Belépés
2020. január 17. péntek | 3. hét | 17. nap | 17:46 | Antal, Antónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jobb elkerülni
,,Ha Efraim megszólalt, mindenki rettegett, naggyá lett Izráelben. De vétkezett Baállal, ezért halál vár reá." Hóseás 13,1

Hatalmas erő és tekintély sugárzik az igaz ember szavaiból. Amikor szól, hatással van mások életére. Szavainak súlya van. Úgy tekintenek rá, mint akinek kijár a tisztelet és az engedelmesség.

De ha ugyanez az ember elbukik, akkor elveszít minden másokra gyakorolt pozitív befolyást. Az emberek nem fordulnak hozzá tanácsért. És ha mégis megkísérelné, hogy tanácsot adjon, megtörténhet, hogy keserűen azt mondják: ,,Orvos, segíts magadon!" vagy: ,,Ugyan, vedd ki először a gerendát a magad szeméből, és azután majd kiveheted a szálkát az én szememből."

Ez csak jobban aláhúzza, hogy mennyire fontos az életben a következetes bizonyságtétel. Fontos a jó kezdet, de ez nem elég. Ha a továbbiakban nem vagyunk éberek, akkor a korábbi napok világosságát könnyen felváltja a szégyenteljes élet homálya.

,,Ha Efraim megszólalt, mindenki rettegett." Ehhez fűzi hozzá Williams a kommentárjában: ,,Mikor Efraim még Istennel járt, mint Józsué napjaiban, akkor teljhatalommal szólt, és az emberek reszkettek szavától, méltóság és erő jellemezte helyzetét. Csakhogy bálványimádó lett, és így lelkileg meghalt.... A keresztyén embernek is addig van erkölcsi ereje és méltósága, amíg szívében kizárólag Krisztus uralkodik."

Ugyanerre példa Gedeon is. Az Úr volt ezzel a hatalmas, bátor férfival. Mindössze 300 vitézzel legyőzött egy 135 000 főből álló midiánita sereget. Sőt, amikor Izráel népe királlyá akarta koronázni, elutasította, és ez bölcs dolog volt, mert fölismerte, hogy egyedül az Úr lehet a király!

Amikor azonban ragyogó győzelmeket vívott ki, és sikeresen megállt számos nagy kísértés között, végül egy jelentéktelen kis ügyön elbotlott. Megkérte katonáit, adják át neki az arany fülbevalókat, amelyeket az izmaelitáktól zsákmányoltak. És ezekből a fülbevalókból papi ruhát (efódot) készített magának, amely Izráel népe számára bálványkép, Gedeon és családja számára pedig csapdává lett.

Természetesen tudjuk, hogy valahányszor csődöt mondtunk, mindannyiszor Isten elé járulhatunk, megvallhatjuk Neki bűneinket, és bocsánatot találunk Nála. Tudjuk, hogy képessé tehet bennünket arra, hogy az eltékozolt időt pótoljuk. De senki sem tagadhatja, hogy jobb kikerülni a bukást, mint abból újra meggyógyulni. Jobb, ha nem engedjük, hogy Krisztusról való bizonyságtételünk darabokra törjön, mintha a tört cserepeket később újra összeragasztjuk. Andrew Bonar édesapja szokta mondogatni fiának: ,,Fiam, imádkozzál azért, hogy mindketten ki tudjunk tartani mindvégig!" Mi is így imádkozzunk azért, hogy futásunkat örömmel végezzük el egészen a célig.

William MacDonald
kalmanpiroska, 2019. december 06. péntek, 08:14
Címkék: Mikor Efraim, Andrew Bonar, William MacDonald, igaz ember, ember elbukik, magad szeméből,
Kommentek
Az Atya jobbján ül
Az Atya jobbján ül

"Annakokáért az Isten jobbja..." ApCsel 2,33

Az után, hogy az Úr Jézus felvitetett a mennybe, felmagasztaltatott. Az Atya, az Ő örökkévaló Atyja, jobbjára ültette Őt. Ez díszhely. Ha valakit jobbunk felől ültetünk, az azt jelenti, hogy tiszteljük őt. Így ültette Salamon édesanyját, Bethsabét a jobb keze felől. Mai textusunkban azt olvassuk: "az Isten jobbja által felmagasztaltatván". A jobb kéz nemcsak a tisztelet jele, a jobb kéz a kegynek és hatalomnak a jele is. Az Úr jobbja nagy dolgokat cselekszik: népek reszketnek tőle, gyülekezetét pedig ez tartja meg. Az Atya Jézust felmagasztalta, és hatalmat adott Neki, minden hatalmat mennyen és földön. A Jézus Király átszegzett kezében van a gyeplő, mellyel ezt a világot irányítja. A jobb kéz a kegynek is jele. Mikor Jákób megáldotta József két fiát, meggondolta, hogy melyik fiú fejére tegye a jobb kezét, a Manassééra, az idősebbikére, vagy az Efraiméra, a fiatalabbikéra. A körülötte állók csodálkozására jobb kezét Efraim
kalmanpiroska, 2018. május 23. szerda, 11:09
Hóseás próféta 11–14-ig terjedő fejezetei
Hóseás 11. fejezete

1,,Mikor még gyermek volt Izrael, már szerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki fiamat.2Minél inkább hívták őket, annál inkább elmentek előlük. A Baál-képmásoknak kezdtek áldozni, és a faragott képmásoknak füstölögtettek.3Pedig én tanítottam járni Efraimot, karomra vettem őket;de nem ismerték el, hogy meggyógyítottam őket.4Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékeivel;így olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik állkapcsukról az igát, és gyengéden etettem mindegyiküket.5Nem fog visszatérni Egyiptom földjére, hanem Asszíria lesz az ő királya, mert nem akartak visszatérni.6Kard forog majd városaiban, megsemmisíti reteszeit, és felemészti őket szándékaik miatt.7Népem az irántam való hűtlenségre hajlik. Hívják őt a magasságoshoz, de senki sem kel fel.8Hogyan is adnálak oda, ó, Efraim?Hogyan is szolgáltatnálak ki, ó, Izrael?Hogyan is tennélek olyanná, mint Admát?Hogyan cselekedhetnék veled úgy, mint Cebojimmal?Szívem megváltozott bennem, szánalmam is fellángolt.9Nem
charlotteani, 2016. szeptember 23. péntek, 22:22
2016. szeptember 11., vasárnapi Napiszöveg
városokban helyezte el az élelmet. Minden városban a körülötte levő szántóföldön termett élelmet helyezték el.49És József olyan sok gabonát halmozott fel, mint a tenger homokja, hogy végül nem számolták már, mert nem is volt száma.50Még mielőtt elérkezett az éhínség éve, Józsefnek két fia született, akiket Aszenát, Potiferának, Ón papjának a lánya szült neki.51József az elsőszülöttet Manassénak nevezte el, mert ahogy ő mondta:,,Isten feledtette velem minden bajomat, és apám egész házát."52A másodikat Efraimnak nevezte el, mert ahogy ő mondta:,,Termékennyé tett engem Isten nyomorúságom földjén."53Idővel véget ért a bőség hét éve, mely Egyiptomban volt,54és megkezdődött az éhínség hét éve, pontosan úgy, ahogy József megmondta. Éhínség lett minden országban, Egyiptom földjén azonban mindenhol volt kenyér.55Végül Egyiptom egész földje is éhezett, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. A fáraó ekkor ezt mondta minden egyiptominak:,,Menjetek Józsefhez, és tegyétek, amit mond!"56 És az éhínség
charlotteani, 2016. szeptember 11. vasárnap, 00:18
2Sámuel 16–20-ig terjedő fejezetei
Most tehát jobb volna, ha a városból lennél segítségünkre."4A király erre ezt mondta nekik:,,Ami jónak látszik szemetekben, azt teszem."A király tehát megállt a kapu mellett, és az egész nép kivonult százasával és ezresével.5A király akkor megparancsolta Joábnak, Abisainak és Ittainak:,,Kíméletesen bánjatok énértem az ifjúval, Absolonnal."És az egész nép hallotta, amikor a király parancsot adott minden vezérnek Absolonra nézve.6A nép tehát kivonult a mezőre Izrael ellen, és Efraim erdejében került sor az ütközetre.7Izrael népe végül vereséget szenvedett Dávid szolgái előtt, és nagy volt ott az öldöklés azon a napon:húszezer ember veszett oda.8Kiterjedt a harc azon az egész vidéken, amerre a szem ellátott. És többen voltak azok, akiket az erdő emésztett meg a népből, mint azok, akiket a kard emésztett meg azon a napon.9Absolon végül Dávid szolgái elé került. Öszvéren nyargalt, és az öszvér egy nagy és terebélyes fa kusza ágai alá jutott, úgyhogy Absolon feje beleakadt a nagy fába,
charlotteani, 2016. szeptember 06. kedd, 22:00
5 Mózes 31-34-ig terjedő (befejező) fejezetei
kísérje Jehova áldása a földjét Az ég legjavával, harmatával És alant elterülő mély vizekkel,14A nap érlelte termés javával, A holdhónapok terméseinek javával,15Kelet hegyeinek javaival, Az időtlen időkön át álló dombok javaival,16A föld javával és teljességével, És annak elismerésével, Aki a tövisbokorban lakott. Szálljon mindez József fejére, A fivérei közül kiválasztottnak feje tetejére.17Pompás, mint az elsőszülött bika, Szarvai a vadbivalynak szarvai. A népeket azzal ökleli Mind a föld széléig, Ők Efraim tízezrei, És Manassé ezrei."18Zebulonról ezt mondta:,,Örvendj, ó, Zebulon, mikor kimész, És te is, Issakár, a sátraidban.19Népeket hívnak a hegyhez, Az igazságosság áldozataival áldoznak ott. Mert a tengerek bőséges gazdagságát szívják, A homok rejtett készleteit."20Gádról ezt mondta:,,Áldott, aki kiterjeszti Gád határait. Gád oroszlánként lakozik, És szétszaggat kart és fejtetőt.21Kiszemeli magának az első részt, Mert a törvényadó része van ott. Összegyűlnek a nép fői. Érvényre
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 22:34
4 Mózes 11-15-ig terjedő fejezetei
szólt Mózeshez, és ezt mondta:2,,Küldj ki férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak adok. Atyáik mindegyik törzséből küldjetek ki egy férfit, akik mind fejedelmek közöttük."3Mózes pedig elküldte őket Párán pusztájából Jehova utasítása szerint. Ezek a férfiak mind Izrael fiainak a fejei voltak.4Ez volt a nevük:Rúben törzséből Sammua, Zakkurnak a fia.5Simeon törzséből Sáfát, Hórinak a fia.6Júda törzséből Káleb, Jefunnénak a fia.7Issakár törzséből Igál, Józsefnek a fia.8Efraim törzséből Hósea, Núnnak a fia.9Benjámin törzséből Palti, Rafunak a fia.10Zebulon törzséből Gaddiel, Szódinak a fia.11Józsefnek a törzséből, Manassé törzsétől Gaddi, Szúszinak a fia.12Dán törzséből Ammiél, Gemallinak a fia.13Áser törzséből Szetur, Mikáelnek a fia.14Naftali törzséből Nahbi, Vofszinak a fia.15Gád törzséből Géuel, Mákinak a fia.16Ez volt a nevük azoknak a férfiaknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki a földet. És Mózes elnevezte Hóseát, Nún fiát Józsuénak.17Amikor Mózes elküldte
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 00:15
Jó reggelt! - ZSOLTÁROK KÖNYVE 78. fejezet
rendelt Izráelben; amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;
6
Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak;
7
Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
8
Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
9
Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján;
10
Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;
11
Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nékik.
12
Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Coán mezején.
13
Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt.
14
Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek
ronix, 2016. március 18. péntek, 21:12
Képek, videók
efrain.jpg
konoksag
2008. július 31. csütörtök, 07:10
Andrew Matthews - Az erőf
sanci81
2018. január 17. szerda, 15:26
St Andrews katedrális.jpg
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:11
St Andrews katedrális Skó
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:10
Andrew Matthes Barátozni
sanci81
2014. október 08. szerda, 20:31
Meghalni boldogan Andrew
hollyka
2014. március 22. szombat, 19:53
andrew Matthews.jpg
sarkadykati
2014. január 24. péntek, 05:54
1-Andrew Gn ,dívattervezö
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -1.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -2.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -3.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -4.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
Andrew Gn -5.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.