Belépés
2020. július 15. szerda | 29. hét | 197. nap | 07:33 | Henrik, Roland
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Boldog Pietrelcinai Pio számára a Krisztus kínszenvedésében
...........


Majd a Szentatya felidézi a hívek előtt azt a hatalmas, mély és megrázó élményt, amelyet azok tapasztalhattak meg, akik Boldog Pio atya szentmiséjén részt vehettek: ,,Aki elment San Giovanni Rotondóba, hogy részt vegyen az atya szentmiséjén, tanácsát kérje, vagy szentgyónást végezzen nála, maga is megláthatta az atyában a szenvedő és a feltámadt Krisztust. Pio atya arcáról a feltámadás fénye ragyogott ránk. Teste, amelyet a stigmák bélyegeztek meg, a halál és a feltámadás bensőséges kapcsolatát tette számunkra láthatóvá, amelyről a húsvét misztériuma szól!...
,,Boldog Pietrelcinai Pio számára a Krisztus kínszenvedésében való részvétel különösen intenzíven nyilvánult meg: a különleges adományok, melyekben az atya részesült, valamint a belső, lelki és misztikus szenvedések, amelyek a fizikai érzéseket kísérték, lehetővé tették az atya számára, hogy egyedülálló módon állandó jelleggel maga is megélhesse és átélhesse Krisztus szenvedéseit, annak megmásíthatatlan tudatában, hogy a kálvária a szentek hegye!"
A pápa tehát az atya megpróbáltatásait hangsúlyozta. Az elszenvedett megpróbáltatásokat, az egyházi hatóságok meg nem értését. Majd a pápa így folytatta: ,,Nem kevésbé fájdalmas, sőt emberileg talán még nagyobb fájdalmat okoztak azok a megpróbáltatások, amelyeket különleges karizmái miatt kellett az atyának elviselnie. A szentek életében a történelem során néha előfordult, hogy a kiválasztott, Isten különleges engedélyével, meg nem értettséggel találta magát szemben. Amikor ez megtörténik, akkor az érintett számára az engedelmességi fogadalom megtartása a megtisztulás egyfajta olvasztótégelyévé válik, amelyben az egyén megmérettetik, ám ha továbbhalad megkezdett útján, akkor egyre hasonlatosabbá válhat Krisztushoz, a valódi szentség egyre nyilvánvalóbbá válik életében. Az elöljárók felé tanúsított feltétlen engedelmesség volt Pio atya számára az ,,üdvözülés és a győzelem" elérésének egyetlen módja. Amikor pedig rászakadt a megpróbáltatások vihara, az atya életének iránymutatójává Szent Péter első levelének sorait tette, amelyben az apostol arra int mindenkit, hogy forduljunk Krisztushoz, az ,,élő kőhöz". Krisztus ugyanis az ,,élő kő", amelyre az egész egyház épül, amiért mindenkor hálát kell adnunk Istennek."
,,Mint élő kövek épüljetek fölé lelki házzá." Mennyire ráillenek e szavak Boldog Pio atya életére és az egyházzal való kapcsolatára! A pápa kiemelte, hogy az atya, Péter felszólítását követve, szentté akart tenni minden hozzá forduló lelket, az egész emberiséget...
- II. János Pál méltatta Pio atya szerető együttérzését és gondolkodását, amellyel szenvedő embertársai felé fordult. Létrehozott egy elsőrangú kórházat, ahol a betegek a terápiák mellett minden lelki támogatást és szeretetet megkaptak, hogy szenvedéseik elviselhetőbbé váljanak. Példát mutatott mindannyiunk számára, hogy hogyan kell embertestvéreinket szolgáló szeretetünkkel körülvenni. A pápa szerint mindannyiunknak, Pio atya szavai szerint, Jézus szívére kell hagyatkoznunk, mindenben a hit erejére kell támaszkodnunk, akkor már e földi életünkben megtalálhatjuk a krisztusi békét és boldogságot. Szűz Mária legyen mindannyiunk segítségére abban, hogy szemünket mindenkor Istenre függesszük, és minden erőnkkel azon legyünk, hogy részesüljünk Krisztus isteni szeretetében. A boldog atyához fordulva pedig a szentatya azért imádkozott, hogy legyen mindig a hozzá forduló hívek segítségére, mindenkinek adja meg a hőn áhított vigasztalást és békét.
A boldoggá avatást követően a szentséghez vezető út már igen rövid. Újabb elismert csodatételre van szükség, amely a boldoggá avatást követő időszakban történik meg. Ez már nem sokkal Pio atya boldoggá avatása után be is következett, mégpedig a kis Matteo Pio Colella agyhártyagyulladásból való csodás felépülésével. Ez akkor történt, amikor a kisfiú családjának tagjai imáikban közvetlenül Pio atyához fordultak. 2001-ben az egyház ezt a csodatételt hivatalosan is elismerte. A szentté avatást 2002. június 16-ra ki is tűzték. Pio atya életszentségével Krisztus üzenetét hagyta ránk, mely szerint ,,az én igám édes, az én terhem könnyű"! Az evangélium szavaiban szereplő ,,iga" emlékeztet bennünket arra a sok szenvedésre és megpróbáltatásra, amelyet az immár szentként tisztelt alázatos kapucinus szerzetesnek életében el kellett viselnie. Pio atya megtanít minket arra, hogy ez az ,,iga" hogyan lehet számunkra édes, Krisztus terhe pedig hogyan lehet számunkra könnyű. Ha a ránk váró nehézségeket és fájdalmakat hűséges szeretettel fogadjuk és viseljük, akkor azok a szentséghez vezető út mérföldköveivé válhatnak és a legfőbb jó elérésének ígéretét hordozzák számunkra...


Forrás: Facebook - Szent Pio atya emlékoldal
maroka, 2020. május 27. szerda, 08:27
Címkék: Boldog Pietrelcinai Pio, Boldog Pio, Giovanni Rotondóba, Szent Péter, János Pál, Szűz Mária,
Kommentek
II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Pio atyát 2. rész
fogadjuk el, olyan életúttá válhatnak, amely az életszentség kiváltságában részesül, amely megnyílik egy nagyobb jó irányába, amit egyedül a mi Urunk tart számon.
A pápa idézett a Galatákhoz írt levélből: ,,Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével" (Gal 6,14), majd így folytatta: vajon nem éppen ez a kereszttel való dicsekvés-e az, ami leginkább felfénylik Pio atya személyiségén keresztül? Mennyire időszerű a kereszt lelkisége, amit ez a pietrelcinai alázatos kapucinus elénk állított? A mi korunknak is arra van szüksége, hogy ezt újra felfedezze, annak érdekében, hogy a szívek megnyílhassanak a remény irányába.
Pietrelcinai Szent Pio atya egész életében mind jobban igyekezett hasonlítani a keresztre feszítettre: mindvégig annak teljes tudatában volt, hogy arra hivatott, egészen különleges módon legyen a megváltás művének munkatársa. Enélkül a folytonos keresztre való utalás nélkül nem lehet megérteni az ő életszentségének titkát. Isten szemében
maroka, 2020. június 17. szerda, 17:58
II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Pio atyát I. rész
2002 június 16 II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Pio atyát I. rész
...........
Vatikán: Vasárnap, június 16-án délelőtt a Szent Péter téren bemutatott szentmisén II. János Pál pápa a szentek sorába iktatta Pietrelcinai Boldog Pio atyát.
A régóta várt eseményt a Szent Péter téren és a környező utcákban jelen lévő több mint 300 ezer hívő, valamint a San Giovanni Rotondóban és a kapucinus szerzetes szülőhelyén, Pietrelcinában összegyűlt több tízezer zarándok tapsvihara köszöntötte.
Pio atya szentté avatása hetek óta lázban tartotta Olaszországot. Vannak, akik második Assisi Szent Ferencként tartják számon a kapucinus szerzetest, akinek tisztelete már az egész világon elterjedt. Az 1999-ben történt boldoggá avatás óta ez a tisztelet még csak tovább erősödött.
,,A mi Urunk, Jézus Krisztus, Péter és Pál apostolok, valamint saját tekintélyükkel Pietrelcinai Boldog Piót szentnek
maroka, 2020. június 16. kedd, 19:20
1972. május 2-án a lengyel főpapok a következő levelet .....
1972. május 2-án a lengyel főpapok a következő levelet küldték Jasna Górából VI. Pál pápának:
,,Szentséges atyánk, bizonyosak vagyunk afelől, hogy a kapucinus atyák szerzetesrendjében Pietrelcinai Pio atya méltó arra, hogy a katolikus egyház felvegye őt Isten szentjeinek sorába, azok közé a férfiak és nők közé, akik életük során ragyogó erényekkel ékeskedtek, haláluk után pedig az emberek szentként tekintettek rájuk.
Közülünk néhányan saját szemükkel látták Pio atyát és az ő apostoli munkáját, mások azoktól kaptak erre nézve felvilágosítást, akik maguk látták vagy hallották őt, illetve írtak róla. Mindannyian tökéletesen meg vagyunk győződve ezen egyházi ember életszentségéről és arról, hogy Isten különleges küldetéssel bízta meg őt.
Ezt támasztja alá az atya hosszú, erényekkel ékes és példás élete, amely különösképpen az állandó imádság jegyében telt. Ismeretes továbbá az atya különleges, áhítatos szeretete, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedése, valamint a Szentséges Szűz Mária
maroka, 2020. május 19. kedd, 08:38
II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát
1999 Május 2 án II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után
,,Pietrelcinai Szent Pio atya egész életében mind jobban igyekezett hasonlítani a keresztre feszítettre: mindvégig annak teljes tudatában volt, hogy arra hivatott, egészen különleges módon legyen a megváltás művének munkatársa. E nélkül a folytonos keresztre való utalás nélkül nem lehet megérteni az ő életszentségének titkát. Isten szemében ugyanis a kereszt az üdvösség valódi eszközévé vált, az egész emberiség számára, az az út, amelyet maga Jézus is ajánl mindazok számára, akik Őt követni akarják" - fogalmazott a szentmise homíliájában II. János Pál pápa.
maroka, 2020. május 05. kedd, 09:04
A Szenvedés Enyhítésének Háza
kérlek, mentsd meg őket mind; én áldozatul ajánlom magam mindenkiért. Erősíts meg, fogadd el ezt a szívet, töltsd meg szereteteddel, aztán rendelkezz velem akaratod szerint." E rendkívüli önátadás előtt értetlenül állnak az emberek, s nem mindig alkotnak róla helyes véleményt, mert maguk szenvedéseikkel, érdemeikkel, hibáikkal, és akár abbéli vágyaikkal is, hogy hasznosak legyenek a világ számára, gyakran követnek el hibákat. A lényeg az, hogy mindenkit a jóhiszeműség vezéreljen. Márpedig a pietrelcinai szerzetes meg van győződve róla, hogy ha ő az embereket az egyeneslelkűség mércéjével méri, akkor egyáltalán nem kételkedhet a jóhiszeműségükben. Ha valaki óvatosságra inti a túlzottan könnyelmű emberekkel szemben, szellemességgel vegyes belenyugvással közli, hogy még a Krisztust követő első tizenkét tanítvány között is akadt egy áruló. Buzgalom, találékonyság, szent öntudatlanság, vasakarat, rendíthetetlen hit - ezek a legfontosabb összetevői annak a lendületes erőnek, mely hegyeket mozgathat
maroka, 2020. május 05. kedd, 08:44
1999 Május 2 án II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát
1999 Május 2 án II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után

,,Pietrelcinai Szent Pio atya egész életében mind jobban igyekezett hasonlítani a keresztre feszítettre: mindvégig annak teljes tudatában volt, hogy arra hivatott, egészen különleges módon legyen a megváltás művének munkatársa. E nélkül a folytonos keresztre való utalás nélkül nem lehet megérteni az ő életszentségének titkát. Isten szemében ugyanis a kereszt az üdvösség valódi eszközévé vált, az egész emberiség számára, az az út, amelyet maga Jézus is ajánl mindazok számára, akik Őt követni akarják" - fogalmazott a szentmise homíliájában II. János Pál pápa.
maroka, 2020. május 02. szombat, 12:40
Pio atya csodás gyógyítása
2000. január 20-án, a dél-olasz San Giovanni Rotondo városkában iskolába indul egy hétéves kisfiú. Matteo Colellát azonban már a délelőtt folyamán haza kell, hozzák a szülei. A gyermeknek láza van, és feltűnően rázza a hideg. Estére pedig tovább romlik az állapota. Kilenc körül már saját édesanyját sem ismeri fel, nem sokkal később pedig az intenzív osztályra viszik. A kezelések ellenére Matteo szíve másnap reggelre már csak 23-at ver percenként, a vérnyomása nem mérhető, ráadásul 9 szerve leáll, ami gyakorlatilag a klinikai halál állapota. Ahol pedig a tudomány tanácstalan, ott csak a hit marad...
A fiú édesanyja Pio atya sírjánál imádkozik, ahol egyszer csak furcsa jelenése lesz. Egy szakállas öreg szerzetest lát, aki két erős karjával segít lábra állni egy ágyban fekvő gyermeket. Ezzel egy időben pedig különös dolog történik a kómában fekvő Matteóval is. Álmában fehér szakállas, barna ruhás öregember keresi fel, akit három fényes angyal kísér. És a fiú nemsokára jobban lesz. A megmagyarázhatatlan
maroka, 2020. március 09. hétfő, 09:30
Képek, videók
Boldogok akik ...
dandej
2020. július 08. szerda, 17:34
boldog.jpg
durcimarcika
2020. május 31. vasárnap, 09:56
Boldog szülinapot
eva6
2020. április 04. szombat, 07:23
boldog_valentin_napot_ .gi
foldinefehereva
2020. február 14. péntek, 20:16
0 a boldog-u-evet-2020-Ma
lovaszmarika
2020. január 05. vasárnap, 18:49
0 a a Boldog békés új éve
lovaszmarika
2020. január 05. vasárnap, 18:44
0 a Boldog Újév.gif
lovaszmarika
2020. január 05. vasárnap, 18:42
0 a Boldog Új Évet Kíván
lovaszmarika
2020. január 05. vasárnap, 18:41
Kéményseprős boldog új é
furaila
2020. január 04. szombat, 05:48
hívek0917_2.jpg
maroka
2017. szeptember 18. hétfő, 12:24
hívek0917.jpg
maroka
2017. szeptember 18. hétfő, 12:23
magyar hívek.jpg
agica2004
2013. december 06. péntek, 18:07
hivek2006060524cx.jpg
pixelfotos
2006. október 04. szerda, 14:08
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.