Belépés
2019. október 16. szerda | 42. hét | 289. nap | 02:28 | Gál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Nagy baj az ha nem érzed a bűnt
,,Mert akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén." (2Kor 5,4)

Azt mondhatod, hogy nem érzed a bűnt, a világot és az ördögöt, sem a harcot és küzdelmet ellenük, ezért semmi nem kényszerít a sákramentumhoz (vagyis az úrvacsorához). Remélem, nem gondolod komolyan, hogy a földön a szentek és az összes ember között egyedül csak te vagy ilyen érzések híján. És ha tudnám, hogy te ezt mégis komolyan gondolod, bizony elrendelném, hogy az utcákon, amerre jársz, megkondítsák a harangokat, és ezt hirdessék rólad: - Íme itt jár-kel egy új szent, minden eddigiek fölött álló, aki nem érez bűnt, és nincs is neki. - Ám tréfa nélkül azt mondhatom neked, ha nem érzed a bűnt, akkor az már bizonnyal ellepett téged, már oly sok és oly nagy, hogy nem érzed szükségét a sákramentumnak, nem is vágysz rá. Isten Igéjét nem tiszteled, Krisztus szenvedését elfelejtetted, telve vagy hálátlansággal és mindenféle lelki borzadállyal.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 18. kedd, 14:28
Címkék: Isten Igéjét, Luther Márton, összes ember, megterheltetvén, hálátlansággal, sákramentumnak,
Kommentek
A cél előtt
bosszantanak bennünket, és azt kívánjuk, bárcsak végre megváltoznának. Közben elfelejtkezünk arról, hogy nekünk magunknak is vannak kellemetlen tulajdonságaink, sőt, talán még büszkék is vagyunk ezekre. Ki akarjuk szedni felebarátaink szeméből a szálkát, ugyanakkor csodáljuk a magunk szemében a gerendát. Mások hibáit és gyöngeségeit undorítónak tartjuk, a magunkéit viszont egyenesen szeretetre méltónak gondoljuk.

De miből tudjuk meg egyáltalán, hogy milyen változások szükségesek nálunk? Ha Isten Igéjét mint tükröt tartjuk magunk elé! Olvassuk az Igét, és közben elgondolkozunk rajta, akkor meglátjuk, tulajdonképpen milyeneknek is kellene lennünk, és azt is, hogy milyen messze vagyunk ettől a mértéktől. Ha tehát a Biblia megítéli azt a magatartást, amelyben vétkesek vagyunk, nézzünk bátran szembe ezzel a ténnyel, és határozzuk el, hogy teszünk valamit ellene.

Egy másik út annak megtudására, hogy miben nem olyan a magatartásunk, amilyennek az Úr Jézus szeretné, ha figyelmesen odahallgatunk
kalmanpiroska, 2019. október 06. vasárnap, 18:10
Az élet igéje - október
hogy mindenki érezze, befogadják a plébánián. Azért, hogy érezzék, becsüljük a hagyományaikat, úgy gondoltam, hogy az ősi hangszerek zenéjével tehetnék ünnepélyesebbé a szentmisét. Nagy odafigyelést kíván az a munka, de mindenki örömére szolgál, mert nem osztja meg a közösséget, hanem a nekünk örömet adó Isten hitében egyesít."
Egy másik mérhetetlen kincs, amit Jézustól kapunk, az igéje: Isten Igéje. ,,Ilyen hatalmas ajándék nagy felelősséget ró ránk. [...] Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy gyümölcsöztessük. Életünkben, a világban végzett munkánkban látni akarja megvalósulni azt a mélyreható átalakulást, melyet az Ige képes véghezvinni. [...] Hogyan fogjuk tehát élni az ehavi Igét? Úgy, hogy szeretjük Isten Igéjét, igyekszünk minél jobban megismerni, de főleg úgy, hogy egyre nagylelkűbben éljük meg, hogy valóban lelki életünk alapvető táplálékává, mesterévé, lelkiismeretünk irányítójává, minden döntésünk, minden tevékenységünk szilárd alapjává váljon. [...] Az emberek
maroka, 2019. október 01. kedd, 17:14
Ifjúság
,,És állott az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye." (Jel 12,4)

Az ördög számára nagy jelentőséggel bír, hogy az ifjúságot megrontsa. Hogy is engedhetné meg, hogy ifjainkat helyesen neveljük? Bizony bolond volna, ha ezt a maga országában megengedné, sőt ösztönözné, mert ez által a lehető leggyorsabban megsemmisülne. Mi lenne vele, ha legbájosabb zsákmányát, a drága fiatalságot elveszítené? Ezért saját országa ügyének szempontjából helyesen és bölcsen cselekszik, mikor a fiatal sereget magának megtartani igyekszik. Ha birtokolja őket, akkor hatalma alatt nőnek fel és az övéi maradnak. Ki merészelne valamit is elvenni tőle? A világot ebben könnyedén visszatartja. De ha az ördögnek valóban tetemes veszteséget akarunk okozni, azt csakis az ifjúság révén tehetjük, amely Isten ismeretében nő fel, Isten Igéjét terjeszti és tanítja.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. szeptember 28. szombat, 06:58
Gyónás
,,Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként." (ApCsel 20,20)

Ha enyém is lenne sok ezer világ, inkább mindent elvesztenék, mint hogy az egyházból a gyónás legkisebb része is elvesszen. A gyónás a keresztyének számára a legelső, legfontosabb és legszükségesebb iskola, amelyben Isten Igéjét érteni és hitüket gyakorolni tanulják, amire a nyilvános leckék és prédikációk kevésbé alkalmasak. Mert, noha a prédikátor a szószéken a törvényt is, az evangéliumot is tanítja, a dolgot ezzel lezárja, senkit sem állít próba elé, nem kérdez meg, nem kutatja, hogy ki hogyan fogadja tanítását. Emiatt nem is láthatja, hogy vigasztalnia vagy fenyítenie kell-e, mert nincs előtte külön-külön minden személy, akivel foglalkozik. És noha a hallgató a pródikációban mindkettőt hallotta, mégis jobban és bizonyosabban felfogja, ha külön és személyesen mondják el neki amit Krisztus az ő földi egyházának adott: bűnbocsánatot a bűnbánó
kalmanpiroska, 2019. szeptember 27. péntek, 07:35
Isten Igéje és az emberi szó
,,Íme. én a prófétára támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket és azt mondják: az Úr mondja! Íme, én a prófétákra támadok, akik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, és használni sem használtak e népnek, azt mondja az Úr." (Jer 23,31-32)

Ki prédikálhat, ha nem az apostol? Ki az apostol, ha nem az, aki az Isten Igéjét hozza magával? Ki hozhatja Isten Igéjét, ha nem az, aki Istent hallotta? Nevezhetjük-e apostolnak azt is, aki a népnek csak saját álmait, emberi rendelkezéseit és filozófiai tanítását adja elő? Bizony tolvaj ő, gyilkos, a lelkek megrontója és gyilkosa - akit nem küldtek, hanem magától jött. Ezt a megszomorodott és aggódó lelkiismeretek bizonyosan felismerik. Mert a lelkiismeret, valahányszor Isten Igéjét prédikálják, vidám, szabad és nyugodt lesz. Mert a kegyelem és a megbocsátás Igéje az, ráadásul jó éa édes Ige. De az emberi szótól, ha azt prédikálják, a
kalmanpiroska, 2019. szeptember 23. hétfő, 11:17
24. évközi hét péntek 09.20
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
Isten emberének igaz lelkületre kell törekednie.
Szeretett Fiam!
Isten igéjét tanítsd, és követésére buzdíts! Ha pedig valaki ellenkezőt tanít, és nem követi Urunk, Jézus Krisztus üdvös szavait és az igaz tanítást, az elvakult, és semmit sem ért; fölösleges szavakon és kérdéseken vitatkozik, amelyekből csak irigység, veszekedés, káromlás, rosszakaratú gyanúsítás és torzsalkodás származik. Ezek zavart eszű és igazság híján lévő emberek, akik a vallásosságot jövedelmi forrásnak tekintik.
Mindenesetre az igazi vallásosság bőséges jutalom forrása, ha megelégedettség kíséri. Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, és nem is vihetünk el semmit. Ha ennivalónk és ruhánk van, elégedjünk meg vele! Aki meg akar gazdagodni, kísértésbe esik: az esztelen és káros kívánságok kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a kapzsiság, így azok, akik a pénz után sóvárogtak, eltávolodtak a hittől; és
maroka, 2019. szeptember 20. péntek, 09:24
Értelem és hit
nincsenek az értelem birtokában, ezért aztán nem is tudnak hinni. - Mondd, keresztyén módra szólsz, amikor Isten munkáját emberi vélekedés alapján ítéled meg? Ha te ugyancsak az értelem miatt már elszakadtál volna a hittől, hogy gondolod, hogy a gyermekek értelem nélkül nem juthatnak hitra? Kedves, milyen jóval járul hozzá az értelem a hithez vagy az Isten Igéjéhez? Nem éppen az értelem az, amely a hitnek és az Isten Igéjének a leginkább ellenáll, úgy, hogy miatta senki sem juthat hitre, és hogy Isten Igéjét nem is szenvedhetik? Hacsak az értelem meg nem vakíttatik és meg nem szégyenül, hogy az ember meghaljon számára és bolonddá legyen, oly értelem nélkülivé és oktalanná, mint a kicsiny gyermek, bizony nem lehet hívővé és Isten kegyelmében sem részesedhet, ahogy ezt Krisztus Mt18,3-ban mondja. Ugyan milyen értelmük volt a gyermekeknek, akiket Krisztus magához ölelt? Miért parancsolja, hogy jöjjenek hozzá, és miért áldja meg őket? Honnan van oly hitük, amely őket a mennyek országa gyermekeivé teszi? Éppen,
kalmanpiroska, 2019. szeptember 17. kedd, 09:29
A legjobb örökség
"A jó ember örökséget hagy még unokáinak is." Példabeszédek 13,22

Amikor ezt az igeverset olvassuk, ne vonjuk le mindjárt belőle azt a következtetést, hogy itt anyagi örökségről van szó. Sokkal valószínűbb, hogy Isten itt lelki örökségre gondol. Valakit fölnevelhetnek olyan szülők, akik ugyan szegények, de istenfélő emberek voltak. Ez az ember talán mindörökké hálásan gondol vissza anyjára és apjára, akik naponta olvasták a Bibliát, és együtt imádkoztak, és őt az Úr félelmében és intése szerint nevelték - még akkor is, ha haláluk idején egyetlen fillért sem hagytak rá. A lelki örökség a legértékesebb örökség!

A fiakat és leányokat tönkreteheti lelkileg a nagy összegű örökség. A hirtelen gazdagságnak gyakran egyenesen mérgező hatása van. Kevesen képesek arra, hogy bölcsen bánjanak vele, és utána továbbra is Istennek tetsző életet éljenek.

Azt is meg kell gondolnunk, hogy a családot gyakran irigység és viszálykodás veszíti össze, ha a vagyon megosztására kerül a sor. Igaz az,
kalmanpiroska, 2019. szeptember 09. hétfő, 10:51
Képek, videók
Fedezd fel Isten Igéjét
sacimama
2013. szeptember 23. hétfő, 22:13
Isten ígéjét olvasom.JPG
barzillai64
2008. július 03. csütörtök, 00:07
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
Kicsoda büntett bennünket
chillik
2016. szeptember 25. vasárnap, 04:34
20120222-orban-unios-b unt
agica2004
2012. február 23. csütörtök, 20:30
halál büntet engem.jpg
kicsoda57
2010. november 07. vasárnap, 19:44
corner_bunt10.png
spitzerzsuzsa
2010. július 30. péntek, 22:48
bunt.jpg
mailona
2010. április 28. szerda, 16:29
Corn-Bunting.jpg
sarkadykati
2010. március 22. hétfő, 02:17
a7emma-bunton.jpg
baratha
2009. december 23. szerda, 13:06
Male Painted Bunting, Eve
diana68
2009. december 23. szerda, 06:48
Male Painted Bunting, Eve
durcimarcika
2009. július 26. vasárnap, 23:24
Male Indigo Bunting_middl
durcimarcika
2009. július 26. vasárnap, 23:23
Indigo Bunting_middle-thu
durcimarcika
2009. július 26. vasárnap, 23:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.