Belépés
2019. július 23. kedd | 30. hét | 204. nap | 05:02 | Lenke
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hitben járunk, nem látásban
,,Mert hitben járunk, nem látásban." (2Kor 5,7)

Ezt az életet hitben, szeretetben és kereszthordozásban éljük. De ez a három sosem lesz bennünk tökéletessé. A Nap egyedül Krisztus, számunkra pedig példaként adatott, hogy őt kövessük. Közöttünk vannak olyanok, akik ebben gyengék, mások, akik erősek, megint mások, akik még erősebbek. Egyesek kevesebb, mások több szenvedést bírnak elviselni, de [a szenvedés tekintetében] Krisztushoz hasonlónak kell maradnunk. Mert ez az élet állandó változás, amelyben hitről hitre, szeretetről szeretetre, türelemről türelemre, keresztről keresztre jutunk. Nincs igazság, csak megigazulás, nincs tisztaság, csak megtisztulás. Még nem érkeztünk meg oda, ahova el kell jutnunk, de az úton, a pályán vagyunk; egyesek távolra jutottak, mások még távolabbra. Isten elégedett, ha minket ebben a munkában és elhatározásban talál. Ha akarja, eljön hamar, megerősíti a hitet és a szeretetet, és egy szempillantás alatt az égbe visz minket ebből az életből.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 12. péntek, 08:32
Címkék: Luther Márton, életet hitben, három sosem, szenvedés tekintetében, élet állandó, pályán vagyunk,
Kommentek
Az Úrral való dicsekedés
,,Aki dicsekedik, dicsekedjék az Úrral." (Jer 9,24)

Isten kegyelméről nem alázattal, hanem büszkeséggel kell beszélni. Dolgaiddal és magaddal kapcsolatban légy alázatos, hisz nem vagy több férgecskénél. De Krisztus jóságára soha nem lehetsz eléggé büszke, és így kell róla szólnod: - Ha tízszerte szennyesebb lennék is, ott van a vér, mely megtisztít és megszentel, és Krisztusnak éppen ugyanannyiba került engem megváltani, mint Szent Pétert. A szentek ugyanolyan mélyen voltak, mint mi, így éppoly felségesek vagyunk, mint ők, tehát egyikőjüknek sincs többje, mint nekem, csak annyival, hogy ők erősebbek voltak a hitben. Mindenki magával hozza a cselekedeteit, ezek által fog világolni, ezekkel fogja Istent dicsérni. Isten előtt a hitben és kegyelemben, a mennyei természetben mindenki egyenlő, de cselekedeteinkben és az (értük kijáró) tisztességben különbözünk.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 21. vasárnap, 08:12
Teológia
,,Csak a kísértés tanít meg az Igére figyelni." (Ézs 28,19)

Teológiámat (A teológia eredetileg az Istenről szóló tudást jelenti. Ilyen értelemben mindenkinek van teológiája, nem csak a teológiát végzetteknek.) nem egyszer s mindenkorra tanultam meg, hanem egyre mélyebben és mélyebben kellett utána kutatnom, erre kísértéseim ösztönöztek; mert a Szentírást csak a gyakorlatban és a kísértésben lehet megérteni. Pálnak is volt egy ördöge, aki öklözte és kísértéseivel a Szentírás szorgalmas tanulmányozására szorította. Nekem a pápa lógott a nyakamon, az egyetemek és a tudósok mindannyian, és általuk az ördög; ezek engem a Bibliához űztek, hogy szorgalmasan olvassam, és helyes értelmére eljussak. Ha nincs ilyen ördögünk, akkor csak spekulatív teológusok vagyunk, akik rosszul gondolkoznak, csupán saját értelmükre alapozva okoskodnak, hogy így meg úgy kell lennie.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 20. szombat, 10:12
Szentírás
,,A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre." (2Tim 3,16)

Ez az a könyv, amely a bölcseket és okosokat mind balgatagokká teszi, és amelyet csak az együgyűek és jámborok érthetnek meg. Ezért hagyj fel minden önhittségeddel és önérzeteddel, és tartsd többre ezt a könyvet a legnagyobb és legnemesebb szentségnél, a leggazdagabb kincslelőhelynél, mert nem tárhatod fel teljesen, ki sem merítheted soha. - Én a Bibliát néhány év alatt kétszer végigolvastam, de ha a Biblia egy hatalmas nagy fa lenne, szavai pedig gallyak és ágacskák, hát minden egyes gallyat és ágacskát megráznék, hogy megtudjam, mi van rajtuk, és mi a kincsük, így minden alkalommal leráznék még néhány újabb kis almát vagy körtét.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 19. péntek, 08:28
Isten kezében a lelkünk biztonságban van
"Senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből." (Jn 10,29)

Örökké áldott legyen ő, minden benne hívő lélek egyedül igaz és hű pásztora és püspöke. Nem rajtam kezdi el megtanulni, hogyan kell az övéit, vagyis azokat, akik az ő hangját hallgatják és követik, az ördög hatalma, a világ gonoszsága és minden zsarnokság ellen megvédelmeznie. Azt mondja, soha nem fognak elveszni. Senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Én emellett megmaradok, és ezért nem is törekszem rá, hogy lelkemről magam gondoskodjam, nem kívánom [a magam lelkét] kezembe venni, fennhatóságom alá vonni, mert akkor bizony rosszul menne a sora. Hiszen az ördög bármely pillanatban elragadhatná tőlem, és elnyelhetné ezt. Százezerszer drágább nekem lelkemet az ő kezében tudni; ott Igéje szerint biztonságban van és marad.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 17. szerda, 19:11
Isten szava igaz
"Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott." (Zsolt 33,9)

Minden teremtmény az Ige által teremtetett, amikor ő hívta őket, és szólt, előálltak és ezt válaszolták: - Itt vagyunk. - Azért ne kételkedjünk; amit Isten az ő drága fia, az ő örök Igéje által mond, annak meg kell lennie, annak meg kell maradnia - vagy el kell múlnia, aszerint, ahogy ő rendelkezik. De az ördög, aki elsőnek pártolt el, az eredendő bűn által olyannyira elvakított minket,, hogy már sem elhinni, sem elképzelni nem tudjuk, hogy amit ő mond, az való és igaz. Még akkor sem, ha csodáival és minden teremtmény megteremtésével a világ kezdete óta szemünk láttára tanúsítja: olyan közel van hozzánk, hogy kitapogathatjuk és megtalálhatjuk őt, amint azt Pál az ApCsel 17-ben mondja. Még ez sem használ. Boldogok, akik felismerik és szeretik azt, aki Ipse és dixit (aki maga mondotta).

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 17. szerda, 07:26
Mindenható gyógyszer
,,Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké." (Jn 8,52)

Rendkívüli, mindenható gyógyszer kell hogy legyen az, amely ilyen nagy ártalmat, mint a halál, oly könnyen meg tud gyógyítani, hogy azt soha többé ne kelljen viszontlátnunk. Ha ezt a világ hinné, kettészakítaná magát az Isten igéjéért. - Vegyük csak tekintetbe, milyen sokra értékelik azt a tudományt, amely képes levinni a lázat vagy meggyógyítani a pestist. Hogy fut, rohan, ad és tesz meg mindenki mindent ez ügyben (, hogy egészséges legyen). De ama kincset és drágaságot, amely a halált mulasztja el minden betegséggel, kínnal és bajjal együtt, senki nem becsüli, vagy csak kevéssé, még akkor sem, ha az a magasságos, örök igazság, Isten maga - dicsértessék mindörökké, ámen! De minél szilárdabban állsz, és minél kevésbé kételkedsz, annál kevésbé fogod a halált érezni, ez biztos. Minél gyengébben állsz, minél inkább kételkedsz, annál inkább érzed a halált is, ez valóság. Ó, Uram, erősítsd a hitünket,
kalmanpiroska, 2019. július 16. kedd, 12:33
Krisztus teste és vére
,,Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt." (Zsolt 23,5)

Isten Igéje mindenható, a hit és a lélek serény és nyugtalan, mindig cselekednie kell és harcban kell állnia. Isten szavának nem jelentéktelen, hanem a leghatalmasabb ellenségekkel kell - megküzdenie, melyeknek legyőzése becsületére válik, mint amilyen ez a négy cimbora: a test, a világ, a halál és az ördög. Ezért hívják Krisztust Seregek Urának, aki szüntelenül háborút vív, és bennünk harcol. Nekünk adja a testét és vérét is eledelül, melyek nem csupán kegyelmi jelül, hanem táplálékul is szolgálnak, hogy általuk felüdüljünk és megerősödjünk mindnyájan, akik vele az ő hadseregében hadba vonultunk. Ez tulajdonképpen zsold és eleség, mellyel hadseregét fizeti és élelmezi, míg az vele együtt győz, és elfoglalja a harcmezőt. Ó, ez hiteles pénzérme, drága, bíbor arany, tiszta, fehér ezüst, kedves, szép kenyér, jóízű, édes bor; és mindezt oly gazdagon és bőségesen adja, hogy egyenesen kellemes ebben a hadjáratban részt
kalmanpiroska, 2019. július 15. hétfő, 18:58
A világ nyomorúságos állapota
,,És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok." (Mt 11,17)

Így van ez ma is. Ha az evangéliumot prédikálják, nem használ, ha a törvényt prédikálják, az sem használ. Ha sípolnak nekik, nem akarnak táncolni, ha siratódalt énekelnek nekik, nem akarnak sírni. E gonosz világot nem lehet igazán sem felvidítani, sem elszomorítani. Oly nép ez, mely nem érti, és nem is akarja érteni sem az evangéliumot, sem a törvényt. Nem lehet őket meggyőzni a bűnösségük felől, sem megvigasztalni a bűnösségük miatt. Nem lehet őket sem vakká, sem látóvá tenni. - Ha valaki szabadabban él, az nem tetszik nekik, ha valaki zord, szigorú életet folytat, az nem jó. Mit kellene még megtenni e gyalázatos világ kedvéért? Az tetszene neki, ha mindent dicsérnének, amit tesz, noha semmi sem jó abból.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. július 14. vasárnap, 20:35
Képek, videók
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
Amikor egy nő életet ad a
sanci81
2018. július 22. vasárnap, 18:45
Az életet igazán csak akk
sanci81
2018. június 17. vasárnap, 18:46
Garce klinika - Életet ad
sanci81
2018. február 03. szombat, 17:27
Ki elveszíté életét.jpg
chillik
2017. november 21. kedd, 05:38
Szeresd az életet
irmus
2017. július 23. vasárnap, 15:40
Válaszd az életet
egrilany51
2017. július 05. szerda, 15:56
Szeresd az életet.jpg
margoboszi
2016. december 09. péntek, 14:44
éld-meg-az-életet.jpg
menusgabor
2016. december 06. kedd, 18:50
1.Éljük az életet - kép.j
anci-ani
2016. december 01. csütörtök, 15:39
Az életet adó vízcsepp.pn
cady89
2016. november 19. szombat, 08:13
Három cica
eva6
2019. április 16. kedd, 14:23
Húsvét szent három napja.
liliana01
2019. április 14. vasárnap, 09:38
három kiscica
eva6
2019. április 01. hétfő, 17:57
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.