Belépés
2019. július 17. szerda | 29. hét | 198. nap | 02:41 | Endre, Elek
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ahogyan Krisztus: Ő maga hívott el minket követésére
Ahogyan Krisztus: Ő maga hívott el minket követésére

,,Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." (János 13,15)

Jézus Krisztus, lelkünk drága Megváltója, akkor mondta ezt, mikor magát megalázva megmosta a tanítványok lábát, és ezzel elvégezte egy szolga munkáját. Amikor a vacsoraasztalnál szeretetéből indíttatva ezt megtette, a vendégek részére szükséges szolgáltatást végezte el. Egyben egy megdöbbentő jelképet használt, és megjelenítette, hogy mit tett Ő a lelkükért azzal, hogy megtisztította őket a bűneikből. A halála előtt a szeretetének ezt a kétoldalú munkáját állítja elénk, egyetlen cselekedetével ábrázolva ki a testet és lelket üdvözítő, szolgáló életének lényegét. Amikor visszaül közéjük, így szól: ,,példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek" (János 13,15). Ezért minden, amit tőle tanultak, és a gyakorlatban megtapasztaltak, életszabályként így foglalható össze: ,,amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek."
Drága Megváltónk szavai nekünk is szólnak. Mindenkit, aki tudja, hogy az Úr eltörölte a bűnét, ez a parancs úgy érinti meg szívünket átformáló erővel, hogy tudjuk, ezek annak a személynek az utolsó szavai, aki meghalni készül értünk: ,,amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." Jézus Krisztus minden követőjének határozottan tanítja, hogy mindenben úgy kell cselekedni, ahogyan Ő tette. Amit már megtett velünk, és most is megteszi minden nap, azt kell továbbadnunk másoknak. A hozzánk lehajló, megbocsájtó, üdvözítő szeretetében Ő a mi példaképünk: mindannyiunknak a Mestert kell tükrözni és felmutatni.
Erre talán felkiáltasz: jaj nekem! Alig-alig éltem így, alig voltam tisztában azzal, hogy nekem így kell élnem. Mégis Ő az én Uram, Ő szeret, és én is szeretem Őt. Ne is merészeljek olyan gondolatot táplálni magamban, hogy másképp is élhetek, mint Ő akarja. Mi mást tehetnék, mint hogy megnyitom a szívemet az Ő Igéje előtt, tekintetem az Ő lényére van szegezve, míg isteni hatalmát kiárasztja rám, ellenállhatatlan erővel magához von, és felkiáltok: Uram, ahogyan te cselekedtél, én is úgy teszek.
Az, hogy egy példának milyen hatása lesz, alapvetően két dologtól függ. Az első, hogy mennyire vonzó számunkra az, amit megláttat velünk, a másik pedig az, hogy milyen a példát adónak a befolyása és a vele való személyes viszonyunk. Mindkét szempontból lenyügőző a mi Urunk tekintélye.
Ám valóban vonzónak találjuk a mi Urunk példaadását, a lábmosást? Tegyük fel ezt az őszinte kérdést, mert sok tanítvány viselkedése alapján úgy látszik, ez nem igazán vonzó. Ó, bárcsak Isten Lelke felnyitná a szemeinket, hogy meglássuk mennyire gyönyörűséges, ha az egyszülött Fiú lényét visszatükrözhetjük!
Mi tudjuk, kicsoda az Úr Jézus. Ő a teljes dicsőséggel bíró Isten Fia, egylényegű vele, ugyanazzal a dicsőséggel és tökéletességgel bír, mint az Atya. Amikor a földön élt, róla lehetett elmondani, ,,hirdetjük nektek az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk." Az Isten lénye Őbenne jelentetett ki. Őbenne megértjük, hogyan cselekedne az Isten a mi helyünkben, ha itt a földön élne. Őbenne, egy földi élet keretei között, az Atya kijelentett mindent, ami gyönyörűséges, csodálatos és tökéletes ott a mennyei világban. Ha igazán meg akarjuk ragadni, mi számít nemesnek és dicsőségesnek a láthatatlan világban, ha akarjuk látni, valójában milyen az Isten személye, csak rá kell néznünk Jézusra: az Isten dicsősége mutatkozik meg mindenben, amit cselekszik.
De az Isten népe vak. A többség számára ez a mennyei gazdagság nem vonzó, mert úgy látják, hogy nincsen neki alakja és ékessége, és nem kívánatos.
Egy földi király udvarában gyakorolt módszerek és életforma hatást gyakorol az egész birodalomra. A példa, amit mutat, követendő minden alattvalója számára, akik a nemességhez vagy a felsőbb osztályokhoz tartoznak. Mielőttünk a Menny Királyának élete van példaként, aki lejött közénk, emberi testet vett fel magára, közöttünk lakozott, hogy megérthessük, hogyan éljünk Istennek tetsző életet itt a földön. Döbbenetes milyen kevés keresztyén gondolja, hogy példája követendő. Amikor feltekintesz Jézusra, az Atya akaratának való engedelmességét, a legméltatlanabb szolgai formában való megaláztatását látod, aki szeretetből, mindenét odaszánva önmagát adja áldozatul. Feltárul a legcsodálatosabb és legdicsőségesebb esemény, amit a mennyei világ nekünk be tud mutatni. Ennél nagyobbat vagy fényesebbet fenn a mennyben sem fogunk látni. Egyértelmű, hogy Isten azért adta elénk Fiát példaként, hogy számunkra vonzó és lehetséges legyen a követése, és így győzzön meg minket. Nem elég mindez arra, hogy szent vágyakozással és kibeszélhetetlen örömmel hassa át egész bensőnket üzenete: ,,Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek"?
És ez nem minden. A példaadás ereje nem csupán a példában elrejtett bámulatos üzenetben rejlik, hanem a példaadóval meglevő személyes kapcsolatban is. Jézus nem mások lábát mosta meg tanítványai jelenlétében, hanem a tanítványai lábát mosta meg, amikor ezt mondta: ,,Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." Az a meggyőződés teszi érvényessé a parancsot: ,,tedd, amit én tettem," hogy a Krisztussal személyes kapcsolatom van. Amit Krisztus velem megcselekedett, adja meg az erőt ahhoz, hogy oda tudjak menni a másik emberhez, és megtegyem vele ugyanazt. Azt nem mondja, hogy tegyek meg többet annál, amit Ő velem megtett, de kevesebbet sem: ,,ahogyan Én cselekedtem, ti is úgy". Nem kéri azt, hogy szolgaként jobban megalázzam magamat, mint Ő tette. Nem lenne indokolatlan, ha a magunkfajta férgektől ezt megkövetelné. De Ő ezt nem kívánja. Csak annyit kér, legyek Őhozzá hasonló, és tegyem meg azt, amit Ő megtett. Ő olyan mélyen megaláztatott, amennyire csak lehetséges, hogy szerethessen és megáldhasson. Ő a legnagyobb megtiszteltetésként és áldásként fogadta el ezt
az utat. És most arra hív el, hogy legyen ennek a tiszteletnek és áldásnak részese, a szeretetben és a szolgálatban, ahogyan Ő példát adott. Való igaz, ha tudatában vagyok annak a szeretetnek, ami rajtam nyugszik, és annak a megaláztatásnak, ami az egyetlen útja volt annak, hogy szeretete elérhessen engem, ha megismertem a megtisztító vér erejét, semmi nem tarthat vissza attól, hogy kijelentsem: ,,Igen, drága Uram! Ahogyan te tettél velem, én is úgy akarok tenni másokkal." A Mester példáját az égi kedvesség és az isteni szeretet együttesen teszi gyönyörűségessé.
Csak egyetlen dolog van, amit nem szabad elfelejteni. Nem az tesz képessé akaratának megcselekvésére, hogy emlékeim vannak arról, mit tett velem Jézus, hanem a jelenben ható istenélmény, hogy most kicsoda Ő nekem. Ez adja meg az erőt, hogy szerinte éljek. Állandó tapasztalat kell, hogy legyen az Ő szeretete, mint élet- és erőforrás, melyben elmerülve tudok szeretni úgy, mint Ő. Kizárólag a Szentlélek által ismerhetem fel, MIT tesz velem Jézus, HOGYAN viszi végbe, hogy Ő az, aki munkálkodik bennem, és lehetségessé vált számomra, hogy másokkal megtegyem azt, amit Ő tesz velem.
,,Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek!" Milyen csodálatos szavak! Milyen dicsőséges jövő tárul fel! Jézus rajtam keresztül mutatja meg szeretetének földöntúli erejét, hogy én másoknak tovább tudjam adni. Megáld, hogy áldássá lehessek. Szeret engem, hogy tudjam a többi embert szeretni. Szolgál nekem, hogy én másoknak szolgálhassak. Megment és megtisztít, hogy általam lelkek megmeneküljenek és megtisztuljanak. Értem egészen odaadta magát, hogy Ő az enyém lehessen, ezért én odaszentelhetem magamat, hogy másoké lehessek. Azt kell megtennem másokkal, amit Ő tesz velem. Amit én cselekszem, nem egyéb, mint továbbadása és felmutatása annak, amit tőle kapok.
Mózesnek a Hóbábhoz intézett szavai olyan egyértelműen fejezik ki ezt a csodálatos alapelvet: ,,Ha velünk jössz, akkor részesíteni fogunk abban a jóban, ami jót velünk tesz az Úr" (4Móz 10,32).
Csodálatos ez a kegyelem! Arra hív el minket, hogy a mi Urunkhoz hasonlóvá legyünk, és az Ő dicsőségét ez szolgálja legjobban. Csodálatos a kegyelme, mert erre az elhívásra alkalmassá tesz minket úgy, hogy először értünk adja magát, azután bennünk azzá lesz, amivé nekünk kell válni felebarátaink számára. Ezt a tanítást hallgatva nem tölti meg szívedet az öröm? Igen, Uram, amit tettél és teszel velem, azt fogom én is tenni másokkal!
Kegyelmes Uram! Csak dicsérni és imádni tudlak ezért! A szívemet meghódítja ez a csodálatos ígéret, hogy teljes erődet és szeretetedet nyilvánítod ki énbennem, ha engedem, hogy keresztüláradjon rajtam. Félelemmel és remegve, mégis imádattal és bizalommal tele, hálám teljes mélységéből fogadom el felajánlott szövetségedet, és ezt mondom: itt vagyok, Uram! Hadd lássam, mennyire szeretsz engem, én ezt megmutatom a felebarátaimnak azzal, hogy ugyanúgy szeretem őket. Áldott Uram, ezt a két dolgot kérem tőled, hogy meg tudjam tenni. Szentlelked által, kérlek, adj világos elmét, hogy meglássam irántam való szeretetednek mélységét, hogy megértsem, hogyan szeretsz engem. Hogyan lehet, hogy engem szeretsz, és számodra öröm és boldogság az, hogy a te szeretetedben teljesen odaadtad magadat? Te az enyém vagy, hogy megcselekedd mindazt, ami javamra válik. Kérlek, mutasd meg, hogyan szeressem embertársaimat, és hogyan éljek javukra azzal a szeretettel, ahogyan Te szeretsz és éltél nekem szolgálva.
Azt is kérem tőled, Uram, hogy belássam, milyen kevés bennem a szeretet, és azt, hogy nem az én szívem kicsiny szeretetével, hanem belém oltott szereteteddel kell betölteni parancsodat. Nem egy szőlővessző vagyok-e beoltva a mennyei szőlőtőbe? Amit szeretetből átadtam a többi embernek, csak a te életed és szereteted teljességéből áradt ki rájuk. A te Szentlelked fedi fel, ki vagy te nekem, és megerősít, hogy azzá válhassak embertársaimnak, akinek elterveztél a te neved által. Ezzel a hittel mondom ki az áment. Uram, amint te cselekedtél velem, én is úgy teszek. Úgy legyen, ámen.

Andrew Murray
kalmanpiroska, 2019. február 02. szombat, 11:01
Címkék: Ahogyan Krisztus, Jézus Krisztus, Drága Megváltónk, Mégis, Isten Lelke, Isten Fia,
Kommentek
Poller Ildikó
talált.
Próbáltam keresni valaki másikat,
Sajnos, az emléked teljesen átitat.

Idővel talán majd lerázom bánatom,
Meddig tart hiányod, azt ma még nem tudom.
Ha egyszer el tudlak örökre feledni,
Tudok majd örülni, és újra szeretni.


JÉZUS A MI URUNK!

Szívünk mélyén meggyötörve,
a bánattól összetörve,
Krisztus Urunk kérve kérünk,
te légy a mi menedékünk!
Isten szava van tevéled,
áldást osztasz, békességet.
A te neved megnyugtató,
reménységet, hitet adó.
Boldogan él az az ember,
aki hisz a Jóistenben,
szeretet jár a nyomában,
a mi Urunk őt megáldja.
Ó, ha hitem erős lenne,
Jézus nálam megpihenne,
érezhetném jelenlétét,
megköszönve drága vérét.
Bűneinkért magát adta,
ostor testét megszaggatta,
kigúnyolták,
menusgabor, 2019. július 12. péntek, 20:15
A Hitvallás - a Hit erénye
A Jézus Krisztus által alapított Egy, Szent, Egyetemes és Apostoli Egyház hitvallása a Hitvallás, melyet több nyelv is a görög Symbol kifejezéssel illet. Ezt a Hitvallást
az I. Egyetemes Zsinat 325-ben Nikaiában fogalmazta meg,
a II. Egyetemes Zsinat 381-ben Kostantinápolyban egészítette ki a szövegét,
a III. Egytemes Zsinat 431-ben Efezoszban pedig megtiltotta a Hitvallás szövegének további kiegészítését vagy megváltoztatását.
Azzal a jelentőségteljes gesztussal, hogy közösen elimádkozták a Hitvallást, a későbbi Egyetemes Zsinatok is az eredeti formájában erősítették meg azt; a szövegének megváltoztatását pedig újabb rendeletekkel több ízben is ismételten megtiltották. (A filioque-betoldás már csak emiatt is problémás.)
Az egyházi szóhasználatban a Hitvallás, vagy akár a Nikaiai Hitvallás alatt mindig a Nikaia-Konstantinápolyi Hitvallás végleges szövege értendő; ideértve az egyházatyák műveit és az Egyetemes Zsinatok dokumentumait is. A történelemtudomány azonban különbséget
maroka, 2019. július 10. szerda, 14:43
Évközi 14. vasárnap 0707
kiárasztom rá a békét, mint folyamot, és mint kiáradt patakot, a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak és térdükön becéznek titeket.
Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket; Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek; Csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak: Szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét.
Ez az Isten igéje. Iz 66,10-14c

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Szenvedéseit Pál apostol Krisztusért viseli.
Testvéreim!
Nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.
Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének!
Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen
maroka, 2019. július 07. vasárnap, 08:35
Papszentelést ünnepeltek Gyulafehérváron
A gyulafehérvári székesegyházban bemutatott szentmisén, június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén Jakubinyi György érsek pappá szentelte a Balánbányai Bereczki Attila Szabolcs és a Ditrói Fülöp Sándor Szabolcs diakónusokat.
...............
A szentelendők bemutatása után a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora homíliájában elsősorban a szentelendőkhöz szólva arról beszélt, hogy miként kaphatja meg valaki a hivatást.
Felidézte az apostolok meghívását, és megállapította, hogy napjainkban az Úr Jézus hasonlóan jár el, de a kegyelem útján, hiszen nem jelenik meg személyesen, nem úgy hívja meg az embereket szolgálatára, mint egykor. Különböző élethelyzetekben szól azokhoz, akiknek szívében vágyat ébreszt arra, hogy kövessék és szolgálják őt.
Amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget, akkor megalapította az egyházi rend szentségét is. Azóta töretlenül kézföltétellel
maroka, 2019. július 01. hétfő, 17:30
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak!
3. Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk felebarátaink megsegítésére!
4. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját!
5. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át!
Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

*
- Wikipedia oldalon

- Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
...............
Magyarországon régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden
maroka, 2019. július 01. hétfő, 10:02
Beszélgetés Tete Remis új Verbita tartományfőnökkel
magyarországi rendtartományának új tartományfőnökét, a negyvenéves Tete Remis SVD atyát. Vele beszélgettünk.
- Az 1,3 milliárd lakosú, hindu többségű Indiában született, ahol a keresztények száma alig haladja meg a lakosság két százalékát. Hogyan lett mégis verbita szerzetes pap?
- Érdekes kérdés ez, sokan csodálkoznak, hogy indiai létemre verbitaként szolgálok. A családunkban először a dédszüleim lettek keresztények; én már beleszülettem a katolicizmusba, számomra természetes volt a Krisztus-hit. Orissza állam, ahol a világra jöttem, India északkeleti részén fekszik. Sajnos 2008-ban hatalmas keresztényüldözés volt itt, ami azóta, hála Istennek, lecsöndesedett. A verbitákkal már egészen kiskoromtól kapcsolatban álltam, az ő plébániájukhoz tartoztam, az általuk fenntartott óvodába jártam. Korábban a jezsuiták alá tartozott az intézmény, de a születésemkor már a verbiták működtették. Iskolába is hozzájuk jártam, ott tettem le az alapfokú érettségit, ami nálunk a tizedik osztályban,
maroka, 2019. július 01. hétfő, 09:35
13. évközi hét hétfő 07-01
bátorkodtam szólni Uramhoz, hátha csak húsz akad ott." Ő azt felelte: ,,Nem pusztítom el a húsz igaz miatt sem."
Megint szólt Ábrahám: ,,Kérlek, Uram, ne haragudjál, hogy még egyszer szólok: Hátha tíz akad ott?" Erre ő azt mondta: ,,Nem pusztítom el a tíz igaz miatt sem."
Miután az Úr befejezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére.
Ez az Isten igéje. Ter 18,16-33

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki Krisztust akarja követni, annak vállalnia kell az önmegtagadó életet.
Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak, hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára.
Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: ,,Mester, követlek téged, bárhová mégy." Jézus figyelmeztette: ,,A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania
maroka, 2019. július 01. hétfő, 09:28
Angyalszó - Csoda és titok; Az Úr jelenléte; Felajánljuk ...
Felajánljuk életünket
Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az örök élet kenyere számunkra.
E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te áldozatodhoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész életünket Istennek.

Az Úr jelenléte
A mai napon, Úrnapján, Krisztus valóságos jelenléte áll ünneplésünk középpontjában.
Minden szentmisében csodát és titkot ünneplünk.
Azt a csodát, hogy a Szentlélek leszállása után a Krisztus személyében cselekvő pap szavára a kenyér az Úr Jézus valóságos testévé, a bor pedig az ő valóságos vérévé változik át.
maroka, 2019. június 24. hétfő, 17:11
Képek, videók
krisztus kereszt auasztrá
maroka
2018. november 28. szerda, 14:29
krisztusunk1103.jpg
maroka
2018. november 03. szombat, 20:49
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
KRISZTUS-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 09. csütörtök, 10:55
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
Krisztus éjszakája 01.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 02.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 03.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:28
Az yperni Krisztus elött
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:07
Krisztus Álma 01.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:06
Krisztus Álma 02.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:05
Együtt a tanítványokkal
sanci81
2018. március 13. kedd, 18:11
Jézus és a tanítványok
sacimama
2013. december 29. vasárnap, 15:28
Emmausi tanítványok
sacimama
2013. szeptember 16. hétfő, 23:17
TANÍTVÁNYOK LÁB MOSÁSA.jp
hegyesne
2011. április 17. vasárnap, 02:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.