Belépés
2019. július 21. vasárnap | 29. hét | 202. nap | 19:15 | Dániel, Daniella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Útravaló – 2019. május 1.
Szent Józsefnek, az ácsnak, aki hitvese lett Isten szent anyjának, egyetlen szavát sem jegyezték föl az evangéliumok. Viszont igaz embernek nevezik. Mit jelent az ,,igaz ember" kifejezés a Szentírás szókincsében? Merem mondani, hogy annyit jelent: ez az ember olyan, amilyennek Isten akarja. Mindnyájunknak törekednünk kell arra, hogy igaz emberekké legyünk.
Nos, az ,,igaz" szónak van egy alapértelme. Létrendileg arról mondhatjuk, hogy igaz, aminek a neve pontosan fedi a valóságot. Az igazi arany az, amely az arany minden tulajdonságával, fizikai lényegével rendelkezik.
Az igazság másik értelme a logikai értelem. Ez arról tanúskodik, hogy igaznak ismert minden dolog, amiről beszélünk. Ez azonban függ az emberi megismeréstől, mert tévedhetünk is.
Végül az erkölcsi igazság azt jelenti, hogy amit mondunk vagy leírunk, az megfelel a létbeli és logikai igazságnak. Erkölcsileg igaz a szavunk, ha a dolgokat úgy mondjuk el, ahogyan tudomásunk szerint vannak. Ellentéte a hazugság, a szándékos eltérés az igazságtól.
Szent József miden szempontból igaz ember volt. Lehet, hogy voltak, akik nem ismerték Józsefet, az ácsot, vagy rosszakarattal, hamisan nyilatkoztak róla. Mindez azonban nem mond ellent annak, hogy a szentírási megállapítás szerint József gondolkozásában, beszédében, cselekvésében és a megpróbáltatások viselésében is olyan volt, amilyennek Isten akarta. Úgy is fogalmazhatunk: Isten akarata szerinti ember volt.
Nos, ez a józsefi igaz emberség az, amire az Istent ismerő embernek törekednie kell. Mindegy, hogy minek látnak, miként ítélkeznek rólunk az emberek ma és a jövőben, szóban, írásban, a médiában. Nekünk egyedül az a fontos, hogy Isten fogadjon el igaznak. Hogy olyan emberek legyünk, amilyennek az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek lennie kell. Mivel hibátlan ember nincs, Józsefről sem állítható, hogy hibátlan volt. Viszont az ember igaz volta mindig helyreállítható, minden hiteles megtéréssel. Ez a mi kötelességünk és igazságunk.
Mivel ezen a világon az áteredő bűn terhét hordozzuk, és esendő emberek vagyunk, a bűnbánat lelkületét állandóan fönn kell tartani az imával. Katolikus vagy keleti ortodox ember esetében, aki ismeri a gyónás szentségét, ez örök életünk reményét adja.
A keresztény lelkiségben Szűz Máriát illeti meg a legnagyobb tisztelet (hüperdulia), és rögtön utána - minden más szentet megelőzve - Szent József tisztelete következik (protodulia). Közbejárónk is lett a család szolgálatában, a munkánk végzésében. Ő Isten földi családjának, az Egyháznak oltalmazója. És a jó halál kieszközlője, hogy üdvösségre érettként jussunk el Isten ítélőszéke elé.
Az előttünk élő hívő nemzedékek Szent Józsefnek ajánlották föl Magyarországot, hogy legyen szószólónk Jézus Krisztus előtt. Nem csalatkozik, aki hozzá fohászkodik.

- Dr. Seregély István emeritus egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben az Adoremusba elmélkedéseket írjon. A lelkipásztorkodásnak ez a formája sokakat megérintett, számos elismerő levél és szóbeli közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, melyekben az olvasók kimagaslónak tartották írásait, örömmel olvasták Útravaló-gondolatait. Érsek úr előre dolgozott. Karácsony előtt már a 2020-as évre készítettük elő a közös munkát. Ezután érkezett a fájdalmas hír, hogy papi életét befejezve az Örök Hazába költözött. Amikor megköszönjük a Teremtőnek életét és a tehetséget, mellyel megajándékozta, kegyelettel emlékezünk rá, és olvassuk az Adoremus májusi számában eligazító tanítását. Requiescat in pace!
maroka, 2019. május 01. szerda, 13:29
Címkék: Szent Józsefnek, Szent József, Szűz Máriát, Jézus Krisztus, Seregély István, Örök Hazába,
Kommentek
14. évközi hét péntek 07.12
útra.
Magukkal vitték jószágaikat és egész vagyonukat, amelyet Kánaán földjén szereztek.
Így költözött át Egyiptomba Jákob és egész nemzedéke, mert fiait és leányait, fiú- és leányunokáit, vagyis minden utódát magával vitte.
Majd Júdát előre küldte Józsefhez, hogy értesítse őt, és József jöjjön eléje Gesszenbe. Mihelyt megérkeztek Gesszen földjére, József befogatott a kocsijába, és fölment Gesszenbe, atyja elé. Amikor József meglátta atyját, nyakába borult, és sokáig sírt. Jákob akkor azt mondta Józsefnek: ,,Most már nyugodtan halok meg, mert láttam arcodat, és életben találtalak."
Ez az Isten igéje. Ter 46,1-7.28-30

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tanítványai számítsanak rá, hogy üldözések érik őket.
Abban az időben Jézus így tanította apostolait:
Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak,
maroka, 2019. július 12. péntek, 13:15
Szűz Mária, a keresztények segítsége 05.24
az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó. Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.
Ez az Isten igéje. Iz 9,1-6

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől."
Mindez pedig azért
maroka, 2019. május 24. péntek, 08:39
Esztergom díszpolgári címet adományozott Mindszenty Józsefnek
Az Esztergomhoz és az egész magyar hazához kötődő kitartó és elévülhetetlen egyházvezetői és közéleti tevékenységének, a szabadság, a hűség és a helytállás példáját elénk állító munkásságának elismeréseként adományozzuk városunk díszpolgári címét Mindszenty Józsefnek - mondta az oklevél átadása előtt Romanek Etelka (Fidesz-KDNP) polgármester.

Erdő Péter nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a hercegprímás hivatali utódaként átvehette az elismerést és elmondta, az oklevelet a prímási levéltárban őrzik majd.

Akinek jellé kell lennie, az jellé válik! - mondta a hercegprímás halálának 44. évfordulóján tartott misén Böcskei László nagyváradi megyés püspök. Hozzátette: a történelem folyásában nem csak korokról beszélhetünk, hanem egyéniségekről is, akiknek kiállása nem más, mint a prófétai sors felvállalása az új idők kihívásaival szemben.

A püspök arra hívta fel a hívek figyelmét, ha egy jobb és szerethetőbb világot akarnak, akkor sokszor ma is több bátorságra és elszántabb elköteleződésre van
velemenyezd, 2019. május 04. szombat, 14:51
Május 1. - A munkanélküliség világméretű tragédia Ferenc pápa szerint
Ferenc pápa támogatást kért azoknak, akik áldozatos munkájukkal az emberiség közös javát szolgálják. Támaszt kért azok számára, akik elveszítették munkájukat vagy nem tudnak munkát találni.

Külön imádságot szorgalmazott a munkanélküliek számára, amelyet a mai kor világméretű tragédiájának nevezett.

Nem ez az első alkalom, hogy Ferenc pápa a munka jelentőségét hangsúlyozza. Az egyházfő már többször beszélt arról, hogy a munka elsőrendűnek számít az emberi méltóság szempontjából.

Ferenc pápa szerint a mai világot a "selejtezés kultúrája" uralja, amelynek elsősorban a munkanélküli fiatalok az áldozatai. Korábban azt mondta: a munka nem "kivételezetteknek fenntartott ajándék", hanem mindenki alapvető joga.Ferenc pápa a szerdánként a Szent Péter téren tartott általános meghallgatáson Szent Józsefről emlékezett meg, aki a munkások védőszentje. Május elseje katolikus egyházi ünnepnek számít, amelyet 1955 óta munkás Szent Józsefnek szentelnek.
velemenyezd, 2019. május 01. szerda, 19:53
Szent József, a munkás 05.01
bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?" És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: ,,Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában."
Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
Ezek az evangélium igéi. Mt 13,54-58

Egyetemes könyörgés
Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének (a munkás élet eszményképének) ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!
Lektor: 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról!
3. A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét!
4. Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma
maroka, 2019. május 01. szerda, 13:10
Apák napi köszöntő Ferenc pápával
mellett! - Apák napi köszöntő Ferenc pápával
..............
2019. március 19. kedd 8:01
A Katolikus Egyházban hagyományosan Szent József ünnepén állítjuk a középpontba az apákat. Az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk Ferenc pápa 2014. március 19-én elmondott katekézisét az apaságról. Imádkozzunk az apákért, és kérjük Szent József közbenjárására Isten gazdag áldását életükre!
Ma, március 19-én Szent Józsefnek, Mária jegyesének és az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepét üljük. A mostani katekézist tehát neki szenteljük, hiszen megérdemli megbecsülésünket és tiszteletünket, amiért és ahogyan őrizte a Szent Szüzet és Fiát, Jézust. József jellegzetessége az, hogy őrző. Ez az ő nagy küldetése: őrzőnek lenni.
- Nézzük a kegyelem dimenzióját. Szent Lukács, amikor Jézusra utal, mindig hangsúlyozza: ,,Isten kegyelme volt rajta" (Lk 2,40). Természetesen itt, az életkorhoz és a bölcsességhez
maroka, 2019. március 19. kedd, 12:42
Útravaló – 2019. március 19.,
...........
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese.
A XIX. és XX. század fordulóján, amikor az Egyház életét a szabadkőműves és liberális államok polgári törvényekkel, az erőszak és az úgynevezett tudományosság fegyvereivel próbálták felszámolni, a pápák annak a Szent Józsefnek a tiszteletét karolták fel a liturgiában, aki Augustus császár rendelkezése és Heródes gyilkos szándéka közben is bevezette a Fiút a világba. Atyai gonddal őrizte a Szentlélek erejéből megtestesült Fiát - halljuk az 1920-ban fogalmazott miseprefációban. Az Egyház, amely - Szent Pál tanítása szerint - Krisztus testének látja magát, a XIX. század végétől pártfogójának nevezi őt, mert a kor keresztényei megérezték, ugyanarra az oltalomra van szükségük, mint a Megváltónak: emberekre, akik hű és okos szolgaként óvják és védik az isteni élet kibontakozásának lehetőségét a szekularizált világban. Így kapcsolódott össze a
maroka, 2019. március 19. kedd, 12:31
Képek, videók
Lévay Józsefnek 01.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:42
Lévay Józsefnek 02.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:42
Lévay Józsefnek 03.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:41
Lévay Józsefnek 04.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:41
Lévay Józsefnek 05.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:40
Lévay Józsefnek 06.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:40
Lévay Józsefnek 07.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:40
Lévay Józsefnek 08.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:38
Lévay Józsefnek 09.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:38
Böszörményi Józsefnek 01.
chillik
2017. szeptember 14. csütörtök, 04:34
Böszörményi Józsefnek 02.
chillik
2017. szeptember 14. csütörtök, 04:33
szent józsef az ács.png
chillik
2017. október 24. kedd, 18:07
szent józsef_4.jpg
maroka
2017. április 30. vasárnap, 16:30
szent józsef_3.jpg
maroka
2017. április 30. vasárnap, 16:25
szent józsef_2.jpg
maroka
2017. április 30. vasárnap, 16:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.