Belépés
2020. február 16. vasárnap | 7. hét | 47. nap | 19:33 | Julianna, Lilla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A királyné költője
A királyné költőjeIrmafy olyan nemes embernek érezte magát, mint Szent Lajos. Gyönyörködött a saját lépteiben a városerdő sétányán, a szakállát is szerette, órákig elnézegette a kezét, midőn a tollat ujjai közé vette... egy régebbi kor költője volt, és hitt a bűbájokban, csodákban, végzetes asztalkákban és boldog vagy tragikus véletlenekben. Verseit a halálról és halhatatlanságról fogalmazta, valamint a nőkről, akikkel itt-ott megismerkedett.

- Majd olvashatja - mondta jelentőségteljesen, midőn a Váci utcában néhány szót váltott egy asszonykával vagy kisasszonnyal.

Néha ebédelés közben is verset írt, és délutánonként mezei virágokat gyűjtött a budai oldalon, a hegyen, miközben egy képzeletbeli nővel társalgott.

- Asszonyom, a kegyed szemének színéhez igazodnak e tájon az ibolyák! - mormogta, és csak a tavaszi levegő reszketett körülötte. - Vajon a szívének virágai merre nyíltanak?

Majd egy kisasszonnyal ismerkedett meg, aki a Bömer házban zongorázott, és Irmafy kvártélyát e házba helyezte. Egyszer néhány szót váltottak a lépcsőházban, Irmafy értelmesen megmondta a nevét, és a kisasszony nefelejcsvirágos kalapkája eltűnt a grádics kanyarulatánál.

- Őt Isten küldte nekem! - írta Irmafy egy versére alkonyattal.

Estefelé természetesen fokozottabban működött fantáziája. A belvárosi kiskocsmában, sör- és pipaszagú szobácskákban, ahová az írók és költők úgy vetődnek be, mint messzi útról jött vándorok, az óra a forradalom óta nem mutatja az időt, az asztalfőn olyan öreg elnökök üldögélnek, akiknek már a nevét sem tudja az új nemzedék, mint az egykor dalos feketerigóét elfelejtették a sötét kalitkában, midőn az zordonságában végleg elhallgatott... pedig egykor mindenki tudta az "Uhr"-nál... e füstös bolthajtások alatt Irmafy társának sokat beszélt a hercegnőkről, grófnőkről, előkelő belvárosi dámákról, akikkel napközben találkozott.

A hercegnő a budai várkertben fogadta tavasz első reggelén, és ő maga is jázmin volt ez idő tájt. Ibolyaszemén a pillák, mint az áprilisi felhőkkel bújósdit játszó napsugár; minden hajszálát külön fésülték meg a frájjok, keskeny kezében az Örökzöldek című könyvecskét tartotta, és a félcipőjén fénylő csat volt.

- Hallottam önről, és ismerni akartam.

Irmafy a pohárba dugta az orrát, és elhallgatott.

Éjfél felé "X. grófnéról" beszélt a szomszédjának - amint ez idő tájt a grófnékat nevezték. Mennyit tudott e hölgyről Irmafy! Ismerte gyermekkorának szenvedéseit, midőn a versírók könyveiben keresett vigasztalódást! Tudta, hogy férje meg nem érti őt, és ő csak azért sóhajt, hogy végre jönne valaki, akinek átnyújthatná legnemesebb ajándékát, óaranyból vert szívét.

- Azt szeretném, ha valaki megfogná a kezem, és oly gyengéden beszélne hozzám, mint egy gyermekhez - szólt a grófné. - Ah, unalmas, hideg, fénylő társaság! Kunyhóban vagy hónapos szobában szép az élet!

Irmafy ezután egy nyelésre nagy pohárral felhajtott.

- Nők: gyermekek... A szavak színes kavicsait szeretik a kezükbe venni...

Az irodalmi asztaloknál sajnálták és gúnyolták a jobb sorsra érdemes Irmafyt. Minden éjszaka azt várták, hogy a Dunába ugrik, mire a bakterek hajnaltájban elhagyják a nyugodalmas kapumélyedéseket.

Irmafy azonban a véletlen és babonaság folytán más végzetre volt kiszemelve.

Egy délután, midőn keskeny íróasztala fölé hajolt, hol oly gondosan szokta volt írni a betűket, mint a szerzetesek a szent könyveket, királyi eredetre valló kezében megmozdult a toll, és különböző ákombákomokat vetett a papirosra.

Irmafy úgy érezte, hogy félálom ereszkedik szempilláira. Meleg hullámok nyaldosták, másvilági zene hangzott, hipnotikus álom kerülgette, mintha egy gonosz ellensége a távolból szuggerálná az akaratát. ...A láthatatlan szellemkéz vezette kezét, és amikor végre magához tért, már sötét volt kis szobájában, és az emeletről többé nem hangzott a zongoraszó. Mintha az öles falban (ahogy a régi pesti házakat építették) egy asszony zokogott volna, akinek a zokogása nagyon hasonlított egy nőéhez, aki Irmafyt egyedül szerette az életben.

Gyertyát gyújtott, és még mindig kábultan nézett körül. A falióra nyolcat mutatott, a kezében különös zsibbadást érzett, és a keskeny íróasztalon egy ötvenforintos feküdt, amelyet félálmában rajzolt. Szakasztott olyan volt, mint azok a régi ötvenforintosok, amelyekkel Aigner Lajos egykor verseskönyvét honorálta. A bankót a mellénye zsebébe csúsztatta, és gondtalanul kötötte meg a nyakkendőjét, megdörgölte a cipőjét, és hullámos haját hátrafésülte. Néhány perc múlva rugalmasan, életkedvvel haladt végig a Belvároson, és kandi pillantást vetett az ablakokra, ahol a polgárok már nyugodalmasan vacsoráztak. A gőzölgő tálak körül megelégedett arcok, rózsaszínű az asszonyok nyaka, a gyermekek már a küszöbön látják állongani a homokemberkét, és ifjú nők várják az ábrándos éj változatos gondolatvilágát.

A "Csigá"-ban már olyan sűrű volt a füst, mint egy rablótanyán, a különszobában, a költők asztalánál a kispörköltek és savanyú tüdők elmentek a mellények alá, harmatozó üvegben állott a hideg bor az asztal közepén, és az arcok kipirultak a vacsora élvezetétől. Éppen Irmafyt szidták.

- A fényes cipők bolondja! - kiáltotta egy púpos író. - A nők szerelménél csak pénzüket óhajtja jobban.

Irmafy az asztalkendőt a nyakába kötötte, és bizonyos benső megelégedéssel költötte el vacsoráját. Beszélhetnek ezek a szegények, amit akarnak, egyik se rajzolt ötvenforintosat délután.

A bor azonban nem ízlett úgy, mint máskor, és a hercegnő felől hiába tett fel kérdést egyébként hallgatag szomszédja, egy rejtvényszerkesztő.

Még éjfél előtt fizetésre hívta meg a kocsmárosleányt Irmafy, és gőgösen vonta elő mellényzsebéből az ötvenforintosat.

A púpos író elhallgatott, mások is némi tisztelettel néztek Irmafyra. A színházi súgó ajánlkozott, hogy a "Török Császár"-ig elkíséri Irmafyt.

Másnap, midőn Irmafy felébredt, egy rendőrtiszt vörös bajusza szúrta meg arcát, amint a párna alatt kotorászott.

- Hol vannak a többi hamis ötvenesek? - kérdezte.

Ezután Irmafy két esztendeig nem volt látható a Váci utcában.

Irmafy ismét verseket ír, és egy vidéki nyomdász kiszedi a könyvecskét.

A fogház ősz hajakat, bánatos hajlottságot és megalázkodást rakott Irmafy egykori gőgös fejére. A szeme körül ráncok keletkeztek, amelyeknek eredetét hiába kereste tükrében, az ajka úgy mosolygott, mint a sárga levél reszket a fán. A keze átlátszó volt, és a kockák elválasztó vonalai lekoptak kabátján.

A bánat könyve: ez volt a kis füzetnek a címe, és Irmafy csak késő este hagyta el szobácskáját, hogy könyvében gyönyörködjön egyik-másik könyvkereskedő kirakatában. Félve suhant el a könyvesbolt előtt, és még az utca túlsó oldaláról szemlélte egy darabig a zöld füzetet a kirakat ablaküvege mögött.

Egy áprilisi estén, midőn Irmafy felgyűrt kabátban ismét elsietett a bolt előtt, az öreg könyvkereskedő hirtelen kinyitotta az üvegajtót.

- Irmafy úr! - kiáltotta.

A költő megrettenve állott.

- Fontos közlendőm van, tessék irodámba fáradni - szólott az öreg, és ezüst fejét bólongatta.

A szűk irodácskában ezután így beszélt a kereskedő:

- Nemrégiben boltomban megfordult Ferenczy Ida, és a királyné számára magyar könyveket vásárolt. Többek között az ön könyvecskéjét is feltettük az udvari hintóra. Néhány nap múlva ismét boltomba lépett a nemes hölgy, és A bánat könyvé-t még egy példányban megrendelte a felséges asszony könyvtára számára. Részvéttel értesült az ön sorsáról, amelyet néhány szóval lefestettem.

Ezen az estén váratlanul megjelent az elveszettnek hitt Irmafy a "Csigá"-ban. Igaz, hogy egy magányos asztalnál foglalt helyet, mint bukott ember, de nyugodtan falatozott, hideg bort ivott, és a jóindulatú rejtvényszerkesztőt éjfél után asztalához hívta, midőn titokzatos szavakkal ecsetelte előtte a magas helyről jött érdeklődést.

A púpos legyintett a szomszédban:

- Irmafy nem javult meg az áristomban. Éppen úgy hazudik, mint azelőtt.

Ámde napról napra többen hallották az ezüst fejű könyvkereskedőtől a tényállást, és Irmafy is naphosszant a budai vár körül csavargott. Elgondolkozva, lehajtott fejjel, szinte áhítatosan ballagott estefelé Pestre, és a jóindulatú rejtvényszerkesztő kérdésére imádságos hangon válaszolt:

- Budán jártam... a Várban...

A "Csigá"-ból a különös hírek elterjedtek a városban.

Irmafy most már a templomokat is sűrűn látogatta.

- A jóságos királynéért imádkoztam - mondta ismerőseinek, akik apránként visszaszállingóztak.

Magányos asztalánál a kiskocsmában gyakran leültek a költők. Egyszer a púpos is engedelmet kért a letelepedésre... Éjfélkor áhítatosan az ég felé emelte poharát Irmafy.

- A legszentebb és legszebb asszonyért Magyarhonban! - mondta végtelen imádással.

És egyszer valóban a királyi udvarból pecsétes levél érkezett Irmafy nevére és benne némi ajándék a szerencsétlen költő számára.

Irmafy ekkor fényes délben megállott a Váci utcában, többé nem fogadta régi ismerősei üdvözlését, ajándékozva ejtett el egy-két szót a rejtvényszerkesztő előtt. Estére egy előkelő polgárcsaládnál vacsorázott, meghívások kerültek asztalára, a púpos író keresztapának kérte fel... Rajongó nők leveleket írtak... Ábrándos kisasszonyok álmukban feleségül mentek hozzá. - Történt ez Pesten, 70-ben.

(1916)
sayuri, 2012. december 04. kedd, 10:03
Címkék: Szent Lajos, Aigner Lajos, Éppen Irmafyt, Török Császár, Ezután Irmafy, Ferenczy Ida,
Kommentek
Idén 43 díjazottnak adták át a KÓTA díjait
A díjakat Mindszenty Zsuzsánna KÓTA elnök, Birinyi József, a KÓTA társelnöke, Gerenday Ágnes, a KÓTA Művészeti Bizottságának elnöke, Hartyányi Judit, a KÓTA elnökségi tagja, Saltzer Géza, a KÓTA Nemzetiségi Szakbizottságának elnöke és Somogyváry Ákos, a KÓTA Tanácsadó Testületének elnöke adta át a magyar kultúra napja alkalmából, január 26-án Budapesten.

Idén először nagydíjat is odaítéltek, amelyet az életmű kategóriában Párkai István Kossuth-díjas karnagy, zongoraművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a KÓTA tiszteletbeli elnöke vehetett át - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

Kórus kategóriában a komáromi Concordia Vegyeskar, a Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa, a Marczibányi téri Kodály Iskola Leánykara és a Vasas Művészegyüttes Vass Lajos Kórusa, karnagyok kategóriában Arany János, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Református Gimnáziumban tanára, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Kollégiumi Kántus társkarnagya és a
velemenyezd, 2020. január 27. hétfő, 11:31
Ritkán hallható műveket ad elő Miranda Liu a Pesti Vigadóban
Szokolay és Bartók műve, valamint Faragó Béla Búcsú Váradtól - Kantáta Janus Pannonius verseire és Liszt Ferenc I. Mefisztó-keringő című alkotása a Magyar Kincsek sorozatban hangzik el a Concerto Budapest zenekarával, Rácz Zoltán vezényletével - közölték a szervezők az MTI-vel.

Az esten közreműködik Váradi Zita szoprán, Németh Judit mezzoszoprán, Jekl László basszus, a Szent Efrém Kórus (művészeti vezető Bubnó Tamás) és Lukáts Andor színművész.

Szokolay Sándor hegedűversenye a zeneszerző legelső korszakának lezárultát reprezentálja, mert 1957-ben ezzel a művel diplomázott. A koncert következő száma a múlt század nagy magyar hegedűsét, Szigeti Józsefet idézi meg, hiszen Bartók neki ajánlotta az I. rapszódiáját, amelynek zenei anyagában tordai és temesi gyűjtésű táncdallam egyaránt ott rejlik.

A Magyar Kincsek sorozat további eseményein idén mások mellett a Muzsikás Együttes, Sárközy Lajos Jr. és Vásáry Tamás lép színpadra.
velemenyezd, 2020. január 19. vasárnap, 11:21
A magyar kultúra napja - A Kultúra Lovagja címeket adtak át
Örökség serleg elismerésben részesül. Az idei gála díszvendége Bácska volt.

A Kultúra Lovagja elismerést azok kapják, akik határon innen és túl, szűkebb vagy tágabb közösségükben önzetlenül, áldozatos munkával, magas színvonalon szolgálják a magyar kultúrát. A címre minden évben pályázat útján civil szervezetek és önkormányzatok állítanak jelölteket. Az elismertek oklevelet, kitűzőt és nyakdíszt kapnak, nevüket beírják a Kultúra Lovagjainak aranykönyvébe. Az avatás a történelmi díszőrség által őrzött Szent Korona másolatának jelenlétében történik.

A szombaton avatott lovag között van mások mellett Micsik Béla törökbecsei (Szerbia) hitoktató, népzenész, Joszif Bozsuk nagybocskói (Ukrajna) polgármester, Ulrich Moritz eislebeni (Németország) szinkrontolmács, Balázs Géza nyelvész, Benkő László zenész, Ember István MÁV-alkalmazott, Farkas Veronika révkomáromi (Szlovákia) művészettörténész, Léphaft Pál nagybecskereki (Szerbia) grafikus, Prokopp Mária művészettörténész, Radnainé Fogarasi Katalin , a
velemenyezd, 2020. január 18. szombat, 15:31
A magyar kultúra napja - Változatos programok Csongrád megyében
Szombaton Szeged kulturális intézményei mutatkoznak be a Szent-Györgyi Albert Agórában. Ugyanitt szerdán díszünnepségen adják át az önkormányzat elismeréseit: a Szeged kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket.

A Bálint Sándor Művelődési Házban a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek vizsgamunkáit mutatják be keddtől, a Kőrössy József Közgazdasági Szakgimnáziumban amatőr alkotók műveiből nyílik kiállítás szerdán, a Somogyi-könyvtár tárlatán pedig a szegediek máriaradnai búcsújárását és a hozzá kapcsolódó szokásokat ismerhetik meg a látogatók. A Fekete Házban szerdán előbb a Móra Ferenc Múzeum évkönyvét, majd Vágvölgyi B. András 1989 című kötetét mutatják be.

Hódmezővásárhelyen Hommage á Tornyai János címmel nyílik kiállítás a 2019 októberében megrendezett XX. Vásárhelyi Festőszimpózium résztvevőinek a festőművész előtt tisztelgő alkotásaiból.

Hagyomány, hogy a magyar kultúra napjához kapcsolódva adják át a hódmezővásárhelyi önkormányzat által 2008-ban alapított Bessenyei Ferenc
velemenyezd, 2020. január 17. péntek, 07:11
Heti Lélekemelő - Laudetur Kiadó
testvéredet). Szárnyakat ad annak, aki érzi.
Nos, ki az, akiben kedved telik? Válassz ki egy-két embert ezen a héten! Nyilvánítsd ki számukra valamilyen módon! Mondd el nekik, hogy fontosak neked, nagyra becsülöd őket!

*
Példák, akik előttünk jártak
A nagylelkű Péter
Az egyik leghatalmasabb velencei család, az Orseolók első trónra lépő tagja Péter volt, aki egy félig lerombolt várost vett át. Az előző dózse ellen fellázadó nép romba döntötte a dózse palotáját, porig égette a Szent Márk-székesegyházat és a környező városrészeket is elpusztították.
Péter igen erős keresztény neveltetésben részesült, ezért első feladatának tekintette rendbe hozni a feldúlt várost. Saját költségén újjáépítette a palotát és Szent Márk templomát.
Magánvagyonából nemcsak az állami épületeket hozta rendbe. A nagylelkű dózse ezer fontnyi pénzt adott azoknak, akik megsérültek, vagy elvesztették mindenüket a háború során. Sőt, még a városi szegényeknek is adományokat juttatott. Nem is csoda,
maroka, 2020. január 13. hétfő, 10:22
Február 22-én iktatják be az új gyulafehérvári érseket
Az erdélyi római katolikus egyházmegyék közös hírportálja, a Romkat.ro közölte, hogy az érseki hivatalba való beiktatás Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén lesz 11 órától a gyulafehérvári székesegyházban. A főegyházmegyei hivatal a későbbiekben közöl új tudnivalókat az ünnepségről.

Ferenc pápa december 24-én fogadta el Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök korhatár miatt benyújtott lemondását, és ezen a napon nevezte meg a gyulafehérvári érsek utódját is. Az új érsek 1968-ban született Kézdivásárhelyen. 2012 februárjától Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora.

Kovács Gergely szülővárosában, Kézdivásárhelyen érettségizett. Teológiai tanulmányait 1987-ben Gyulafehérváron kezdte, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemen. Bálint Lajos érsek szentelte pappá szülővárosában 1993. július 3-án. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal fejezte be 1996-ban.
velemenyezd, 2020. január 08. szerda, 12:02
Látogatható lesz a cella - Pio atya bilokációja
- EGY NAPRA LÁTOGATHATÓ LESZ A CELLA, AHOL PIO ATYA ÉS MINDSZENTY TALÁLKOZHATOTT
Kovács Gergely a Mindszenty Alapítvány képviselője a Kossuth Rádióban nyilatkozott Mindszenty József szentté avatási eljárásáról, illetve arról a sétáról, amelyet vasárnap szerveznek, és amely során a közönség először látogathatja meg a szentéletű bíboros celláját. A feltételezések szerint Mindszenty József itt találkozhatott Szent Pio atyával.
A Mindszenty Alapítvány az Ars Sacra fesztivál keretén belül egy egészen rendkívüli programot szervez most vasárnapra: abba az épületbe lehet ellátogatni, ahol a bíboros leghosszabb ideig volt börtönben, illetve ahol a hagyomány szerint találkozott Szent Pio atyával is. Kovács Gergely, az alapítvány képviselője részletesen is nyilatkozott a börtönről, amelynek környékén nemrég teret neveztek el Mindszenty Józsefről.
.................
“Mindszenty bíboros 1949 és 1954 között raboskodott ebben
maroka, 2020. január 05. vasárnap, 21:19
Óév búcsúztató
virágot; -
Rámosolyghatsz az emberre,
Ha elébb jól pofon vágod!

És a bölcsre rosz idő járt,
Ott veszett a könyv a polcon,
Ritkán jött egy jámbor lélek,
Kinek egyet oda sózzon;
Folt hátán folt a kabátja,
De ő azért elél hóltig;
Hirrel gyujt be a kályhába,
S dicsőséggel takaródzik.

A bolondot a szerencse
Elfogadta gyámfiának;
Szemérmesnek szeme koppant,
A henyének szakja támadt.
S hány szegénynek a fejét nem
Törte bé a szent igazság!
Megengedvén, hogy ha tetszik,
Tűröm-fűvel borogassák.

S mint a gyermek süvegével
Üldöz és fog tarka lepkét:
Sok embernél, a reményre
Történt a vadászat ekkép, -
S a fogottat elbocsátá,
Más után mohón szaladva...
S annyi haszna van belőle:
Hogy rongyos lett a kalapja.

No de semmi! itt az új év,
Jobb lesz tán ez? Majd megválik!
Nincs mit válogatni bennök,
Egyik olyan, mint a másik:
Új nevével hoz
menusgabor, 2019. december 31. kedd, 08:45
Képek, videók
Szent_Lajos_ereklyei.j pg
aranyosmagdika
2011. március 14. hétfő, 18:33
Szent Lajos-sziget
mecsery
2010. február 17. szerda, 05:04
Szent Lajos Király Hídja.
rambobby
2007. május 30. szerda, 18:46
ND a Szent Lajos-szigetrő
akinorev
2006. augusztus 20. vasárnap, 21:09
Aigner Too Feminine
1xbravemama
2011. december 14. szerda, 10:25
Aigner Black Woman
1xbravemama
2011. december 14. szerda, 10:14
Aigner Szilárd 65.jpg
farkas1945
2011. március 06. vasárnap, 12:16
Aigner Géza előadása közb
romaikatolikusfgy
2009. szeptember 30. szerda, 12:19
irma névv.jpg
zsokica45
2018. május 24. csütörtök, 12:41
Irma napra
irmus
2018. május 04. péntek, 08:05
Sok boldog Irma napot
irmus
2018. május 04. péntek, 07:58
IRMA NÉVV.jpg
zsokica45
2018. február 26. hétfő, 10:26
irma név.jpg
zsokica45
2018. február 26. hétfő, 10:26
Boldog Névnapot Irma
irmus
2017. május 04. csütörtök, 07:39
irma névfd.jpg
zsokica45
2016. szeptember 01. csütörtök, 20:37
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.