Belépés
2019. július 20. szombat | 29. hét | 201. nap | 03:19 | Illés
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Itt jelen vagyon az Istennek Fia - Hic adest praesto, en, Fi
Itt jelen vagyon az Istennek Fia - Hic adest praesto, en, Filius Dei
.............


Hic adest praesto, en, Filius Dei
hic adest praesto Agnus immolatus,
hic adest praesto Deus fortis, iustus:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon az Istennek Fia,
itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
itt jelen vagyon erős, igaz Isten:
a Jézus Krisztus.
.........................................................
Hic adest praesto dulcis et creator,
hic adest praesto noster intercessor,
hic adest praesto comes consolator:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,
itt jelen vagyon a mi közbenjárónk,
itt jelen vagyon vigasztaló társunk:
a Jézus Krisztus
.......................................................
Hic adest praesto Via, Veritas, Vita,
hic adest praesto maiestas caelestis,
hic adest praesto clarissimum lumen:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon út, igazság, élet,
itt jelen vagyon a mennyei fölség,
itt jelen vagyon fényes világosság:
a Jézus Krisztus.
............................................................
Hic adest praesto sol redemptionis,
hic adest praesto peccati destructor,
hic adest praesto flammula amoris:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon váltságunknak napja,
itt jelen vagyon bűnünk megrontója,
itt jelen vagyon szeretetnek lángja:
a Jézus Krisztus.
............................................................
Hic adest praesto laetitia nostra,
hic adest praesto custos et tutamen,
hic adest praesto animi firmator:
Dominus Iesus.

Itt jelen vagyon a mi vigasságunk,
itt jelen vagyon őrizőnk, oltalmunk,
itt jelen vagyon lelki bátorítónk:
a Jézus Krisztus.
........................................................
Qui nobis donet regnum suum sanctum,
ut videamus tectum eius sacrum,
angelos inter radiantem vultum
Patremque summum. Amen.

Adja minékünk az ő szent országát,
hogy megláthassuk szentséges lakását,
angyali karból tiszta szép orcáját
és ő szent Atyját.

Videó Link
maroka, 2019. június 18. kedd, 21:43
Címkék: Istennek Fia, Filius Dei, Dominus Iesus, Jézus Krisztus, mennyei fölség, váltságunknak,
Kommentek
14. évközi hét szombat 07.13
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Halála előtt József arra emlékezteti testvéreit, hogy Isten nem feledkezik meg ígéreteiről, és visszavezeti őket az ígéret földjére.
Halálos ágyán Jákob ezt a parancsot adta fiainak: ,,Ha majd én is őseim sorsára jutok, a heteus Efron mezején levő barlangba temessetek! Abba a barlangba, amely Machpela mezején van, szemben Mambréval, Kánaán földjén, és amelyet Ábrahám vett meg a heteus Efrontól a mezővel együtt temetőbirtokul. Oda temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát; oda temették Izsákot és feleségét, Rebekkát; én is oda temettem Leát. A mi birtokunk ez a Het fiaitól vásárolt mező és a rajta levő barlang." Miután Jákob befejezte a fiainak szóló parancsait, visszafeküdt az ágyra. Azután meghalt, és megtért népéhez.
Mivel atyjuk meghalt, József testvérei félni kezdtek, és azt mondták: ,,Csak vissza ne emlékezzék József arra a bántalomra, amelyet elszenvedett, és meg ne torolja mindazt a rosszat, amelyet elkövettünk ellene." Ezért
maroka, 2019. július 13. szombat, 13:46
A Hitvallás - a Hit erénye
szöveget érti, mely ebben a formában 381-ig volt csak érvényben. Az Egyházban azóta érvényes Hitvallásra pedig következetesen a nikaiai-konstantinápolyi hitvallás megnevezést használja.
*
A 325. évi Nikaiai Hitvallás
A Nikaiai Hitvallás szövegét Alexandriai Nagy Szent Athanáz (+373) fogalmazta meg, amit az I. Egyetemes Zsinat atyái közösen hagytak jóvá.
"Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében.
És az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, aki az Atyától született, az Atya lényegéből, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával, és aki által mindenek lettek, úgy a mennyben, mint a földön.
Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt és megtestesült és emberré lett; és szenvedett és feltámadott a harmadik napon és felment a mennyekbe. Aki újból eljő ítélni élőket és holtakat. És a Szent Lélekben."
A Hitvallás 381. évi kiegészítésének
maroka, 2019. július 10. szerda, 14:43
Évközi 14. vasárnap 0707
sincs szüksége a küldötteknek. Elég, ha magukkal viszik szívükben a tanítást, az örömhírt, és elég, ha bíznak küldőjükben, bíznak abban, hogy az isteni gondviselésnek köszönhetően semmiben sem fognak hiányt szenvedni küldetésük teljesítése során. Az egész jelenet hátterében az húzódik meg, hogy a hetvenkét tanítvány részesedik Mesterének küldetésében, ők is ugyanazt teszik, amit Jézus tett, ugyanazt hirdetik, amit Mesterük. Jézustól kapják ehhez a megbízást, a hatalmat és erőt, s szolgálatukkal ugyanúgy Istennek, az Atyának szereznek dicsőséget, miként Jézus is.
A tanítványok küldésében már előre megjelenik az Egyház hivatása, feladata. Az Úr mennybemenetele után az apostolok indulnak el a tanúságtételre, mert erre kapnak megbízást az Úrtól és ehhez kapnak megerősítést a pünkösdkor őket eltöltő Szentlélektől. Ezt a küldetést folytatja minden korban az Egyház közössége, amely meg van győződve arról, hogy megbízatása személyesen Krisztusig vezethető vissza. Keresztény emberként és az Egyház tagjaiként
maroka, 2019. július 07. vasárnap, 08:35
Szentgyónás - Krisztus gyógyító hatalma
el;
5) az örök életre szóló érdemek szerzésének lehetősége;
6)a lelki nyugalom visszaszerzése;
7) az új kísértések elleni védelem megszerzése;
8) az igazságtalanságok helyrehozása;
9)mindennemű bűnből való meggyógyulás;
10) a gyónási titok mártírjai

A szentgyónás menete:
A gyóntatószékbe lépve katolikus módon köszönünk, azaz: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezután letérdelünk, vagy leülünk. A keresztvetés után mondjuk:
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam... (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, húsvétkor... stb.)
Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt egy imakönyben.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)
A gyóntató tanácsai következnek, melyeket figyelni kell.
Bánatima elimádkozása:
Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a
maroka, 2019. július 06. szombat, 10:21
13. évközi hét csütörtök 07.04
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Áldozatával Ábrahám megmutatta, hogy hisz Istennek, és minden fölött szereti őt.
Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: ,,Ábrahám!" ,,Itt vagyok" - felelte. Akkor Isten ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mórija földjére, és ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked."
Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz, fölkerekedett, és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. Ekkor ezt mondta a szolgáknak: ,,Várakozzatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok."
Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, és feltette fiának, Izsáknak vállára, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett.
maroka, 2019. július 04. csütörtök, 13:33
Ferenc pápa új ünnepet rendelt el.
elmélyítette a Redemptoris Mater körlevél II. fejezetében.
Mária és az Egyház viszonyában különösen is kiemelhetünk három jegyet, mely mindkettőjük közös jellemzője. Nemcsak az Istenszülő anya, hanem az Egyház is, hiszen a keresztség szentsége által a Szentlélek erejében új tagoknak ad életet Krisztus Testében, és táplálja, erősíti is azokat. Nemcsak Máriáról mondható, hogy szűz, hanem az Egyházról is, hiszen - bár tagjainak emberi vonásai miatt nem morális, hanem ontológiai értelemben - szent, Istennek szentelt és megszentelő. Végül pedig, mindkettőjükre jellemző a jegyesi állapot megélése. A ,,már és még nem" állapot eszkatológiai feszültsége érzékelhető az Egyházban, hiszen már Krisztusban él, de még vár rá a Jegyesével való teljes egyesülés. Mária is átélte ennek a jegyesi állapotnak a jellegzetes ,,erőterét" (itt inkább az Istennel való kapcsolatára utalunk, lásd népénekünkben: ,,Szentlélek mátkája", nem Józseffel fennálló jegyesi kapcsolatára), de ő már - megdicsőülésének köszönhetően - a
lilagondolatok, 2019. június 10. hétfő, 12:30
Ferenc pápa új ünnepet rendelt el.
a Redemptoris Mater körlevél II. fejezetében.
Mária és az Egyház viszonyában különösen is kiemelhetünk három jegyet, mely mindkettőjük közös jellemzője. Nemcsak az Istenszülő anya, hanem az Egyház is, hiszen a keresztség szentsége által a Szentlélek erejében új tagoknak ad életet Krisztus Testében, és táplálja, erősíti is azokat. Nemcsak Máriáról mondható, hogy szűz, hanem az Egyházról is, hiszen - bár tagjainak emberi vonásai miatt nem morális, hanem ontológiai értelemben - szent, Istennek szentelt és megszentelő. Végül pedig, mindkettőjükre jellemző a jegyesi állapot megélése. A ,,már és még nem" állapot eszkatológiai feszültsége érzékelhető az Egyházban, hiszen már Krisztusban él, de még vár rá a Jegyesével való teljes egyesülés. Mária is átélte ennek a jegyesi állapotnak a jellegzetes ,,erőterét" (itt inkább az Istennel való kapcsolatára utalunk, lásd népénekünkben: ,,Szentlélek mátkája", nem Józseffel fennálló jegyesi kapcsolatára), de ő már -
maroka, 2019. június 10. hétfő, 12:11
Képek, videók
Dicsőség Istennek
dandej
2017. augusztus 21. hétfő, 09:50
Istennekvan.png
sz719eszter
2016. november 29. kedd, 13:16
Az ismeretlen Istennek 01
chillik
2016. november 19. szombat, 03:54
Az ismeretlen Istennek 02
chillik
2016. november 19. szombat, 03:54
Istennek hálával.jpg
anci-ani
2016. október 03. hétfő, 12:14
CsZs Istennek Tett
sanci81
2016. augusztus 20. szombat, 19:33
Az Istennek viselöje.jpg
chillik
2016. július 31. vasárnap, 07:30
Istennek legyen hála
sacimama
2016. július 03. vasárnap, 08:39
Hála Istennek ezért a szé
tnemarika
2016. május 14. szombat, 14:13
Dicsőség Istennek
sacimama
2016. február 18. csütörtök, 15:52
Istennek gondja van Rád
sacimama
2015. december 13. vasárnap, 10:57
Istennek adott idő
sacimama
2015. július 19. vasárnap, 22:22
Mennyei gyümölcsös túróto
vorosrozsa66
2018. november 05. hétfő, 19:22
Mennyei Atya
sanci81
2018. május 14. hétfő, 15:21
mennyei a.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:52
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.