Belépés
2020. február 20. csütörtök | 8. hét | 51. nap | 18:06 | Aladár, Álmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Atlantisz
Atlantisz a neve annak a legendás szigetnek, illetve kontinensnek, amely Platón szerint egy természeti katasztrófa következtében süllyedt el.Feljegyzések Atlantiszról...

...Platónnál

Platón (i. e. 427-i. e. 347), a híres ógörög filozófus Timaiosz és Kritiász című dialógusaiban meglehetős részletességgel szól Atlantisz szigetéről, amely állítólag Héraklész oszlopaitól nyugatra feküdt, amely a Gibraltári-szorossal azonos. Leírása szerint Atlantisz nagyobb volt, mint Kis-Ázsia és Líbia együttvéve. Hatalmas királyság volt, fejlett civilizációval és ideális politikai berendezkedéssel, amelyet Platón perzsa mintára képzelt el.

Platón Atlantiszt Poszeidón birodalmaként írja le, aki a halandó Klétó-val szerelembe esett (egy kettejük tiszteletére emelt atlantiszi templomot is megemlít), elsőszülött fiuk, Atlasz pedig megörökölte a birodalmat, és ez az öröklődés sokáig így folytatódott. Ír egy orichalcum nevű legendás fémről, a ,,tűz fényé"-nek nevezte, melyet már Platón idejében is csak hírből ismertek, pedig Atlantisz idejében az arany mellett a legértékesebb anyagnak számított. Pontosan nem tudjuk, mi lehetett ez, mai értelemben a sárgarézre használják a szót, ám a görög kifejezés etimológiájából kiindulva helytállóbb a hegyi réz vagy hegyi fém kifejezés, egyesek szerint az arany, a cink, a réz és a bronz valamiféle ötvözetéről lehet szó. Tehát vagy olyan fémről van szó, amelyet ismerünk, de a görögök előttünk ismeretlen jelentésű szóval jelölték, vagy valamilyen ötvözetről, melynek pontos összetétele ismeretlen.

Platón a történetet a szigetről Szolóntól ismerte, aki i. e. 560-ban tett egyiptomi utazásakor Szaisz város papjaitól hallott a feljegyzések szerint előtte 9000 évvel történt hanyatlásról. A forrás szerint 6000 sztadion távolságban feküdt Egyiptomtól ez a hatalmas sziget, és hirtelen pusztult el: "...egy súlyos nap és éjjel [...] a tengerbe merülve eltűnt." A legenda szerint a mohóvá és agresszívvá vált birodalmat az istenek (egész pontosan Zeusz) parancsára öntötte el a tenger, Platón műve azonban ezen a ponton megszakad.
Atlantisz, mint politikai utópia

Platón egy politikai utópiát írt le, amelyhez Atlantisz szigetét csak ürügyül használta fel, és semmi sem indokolja, hogy az általa leírt hely a valóságban is létezett. Platón az általa elképzelt birodalmat csak kitalált emberekkel és kitalált helyszínekkel alkothatta meg: utópiáját ugyan az eszményi állam szervezetéről írta, de ennek ideális működéséhez fel kellett tennie, hogy az atlantiszi emberek különleges erkölcsi érzékkel rendelkeznek: az ideális állam csak ideális emberekkel működhet.

A platóni dialógus szerint a történetet Kritiász mesélte el, úgy ahogyan Szolóntól hagyományozódott. Nem szabad elfelejteni, hogy Szolón halála és Platón születése között 131 év telt el. Ezért folyamodik története előadása előtt Kritiász Mnémoszynéhez. A történet a homéroszi eposzokhoz hasonló módon tárgyalja Atlantiszt.

...más görögöknél

Atlantiszt Platónon kívül néhány más görög forrás is említi (Proklosz említi például a Timaioszhoz írt kommentárjaiban a Kr. e. 4. századi Marcellus Aithiopiaka c. elveszett művét, melyben az három olyan nyugati szigetről ír, melyeken még élnek az egykori atlantisziak leszármazottai). Mindamellett, hogy többen is írtak róla, nem szabad megfeledkeznünk a nagy történetíró, Hérodotosz hallgatásáról, aki pedig még a Szaisz papoknál is érdeklődött Atlantisz felől.

...nem görög legendákban

Egyiptom

Nemcsak a görögöknél, hanem más kultúrák legendavilágában is megtalálhatjuk a tenger által elárasztott gazdag, boldog szigetről szóló történetet, így az egyiptomi Középbirodalomban fennmaradt egy papirusz (A hajótörött legendája), amely elmeséli egy utazó történetét, aki a fáraó bányái felé tartott egy hajón, amikor hatalmas hullámok összetörték a hajót, egyedül ő maradt életben. Egy gerendába kapaszkodva partra sodródott egy szigeten. Itt egy kígyó lakott, aki a barlangjába vitte a hajótöröttet, de nem bántotta. Azt mesélte a hajótöröttnek, hogy régen a szigeten gazdagság és boldogság uralkodott és 75 elégedett sárkány lakott rajta, akik közül már csak ő maradt életben. Távollétében egyszer egy csillag zuhant a szigetre és szénné égetett mindent. Megjósolta még azt is, hogy egy egyiptomi hajó megmenti a hajótöröttet, de azt is hozzátette, hogy: "soha többé nem láthatod majd e szigetet, mert a hullámok maguk alá temetik".

Az egyiptomi elbeszélés azonban világosan kijelenti azt is, hogy a szigettel Egyiptomnak rendszeres kapcsolatai (kereskedelmi és politikai) vannak, hajók járnak oda-vissza.

India

Az indiai mondavilágban a Mahábhárata című eposz őrzi egy sziget történetét. A történet tehát akár lehet különböző népek alaplegendája, de ebből nem következtethetünk arra, hogy Atlantisz nem létezett. A legendák és mítoszok alapjai gyakran bizonyított tények. Gondoljunk csak a görög Théra szigetére. Az írásos emlékek alapján annyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy Atlantisz létezése nem tény, de nem is alaptalan mese.

Viták Atlantisz létezéséről

A vita már Platón életében elkezdődött; saját tanítványa, az ókor leghíresebb tudósa, Arisztotelész szállt vele szembe.

1926-ban a francia K. Gatefosset és C. Rou 1700 tételből álló bibliográfiát tett közzé Atlantiszról. Számítások szerint 1975-ben az e híres legendának szentelt cikkek és könyvek korántsem teljes jegyzéke úgy 7000 tételből állt.

Az Atlantiszról könyvet író számos szerző a következő feltételezéseket állította fel:

1. Mindaz, amit Platón Atlantiszról mondott, színtiszta igazság. Atlantisz - mint neve is mutatja - az Atlanti-óceánban feküdt.
2. Atlantisz korántsem legenda, kétségtelenül létezett. A kérdés az, hogy hol? A változatok száma akkora, hogy egy tudós még a 19. században meglehetős rosszmájúsággal jegyezte meg: az Atlantiszról szóló mendemondák az emberi butaság egyfajta katalógusává állnak össze.
3. Az Atlantisz-legenda tipikus kompiláció, amelynek alapját különböző korokból és különböző népek történetéből származó mítoszok és esetleg bizonyos történelmi tények képezik.
4. Az elpusztult földrészről szóló egész elbeszélés az elejétől a végéig kitaláció. Érdekes keret csupán, amelyet Platón saját társadalmi-politikai eszméinek kifejtéséhez használt föl. Ha Platón, Morus Tamáshoz hasonlóan Utópiának, vagyis "nem létező helynek" nevezte volna el szigetét, nagy szolgálatot tett volna az utókornak.
5. A Platón által említett rejtélyes sziget talán csak afféle központ lehetett, hiszen az atlantisziak tudásukat tekintve valószínűleg az egész bolygót uralták.

Atlantisz létezését máig sem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani.

Az Atlantisz-történet egyetlen forrása a görög filozófus, Platón dialógusai, a Timaiosz és a Kritiasz az i. e. 4. század első feléből. A történet hihetősége két alapvető kérdésen múlik: az első, hogy Platón nem egyszerűen kitalálta-e; a második, hogy az athéni tudós, Szolón több nemzedékkel korábban nem maga szőtt-e egy mesét a szaiszi egyiptomi papokról, akik nagy valószínűséggel a történet forrásai lehettek valamikor az i. e. 6. század elején.

Úgy tűnik, hogy az egyiptomi papok valóban több ezer évre visszamenőleg őriztek feljegyzéseket. A görög történész, Hérodotosz, rengeteg információt gyűjtött a papoktól, mikor odalátogatott az i. e. 5. század közepén. Az általa közölt információk jó része ellenőrizhető. Neki mutattak egy papiruszt "háromszáz és harminc" egyiptomi uralkodó egymást követő listájával (Hérodotosz: Történelem II. 100.). Óvatosságra int: "Mindazok, akik úgy gondolják, hogy az egyiptomiak meséi hihetőek, nyugodtan fogadják el őket történelemnek." (II. 122.)

A Kréta-elmélet

Szolón idejére a földközi-tengeri tengerjárók ismerték a Vörös-tengeren túli távoli partokat keleten és Héraklész oszlopait nyugaton. Mégsem feltétlenül szükséges ilyen messze keresni Atlantiszt. Az egyiptomiak számára, akik a bronzkori világ összeomlása miatt évszázadokig elszigeteltségben éltek, az i. e. 6. században Kréta szigete titokzatos föld volt, amely valaha csodálatos civilizációnak adott otthont. A kataklizmát követően minden kapcsolat megszakadhatott, amelyet a sötétség korának élhettek meg.

Ma sokan, akik elfogadják Platón történetét, a minószi Kréta civilizációjában vélik fölfedezni Atlantiszt, és pusztulásának időpontját a Théra i. e. második évezred közepén történt kitörésére teszik.
Atlantisz és Lemuria létezésének kérdése geológiai és állatföldrajzi szemmel nézve

Számos "parairodalmi" írás állít olyan lehetőségeket Atlantisz helyére vonatkozóan, amik természettudományos nézőpontból erősen megkérdőjelezhetők. Az egyik ilyen állítás, hogy egy Lemúria nevű elsüllyedt kontinens létezett az észak-atlanti hátság és a Kanári-szigetek környezetében vagy Madagaszkár és az Indopacifikus régió között.

Tudjuk, hogy paleomágnesességen alapuló földtörténeti kontinensrekonstrukciók szerint a kontinentális földkéreg megsemmisülése ritka esemény. A kontinensvándorlási "geoszinklinális elmélet" ugyan állította, hogy a kontinentális kérgek megsüllyedésre volnának képesek, ezt azonban a Wegener-féle kontinensvándorlási elmélet kifejlesztésekor elvetették, mint elméleti lehetőséget. Ennek ellenére a kontinentális kérgek a tektonika szerint is változtathatják vertikális elhelyezkedésüket, ugyanakkor nem semmisülnek meg. Az Atlanti-hátság - ahova sokan Atlantiszt elhelyezik képzeletben -, valójában egy olyan zóna, ahol az új kéreganyag a felszínre emelkedik és óceáni kéreg keletkezik.

Esetenként egy-egy ilyen tenger alatti vulkán eléri a tenger szintjét vagy meg is haladja azt, de jelentősebb vízszintes kiterjedéseket nem érnek el általában (kivétel: Izland, ahol egy "forró pont" feletti mélyebb eredetű feláramlás épít pajzsvulkánokat). Nincs hiányzó kéregdarab sem, ami elveszett volna, mivel a Pangea jól rekonstruálható az érintett zónában 200 millió évre visszamenőleg. Másrészt nincsen ezen a területen más, csak óceáni kéreg. Nem valószínű, hogy egy fejlett technikai civilizáció létrejöhetett volna néhány kis, geológiailag fiatal és nagyon aktív szigeten.

A másik teória szerint az Indiai óceánban lett volna egy nagyobb földdarab. A "Lemúria" elnevezést az indopacifikus régióban élő félmajmokról kapta, mivel azt feltételezték, hogy ezek a "megsemmisült" földrészen keltek volna át. A valóság az, hogy ezek az állatok az egykor sokkal nagyobb kiterjedésű trópusi éghajlati övnek a maradványterületein, már a harmadkor közepén egymástó elszakadt maradványfajok, amik azóta is önállóan fejlődtek a területen. Másrészt, ha Indiától délre lett volna ilyen hipotetikus kontinens, akkor nehezen lenne érthető, hogy India miért illeszkedik jól az Antarktiszhoz és a déli-Pangea más részeihez, ahonnan levált és ahonnan nem hiányzik kontinentális kéregdarab.

Rudolf Steiner Atlantiszról

Rudolf Steiner számos előadásában és több könyvében ismerteti Atlantisz hét országának történetét, és a sziget tűzkatasztrófában történt elsüllyedését.

Ő i. e. 9564-re teszi ennek dátumát, ami megközelítőleg egybeesik számos más forrással, így az ószövetségi özönvíz, az indiai mitológia, az azték, a maya kalendáriumok hasonló, ám más kultúrkörben elterjedt hagyományaival. Szerinte az akkor már rendkívül fejlett társadalom tudós emberei (a mitológiák mágusai, varázslói) nem bántak megfelelően erőforrásaikkal, és egy hatalmas robbanás következtében a sziget virágzó társadalma megsemmisült. Nem pusztult el mindenki, és az atlantisziak hét nemzete (köztük az ős-turániak) szerteszóródott a világban. Belőlük született a ma ismert civilizáció.

Atlantisz a modern tudományok szerint

A geológusok osztatlan vélekedése szerint az adott időintervallumban kontinens, vagy kontinens méretű sziget katasztrofális eltűnése nem tehető fel. Kisebb szárazulatok, illetve a teljes kontinentális talapzat víz alá került a Dryas-III. glaciális periódus végével, de ennek üteme semmiképp nem mondható katasztrofálisnak.

A felmelegedés hatása a Föld egyetlen pontján volt katasztrofális gyorsaságúnak nevezhető: a Földközi-tenger medencéjében. E beltengernél a betorkolló folyók vízhozama ma is jóval kevesebb, mint a felszín kiterjedéséből adódó párolgás mértéke, ezért állandó vízutánpótlást igényel. Ennek jele egyfelől a Gibraltári szoros áramlata, másfelől az a tény, hogy a tenger vízszintje mintegy 60 centiméterrel a világtengerek szintje alatt van. A jégkorszakban a világtengerek szintje olyan drasztikusan süllyedt, hogy a Gibraltári szoros szárazulattá vált, ettől kezdve pedig a Földközi-tenger gyors ütemben zsugorodott egészen addig, míg a felszín méretéből adódó párolgási ütem megegyezett a folyók vízhozamával.

A Földközi-tenger medencéje az éghajlatváltozáskor gyorsan töltődött fel, amikor a vízszint meghaladta a Gibraltári szoros kőgátjának magasságát. Ezért Atlantisz legendája a geológiai adatok alapján is csak a Földközi-tengerben lokalizálható. Ez cáfolja Platón távolság-adatát, amitől az időbeli adat is kérdésessé válik.

A régészek többsége a Földközi-tenger medencéjében keresi Atlantiszt, és ezek nagyobb része Szantoríni vagy Kréta szigeteit tekinti a legvalószínűbb jelöltnek. A Radiokarbonos kormeghatározás vizsgálatok szerint mindkét égei civilizációt a Théra nevű vulkán i.e. 1627 - 1600 közöttre datált kitörése pusztította el. Figyelemre méltó, hogy Szolón korától 1000 évre és Kréta Egyiptomtól 600 sztadionnyira fekszik! Ezek az adatok éppen tizedannyiak, mint Platón eredeti adatai. Ma már nem deríthető ki, hogy a szaiszi papok informálták félre Szolónt, Szolón adta tovább tévesen Platónnak, vagy Platón ferdített az adatokon, vagy ami talán a legegyszerűbb magyarázat ebben az esetben, az egyiptomi forások számadatait olvasták helytelenül.

Lukács Béla fizikus, a Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója szerint Platónnak az Atlantiszról szóló beszámolója többé-kevésbé egy mítoszon alapul; a geológusok szerint viszont egy kontinens elsüllyedhet ugyan, de ahhoz százmillió év kell, és nem tízezer. De mivel Platón elég pontosan megmondja, Atlantisz mikor süllyedt el: 9000 évvel őelőtte, azaz Krisztus előtt 9500-ban, a jégkorszakot lezáró globális éghajlatváltozásról lehetett szó, amikor az Európa szélén (Anglia, Észak-Németország és Skandinávia között) fekvő részeket, ahol a korhoz képest viszonylag magas szintű civilizáció élt, elöntötte el a víz.


vg999, 2010. november 25. csütörtök, 00:44
Címkék: Hatalmas királyság, Platón Atlantiszt Poszeidón, Kritiász Mnémoszynéhez, Atlantiszt Platónon, Marcellus Aithiopiaka, Viták Atlantisz,
Kommentek
Harmónia......
agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Haladás hatja át.

Delfin - Lélekvezető, belső harmónia

A kommunikáció, a harmónia, az öröm jelképe. Játékos, kedves állat - vízi emlős, nem hal! Sokan úgy tartják, az emberi kommunikációhoz hasonlóan teljes nyelvet beszélnek. A lélek vezetőjének szimbóluma. Egy hagyomány szerint az atlantiszi emberek delfin képében születtek újjá. Az intelligencia, a sebes gondolkodás, a kiegyensúlyozottság, a gyors helyzetfelismerés és az igazi csapatjátékos szellemisége jellemzi. Vidám, önfeledt, beteljesedett létezésével a delfin a boldogság üzenetét is hordozza. Népszerű feng shui szimbólum. A hajósok hiedelme szerint a ,,halak királya", s lelkük egy-egy holt tengerész lelke, ezért delfint ölni bűn. Afrodité szerelemistennő szent állata.

Szerelmi üzenete: Ha párkapcsolatban
agica2004, 2019. október 18. péntek, 19:32
Mai harmónia kártyám
(2019-09-26)

Kedves eva6!
A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Ölelkezés hatja át.
Delfin - Lélekvezető, belső harmónia

A kommunikáció, a harmónia, az öröm jelképe. Játékos, kedves állat - vízi emlős, nem hal! Sokan úgy tartják, az emberi kommunikációhoz hasonlóan teljes nyelvet beszélnek. A lélek vezetőjének szimbóluma. Egy hagyomány szerint az atlantiszi emberek delfin képében születtek újjá. Az intelligencia, a sebes gondolkodás, a kiegyensúlyozottság, a gyors helyzetfelismerés és az igazi csapatjátékos szellemisége jellemzi. Vidám, önfeledt, beteljesedett létezésével a delfin a boldogság üzenetét is hordozza. Népszerű feng shui szimbólum. A hajósok hiedelme szerint a ,,halak királya", s lelkük egy-egy holt tengerész lelke, ezért delfint ölni bűn. Afrodité szerelemistennő szent állata.

Szerelmi üzenete: Ha
eva6, 2019. szeptember 26. csütörtök, 08:41
Harmónia......
!

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Tudatosság hatja át.

Delfin - Lélekvezető, belső harmónia

A kommunikáció, a harmónia, az öröm jelképe. Játékos, kedves állat - vízi emlős, nem hal! Sokan úgy tartják, az emberi kommunikációhoz hasonlóan teljes nyelvet beszélnek. A lélek vezetőjének szimbóluma. Egy hagyomány szerint az atlantiszi emberek delfin képében születtek újjá. Az intelligencia, a sebes gondolkodás, a kiegyensúlyozottság, a gyors helyzetfelismerés és az igazi csapatjátékos szellemisége jellemzi. Vidám, önfeledt, beteljesedett létezésével a delfin a boldogság üzenetét is hordozza. Népszerű feng shui szimbólum. A hajósok hiedelme szerint a ,,halak királya", s lelkük egy-egy holt tengerész lelke, ezért delfint ölni bűn. Afrodité szerelemistennő szent állata.

Szerelmi üzenete: Ha párkapcsolatban élsz,
agica2004, 2019. augusztus 06. kedd, 14:26
Thoth 12 piramisa
THOTH 12 piramisa


THOTH 12 piramisa

1.piramis: antarktisz - földönkívülö energiák
2.piramis: tibet - spirituális teremtés
3.piramis: lemúria - dimenzió és szintek
4.piramis: atlantisz - valóságok és idősíkok
5.piramis: mexikó - az igazság kulcsai
6.piramis: peru - a szív
7.piramis: európa - mítosz
8.piramis: ausztrális - álmok
9.piramis: kanada - bölcsesség
10.piramis: közép-kelet -az életfa
11.piramis: USA - női energiák
12.piramis: Egyiptom - idő
lilagondolatok, 2019. július 24. szerda, 10:48
Harmónia......
!

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Irgalmasság hatja át.

Delfin - Lélekvezető, belső harmónia

A kommunikáció, a harmónia, az öröm jelképe. Játékos, kedves állat - vízi emlős, nem hal! Sokan úgy tartják, az emberi kommunikációhoz hasonlóan teljes nyelvet beszélnek. A lélek vezetőjének szimbóluma. Egy hagyomány szerint az atlantiszi emberek delfin képében születtek újjá. Az intelligencia, a sebes gondolkodás, a kiegyensúlyozottság, a gyors helyzetfelismerés és az igazi csapatjátékos szellemisége jellemzi. Vidám, önfeledt, beteljesedett létezésével a delfin a boldogság üzenetét is hordozza. Népszerű feng shui szimbólum. A hajósok hiedelme szerint a ,,halak királya", s lelkük egy-egy holt tengerész lelke, ezért delfint ölni bűn. Afrodité szerelemistennő szent állata.

Szerelmi üzenete: Ha párkapcsolatban élsz,
agica2004, 2019. július 08. hétfő, 16:36
Irjunk történelmet 2019 május 26-án is!
metróállomások mikrobiológiai kutatóintézet tisztaságúak a brüsszelihez képest.

Bár itt is vannak lepusztult városrészek, de Tarlós Istvánt már rég agyonverték volna, ha Budapesten tömegesen ilyen állapotok uralkodnának. Este egy kis egészségügyi séta az életünkbe kerülhet, és a helyzet tragikomikuma, hogy még egy kést sem tarthatunk magunknál!
Persze a központi tereken nagyobb a rend, több a rendőr is, és vannak szép régi épületek, templomok, paloták. De minden omlik, mohás és pusztul. Atlantiszi hangulat. Látszik, hogy itt nem valami közepesen koszos társaság él, hanem itt egy magas kultúrájú közösség költözött össze egy szutyokban magát jól érzővel. És az utóbbiak győztek.

Mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején...

Az a magyar, aki inkább itt él ahelyett, hogy a hazajönne az őrült.
Nem csodálom, hogy országuk látványos elvesztését a belgák csak kábítószer hatása alatt tudják elviselni. Ha Új-Zélandon is ez a helyzet, akkor azt sem csodálom, hogy van, aki
menusgabor, 2019. május 25. szombat, 20:00
Mai harmónia kártyám
(2019-04-09)

Kedves eva6 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Rituálé hatja át.
Delfin - Lélekvezető, belső harmónia

A kommunikáció, a harmónia, az öröm jelképe. Játékos, kedves állat - vízi emlős, nem hal! Sokan úgy tartják, az emberi kommunikációhoz hasonlóan teljes nyelvet beszélnek. A lélek vezetőjének szimbóluma. Egy hagyomány szerint az atlantiszi emberek delfin képében születtek újjá. Az intelligencia, a sebes gondolkodás, a kiegyensúlyozottság, a gyors helyzetfelismerés és az igazi csapatjátékos szellemisége jellemzi. Vidám, önfeledt, beteljesedett létezésével a delfin a boldogság üzenetét is hordozza. Népszerű feng shui szimbólum. A hajósok hiedelme szerint a ,,halak királya", s lelkük egy-egy holt tengerész lelke, ezért delfint ölni bűn. Afrodité szerelemistennő szent állata.

Szerelmi üzenete: Ha
eva6, 2019. április 09. kedd, 07:22
Harmonia.......
(2019-03-11)

Kedves agica2004!
A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Illat hatja át.

Delfin - Lélekvezető, belső harmónia

A kommunikáció, a harmónia, az öröm jelképe. Játékos, kedves állat - vízi emlős, nem hal! Sokan úgy tartják, az emberi kommunikációhoz hasonlóan teljes nyelvet beszélnek. A lélek vezetőjének szimbóluma. Egy hagyomány szerint az atlantiszi emberek delfin képében születtek újjá. Az intelligencia, a sebes gondolkodás, a kiegyensúlyozottság, a gyors helyzetfelismerés és az igazi csapatjátékos szellemisége jellemzi. Vidám, önfeledt, beteljesedett létezésével a delfin a boldogság üzenetét is hordozza. Népszerű feng shui szimbólum. A hajósok hiedelme szerint a ,,halak királya", s lelkük egy-egy holt tengerész lelke, ezért delfint ölni bűn. Afrodité szerelemistennő szent állata.

Szerelmi
agica2004, 2019. március 13. szerda, 18:12
Képek, videók
atlantisz.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 17. vasárnap, 10:05
Atlantisz.jpg
pacsakute
2017. február 14. kedd, 21:39
Atlantisz harangoz.jpg
chillik
2016. szeptember 22. csütörtök, 08:30
atlantisz5.png
astropapa58
2015. május 16. szombat, 16:08
Atlantiszi gyűrű
irmus
2014. december 06. szombat, 18:45
StarGate Atlantisz.jpg
pacsakute
2014. július 11. péntek, 19:52
CSK Atlantisz2.jpg
pacsakute
2014. július 11. péntek, 19:51
CSK Atlantisz.jpg
pacsakute
2014. július 11. péntek, 19:50
Atlantiszban.jpg
pacsakute
2013. július 07. vasárnap, 20:04
Egy hisztérika feljegyzés
picurcica
2007. augusztus 13. hétfő, 12:08
Egy Hisztérika Feljegyzés
finike
2007. március 10. szombat, 08:12
Egy Hisztérika Feljegyzés
rambobby
2007. március 01. csütörtök, 07:52
híd-Egyesült királyság.jp
agica2004
2017. április 18. kedd, 19:36
ház-Egyesült Királyság.jp
agica2004
2016. október 24. hétfő, 18:43
Boldogság Királysága.jpg
sz719eszter
2016. június 26. vasárnap, 06:32
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.