Belépés
2019. október 16. szerda | 42. hét | 289. nap | 06:49 | Gál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ahogyan Krisztus: Ő maga hívott el minket követésére
Ahogyan Krisztus: Ő maga hívott el minket követésére

,,Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." (János 13,15)

Jézus Krisztus, lelkünk drága Megváltója, akkor mondta ezt, mikor magát megalázva megmosta a tanítványok lábát, és ezzel elvégezte egy szolga munkáját. Amikor a vacsoraasztalnál szeretetéből indíttatva ezt megtette, a vendégek részére szükséges szolgáltatást végezte el. Egyben egy megdöbbentő jelképet használt, és megjelenítette, hogy mit tett Ő a lelkükért azzal, hogy megtisztította őket a bűneikből. A halála előtt a szeretetének ezt a kétoldalú munkáját állítja elénk, egyetlen cselekedetével ábrázolva ki a testet és lelket üdvözítő, szolgáló életének lényegét. Amikor visszaül közéjük, így szól: ,,példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek" (János 13,15). Ezért minden, amit tőle tanultak, és a gyakorlatban megtapasztaltak, életszabályként így foglalható össze: ,,amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek."
Drága Megváltónk szavai nekünk is szólnak. Mindenkit, aki tudja, hogy az Úr eltörölte a bűnét, ez a parancs úgy érinti meg szívünket átformáló erővel, hogy tudjuk, ezek annak a személynek az utolsó szavai, aki meghalni készül értünk: ,,amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." Jézus Krisztus minden követőjének határozottan tanítja, hogy mindenben úgy kell cselekedni, ahogyan Ő tette. Amit már megtett velünk, és most is megteszi minden nap, azt kell továbbadnunk másoknak. A hozzánk lehajló, megbocsájtó, üdvözítő szeretetében Ő a mi példaképünk: mindannyiunknak a Mestert kell tükrözni és felmutatni.
Erre talán felkiáltasz: jaj nekem! Alig-alig éltem így, alig voltam tisztában azzal, hogy nekem így kell élnem. Mégis Ő az én Uram, Ő szeret, és én is szeretem Őt. Ne is merészeljek olyan gondolatot táplálni magamban, hogy másképp is élhetek, mint Ő akarja. Mi mást tehetnék, mint hogy megnyitom a szívemet az Ő Igéje előtt, tekintetem az Ő lényére van szegezve, míg isteni hatalmát kiárasztja rám, ellenállhatatlan erővel magához von, és felkiáltok: Uram, ahogyan te cselekedtél, én is úgy teszek.
Az, hogy egy példának milyen hatása lesz, alapvetően két dologtól függ. Az első, hogy mennyire vonzó számunkra az, amit megláttat velünk, a másik pedig az, hogy milyen a példát adónak a befolyása és a vele való személyes viszonyunk. Mindkét szempontból lenyügőző a mi Urunk tekintélye.
Ám valóban vonzónak találjuk a mi Urunk példaadását, a lábmosást? Tegyük fel ezt az őszinte kérdést, mert sok tanítvány viselkedése alapján úgy látszik, ez nem igazán vonzó. Ó, bárcsak Isten Lelke felnyitná a szemeinket, hogy meglássuk mennyire gyönyörűséges, ha az egyszülött Fiú lényét visszatükrözhetjük!
Mi tudjuk, kicsoda az Úr Jézus. Ő a teljes dicsőséggel bíró Isten Fia, egylényegű vele, ugyanazzal a dicsőséggel és tökéletességgel bír, mint az Atya. Amikor a földön élt, róla lehetett elmondani, ,,hirdetjük nektek az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk." Az Isten lénye Őbenne jelentetett ki. Őbenne megértjük, hogyan cselekedne az Isten a mi helyünkben, ha itt a földön élne. Őbenne, egy földi élet keretei között, az Atya kijelentett mindent, ami gyönyörűséges, csodálatos és tökéletes ott a mennyei világban. Ha igazán meg akarjuk ragadni, mi számít nemesnek és dicsőségesnek a láthatatlan világban, ha akarjuk látni, valójában milyen az Isten személye, csak rá kell néznünk Jézusra: az Isten dicsősége mutatkozik meg mindenben, amit cselekszik.
De az Isten népe vak. A többség számára ez a mennyei gazdagság nem vonzó, mert úgy látják, hogy nincsen neki alakja és ékessége, és nem kívánatos.
Egy földi király udvarában gyakorolt módszerek és életforma hatást gyakorol az egész birodalomra. A példa, amit mutat, követendő minden alattvalója számára, akik a nemességhez vagy a felsőbb osztályokhoz tartoznak. Mielőttünk a Menny Királyának élete van példaként, aki lejött közénk, emberi testet vett fel magára, közöttünk lakozott, hogy megérthessük, hogyan éljünk Istennek tetsző életet itt a földön. Döbbenetes milyen kevés keresztyén gondolja, hogy példája követendő. Amikor feltekintesz Jézusra, az Atya akaratának való engedelmességét, a legméltatlanabb szolgai formában való megaláztatását látod, aki szeretetből, mindenét odaszánva önmagát adja áldozatul. Feltárul a legcsodálatosabb és legdicsőségesebb esemény, amit a mennyei világ nekünk be tud mutatni. Ennél nagyobbat vagy fényesebbet fenn a mennyben sem fogunk látni. Egyértelmű, hogy Isten azért adta elénk Fiát példaként, hogy számunkra vonzó és lehetséges legyen a követése, és így győzzön meg minket. Nem elég mindez arra, hogy szent vágyakozással és kibeszélhetetlen örömmel hassa át egész bensőnket üzenete: ,,Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek"?
És ez nem minden. A példaadás ereje nem csupán a példában elrejtett bámulatos üzenetben rejlik, hanem a példaadóval meglevő személyes kapcsolatban is. Jézus nem mások lábát mosta meg tanítványai jelenlétében, hanem a tanítványai lábát mosta meg, amikor ezt mondta: ,,Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." Az a meggyőződés teszi érvényessé a parancsot: ,,tedd, amit én tettem," hogy a Krisztussal személyes kapcsolatom van. Amit Krisztus velem megcselekedett, adja meg az erőt ahhoz, hogy oda tudjak menni a másik emberhez, és megtegyem vele ugyanazt. Azt nem mondja, hogy tegyek meg többet annál, amit Ő velem megtett, de kevesebbet sem: ,,ahogyan Én cselekedtem, ti is úgy". Nem kéri azt, hogy szolgaként jobban megalázzam magamat, mint Ő tette. Nem lenne indokolatlan, ha a magunkfajta férgektől ezt megkövetelné. De Ő ezt nem kívánja. Csak annyit kér, legyek Őhozzá hasonló, és tegyem meg azt, amit Ő megtett. Ő olyan mélyen megaláztatott, amennyire csak lehetséges, hogy szerethessen és megáldhasson. Ő a legnagyobb megtiszteltetésként és áldásként fogadta el ezt
az utat. És most arra hív el, hogy legyen ennek a tiszteletnek és áldásnak részese, a szeretetben és a szolgálatban, ahogyan Ő példát adott. Való igaz, ha tudatában vagyok annak a szeretetnek, ami rajtam nyugszik, és annak a megaláztatásnak, ami az egyetlen útja volt annak, hogy szeretete elérhessen engem, ha megismertem a megtisztító vér erejét, semmi nem tarthat vissza attól, hogy kijelentsem: ,,Igen, drága Uram! Ahogyan te tettél velem, én is úgy akarok tenni másokkal." A Mester példáját az égi kedvesség és az isteni szeretet együttesen teszi gyönyörűségessé.
Csak egyetlen dolog van, amit nem szabad elfelejteni. Nem az tesz képessé akaratának megcselekvésére, hogy emlékeim vannak arról, mit tett velem Jézus, hanem a jelenben ható istenélmény, hogy most kicsoda Ő nekem. Ez adja meg az erőt, hogy szerinte éljek. Állandó tapasztalat kell, hogy legyen az Ő szeretete, mint élet- és erőforrás, melyben elmerülve tudok szeretni úgy, mint Ő. Kizárólag a Szentlélek által ismerhetem fel, MIT tesz velem Jézus, HOGYAN viszi végbe, hogy Ő az, aki munkálkodik bennem, és lehetségessé vált számomra, hogy másokkal megtegyem azt, amit Ő tesz velem.
,,Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek!" Milyen csodálatos szavak! Milyen dicsőséges jövő tárul fel! Jézus rajtam keresztül mutatja meg szeretetének földöntúli erejét, hogy én másoknak tovább tudjam adni. Megáld, hogy áldássá lehessek. Szeret engem, hogy tudjam a többi embert szeretni. Szolgál nekem, hogy én másoknak szolgálhassak. Megment és megtisztít, hogy általam lelkek megmeneküljenek és megtisztuljanak. Értem egészen odaadta magát, hogy Ő az enyém lehessen, ezért én odaszentelhetem magamat, hogy másoké lehessek. Azt kell megtennem másokkal, amit Ő tesz velem. Amit én cselekszem, nem egyéb, mint továbbadása és felmutatása annak, amit tőle kapok.
Mózesnek a Hóbábhoz intézett szavai olyan egyértelműen fejezik ki ezt a csodálatos alapelvet: ,,Ha velünk jössz, akkor részesíteni fogunk abban a jóban, ami jót velünk tesz az Úr" (4Móz 10,32).
Csodálatos ez a kegyelem! Arra hív el minket, hogy a mi Urunkhoz hasonlóvá legyünk, és az Ő dicsőségét ez szolgálja legjobban. Csodálatos a kegyelme, mert erre az elhívásra alkalmassá tesz minket úgy, hogy először értünk adja magát, azután bennünk azzá lesz, amivé nekünk kell válni felebarátaink számára. Ezt a tanítást hallgatva nem tölti meg szívedet az öröm? Igen, Uram, amit tettél és teszel velem, azt fogom én is tenni másokkal!
Kegyelmes Uram! Csak dicsérni és imádni tudlak ezért! A szívemet meghódítja ez a csodálatos ígéret, hogy teljes erődet és szeretetedet nyilvánítod ki énbennem, ha engedem, hogy keresztüláradjon rajtam. Félelemmel és remegve, mégis imádattal és bizalommal tele, hálám teljes mélységéből fogadom el felajánlott szövetségedet, és ezt mondom: itt vagyok, Uram! Hadd lássam, mennyire szeretsz engem, én ezt megmutatom a felebarátaimnak azzal, hogy ugyanúgy szeretem őket. Áldott Uram, ezt a két dolgot kérem tőled, hogy meg tudjam tenni. Szentlelked által, kérlek, adj világos elmét, hogy meglássam irántam való szeretetednek mélységét, hogy megértsem, hogyan szeretsz engem. Hogyan lehet, hogy engem szeretsz, és számodra öröm és boldogság az, hogy a te szeretetedben teljesen odaadtad magadat? Te az enyém vagy, hogy megcselekedd mindazt, ami javamra válik. Kérlek, mutasd meg, hogyan szeressem embertársaimat, és hogyan éljek javukra azzal a szeretettel, ahogyan Te szeretsz és éltél nekem szolgálva.
Azt is kérem tőled, Uram, hogy belássam, milyen kevés bennem a szeretet, és azt, hogy nem az én szívem kicsiny szeretetével, hanem belém oltott szereteteddel kell betölteni parancsodat. Nem egy szőlővessző vagyok-e beoltva a mennyei szőlőtőbe? Amit szeretetből átadtam a többi embernek, csak a te életed és szereteted teljességéből áradt ki rájuk. A te Szentlelked fedi fel, ki vagy te nekem, és megerősít, hogy azzá válhassak embertársaimnak, akinek elterveztél a te neved által. Ezzel a hittel mondom ki az áment. Uram, amint te cselekedtél velem, én is úgy teszek. Úgy legyen, ámen.

Andrew Murray
kalmanpiroska, 2019. február 02. szombat, 11:01
Címkék: Ahogyan Krisztus, Jézus Krisztus, Drága Megváltónk, Mégis, Isten Lelke, Isten Fia,
Kommentek
Az ördög, mint ordító oroszlán keresi.....
2019. október 11. - Péntek"Az ördög, mint ordító oroszlán keresi, - mondja lelki mesterünk, Jézus - hogy kit nyeljen el!" A csatolt képen azt látjuk, hogy a házaspárokat e világ "csínos erői" próbálják széttépni..... Mennyire vagyok tudatában annak, hogy én magam is célpontja vagyok a kísértőnek? Ahogy a farkas a szarvasra, a gonosz ugyanúgy prédaként néz rám, és mint zsákmányt, el akar ejteni! Van-e veszélyérzetem, észreveszem-e a kísértéseket az életemben? Családomat, gyermekeimet, világomat mint értékes kincseket óvom-e, védem-e, féltő szeretettel őrzöm-e, hogy benne senki kárt ne tegyen?!Sokszor azt látom, hogy igazából nagyon sokan a veszélyt, mint az éjjeli pillangók az őket megégető lobogó lángot keresik, a fény körül forognak, míg el nem emészti őket a tűz! Az őszi csendben döbbenjek rá, hogy mindaz mi érték számomra, az törékeny cserépedényben van, s ha féltő szeretettel nem őrzöm, akkor összetörik, elveszik pótolhatatlanul! Talán egyszer - kétszer újrakezdhetsz, összefércelheted darabokra
maroka, 2019. október 12. szombat, 14:33
27. évközi hét csütörtök 10.10
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle."
Ezek az evangélium igéi. Lk 11,5-13
................

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te mindannyiunkat meghívsz arra, hogy apostolaid, küldötteid legyünk a világban. Azt kéred tőlünk, hogy hirdessük evangéliumodat és tanúságot tegyünk rólad. Apostoli küldetésünket nem egyedül, hanem közösségben kell teljesítenünk, valódi szeretetközösségben Krisztussal, az Egyházzal és egymással. Csak így válhatunk a szeretet tanúivá, a közösség szolgálóivá. A testvéri szeretet tesz bennünket valódi közösséggé, a szeretet Egyházává, amely jel lehet a világban élők felé, akik talán még személyesen nem
maroka, 2019. október 10. csütörtök, 00:32
Szolgálat
"Ha erről a szószékről olyan kenyeret adok nektek enni, amely a sajátom, abból nem lesz hasznotok. De ha azt, amit a dolgozószobámban megkaptam, Krisztus kezébe teszem, és Krisztus újból kiszolgáltatja nekem, akkor azzal a kenyérrel jól fogtok lakni. Ez az a mód, ahogyan Krisztus embereket megáld. Először nem a világnak adja az áldását, hanem a tanítványainak, és aztán a tanítványok odaadják a sokaságnak. Rejtve kapjuk meg azt, amit nyilvánosan szétosztunk. Úgy járulhatunk Istenhez mint kedveltjei, akiket kiválasztott magának. Ha közel jövünk Jézushoz, ad nekünk, és mi adunk másoknak."

- C. H. Spurgeon -
kalmanpiroska, 2019. október 05. szombat, 13:18
Megragadni az ígéretet
izraelitáknak azonban először el kellett foglalniuk saját földjüket. A birtokbavétel szabálya így szólt: ,,Minden helyet, ahová léptek - nektek adok."

Isten nekünk is számos drága és nagyszerű ígéretet adott. A Biblia tele van velük. Csakhogy nekünk is hit által igénybe kell vennünk azokat a magunk számára. Csak így lesznek igazán a mieink.

Vegyük például az üdvösségre vonatkozó ígéreteket. Isten megígéri, hogy örök életet ad azoknak, akik megbánják bűneiket, és elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és Üdvözítőjüknek. De semmi értéke nincs számunkra ennek az ígéretnek, amíg nem vesszük igénybe, és nem bízunk teljes szívből a bűnösök Megváltójában.

De menjünk egy lépéssel tovább! Hihet valaki őszinte szívvel az Úr Jézus Krisztusban, és mégsem örvendezhet az üdvbizonyosságnak, ha az a véleménye, hogy túlzott elbizakodottság lenne részéről azt állítani, hogy meg van váltva! Ezért továbbra is a kételyek között és homályban él. Pedig Isten Igéje elmondja nekünk, hogy, akik
kalmanpiroska, 2019. október 05. szombat, 07:50
A békesség szigete - a békességről
győzelem.

HA mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden
rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyről te nem tehetsz,
- bár azokat nem helyesled -, mérgelődés és zúgolódás nélkül
elviseled, akkor -
az győzelem.

HA a körülötted lévők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik
iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz
s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor -
az győzelem.

HA sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat,
sikereidet kiemelni, ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére,
ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed
legyen, akkor -
az győzelem.

2. Korinthus 6:1-10, Róma 8:35-39.
menusgabor, 2019. október 03. csütörtök, 18:18
Siker és kudarc! Isten a föld porából megalkotta az embert.
nemcsak bennünket, egyszerű embereket foglalkoztat, hanem az Istenhit örökké visszatérő botrányköve.
A mai evangéliumban, Jézus sikereinek csúcsán arról beszél tanítványainak, hogy az emberfiának szenvednie kell. Ez a jézusi prófécia annyira mellbe vágja a tanítványokat, hogy még beszélni sem mernek róla, kérdéseket sem tudnak feltenni ezzel kapcsolatosan Jézusnak.
Miért tolerálja Jézus a bűnt? Hogyan engedheti meg, hogy mi emberek bűnöket kövessünk el? Valóban hogyan engedhette meg Jézus Krisztus, hogy az Ő népe tudva és akarva elkövesse a legelképzelhetetlenebb bűnt, az Istengyilkosság bűnét?
Az evangélium erre a kérdésre is választ ad: "Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte." A szeretet lényege a szabadság! Csak ott van szeretet, ahol valós lehetőség van a döntésre, a választásra. Ezért nem korlátozza a szabadságot, nem veszi el tőlünk a bűn, a rossz melletti döntés lehetőségét! Ahogyan ősszüleinknek a kezdet kezdetén megvolt a lehetőségük dönteni jó és
maroka, 2019. szeptember 28. szombat, 22:56
25. évközi hét szombat 09.28
tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: ,,Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják."
...........
De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
Ezek az evangélium igéi. Lk 9,43b-45

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te
maroka, 2019. szeptember 28. szombat, 09:30
25. évközi hét péntek 09.27
támadt fel valaki."
Ő tovább kérdezte: ,,Hát ti kinek tartotok engem?" Péter válaszolt: ,,Az Isten Fölkentjének."
Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: ,,Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad."
Ezek az evangélium igéi. Lk 9,18-22

Imádság
Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust örök főpappá és a mindenség Királyává tetted, hogy szeplőtelen áldozatként a kereszt oltárán engesztelésül odaadja önmagát, és véghezvigye az emberek megváltásának szent művét. Részesíts minket az ő országának lelkületéből, mert az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, az igazságosság, a szeretet és a béke.

Elmélkedés
Heródesben a félelem és a nyugtalanság ébresztette fel azt a kérdést, hogy ki lehet Jézus, s nem is kapott választ a kérdésre, ahogyan erről a tegnapi
maroka, 2019. szeptember 26. csütörtök, 23:19
Képek, videók
krisztus füzére.gif
maroka
2019. szeptember 18. szerda, 11:13
krisztus kereszt auasztrá
maroka
2018. november 28. szerda, 14:29
krisztusunk1103.jpg
maroka
2018. november 03. szombat, 20:49
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
KRISZTUS-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 09. csütörtök, 10:55
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
Krisztus éjszakája 01.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 02.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 03.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:28
Az yperni Krisztus elött
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:07
Krisztus Álma 01.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:06
Együtt a tanítványokkal
sanci81
2018. március 13. kedd, 18:11
Jézus és a tanítványok
sacimama
2013. december 29. vasárnap, 15:28
Emmausi tanítványok
sacimama
2013. szeptember 16. hétfő, 23:17
TANÍTVÁNYOK LÁB MOSÁSA.jp
hegyesne
2011. április 17. vasárnap, 02:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.