Belépés
2019. szeptember 16. hétfő | 38. hét | 259. nap | 22:43 | Edit
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az evangélium tanítása és ereje
,,A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük." (Róm 3,31)

Íme, ez az evangélium tanítása és ereje, valamint az a kincs, amely által üdvözülünk, amely arra ösztönöz minket, hogy elkezdjük a törvényt betölteni. Mert ahol a Krisztus nagy, alaptalan szeretetét és jótéteményét felismerik, és abban hisznek, ott felbuzog Isten és a felebarát iránti szeretet. Mert a Szentlélek ily felismerés és vigasztalás által arra indítja a szívet, hogy az Istenért dobogjon, dicséretére és az iránta érzett hálából szívesen tegye, amit kell, óvakodjék a bűntől és engedetlenségtől, adja magát örömmel mindenki szolgálatára és segítségére, s ha mindezekben gyengeséget érez, akkor Istent hívva segítségül harcoljon a test és az ördög ellen stb. Ebben a hitben mindig fölfelé törve Krisztushoz igazodik, és ha a törvénynek nem tesz eleget, azzal vigasztalódik, hogy Krisztus azt már betöltötte, az ő gazdagságát és erejét ajándékba adja, így mindörökre a mi igazságunk, megváltásunk és szentségünk marad.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. május 18. szombat, 11:30
Címkék: Luther Márton, evangélium tanítása, törvényt tehát, törvényt megerősítjük, törvényt betölteni, felebarát iránti,
Kommentek
Megigazulás
,,Az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté." (Ézs 53,6)

E szavak szándékosan írattak meg, hogy lelkiismeretünk annál bizonyosabb és bátrabb legyen, és hogy valamely bűn látványa miatt ne bánkódjék, se ne rettegjen. Éz a mennyekben lakó Isten legkedvesebb akarata, hogy megrémült lelkiismereted ne okozzon neked rettegést és szenvedést, mintha Istennek más szándéka lenne veled, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak, vagy mintha meg akarna téged ölni a bűn miatt, amelyet Krisztus magára vett, és tőled elvett. Nem, kedves lelkiismeret, hidd el, hogy a mennyekben lévő Úrnak és Atyának, a te Istenednek, szíve és szándéka irányodban éppolyan nyájas és irgalmas, mint az Isten Fiáé. Vagyis azt akarja, hogy Krisztus téged megváltson és minden bűntől megszabadítson. Ki az az Isten, aki téged bűnöd miatt bevádolhatna, ha nem maga a mennyben lévő Isten? Ő a te Urad, és az, akitől oly nagyon félsz, bűneidet nem rád, hanem Krisztusra vetette Mózes és a többiek minden igazsága és törvénye ellenére. Mózes azzal
kalmanpiroska, 2019. szeptember 15. vasárnap, 07:26
Ne álljunk bosszút magunkért
,,Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak." (Róm 12,19)

Ha szenvedés ér minket, a hús és vér azonnal magához híven kezd viselkedni: haragtól és türelmetlenségtől tajtékzik, dühöng. Természetesen fáj, ha igazságtalanság és erőszak ér minket. Ezért védekezünk és szegülünk szembe; hisz az, hogy ez neked fáj, még rendjén való, de hogy emiatt bosszút állj, és valahogyan visszafizess, az tilos. Ezért vigyázz, és egyeztesd össze a kettőt, hogy az egyik igazság a másikat ne rontsa, ne csorbítsa, hanem hozd összhangba őket, hogy mindkettő érvényre jusson. Ha a magad igazságának nem tudsz érvényt szerezni még nagyobb igazságtalanság nélkül, akkor mondj le róla. Mert nem illő jogtalanság ellen jogtalansággal védekezni, jogtalanságot jogtalansággal sújtani. Isten pedig nem akarja, hogy a te koldusigazságod végett az egész világ igazsága tönkremenjen.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. szeptember 13. péntek, 08:04
Evangélium
,,Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba." (Mt 10,23)

Lehetetlen, hogy az evangélium bárkitől is megtagadtassék, mert az evangélium olyan tanítás, amely nincs helyhez kötve, hanem az ég alatt szabadon jár-kel. Az igaz, hogy akkor és ott, abban a városban, ahol az evangélium, a prédikáció elhangzik, az urak hatalmi szóval betilthatják. Te azonban elhagyhatod azt a várost vagy települést, és követheted az evangéliumot egy másik városba. Nem szükséges, hogy az evangélium végett a várost vagy a helységet elfoglald, és fogva tartsad, hanem hagyd az uraknak az ő városukat, te pedig kövesd az evangéliumot; így szenvedsz ugyan a veled szemben elkövetett igazságtalanság és az elűzetés miatt, de ugyanakkor nem szenvedsz amiatt, hogy tőled az evangéliumot elveszik. Íme, így egyezik a kettő: szenvedni és nem szenvedni. Különben, ha a várost el akarod foglalni az evangéliummal, úgy a város urát attól fosztod meg, ami az övé, és közben azt képzeled, hogy mindezt az
kalmanpiroska, 2019. szeptember 12. csütörtök, 09:48
Megigazulás
,,Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban." (1Tim 4,16)

Nemhiába értekezem a megigazulásról szóló tételről oly szorgalmasan. Aggódom ugyanis amiatt, hogy nem fognak megmaradni e tantétel mellett. Már vannak közöttünk többen, akik megvetik, és nem törődnek vele. Jönni fognak olyan prédikátorok, akik e hittételt álmosan, bágyadtan, lustán prédikálják és kérik számon, így aggodalmam hamar beigazolódik, és az egyik tévelygés a másikat fogja követni. Én e tantételt halálomig tanulni és tanítani szeretném, prédikációimban buzgón szorgalmazom. Mert látom, mit művel ott, ahol jelen van, és mily kár keletkezik ott, ahol hiányzik. Hiszen ez a tantétel alap és szikla, amelyre az egész keresztyénség és Isten gyülekezete felépült, nekünk pedig kőfal és védelem minden horda és eretnekség ellen. Mivel e tantételt tisztán és hamisítatlanul megtartjuk, nem tud minket hamis tanító elcsábítani és foglyul ejteni, e világon pedig nincs tan, sem vallás, amely az ördögnek és országának
kalmanpiroska, 2019. szeptember 11. szerda, 09:14
Hiszed-e, hogy Krisztus éretted szenvedett?
,,Krisztus eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára." (Kol 2,14)

Ha bizonnyal igaznak hiszed, hogy Krisztus éretted szenvedett, és téged megváltott, akkor így szólhatsz: - Ha Krisztus elvette a bűneimet, akkor nekem nincsenek többé bűneim, mert azok nála vannak. De ő azokat az én szívemből és lelkiismeretemből tépte ki; volt ugyanis egy bűnlajstromom, amelyre ez volt írva: parázna, gyilkos, tolvaj és sok egyéb voltál. Mivel azonban az Igében az áll, hogy Krisztus magára vette az én bűneimet, azokat többé meg nem találják sem lajstromon, sem könyvben, sem égen, sem földön. Isten Fiára írták fel őket, ott kell hát őket látnom, és sehol máshol. - Aki a bűnt nem tudja kiverni fejéből, hanem emlékezetében tartja, kínozza és gyötri magát, aki azon gondolkodik, hogyan segíthetne magán saját erejéből és cselekedetei által, vagy arra vár, hogy lelkiismerete magától megnyugodjék, az egyenesen az
kalmanpiroska, 2019. szeptember 10. kedd, 11:22
Szentírás
,,De én féreg vagyok s nem férfiú." (Zsolt 22,7)

A Szentírás Isten Igéje, amelyet megírtak és betűk által szavakba foglaltak, Krisztushoz hasonlóan, aki pedig az örök emberi természetbe burkolózott isteni Ige. Nos, ahogy a világban Krisztust tisztelték, és ahogy vele bántak, úgy megy sorsa az írott Igének is. A többi könyvhöz mérve nem könyv, hanem féreg. Mert az a tisztelet, amely az emberi írományok iránt tanulmányozásban, olvasásban, szemlélésben, megtartásban és cselekedetekre váltásban megmutatkozik, neki nem jár ki. Legjobb esetben a pad alatt tartják. Máshol széttépik, megfeszítik, megkorbácsolják, minden módon megkínozzák, eretnekségük, értelmük és bolondozásuk szerint magyarázzák, önkényesen értelmezik, végül elpusztítják, megölik és eltemetik, hogy a világból kiűzzék, és az emberek elfelejtsék. De újra fel fog támadni, ezt lehetetlen megakadályozni. Ezért jó jel az, ha valaki ajándékba kapta azt a drága adományt, hogy az Írást szereti, és benne kedvét leli, azt szívesen
kalmanpiroska, 2019. szeptember 09. hétfő, 10:34
A törvény igája
"Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igéjével." (Gal 5,1)

Amiként az ökröknek az igában nagy fáradsággal és erőfeszítéssel kell vontatniuk, és a napi eledelüknél többet nem érdemelnek ki ezzel, hacsak azt nem, hogy végül, ha már eleget szolgáltak, fejbe ütik és levágják őket, úgy fognak járni azok is, akik a törvény által akarnak megigazulni. A szolgaság jármába, vagyis a törvény alá rendeltetnek, ott szolgálnak, gyötörtetnek, és ha a törvény cselekedeteivel eleget fáradoztak és kínlódtak, akkor megkapják végső jutalmukat, hogy az örökkévalóságban szegény, boldogtalan rabszolgák lesznek, tudniillik a bűn, a halál és az ördög rabszolgái. Ezért a szolgaságok között nincs nehezebb, mint a törvény igája.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. szeptember 08. vasárnap, 14:36
Isten Igéje
,,Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból." (2Pt 1,20)

Ezért hallgassuk Isten Igéjét félelemmel, és cselekedjük azt alázattal, de ne elegyítsük bele a saját vélekedésünket. Inkább essél mindenféle vétekbe, mint a saját elbizakodott értelmezésedbe. Ily veszélyes, ily káros dolog ez. Mert Isten Igéjével nem lehet tréfálni. Ha képtelen vagy azt megérteni, vedd le előtte a kalapodat. Gúnyolódást és emberi értelmezést nem tűr, hiszen csupa komolyság, és azt akarja, hogy becsüljék és felmagasztalják. Ha vélekedésedet belevegyíted, elragadtatod magad, és nem fogod tudni, hogy elől vagy-e benne vagy hátul, és nehéz lesz majd téged eligazítani. Mert ha valaki a maga véleményébe gabalyodik, azt bajosan lehet kiszabadítani.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. szeptember 07. szombat, 07:55
Képek, videók
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
evangelium könyv1202.jpg
maroka
2018. december 02. vasárnap, 18:46
JÉZUSkép-evangélium--. jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 26. vasárnap, 13:27
EVangelium---.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 20. hétfő, 10:14
EVAngéliumkép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 18. szombat, 15:51
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
evangelium könyv0624.jpg
maroka
2018. június 24. vasárnap, 23:35
Evangelium-mai---.jpg
katolikusokoldala
2018. március 02. péntek, 18:54
EVANGÉLIUM---.jpg
katolikusokoldala
2018. február 12. hétfő, 19:09
EVANGELIUM.jpg
katolikusokoldala
2017. november 25. szombat, 18:47
evangelium365.jpg
maroka
2017. október 17. kedd, 11:11
károlyatya_evangelium0 205
maroka
2017. február 05. vasárnap, 17:28
János evangéliuma 01.jpg
chillik
2017. január 19. csütörtök, 10:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.