Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 04:43 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A megváltott ember
"Megváltottalak..." (Ézs 43,1)

Nem tudom, ennek a szónak a hallatán felujjong-e a szíved, s egész valódat nagy, bensőséges öröm járja-e át. De azt tudom, hogy számomra és sok-sok testvérem számára ez egy olyan boldogságforrás, amely a legnagyobb próbák és szenvedések között sem apad ki, sőt még az örökkévalóságban sem fogjuk tudni kimeríteni. Megváltott ember - mennyi mindent fejez ki ez a két szó! Elmondja, hogy ki voltam: nyomorult, tehetetlen, kárhozatra ítélt, megváltásra szoruló bűnös. Beszél Istennek Jézus Krisztusban aláhajló nagy szerelméről, amellyel megszánt és felemelt. Megváltott ember - micsoda méltóság, mekkora dicsőség! Így szól Isten a megváltott emberhez: "drága vagy az én szememben, becses vagy, és szeretlek".
Nagy dicsőség megváltottnak lenni, ugyanakkor alázatra intő tény. Nem önmagamért vagyok kedves Isten szemében, nem magamért vagyok becses, hanem azért a drága vérért, amely rám hullott, azért a váltságdíjért, amelyet Krisztus fizetett értem a kereszten.

A MEGVÁLTOTT EMBER DICSŐSÉGE * Egy finn írótól olvastam a következő történetet: Álmomban egy angyal ragadott el, hogy megmutassa a hatalmas Isten felséges cselekedeteit. Repültünk az óriás világűrben. Egy sötétben csillogó fénypontocskára mutatva így szólt: "Az ott a Föld, amelyet Isten az ő egyetlen Fiának a vérével öntözött meg. Ott halt meg Krisztus." Majd sugárzó arccal rám nézett, és azt kérdezte: "Ismered az embert, a menny gyermekét, akit Isten Fia a vérével váltott meg?" Ekkor lehajtottam a fejem az angyal ölébe, és sírtam, és boldog kiáltás röppent fel ajkamról: "Én is egy vagyok közülük." Az angyal megremegett, meghajolt előttem, és így szólt: "Szolgád vagyok!"

* A megváltott ember - Ef 2,8-22

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. február 03. szombat, 16:23
Címkék: Beszél Istennek Jézus Krisztusban, Isten Fia, Szikszai Béni, megváltott ember, hallatán felujjong-e, olyan boldogságforrás,
Kommentek
Halottak napja 11.02
nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük.
Ha Jézus - mint ahogy hisszük - meghalt, és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.
Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi, élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk.
Vigasztaljátok egymást ezzel a tanítással!
Ez az Isten igéje. Róm 14,7-9.10b-12 vagy 1Tessz 4,13-18

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Istent és az ő igazságait csak jóakaratú, alázatos emberek ismerhetik meg.
Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását:
,,Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura,
maroka, 2018. november 01. csütörtök, 12:05
Szent Hildegárd 09.17
egyháztanító
.....................
2018. szeptember 17. hétfő 09:17
A középkor nagy misztikus szentjére, Szent Hildegárdra emlékezünk liturgikus emléknapján, szeptember 17-én, aki Clairvaux-i Szent Bernát mellett világossága volt századának.
Istenünk, te Bingeni Szent Hildegárdnak erőt adtál, hogy mindhalálig kövesse a szerény és alázatos Krisztust. Közbenjárására segíts, hogy hivatásunkban hűségesen kitartsunk, és eljussunk a tökéletességre, amelyet megmutattál nekünk szent Fiadban, Jézus Krisztusban. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen
Hildegárd 1098-ban született a Rajna-vidéki Vermersheim családban, melynek neve ma is él Bermersheim falu nevében. A korabeli szokásoknak megfelelően nagyon fiatalon, nyolc éves korában került a bencés apácák közé, miután szülei az apácák nevelésére bízták őt. Tizenöt évesen önként
maroka, 2018. szeptember 17. hétfő, 10:44
Amikor Jézus a világ végéről beszélt, 08.30
azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában: ,,Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, - ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz.
Ezek az evangélium igéi. Mt 24,42-51

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Jézus Krisztusban elnyertük Isten igéjének és ismeretének gazdagságát.
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!
Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért,
maroka, 2018. augusztus 30. csütörtök, 10:44
Szent X. Piusz pápa 08.21
.........................
Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első leveléből
Az apostol nemcsak Isten evangéliumát, hanem saját életét is híveinek adja.
Testvéreim!
Istenünkben bízva, a sok nehézség ellenére is hirdetni mertük Isten evangéliumát. A mi tanításunk nem megtévesztésből vagy hamis szándékból származik, nem is csalásból, hanem úgy beszélünk, mint akit Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. Nem is az embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek, aki szívünket vizsgálja.
Azt is tudjátok, hogy nem szoktunk hízelegni, és kapzsiság sem vezetett minket soha, Isten rá a tanúnk. Emberi elismerést sohasem kerestünk, sem a tietekét, sem másokét. És bár - mint Krisztus apostolai - követelményeket is támaszthattunk volna veletek szemben, mégis olyan gyengédek voltunk hozzátok, mint a gyermekét dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhöz,
maroka, 2018. augusztus 21. kedd, 08:35
Nagyboldogasszony 08.15
Ujjongó örömmel vonulnak, - bevonulnak a király házába.
H: Uram, jobbodon áll a királynő - arannyal átszőtt ruhában.
Zsolt 44,10bc.11.12ab.16

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Először Krisztus támadt fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak.
Testvéreim!
Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.
Ez az Isten igéje.
1Kor 15,20-27

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Nagy dolgokat művelt a hatalmas
maroka, 2018. augusztus 15. szerda, 11:50
Tanúságos történetek
keresztyén és a veszély

Valaki nagyon különös zajra ébredt egy reggel. Amikor odament az ablakhoz, látta, hogy az ablaküvegen belül volt egy lepke, amit kívülről egy veréb próbált elkapni az üvegen át. A lepke nem látta az üveglapot, és minden pillanatban attól tartott, hogy megfogja a veréb, de a veréb sem látta az üveget. A veréb minden pillanatban azt hitte, hogy megfogja a lepkét, pedig egész idő alatt biztonságban volt a lepke, mert az üveg távol tartotta a verébtől. Az a keresztyén, aki Krisztusban él, Isten védelmét élvezi minden veszélyben.

Krisztus testének tagja

Egy idős asszony elfogadta Krisztust Megváltójának, és olyan nagy örömet talált ebben, hogy állandóan dicsőítette Istent, és elmondta másoknak is az örömét. Egy napon az egyik barátja így szólt hozzá: "Úgy látszik, túlságosan bizonyos vagy az üdvösségedben. Én nem lennék annyira biztos, mert tegyük fel, az Úr megengedné, hogy kicsússz a kezéből." Az idős asszony ezt felelte: "Nem teheti, mert én vagyok az
suzymama, 2018. június 23. szombat, 14:34
A meg nem hallott ige ítél
beszél - szokták mondani. Itt nem Pál beszédében volt a hiba, nem Pál személye volt az akadály, ő nagy bizonyossággal hirdette az igét reggeltől estig. Mégis "egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek". Igen, vannak, akik mégsem hisznek. "Uram, ki hitt a mi szavunknak?" - idézi Jézus Ézsaiás prófétát. "Fülükkel nehezen hallanak, és szemüket behunyják" - veti a szemükre Pál. Azonban nem a számot kell nézni, hanem azt, hogy voltak, akik hittek. Mégis hittek. Nem az árral úsztak. Hittek Jézus Krisztusban, amikor Pál prédikált. Az ő hitük nem emberi bölcsességre alapozott hit volt. Igazi hit volt.
Van-e, aki a te beszédedre hisz az Úr Jézus Krisztusban? Te magad hiszel-e már minden tekintetben? Nem szoktad-e gyakran mondani, hogy neked más a véleményed? A hívő embernek az igazat kell mondania. Ez pedig független attól, hogy tetszik-e a hallgatóknak vagy nem. Isten igéje sokszor kényelmetlen, de szükséges. Nem tetszetős, de hasznos! Javadra szolgál. A hívő népet az jellemzi, hogy igazat ad
kalmanpiroska, 2018. február 05. hétfő, 15:04
Képek, videók
szabadsag-Krisztusban3 _70
paka68
2016. január 30. szombat, 17:09
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Krisztusban egy test vagy
sacimama
2015. június 07. vasárnap, 16:49
Krisztusban!
borigit
2014. november 06. csütörtök, 14:41
Krisztusban győztes
sacimama
2014. július 22. kedd, 23:33
Isten fia,Jézus él!
dandej
2017. december 23. szombat, 17:39
isten hatalmas fia.jpg
maroka
2017. augusztus 27. vasárnap, 17:27
Jézus az Isten Fia
sacimama
2015. december 24. csütörtök, 07:35
Jézus-Isten Fia.JPG
keresztenyhivek
2015. augusztus 16. vasárnap, 20:05
ISTEN FIA MEGSZÜLETETT.gi
klara50
2010. december 21. kedd, 23:53
Isten Fia Jézus
dandej
2008. március 28. péntek, 12:12
isten fia
hendo
2007. április 18. szerda, 17:39
Szikszai Béni Karácsony u
mester126mari
2010. december 27. hétfő, 12:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.