Belépés
2019. november 15. péntek | 46. hét | 319. nap | 07:12 | Albert, Lipót
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Keresztség
,,Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket." (Mt 10,13)

A keresztségnél az isteni Felség van jelen, aki a legnagyobb művét abban nyilvánítja ki, hogy magát nekünk adja, teljesen újjászül és üdvözít. Bizony nem tréfadolog az ördög ellen fordulni, és a gyámoltalan gyermekeket teljes szívből és erős hittel gyámolítani, a legáhítatosabban imádkozni érte, hogy Isten szabadítsa ki az ördög hatalmából, ezenfelül erősítse is meg, hogy életében és halálában derekasan ellene szegülhessen. Állítom, hogy az emberek azért kerülnek keresztségük után olyan romlott állapotba, mert hidegen és hanyagul jártak el velük, a keresztségben pedig nem imádkoztak értük komolyan. Ezért méltó és igazságos, hogy durva lelkű és iszákos lelkipásztorok ne keresztelhessenek, ilyeneket keresztszülőknek se válasszanak, hanem csak kedves, erkölcsös, kegyes és komoly papokat és keresztszülőket, akiknél számíthatunk arra, hogy ebben a dologban komolyan és igaz hittel járnak el.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 18. kedd, 16:51
Címkék: Luther Márton, isteni Felség, legnagyobb művét, ördög ellen, gyámoltalan gyermekeket, legáhítatosabban imádkozni,
Kommentek
Ragaszkodás az evangéliumhoz
,,De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek, valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok." (Gal 1,8)

Építs oly szilárdan és biztosan Isten Igéjére, hogy ha én magam bolonddá lennék - amitől Isten mentsen - és ha tanításomat visszavonnám, vagy megtagadnám, te akkor se pártolj el attól, hanem szólj így: - Ha Luther maga vagy a mennyből való angyal másként tanítana, legyen átkozott! - Ne Luther tanítványa légy, hanem Krisztusé, és légy biztos Isten Igéjében még akkor is, ha az egész világ viaskodik ellene. Halál és üldöztetés vár rád. Ebben nem lehetek melletted, sem te énmellettem. Mindenkinek külön kell küzdenie, ördögöt, halált és világot legyőznie. Ha akkor majd körülnézel, hogy én hol maradok, vagy én hiányolnálak, és ha meghat téged az, hogy én vagy más emberfia egyebet mond, akkor már elvesztél, és az Igét kiengedted a szívedből. Mert nem az Igéhez ragaszkodsz, hanem hozzám vagy valaki máshoz; és akkor menthetetlen vagy.

Luther
kalmanpiroska, 2019. november 13. szerda, 10:12
Isten gyermekei és ellenségei
,,Mind meghaltak, és ím élők." (2Kor 6,9)

Isten gyakran megengedi, hogy az ő gyermekei elerőtlenedjenek, és hogy elnyomják őket. Így mindenki azt hiszi, hogy végük van, pedig éppen ilyenkor van ő jelen a legerőteljesebben. Mert ahol az emberi erő véget ér, oda megérkezik Isten ereje, ha az ember hisz, és várja azt. Másrészt Isten megengedi, hogy ellenségei hatalmasan és erősen felemelkedjenek. Ő visszatartja erejét és engedi, hogy saját erejük tudatában felfuvalkodjanak. Mert ahol az emberi erő megérkezik, onnan Isten ereje elillan. Amikor aztán a hólyag tele van, és mindenki úgy véli, [ellenségei] felülkerekedtek, győztek, biztonságban vannak és célba érkeztek, akkor kiszúrja Isten a hólyagot, és annak egyszer s mindenkorra vége van. A bolondok nem tudják, hogy éppen amikor feljönnek és megerősödnek, akkor hagyja el őket Isten, és jobbja nincs velük.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. november 12. kedd, 11:47
Isten tekintete
,,Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön." (Zsolt 113,5-6)

Mivel Isten a legnagyobb, és felette semmi sincs, nem tekinthet maga fölé, sem maga mellé. Mivel senki sincs hozzá hasonló, szükségszerűen magába és lefelé kell tekintenie. És minél mélyebben van valaki alatta, annál jobban látja. De a világ és az emberek szeme fonákul viselkedik: csak maguk fölé tekintenek, és fölfele törnek tisztességre, hatalomra, gazdagságra, tudományra és jólétre. És ahol ilyen emberek vannak, mindenki követi őket. Hozzájuk gyűlnek, készségesen szolgálnak nekik, és a nagyságukban részesedni akarnak. - De a mélységbe, ahol szegénység, gyalázat, jajgatás és félelem van, senki se akar nézni, onnan mindenki elfordítja tekintetét. Menekülnek és irtóznak az ott levőktől, magukra hagyják őket, és senki sem gondol arra, hogy segítséget és gyámolítást nyújtson; az emberek között nincs teremtő, aki a semmiből akarna valamit létrehozni.
kalmanpiroska, 2019. november 11. hétfő, 08:18
Az egyik változat szerint Márton
orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely meg a hadisten, Mars szent madara volt: - a harcias madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.

A lúd római "beceneve", az "avis Martis" - Mars isten madara, afféle régi szófejtéssel - Márton madara - lett a keresztény naptárban, s így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdő római szokásától. De a reformációnak sem kellett felhagyni a Márton-napi lúdazás dicséretes hagyományával: a protestánsok meg Luther Márton neve napján ürítgeték a poharaikat ilyenkor.

Márton kultusza Pannónia földjén bizonyára már a honfoglalás előtt is virágzott. Tiszteletét maga Szent István is felkarolta, mikor a zászlaira éppen a hadvezér Márton képét festette. Álmában, látván a besenyők támadását, így kiáltott föl: távozzatok, mert az Úr védelmemre adta Szent Mártont, aki nem engedi, hogy az igazság legelőjét pusztítsátok. Nem csoda, hogy Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett.

A
koszegimarika, 2019. november 11. hétfő, 07:24
Krisztus követői vagyunk
,,Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek." (1Kor 3,4-5)

Kérlek, ne emlegessétek az én nevemet, és ne nevezzétek magatokat lutherieknek, hanem keresztyéneknek. Ugyan kicsoda Luther? Hiszen a tanítás nem az enyém. Nem is feszíttettem keresztre senkiért. Szent Pál nem szenvedte, hogy a keresztyének magukat Pál-követőknek, Péter-pártiaknak nevezzék, hanem [azt szerette, ha] keresztyéneknek. Hogy jöhetnék én, szegény, bűdös étke a férgeknek ahhoz, hogy Krisztus gyermekeit az én szerencsétlen nevemről nevezzék? De ha úgy véled, hogy Luther tanítása evangéliumi, akkor nem kell Luthert egészen elvetned, különben vele együtt tanítását is elveted, amelyet pedig Krisztus tanításaként ismertél fel. Ha Timóteusnak elég lett volna, hogy ő az evangéliumot ismeri, akkor Pál nem parancsolta volna meg neki, hogy ne szégyelje őt. Nem az ő személyét, hanem azt, aki az
kalmanpiroska, 2019. november 10. vasárnap, 16:36
Isten haragja
,,Ki tudja? Talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el! És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról; és megbáná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre." (Jón 3,9-10)

Istennek nem szokása haragudni, csak ha már nincs reménység a jobbulásra. Ezért, ha szükségben, félelmek között és veszélyben vagy, fordulj magadba és kérdezd meg szívedtől, annyira ellensége lettél-e Istennek, hogy már egyáltalán nem akarsz hozzá visszatérni? De ha szívedben bizonyosan eltökélted, hogy ismét hozzá fordulnál, hozzá térnél, amennyiben téged ismét elfogadna, és ha bűneidet, amelyeket ellene elkövettél, őszintén bánod, és szívből vágysz arra, hogy azokat elhagyd, akkor egyáltalán nem kell elcsüggedned: Isten nem haragszik, még el sem kezdett haragudni, hiszen te sem kezdtél el az ő kegyelmében és irgalmasságában kételkedni.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. november 09. szombat, 08:05
Krisztus váltsághalála
,,Krisztus a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk; akinek sebeivel gyógyultattok meg." (1Pt 2,24)

A próféták lélekben előre látták, hogy Krisztus tétetik legnagyobb bűnössé, akihez hasonló a földön még nem élt. Mert amennyiben ő áldozat a mi bűneinkért és az egész világ bűnéért, nem lehet már többé ártatlan és bűn nélküli ember. Ha Isten Fia nem a dicsőségben van, hanem azt egy kevés időre elhagyta és bűnössé lett, magán hordozza minden ember bűnét, mint például a szent Pálét, aki istenkáromló, [keresztyén]üldöző és gonosz ember volt, a szent Péterét, aki Krisztust megtagadta, ugyanúgy a Dávidét, aki házasságtörő és gyilkos volt, és tettei miatt az Úr nevét a pogányok között káromolták. Összegezve: ő az az ember, aki testén hordozta és magára vette minden ember összes bűnét, aki valaha is volt, még van és ezentúl lesz. Nem arról van tehát szó, hogy ő ilyen bűnöket elkövetett volna, hanem arról, hogy ő a bűnöket tőlünk, akik azokat
kalmanpiroska, 2019. november 09. szombat, 07:48
Csábító lelkek
,,Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik az asszomykákat." (2Tim 3,6)

A csábító lelkek nem olyan helyekre lopakodnak be, ahol az evangéliumot ellenzik, hanem olyanokra, ahol keresztyén és kegyes emberek vannak. Utánuk settenkednek, itt be egy házba, ott be egy másikba, bejárnak mindent, egészed addig, míg mérgüket a nép között minden zugban széthintették. Miért nem mennek az istentelenek közé, és vallják meg tanításukat nyilvánosan, mint ahogy mi az Isten kegyelmével kapcsolatban tettük? Ezek a törékeny mártírok féltik a bőrüket, és menekülnek a veszedelem elől. Tanuld meg hát ebből, hogy a kegyes prédikátoroknak általában így megy soruk: azon túl, hogy a gonosz és hálátlan világ üldözi őket, azt is el kell szenvedniük, hogy azt, amit nagy fáradsággal és munkával felépítettek, az ilyen gonosz lelkek lerontsák. Így akadályozza a gyalázatos sátán a drága evangéliumot mindkét felől, jobbról is, balról is. Mégis a jobb oldalon sokkal nagyobb kárt okoz
kalmanpiroska, 2019. november 07. csütörtök, 10:27
Képek, videók
Luther Márton - 5 Sola
dandej
2019. október 31. csütörtök, 13:39
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
isteni tűz1024_2.jpg
maroka
2019. október 24. csütörtök, 10:42
isteni tűz1024.jpg
maroka
2019. október 24. csütörtök, 10:42
Isteni Szerencse.
alvaro-hopihe
2018. március 25. vasárnap, 13:48
ISTENIIRG.jpg
katolikusokoldala
2018. február 23. péntek, 18:18
isteni.png
chillik
2017. november 21. kedd, 15:01
isteni kéz.png
chillik
2017. november 21. kedd, 15:00
isteni 002.png
chillik
2017. november 21. kedd, 14:59
ISTENI-LETT.gif
bobecili
2017. szeptember 15. péntek, 16:56
Isteni szerencse, vagy ne
alvaro-hopihe
2017. június 21. szerda, 12:14
Isteni hívószámok
pacsakute
2017. március 05. vasárnap, 17:21
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.