Belépés
2020. július 06. hétfő | 28. hét | 188. nap | 11:20 | Csaba
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A szentek bevonulása
,,Így fognak visszatérni az Úr megváltottai is, és ujjongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik." Ézsaiás 51,11

A szövegösszefüggésben Ézsaiás próféciája felvillantja azt a nagy örömöt, amivel Isten választott népe visszatér majd hazájába a hetvenéves babiloni fogság után.

De értelmezhetjük ezt a későbbi jövőre is. Izráel helyreállítására, amikor a Messiás őket a világ minden részéből visszavezeti az országba. Ez is nagy öröm ideje lesz!

De tágabb értelemben jogosan vonatkoztathatjuk ezt az Igét az Úr Jézus Gyülekezetének az elragadtatására is. Ekkor majd minden kor hívőinek teste feltámad, felébreszti őket Uruk hívása, az arkangyal szava és Isten harsonái. Az akkor élő hívők pedig egyik pillanatról a másikra elváltoznak és csatlakoznak a feltámadottakhoz, amikor azok felvitetnek, hogy találkozzanak az Úrral a levegőégben. És akkor kezdődik a nagy ünnepi bevonulás az atyai házba.

Lehetséges, hogy az útvonalat angyali seregek szegélyezik majd. A menet élén maga a Megváltó halad, a halál és a sír fölött aratott dicsőséges győzelme sugárzik belőle. Azután jön a megváltottak serege, minden népből és nyelvből, nemzetből és törzsből. Számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer lesz, és mindnyájan tökéletes összhangban éneklik: ,,Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás" (Jel 5,12).

A sereg minden egyes tagja Isten csodálatos kegyelmének győzelmi jele. Mindegyikük megváltatott a bűnből és szégyenből, és új teremtménnyé lett Jézus Krisztusban. Lesznek köztük, akik súlyosan megszenvedtek hitükért, lesznek, akik áldozatul adták életüket Megváltójukért! De akkor a sebek és csonkolások jelei eltűnnek, és a szentek mind halhatatlan, megdicsőült testet kapnak!

Ott lesznek az Úr szeretett tanítványai, Péter, Jakab, János és Pál. Ott vonul Luther, John Wesley, John Knox és Kálvin. De ők sem lesznek feltűnőbbek, mint Istennek azok a rejtett emberei, akiket itt a földön nem ismertek, de a mennyben jól ismernek.

És bevonulnak a szentek a királyi palotába. A gondok és a sóhajtások mindörökre elmúltak, és örökös öröm vár rájuk. A hit látássá lett, és a reménység elnyerte a rég vágyott beteljesedést. A hívő emberek boldogan köszöntik egymást. Túláradó öröm uralkodik mindenütt És mindnyájan félő tisztelettel álmélkodnak azon a kegyelmen, amely a bűn mélységéből a dicsőség ily nagy magaslataira emelte őket.

William MacDonald
kalmanpiroska, 2019. november 06. szerda, 12:15
Címkék: Jézus Gyülekezetének, Jézus Krisztusban, John Wesley, John Knox, William MacDonald, szentek bevonulása,
Kommentek
Szitkozódás
,,Akkor átkozódni és esküdözni kezdett." Máté 26,74

Egy püspök egyedül sétálgatott kertjében, és magában végiggondolta az elmúlt hét eseményeit. Mikor eszébe jutott egy rendkívül kínos élménye, hirtelen hosszan tartó és durva szitkozódásban tört ki. Gyülekezetének egyik tagja, aki éppen akkor ment el a kert magas kerítése mellett az utcán, meghallotta püspökének szavait, és még a lélegzete is elállott tőle.

A csendes szitkozódás súlyos kísértés Isten sok gyermekének életében, akik különben komolyan veszik hívő voltukat. Százak és százak sóhajtoznak e rossz szokás nyomása alatt; nyilván fölismerik, milyen nagy szégyent hoznak az Úrra a szitkozódással, és mennyire beszennyezik vele saját életüket. Minden erejüket összeszedik, hogy leszokjanak róla, de hiába.

A kéretlen szóözön rendszerint akkor tör ki az emberből, amikor egyedül van (vagy legalábbis azt hiszi, hogy senki nem hallja), és amikor az idegei pattanásig feszültek. Olykor az átkozódás az emberben felhalmozódott
kalmanpiroska, 2019. november 24. vasárnap, 18:19
Közös zsoltárimádkozás
ártatlanságát hangoztatja, aki Isten ítéletét hívja, aki a szenvedés ily rettenetes bugyraiba jutott - az nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ő imádkozik itt, sőt, nemcsak itt, hanem a zsoltároskönyv minden imádságában. Ezt mind az Újszövetség, mind az egyház kezdettől fogva így fogta föl, s így tett róla tanúságot. Az ember Jézus Krisztus, akitől nem idegen semmilyen nyomorúság, semmilyen betegség, semmilyen szenvedés, és mégis ő volt ama teljesen ártatlan és igaz - ő imádkozik a zsoltárokban gyülekezetének szája által. A zsoltárok könyve a szó legvalóságosabb értelmében Jézus Krisztus imádságoskönyve. Jézus a zsoltárokat imádkozta, s immár örök időkre az ő imádságává váltak. Értjük-e már, miképp lehet a zsoltároskönyv egyszerre Istenhez szóló imádság, s mégis Isten tulajdon Igéje - pontosan azért, mert igéiben az imádkozó Krisztussal találkozunk? A zsoltárokat Jézus Krisztus imádkozza gyülekezetében. Gyülekezete is imádkozik, sőt, az egyes keresztyén is, de úgy, hogy Krisztus imádkozik
kalmanpiroska, 2019. május 06. hétfő, 09:58
Passió - vallásos film - Jézus szenvedésnek története
Videa videó
Lejátszási idő: 2 óra
Magyar nyelvű felirattal

Leírása a filmnek:
A passió című film Názáreti Jézus életének utolsó tizenkét óráját jeleníti meg. A film nyitójelenete az Olajfák hegyének lábánál, a Gecsemáné-kertben játszódik, ahová Jézus elvonul az Utolsó Vacsora után imádkozni. Jézus ellenáll a Sátán kísértésének. Iskarióti Júdás árulása miatt Jézust elfogják és visszaviszik Jeruzsálem város falain belülre, ahol a farizeusok istenkáromlás vádjával szembesítik és tárgyalása halálos ítélettel végződik.
Jézust Pilátus, Palesztina római kormányzója elé vezetik, aki meghallgatja a farizeusok ellene szóló vádjait. Felismervén, hogy politikai konfliktussal került szembe, Pilátus Heródesnek engedi át az ügyet. Heródes visszaküldi Jézust Pilátushoz, aki Jézus vagy Barabás, a bűnöző közötti választás elé állítja a tömeget. A tömeg Barabás
maroka, 2019. április 15. hétfő, 12:42
A pragmatizmus hatalmának megtörése felettünk
nagyon nagy része az evangéliumiak köreiben végzett tevékenységeknek nemcsak a pragmatizmus befolyása alatt van, hanem csaknem teljesen ez uralkodik rajta. A módszereket ehhez igazítják. Ez nagyon feltűnő az ifjúsági összejöveteleinken. A magazinok és a könyvek állandóan dicsőítik, a konferenciákon ez uralkodik, az egész evangéliumi atmoszféra ettől pezseg.
Mit tegyünk, hogy megtörjük ennek hatalmát felettünk? A válasz egyszerű. El kell ismernünk Jézus Krisztus jogát ahhoz, hogy irányítsa Gyülekezetének tevékenységét. Az Újszövetség teljes tájékoztatást tartalmaz nemcsak arról, amit hinnünk kell, hanem arról is, amit tennünk kell és ahogyan azt tennünk kell. Ettől a tájékoztatástól való bármilyen eltérés Krisztus uralmának a tagadása.
Azt mondom, hogy a válasz egyszerű, de nem könnyű, mert megköveteli, hogy inkább Istennek engedelmeskedjünk, mint az embernek, és ez mindig kihívja a többség haragját. Ez nem annak a kérdése, hogy tudjuk-e, mit kell tennünk. Ezt könnyen megtudhatjuk a Szentírásból. Az
kalmanpiroska, 2019. március 19. kedd, 16:54
Szent Hildegárd 09.17
szerveztek sírjához, ahol csodás gyógyulások történtek. A 13. századtól a hagiográfiában szentként tartják számon. IX. Gergely pápa kezdeményezte boldoggá avatását, mely nem zárult le, így tisztelete csak a kolostorokra korlátozódott. Prosper Guéranger kezdeményezésére a bencés rend 1916-tól ünnepét szeptember 17.-én üli. 2012. május 10. -én XVI. Benedek pápa Hildegard von Bingen tiszteletét kiterjesztette az egész egyházra, majd 2012. október 7-én egyházdoktorrá avatta.
Zenéi
Kolostora gyülekezetének szervezésével szorosan összefüggésben keletkezett művei: 1 kyrie, 35 antifóna, 19 responzórium, 7 himnusz, 7 sequentia. Egyik leghíresebb műve az "Ordo virtutum" című egyházi színjáték, amit kb. 1151-ben komponálhatott, és témája az erények és a sátán harca egy lélekért. A nyolc női énekesre, és a Sátánt megszemélyesítő prózai szerepet játszó férfira írott darab az első fennmaradt oratóriumnak is tekinthető. Az egyszólamú művet kísérettel adták elő. Egyben ez az egyetlen középkori dráma, mely
maroka, 2018. szeptember 17. hétfő, 10:44
Szentség egy Másban
Szentség egy Másban

"Tőle vagytok pedig a Krisztus Jézusban..." 1Korinthus 1,30

Pál a megfeszített Krisztust prédikálta: Neki köszönhető többek között, hogy van megigazulás és megszentelődés. Krisztusnak köszönhetjük, hogy van bűnbocsánat, és hogy életünk megújulhat. Ebben a hónapban különösen erről az utóbbiról lesz szó: az élet megszentelődéséről és megújulásáról. Isten Krisztust megszentelődésünkre adta, ami azt jelenti, hogy Ő minden tekintetben úgy élt, mint aki Szent, mint aki teljesen Istennek szenteltetett. Magát teljességgel Istennek áldozva járt az Ő ösvényén. Igent mondott arra, és engedelmesen tette azt, amit Isten tulajdonképpen tőlünk kíván.
A megbékéltetést és megújítást együtt végezte el. Ő értünk született, amit tett, azt sem magáért tette, hanem értünk. Nem azt kívánta megmutatni a világnak, hogy milyen az üdvösség. Az apostol azt mondja Isten gyülekezetének, hogy Krisztus Jézus szentségül lett nekünk, mert belőlünk hiányzik ez a szentség. Magunktól ezt sohasem
kalmanpiroska, 2018. július 04. szerda, 08:13
Az Atya
amikor a templomba lépünk, ünnep. Különösen is visszás az, amikor a családi, állami és egyéb ünnepekre kiöltözünk, de az egyháziakra, a vasárnapi szentmisére már nem.

A templomi ruházatunknak el kell térnie a hétköznapi ruházattól. Ez nem pénz kérdése, hanem hozzáállásé. Istennek a legjobbat kell adnunk, a külsőségekben is. Istenen nem illő spórolni. Az ünneplőbe öltözés egyben a szívemet is felkészítheti az Istennel való találkozásra. Ebben a tekintetben van mit tanulnunk pl. a Hit Gyülekezetének tagjaitól. Érdemes beletekinteni egy televíziós közvetítésbe, és megnézni az ő hozzáállásukat a ruházathoz.

Otthoni készületünknek másik fontos szempontja az idő. A templomba időben való érkezés a készülődés időben való megkezdésével kezdődik. Mindenkinek ismernie kell magát annyira, hogy mennyi idő alatt készül el, mennyi idő kell, mire a templomba ér. Legalább 10 perccel a szentmise kezdete előtt már illik Isten házába megérkeznünk, így számoljunk az indulással. 10 perc ugyanis mindenkinek
klarika47, 2018. június 30. szombat, 07:35
Képek, videók
Hit Gyülekezete parkja
dandej
2018. november 23. péntek, 21:58
Hit Gyülekezete-Fhait Chu
dandej
2015. december 14. hétfő, 20:01
Patrónusok gyülekezete.jp
gigi55
2013. március 27. szerda, 07:13
Angyalok gyülekezete.gif
csalogany13
2010. október 13. szerda, 09:56
Madarak gyülekezete.jpg
sarkadykati
2010. február 27. szombat, 02:18
szabadsag-Krisztusban3 _70
paka68
2016. január 30. szombat, 17:09
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Krisztusban egy test vagy
sacimama
2015. június 07. vasárnap, 16:49
Krisztusban!
borigit
2014. november 06. csütörtök, 14:41
Krisztusban győztes
sacimama
2014. július 22. kedd, 23:33
John Wesley.jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 17:43
John Wesley idézet.jpg
pacsakute
2012. október 20. szombat, 18:06
john Henrry gyors kori020
maroka
2020. február 09. vasárnap, 15:52
bronzérem_john Henrry gyo
maroka
2020. február 09. vasárnap, 15:49
Richar S. Johnson.jpg
durcimarcika
2019. július 11. csütörtök, 10:32
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.