Belépés
2019. november 14. csütörtök | 46. hét | 318. nap | 05:43 | Aliz
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hitben járunk, nem látásban
,,Mert hitben járunk, nem látásban." (2Kor 5,7)

Ezt az életet hitben, szeretetben és kereszthordozásban éljük. De ez a három sosem lesz bennünk tökéletessé. A Nap egyedül Krisztus, számunkra pedig példaként adatott, hogy őt kövessük. Közöttünk vannak olyanok, akik ebben gyengék, mások, akik erősek, megint mások, akik még erősebbek. Egyesek kevesebb, mások több szenvedést bírnak elviselni, de [a szenvedés tekintetében] Krisztushoz hasonlónak kell maradnunk. Mert ez az élet állandó változás, amelyben hitről hitre, szeretetről szeretetre, türelemről türelemre, keresztről keresztre jutunk. Nincs igazság, csak megigazulás, nincs tisztaság, csak megtisztulás. Még nem érkeztünk meg oda, ahova el kell jutnunk, de az úton, a pályán vagyunk; egyesek távolra jutottak, mások még távolabbra. Isten elégedett, ha minket ebben a munkában és elhatározásban talál. Ha akarja, eljön hamar, megerősíti a hitet és a szeretetet, és egy szempillantás alatt az égbe visz minket ebből az életből.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 12. péntek, 08:32
Címkék: Luther Márton, életet hitben, három sosem, szenvedés tekintetében, élet állandó, pályán vagyunk,
Kommentek
Isten gyermekei és ellenségei
,,Mind meghaltak, és ím élők." (2Kor 6,9)

Isten gyakran megengedi, hogy az ő gyermekei elerőtlenedjenek, és hogy elnyomják őket. Így mindenki azt hiszi, hogy végük van, pedig éppen ilyenkor van ő jelen a legerőteljesebben. Mert ahol az emberi erő véget ér, oda megérkezik Isten ereje, ha az ember hisz, és várja azt. Másrészt Isten megengedi, hogy ellenségei hatalmasan és erősen felemelkedjenek. Ő visszatartja erejét és engedi, hogy saját erejük tudatában felfuvalkodjanak. Mert ahol az emberi erő megérkezik, onnan Isten ereje elillan. Amikor aztán a hólyag tele van, és mindenki úgy véli, [ellenségei] felülkerekedtek, győztek, biztonságban vannak és célba érkeztek, akkor kiszúrja Isten a hólyagot, és annak egyszer s mindenkorra vége van. A bolondok nem tudják, hogy éppen amikor feljönnek és megerősödnek, akkor hagyja el őket Isten, és jobbja nincs velük.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. november 12. kedd, 11:47
Isten tekintete
,,Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön." (Zsolt 113,5-6)

Mivel Isten a legnagyobb, és felette semmi sincs, nem tekinthet maga fölé, sem maga mellé. Mivel senki sincs hozzá hasonló, szükségszerűen magába és lefelé kell tekintenie. És minél mélyebben van valaki alatta, annál jobban látja. De a világ és az emberek szeme fonákul viselkedik: csak maguk fölé tekintenek, és fölfele törnek tisztességre, hatalomra, gazdagságra, tudományra és jólétre. És ahol ilyen emberek vannak, mindenki követi őket. Hozzájuk gyűlnek, készségesen szolgálnak nekik, és a nagyságukban részesedni akarnak. - De a mélységbe, ahol szegénység, gyalázat, jajgatás és félelem van, senki se akar nézni, onnan mindenki elfordítja tekintetét. Menekülnek és irtóznak az ott levőktől, magukra hagyják őket, és senki sem gondol arra, hogy segítséget és gyámolítást nyújtson; az emberek között nincs teremtő, aki a semmiből akarna valamit létrehozni.
kalmanpiroska, 2019. november 11. hétfő, 08:18
Az egyik változat szerint Márton
orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely meg a hadisten, Mars szent madara volt: - a harcias madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.

A lúd római "beceneve", az "avis Martis" - Mars isten madara, afféle régi szófejtéssel - Márton madara - lett a keresztény naptárban, s így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdő római szokásától. De a reformációnak sem kellett felhagyni a Márton-napi lúdazás dicséretes hagyományával: a protestánsok meg Luther Márton neve napján ürítgeték a poharaikat ilyenkor.

Márton kultusza Pannónia földjén bizonyára már a honfoglalás előtt is virágzott. Tiszteletét maga Szent István is felkarolta, mikor a zászlaira éppen a hadvezér Márton képét festette. Álmában, látván a besenyők támadását, így kiáltott föl: távozzatok, mert az Úr védelmemre adta Szent Mártont, aki nem engedi, hogy az igazság legelőjét pusztítsátok. Nem csoda, hogy Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett.

A
koszegimarika, 2019. november 11. hétfő, 07:24
Krisztus követői vagyunk
,,Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek." (1Kor 3,4-5)

Kérlek, ne emlegessétek az én nevemet, és ne nevezzétek magatokat lutherieknek, hanem keresztyéneknek. Ugyan kicsoda Luther? Hiszen a tanítás nem az enyém. Nem is feszíttettem keresztre senkiért. Szent Pál nem szenvedte, hogy a keresztyének magukat Pál-követőknek, Péter-pártiaknak nevezzék, hanem [azt szerette, ha] keresztyéneknek. Hogy jöhetnék én, szegény, bűdös étke a férgeknek ahhoz, hogy Krisztus gyermekeit az én szerencsétlen nevemről nevezzék? De ha úgy véled, hogy Luther tanítása evangéliumi, akkor nem kell Luthert egészen elvetned, különben vele együtt tanítását is elveted, amelyet pedig Krisztus tanításaként ismertél fel. Ha Timóteusnak elég lett volna, hogy ő az evangéliumot ismeri, akkor Pál nem parancsolta volna meg neki, hogy ne szégyelje őt. Nem az ő személyét, hanem azt, aki az
kalmanpiroska, 2019. november 10. vasárnap, 16:36
Isten haragja
,,Ki tudja? Talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el! És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról; és megbáná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre." (Jón 3,9-10)

Istennek nem szokása haragudni, csak ha már nincs reménység a jobbulásra. Ezért, ha szükségben, félelmek között és veszélyben vagy, fordulj magadba és kérdezd meg szívedtől, annyira ellensége lettél-e Istennek, hogy már egyáltalán nem akarsz hozzá visszatérni? De ha szívedben bizonyosan eltökélted, hogy ismét hozzá fordulnál, hozzá térnél, amennyiben téged ismét elfogadna, és ha bűneidet, amelyeket ellene elkövettél, őszintén bánod, és szívből vágysz arra, hogy azokat elhagyd, akkor egyáltalán nem kell elcsüggedned: Isten nem haragszik, még el sem kezdett haragudni, hiszen te sem kezdtél el az ő kegyelmében és irgalmasságában kételkedni.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. november 09. szombat, 08:05
Krisztus váltsághalála
,,Krisztus a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk; akinek sebeivel gyógyultattok meg." (1Pt 2,24)

A próféták lélekben előre látták, hogy Krisztus tétetik legnagyobb bűnössé, akihez hasonló a földön még nem élt. Mert amennyiben ő áldozat a mi bűneinkért és az egész világ bűnéért, nem lehet már többé ártatlan és bűn nélküli ember. Ha Isten Fia nem a dicsőségben van, hanem azt egy kevés időre elhagyta és bűnössé lett, magán hordozza minden ember bűnét, mint például a szent Pálét, aki istenkáromló, [keresztyén]üldöző és gonosz ember volt, a szent Péterét, aki Krisztust megtagadta, ugyanúgy a Dávidét, aki házasságtörő és gyilkos volt, és tettei miatt az Úr nevét a pogányok között káromolták. Összegezve: ő az az ember, aki testén hordozta és magára vette minden ember összes bűnét, aki valaha is volt, még van és ezentúl lesz. Nem arról van tehát szó, hogy ő ilyen bűnöket elkövetett volna, hanem arról, hogy ő a bűnöket tőlünk, akik azokat
kalmanpiroska, 2019. november 09. szombat, 07:48
Csábító lelkek
,,Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik az asszomykákat." (2Tim 3,6)

A csábító lelkek nem olyan helyekre lopakodnak be, ahol az evangéliumot ellenzik, hanem olyanokra, ahol keresztyén és kegyes emberek vannak. Utánuk settenkednek, itt be egy házba, ott be egy másikba, bejárnak mindent, egészed addig, míg mérgüket a nép között minden zugban széthintették. Miért nem mennek az istentelenek közé, és vallják meg tanításukat nyilvánosan, mint ahogy mi az Isten kegyelmével kapcsolatban tettük? Ezek a törékeny mártírok féltik a bőrüket, és menekülnek a veszedelem elől. Tanuld meg hát ebből, hogy a kegyes prédikátoroknak általában így megy soruk: azon túl, hogy a gonosz és hálátlan világ üldözi őket, azt is el kell szenvedniük, hogy azt, amit nagy fáradsággal és munkával felépítettek, az ilyen gonosz lelkek lerontsák. Így akadályozza a gyalázatos sátán a drága evangéliumot mindkét felől, jobbról is, balról is. Mégis a jobb oldalon sokkal nagyobb kárt okoz
kalmanpiroska, 2019. november 07. csütörtök, 10:27
Parancsolat
,,Ne kívánd a te felebarátodnak házát. - És ne kívánd a te felebarátodnak feleségét; se szolgáját, se szolgálóeányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé." (2Móz 20,17; 5Móz 5,21)

Ez a két parancsolat megtiltja még a gerjedelmet és a legyőzhetetlen kívánságot is, amely természetünkben rejtőzik, sőt, a gonosz gondolatok gyökerét is. Tehát a hatodik és hetedik parancsolat megtiltja a szív fellobanását, a test tagjainak jelzéseit, a száj szavait és a gonosz test cselekedeteit, magukat az első rezdüléseket is, a gerjedelemmel és a gyökérrel - mint azok eredetével - együtt. Mert nekünk, mielőtt a mennyek országába mennénk, oly tisztákká kell lennünk, hogy ne legyenek már bennünk a gonosz rezdülések, sem a gyökér, amely a gonoszra hajlik, hanem a test és lélek tökéletesen egészséges legyen, hogy minden szenvedélytől szabadok legyünk. Azonban ez ebben az életben nem következik be, és nem is áll a mi hatalmunkban. Mert ugyan ki dicsekedhetne azzal, hogy tiszta
kalmanpiroska, 2019. november 06. szerda, 12:09
Képek, videók
Luther Márton - 5 Sola
dandej
2019. október 31. csütörtök, 13:39
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
Amikor egy nő életet ad a
sanci81
2018. július 22. vasárnap, 18:45
Az életet igazán csak akk
sanci81
2018. június 17. vasárnap, 18:46
Garce klinika - Életet ad
sanci81
2018. február 03. szombat, 17:27
Ki elveszíté életét.jpg
chillik
2017. november 21. kedd, 05:38
Szeresd az életet
irmus
2017. július 23. vasárnap, 15:40
Válaszd az életet
egrilany51
2017. július 05. szerda, 15:56
Szeresd az életet.jpg
margoboszi
2016. december 09. péntek, 14:44
éld-meg-az-életet.jpg
menusgabor
2016. december 06. kedd, 18:50
1.Éljük az életet - kép.j
anci-ani
2016. december 01. csütörtök, 15:39
Az életet adó vízcsepp.pn
cady89
2016. november 19. szombat, 08:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.