk, hogy semmi jót sem vagyunk már képesek látni ettől, ha mindjárt sasszemmel vagy egy angyal tekintetével bírnánk is. Ez éppen olyan, mintha valakinek az arany köntösén egy oda nem illő varratot vagy beleszőtt fehér cérnát látnék, s úgy mereszteném rá a szemem, mintha emiatt már az egész köntöse megvetendő lenne, én meg ezzel szemben hitvány köpenyemben feszítenék, amelyre aranyos foltot varrtak. Egyszóval nem látjuk magunkban saját bűnös szenvedélyeinket, amelyekkel tele vagyunk, egyúttal képtelenek vagyunk arra is, hogy másokban bármi jót is észrevegyünk. Ahol ez a természetünkből fakadó rossz a keresztyének között felüti a fejét, ott kezdetét veszi az ítélkezés, amikor a másikat megvetem és kárhoztatom, amire
kalmanpiroska, 2019. június 21. péntek, 09:22
Keresztség
,,Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket." (Mt 10,13)

A keresztségnél az isteni Felség van jelen, aki a legnagyobb művét abban nyilvánítja ki, hogy magát nekünk adja, teljesen újjászül és üdvözít. Bizony nem tréfadolog az ördög ellen fordulni, és a gyámoltalan gyermekeket teljes szívből és erős hittel gyámolítani, a legáhítatosabban imádkozni érte, hogy Isten szabadítsa ki az ördög hatalmából, ezenfelül erősítse is meg, hogy életében és halálában derekasan ellene szegülhessen. Állítom, hogy az emberek azért kerülnek keresztségük után olyan romlott állapotba, mert hidegen és hanyagul jártak el velük, a keresztségben pedig nem imádkoztak értük komolyan. Ezért méltó és igazságos, hogy durva lelkű és iszákos lelkipásztorok ne keresztelhessenek, ilyeneket keresztszülőknek se válasszanak, hanem csak kedves, erkölcsös, kegyes és komoly papokat és keresztszülőket, akiknél számíthatunk arra, hogy ebben a dologban komolyan és igaz hittel járnak el.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 18. kedd, 16:51
Nagy baj az ha nem érzed a bűnt
,,Mert akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén." (2Kor 5,4)

Azt mondhatod, hogy nem érzed a bűnt, a világot és az ördögöt, sem a harcot és küzdelmet ellenük, ezért semmi nem kényszerít a sákramentumhoz (vagyis az úrvacsorához). Remélem, nem gondolod komolyan, hogy a földön a szentek és az összes ember között egyedül csak te vagy ilyen érzések híján. És ha tudnám, hogy te ezt mégis komolyan gondolod, bizony elrendelném, hogy az utcákon, amerre jársz, megkondítsák a harangokat, és ezt hirdessék rólad: - Íme itt jár-kel egy új szent, minden eddigiek fölött álló, aki nem érez bűnt, és nincs is neki. - Ám tréfa nélkül azt mondhatom neked, ha nem érzed a bűnt, akkor az már bizonnyal ellepett téged, már oly sok és oly nagy, hogy nem érzed szükségét a sákramentumnak, nem is vágysz rá. Isten Igéjét nem tiszteled, Krisztus szenvedését elfelejtetted, telve vagy hálátlansággal és mindenféle lelki borzadállyal.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 18. kedd, 14:28
Ellenállni az ördögnek
,,Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek." (Jak 4,7)

Az ördög ellen nem lehet erősebb tömjént bevetni, mint ha Isten törvényével vagy Igéjével foglalkozol, arról beszélsz, énekelsz vagy gondolkozol; ez az igazi szenteltvíz és jel, amely elől az ördög elmenekül, és amely által elűzhető. Ha semmi más gyümölcsöd és hasznod nem lenne belőle, már csak ezért is örömmel kellene olvasnod, szólnod, elmédben forgatnod és megcselekedned, mert így az ördögöt és a gonosz gondolatokat elkergetheted; mert ő Isten Igéjét nem bírja hallani, és nem szenvedheti. Isten ereje az, ami az ördögnek égető fájdalmat okoz, minket azonban kivételesen erősít, vigasztal és segít. És mit is mondjak még? Honnan is vehetném a papírt, ha Isten Igéjének minden hasznát és gyümölcsét fel akarnám sorolni? Az ördögöt ezermesternek nevezik, minek nevezzük akkor Isten Igéjét, amely ezt az ezermestert minden mesterkedésével együtt elűzi és megsemmisíti? Több mint százszor ezermesternek.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 17. hétfő, 14:46
Imádkozás
,,És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg." (Mt 6,7)

Készítsd fel szívedet, mielőtt imádkozol, hogy meg ne kísértsd az Istent. Mert mi más, ha nem istenkísértés az, ha a száj fecseg, a szív pedig máshol van? Nem is lehet nevetségesebb alakoskodást elképzelni a hideg, áhítat nélküli szív gondolatainál imádság közben - ha azokba belelátnánk! Az imádkozás, ha helyes, teljesen lefoglalja a szívet. Bizony igaz, hogy a miatyánkot az igaz Mester szerezte és tanította. Felettébb nagy bánat, hogy egy ilyen Mester imádságát az egész világon áhítat nélkül fecsegik és elcsépelik. Sokan vannak, akik egy évben talán több ezerszer imádkozzák, de ha ezer esztendőn keresztül is imádkoznák ilyen módon, az sem lenne elég, hogy akár egyetlen betűt, egyetlen pontocskát is megízleljenek és megértsenek belőle. Egyszóval: a miatyánk a legnagyobb vértanú a Földön, mert mindenki kínozza és visszaél
kalmanpiroska, 2019. június 17. hétfő, 14:45
Képek, videók
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
evangelium könyv1202.jpg
maroka
2018. december 02. vasárnap, 18:46
JÉZUSkép-evangélium--. jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 26. vasárnap, 13:27
EVangelium---.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 20. hétfő, 10:14
EVAngéliumkép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 18. szombat, 15:51
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
evangelium könyv0624.jpg
maroka
2018. június 24. vasárnap, 23:35
Evangelium-mai---.jpg
katolikusokoldala
2018. március 02. péntek, 18:54
EVANGÉLIUM---.jpg
katolikusokoldala
2018. február 12. hétfő, 19:09
EVANGELIUM.jpg
katolikusokoldala
2017. november 25. szombat, 18:47
evangelium365.jpg
maroka
2017. október 17. kedd, 11:11
károlyatya_evangelium0 205
maroka
2017. február 05. vasárnap, 17:28
János evangéliuma 01.jpg
chillik
2017. január 19. csütörtök, 10:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.