Belépés
2019. augusztus 18. vasárnap | 33. hét | 230. nap | 04:59 | Ilona
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Emlékezzünk


EMLÉKEZZÜNK

1920.06.04-es diktátum (ami az összes európai alapelvvel és joggal ütközik!!! Tehát jogilag támadható lenne) kimondta a magyarok kollektív felelősségét is, ami azt jelenti, hogy az első világháborút követően a csecsemőtől az aggastyánig minden magyar háborús bűnös!

A MAGYAR NÉP NEM VOLT FÜGGETLEN, az Osztrák-Magyar Monarchiának neveztetett labanc megszállás alatt Bécsben hozták a döntéseket!!!
Ezért JOGILAG FELELŐSSÉGRE NEM VONHATÓ.
Főleg nem egy egész nemzet...

Nem számítanak emberi jogok, bizottságok..de csak ha rólunk, Magyarokról van szó. (Megszoktuk már)

Később a magyar Kommunista Párt és a diktatúra későbbi vezetői, nem hogy elfogadták, de még erősítették is ezt a kollektív bűntudatot.

És mindenkori vezetőinknek sem érdeke (mivel ugyanaz a főnökük, mint akik keverték-keverik a lapokat) ezzel foglalkozni a mai napig..Holott jogilag sehol nem állná meg a helyét!!!

Beneš dekrétum a mai napig érvényben van!!!

Ez a dekrétum automatikusan megfosztva őket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járadékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta.

(Sőt 2007. szeptember 20-án a szélsőségesen a szlovák parlament összes pártja (kivéve a Magyar Koalíció Pártja) megszavazta a Beneš-dekrétumok sérthetetlenségéről szóló 1487/2007 számú határozatát..
)
A magyar nemzetiségű magánalkalmazottak elbocsátását egy júniusban kiadott rendelet írta elő. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehetővé tették és szabályozták a németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.

Tehát emlékezzünk és soha ne feledjük:
Az igazság a mi oldalunkon van.
..és az igazság szabaddá tesz..

Link

The dictate of 1920.06.04 (which is in violation of all European principles and right !!!) has also voiced the collective responsibility of the Hungarians, which means that after the First World War, all Hungarian war criminals are from infant to wormber.

The Hungarian people were not independent, led by Vienna and not legally accountable..not primarily a whole nation ... No human rights, no commissions ... but only with us, Hungarians ..)

Later the later communists of the Hungarian Communist Party and the dictatorship did not accept, but even strengthened this collective guilt.

And it is not in the interest of our leaders at all times (since they have the same boss as those who have blended the pages) to deal with it today.

Beneš Decree is still in force today!

This decree automatically deprived them of their nationality, which entailed the withdrawal of pension and other state benefits, and the dismissal from the state.

(Moreover, on September 20, 2007, all the parties of the Slovak Parliament (except the Hungarian Coalition Party) voted in favor of Resolution 1487/2007 on the inviolability of the Beneš Decrees.
The dismissal of private employees of Hungarian nationality was prescribed by a decree issued in June. They banned the use of the Hungarian language in public life, excluded Hungarian students from universities, disbanded Hungarian cultural associations, and frozen the bank deposits of Hungarians. They made it possible to confiscate the lands of Germans and Hungarians, for whom Czechs and Slovaks were deployed.

A magyarellenes trianoni és a párizsi békeparancsot számtalan neves, külföldi nagyság is bírálta, felülvizsgálatát szükségesnek tartotta.

Az idegen nagyságok véleménye a trianoni békeparancsról és a magyarságról rendkivül fontos, mert ezekből egyérteműen kiderül a magyarság elleni szervezett összeesküvés..!

Link

1. “a a békeszerződések hibáit nem orvosoljuk, kirobban a borzalom, amit háborúnak nevezünk." - Motta, svájci köztársasági elnök.

2. Conti, egyetemi tanár, Olaszország:
,,A háború utáni helyzet károsabb volt Magyarországra, magánál a háborúnál. Hogy ezt jóvá kell tenni, az kétségtelen."

3. "Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel,
egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszé-gyenteljesebb lapja."- Francesco Nitti, olasz miniszterelnök,1924 szept.

4. “Ezek a békeszerződések cselszövések és rablások eredményei,
megalázóak és tarthatatlanok." - Lansing, amerikai államtitkár Trianonról.

5. ,,Ha nem lett volna fenséges kitartás a magyar lélekben, a faj kipusztult volna." - Herbert Hoover, az Egyesült Államok elnöke (1929-1933).

6. ,,Veszélyes dolog a történelmet úgy kiigazítani, hogy népeket és területeket cserélgetünk elvont elméletek alapján...Magyarországot oly mértékben darabolták fel és csonkították meg, hogy önálló nemzeti életet élnie igen nehéz, hacsak nem lehetetlen." - Philipp Marshal Brown, a Princeton Egyetem (USA) professzora.

7. ,,Minden rablásvágy és igazságtalanság közül...Magyarország kapta a legkönyörtelenebb részt. Ezt az országot, mely ezer éven át volt a bástyája a kultúrának és a civilizációnak, a szó szoros értelmében szétszakították, kegyetlenül feldarabolták, s végül területének kétharmad részét odaadták a szomszédos ellenséges nemzeteknek." - Roderick Mac Eachon, a washingtoni Katolikus Egyetem professzora.

8. Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:
,,Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."

9. Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: ,,A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem."

10. Herbert Henry Asquith, aki 8 évig volt angol miniszterelnök,
1925-ben: ,,Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye."

11. Pearce Higgins (egyetemi tanár, Cambridge): ,,..Nem kételkedek benne,
hogy eljön az alkalmas pillanat a békeszerződés revíziójára."

12. Edgar Wallace (író, London): ,,..Erélyes híve vagyok minden olyan lépésnek, amely felszabadítja Magyarországot annak az igazságtalanságnak elviselhetetlen terhe alól, amely alatt sínylődik."

13. “Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjé-nek, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el." - Lord Rothermere, 1927. június 27.

14. Lord Newton (a Lordok Házának tagja, Anglia):
,,..Romániát, Csehszlovákiát és Jugoszláviát kivéve, az egész Európa kezdi belátni a trianoni egyezmény igazságtalanságait. Legfőbb ideje volna már Magyarország sorsát bölcsen és békésen elintézni."

15. ,,A magyar nagyon önérzetes nép, erős nemzeti és hazafias érzésük van. Nem hiszem, hogy bármibe is könnyen belenyugodna, amit igazságtalannak tart."- Lord Newton, a brit Lordok Házának tagja, 1921-ben, a trianoni diktátum angol parlamenti vitájában.

16. Lord Sydemann (a Lordok Házának tagja, Anglia):
,,..Engem mindig az döbbentett meg, hogy vajon milyen befolyás következtében részesült ilyen kegyetlen eljárásban az az egyetlen fél, amely nem volt felelős a világháborúért. Talán egyszer napfényre kerül az igazság."

17.,,Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyalások alatt rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. Mi is hamis alapokon határoztunk." - Idézet Lloyd George (brit miniszterelnök a trianoni döntés idején) 1928-ban elhangzott beszédéből.

18. Sir Philip Gibbs, angol történész: ,,A békeszerződésnek elméletileg a ,,népek önrendelkezési jogára" alapított területi rendelkezései tucatnyi Elzász-Lotaringiát létesítenek Európában, holott egy is elég fekély volt Európa testén....Magyarországot a nemzetiségi elvre és a gazdasági életre való tekintet nélkül szétosztották. Elvették a gyárait, az erdeit, a bányáit. Népének nagy részét kiszolgáltatták...az ellenséges népeknek..."

19. Louis Duval Arnold (párizsi képviselő):
,,..A művelt nyugatnak nem szabad ilyen határokat megtűrnie."

20. Henri Pozzi (francia szakértő, aki jelen volt a tárgyalásokon):
,,..Pasics, Masarik és Bratianu, de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak, amely egykor a világtörténelem szégyene lesz."

21. André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében: ,,Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."

22. Francois Mitterand, francia elnök:
,,..Ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt. Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel. Egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszégyenteljesebb lapja."

23. ,,Mikor fogjuk leróni adósságunkat az áldott magyar nemzet iránt, amely a művelt emberiséget megmentette, amikor saját testével védte Európát a tatár és a török ellen?" - Michelet, francia történész a 19. században.

24. ,,A trianoni béke, amely tudatlan, sőt talán rosszindulatú politikusok csináltak, valóságos szégyen ránk nézve. Igazságtalan és képtelen intézkedéseket tartalmaz. Magyarország története századokon át tele van dicsőséggel s tudjuk, hogy védőbástyája volt a kereszténységnek a törökök ellen és ezért megérdemelte volna, hogy ne csonkítsák meg.
Ezt a békeszerződést meg kell, és meg fogják változtatni."
- Cherfis, tábornok, író, Franciaország.

25. ,,Jóvátehetetlen az, amit Közép-Európával szemben elkövettünk... Magyarországot szigorúbban büntették, mint a fő ellenséget, megcsonkították, feldarabolták, tönkretették, kirekesztették a Népszövetségből, zsákmányul dobták oda a Kisantantnak. ... Milyen szellemi eltévelyedés lett úrrá azokon az államférfiakon, akik - miután telebeszélték a világot a faji és nemzetiségi jogokkal - olyan városokat szakítottak el Magyarországtól, amelyekben... az egész lakosság magyarul beszélt, magyar származású volt és magyar volt érzelmeiben és kultúrájában? Miért? Miért?" - de Monzie, francia szenátor, későbbi külügyi államtitkár.

26. ,,Ha Magyarország erőszakos beolvasztó politikát akart volna folytatni kisebbségeivel szemben - ez volt mellesleg a francia királyok politikája - erre évszázadokon keresztül bőségesen lett volna ideje....Franciaország különösképpen ezeréves egyesítési politikájának köszönheti, hogy politikai bukásai után 1815-ben és 1871-ben fennmaradhatott. Magyarországot ezzel szemben 1920-ban megbüntették azért, mert elhanyagolta az egyesítést és hagyta nemzetiségeit saját területén szabadon fejlődni...
Ha valóban elnyomta volna őket, ma nem lennének trianoni határok."
- Aldo Dami, francia történész, a nemzetiségek beolvasztásáról.

27. Vladimir Iljics Lenin: ,,Trianonban útonálló gyilkosok diktálták a békét."
,,Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje...hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."

28. Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia alapító atyja: ,,Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."

29. Tomás G. Masaryk, Csehszlovákia első elnöke: (1927. október 28.)
,,Közép-Európa mai állapota természetellenes, és józanésszel nem tekinthető véglegesnek. A jövőben, mihelyt eljön rá a kedvező pillanat, elengedhetetlenül szükséges lesz, hogy ott a természeti törvényeknek megfelelő egyensúlyt helyreállítsák, ami Európa szempontjából is nélkülözhetetlenül fontos..."

30. Andrej Hlinka páter, a legnagyobb tót nacionalista párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én: ,,Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt."

31. Maniu, román miniszterelnök, az erdélyi románok vezére 1920-ban:
“Az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk, erdélyi románoknak jobb dolgunk volt, mint most."

32. Stipics, a magyarországi szerbek vezére 1925-ben röpiratban tette közhírré: “Az elmúlt hat esztendős jugoszláv uralom a mi szerbjeinkben kiváltotta a régi magyar uralom utáni vágyakozást."

A trianoni "béke"-szerződés megváltoztatható:

--Neville Chamberlain levele Horthy kormányzóhoz:
,,..A túlnyomóan magyarlakta területek visszaadásáról, igenis lehet tárgyalni, de természetesen csak megfelelő feltételek mellett..."

--Lord Halifax angol külügyminiszter 1938(?) október 24-én Edinburghban tartott beszédében kijelentette: "...kormánya elismeri, hogy Magyarországnak jogos követelései vannak, és reméli, hogy békés tárgyalások útján lesznek kielégíthetők..."

--,,..a határok megváltoztathatók a nemzetközi törvények figyelembe vételé-vel, békés úton, szerződések által..." (a Helsinki Szerződés,1976 aug.1.)

--1984 január 12-én II. János Pál pápa létrehozta az Institutum Pro Hominus Juribus nevű intézetet. Ez az intézet 2001 februárban kérelmet nyújtott be az ENSz emberi jogok bizottságához. Kérték a trianoni és az azt kiegészítő 1947-es párizsi békeszerződés felülvizsgálatát és érvénytelenítését.
A hirszolgálatok ezt a fontos eseményt teljesen elhallgatták!
A kérelem története és indoklási szövege az alábbi videón tekinthető meg:

Link

A trianoni és a párizsi békeparancsról vélekedő idegenek jegyzéke korántsem teljes. Csak az általunk ismert forrásokat tartalmazza.

Hálás köszönetünk és tiszteletünk a fent idézett idegen nagyságok bölcseletéért és Magyarország melletti, bátor, lelkiismeretes kiállásukért !!!

A magyarságra oktalanul kiszabott büntetések és szabadrablás ideje lejárt !
Az illetékesek mérjenek egyenlő mértékkel ! Rendezzék Magyarország határait is, úgy, mint a többi érintett országét.-- Igazságot Magyarországnak !

A Magyarok Istene vezérelje nemzetünket ennek megvalósitásában.
Úgy legyen! - Hajdú Nimród.

Harangok szólnak...

Link

menusgabor, 2019. június 04. kedd, 21:15
Címkék: Osztrák-Magyar Monarchiának, Ezért JOGILAG FELELŐSSÉGRE NEM VONHATÓ, Kommunista Párt, Magyar Koalíció Pártja, First World War, Hungarian Communist Party,
Kommentek
Facebookon kaptam
szeretettel .
Puszillak
Életünk során sok ismerős , barát körbevesz bennünket .
Aztán egyszer csak , akik fontosak voltak , szép lassan , vagy akár egy szemvillanás alatt eltűnnek .
Az , hogy ki marad egy életen át mellettünk , azt sajnos nem mindig mi dönthetjük el . Mert aki el akar menni , az el fog menni .
Sajnos néha a körülmények áldozatává válik egy - egy emberi kapcsolat , barátság .
De én mégis azt mondom ne gyűlöljük , ne haragudjunk rá .
Hogy miért ?
Emlékezzünk a szép pillanatokra , örüljünk , hogy részünk lehetett benne
eva6, 2019. augusztus 08. csütörtök, 21:30
URUNK MENNYBEMENETELE, ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK ünnepe Földi küldet
URUNK MENNYBEMENETELE, ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK
ünnepe

Földi küldetését befejezve Krisztus a feltámadása utáni 40. napon a mennybe ment, és elfoglalta helyét az Atya jobbján.
Ott szüntelenül közbenjár értünk, hogy földi vándorlásunk után mi is eljussunk az örök dicsőség honába.
A mai ünnepen emlékezzünk az égbe szálló Krisztusra.
Az ő tanítása és példája szerint ne a mulandó földi dolgokat keressük, hanem inkább az örökkévalókat.
koszegimarika, 2019. május 30. csütörtök, 15:08
Útravaló – 2019. május 16.
Emlékezzünk meg Nepomuki Szent Jánosról, akinek hajdan megannyi hídnál állítottak szobrot. Ő a hidak, a hajósok, a halászok védőszentje, és a gyónási titok vértanúja. Prágában ölték meg, megkínozták, majd a Moldva folyóba dobták, mert állhatatos védője volt a gyónási titoknak, amely elválaszthatatlan a keresztény élettől, a bűnbocsánat szentségétől. Gyónásainkban emberi esendőségünk terhét rakjuk le az irgalmas Isten elé. A gyóntató adhat eligazítást a gyónónak, de elsődleges föladata az, hogy föloldozza bűneitől az Istenhez visszatérő, bűnbánó embert. Ami a gyónásban elhangzik, az Istennek szól, a gyóntató később egyetlen utalást sem tehet a hallottakkal kapcsolatban. Jó, ha a gyónó és a gyóntató kéri ehhez Nepomuki Szent János oltalmát.
maroka, 2019. május 16. csütörtök, 09:20
Emlékezzünk az elhunyt édesanyákra..... Utolsó dal ... Mama
Emlékezzünk az elhunyt édesanyákra.....

Utolsó dal ... Mama

Szerző: Soós Róbert
Ének: Pál Krisztina
Hangszerelés: Svertsits Tamás

Mama! Ha ott állsz s az utad véget ér.
Ne feledd, a jó lélek mindig mennybe tér.
Mama! Ne sírj! Már kiálltál annyi kínt.
Angyalok vigyáznak rád s őrzik álmaid.

Ahová most mész, oda nem kísérhetlek el.
De lelkemben örökké van számodra hely.
Köszönöm az életet! Köszönöm, de most ég veled!
Elbúcsúzom: Isten veled!

Arcokon könny. Sírodon virág.
Tested a földben pihen. Lelked a mennybe szállt.
Hozzád száll utolsó dalom.
Fáj, hogy elmentél. Nagyon, nagyon.

Ahová most mész, oda nem kísérhetlek el.
De lelkemben örökké van számodra hely.
Köszönöm az életet! Köszönöm, de most ég veled!
Elbúcsúzom: Isten veled!

Utolsó dal, melyet nem hallhatsz már.
Utolsó dal, úgy a szívembe váj.
Utolsó kép egy könnyes arc.
Hiába kérdem: Mama miért
koszegimarika, 2019. május 05. vasárnap, 08:07
II. János Pál pápa: A Forrás
019. április 27., szombat | 20:00
Napra pontosan öt évvel ezelőtt ünnepeltük II. János Pál pápa szentté avatását. Az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján emlékezzünk a szentatyára, akinek ezt az ünnepet köszönhetjük, és aki annyi erőt és gondolatot merített a teremtett világ szépségéből. Versei is elmélyülésre, szemlélődésre hívnak.
*
...........

Erdei ösvény kanyarog tova
a hegyi patakok ritmusára...
Ha a forrásra akarsz lelni,
a magasba kell törnöd, az árral szemben.
Viaskodj, kutasd, ne hátrálj meg,
tudod, hogy itt kell lennie valahol -
Hol vagy hát, forrás?... Hol vagy hát, forrás?!

Csend...
Csermely, te erdei csermely,
tárd fel előttem
eredeted titkát!

(Csend - miért, hogy hallgatsz?
Mily gondosan elrejtetted előlem eredeted titkát.)

Engedd megnedvesítenem ajkam
a forrás
maroka, 2019. április 29. hétfő, 22:39
Keresztút Ferenc pápával nagypénteken a Colosseumban
Ferenc pápa lampedusai kiáltása - ez a sziget volt első apostoli útjának a célpontja -: ,,Ki siratta el őket?" Most is, végtelen számú hajótörés után, újra meg újra ezt kiáltjuk: ,,Ki siratta el őket?" Melyikünk sírt? - kérdezzük a sorba rendezett huszonhat koporsó előtt, melyeken egy-egy fehér rózsaszál fekszik. Csak ötüket sikerült beazonosítani. Névvel vagy név nélkül, de mindannyian a mi gyermekeink. Mindannyian megérdemlik a tiszteletünket és azt, hogy emlékezzünk rájuk. Mindannyian arra hívnak, hogy átérezzük a felelősségünket: az intézmények, a hivatali tekintélyek és mi is, akik hallgatunk és közömbösek maradunk.

Imádkozzunk együtt: Urunk, segíts, hogy osztozzunk a gyászban
...mások szenvedését látva;
...minden névtelen koporsóvt látva;
...az édesanyák gyászát látva!

Mi Atyánk...

Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere, donec ego vixero.
[Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled s
maroka, 2019. április 20. szombat, 16:15
Apák napi köszöntő Ferenc pápával
Isten éltesse az apukákat!
,,Most együtt, mindnyájan emlékezzünk apánkra, akár él, akár már meghalt, és kérjük mindnyájunk nagy Apját, a mennyei Atyát! Mondjuk el a Miatyánkot az apákért: Mi Atyánk..."

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

Szent József, könyörögj érettünk!

*
- Álljatok gyermekeitek mellett! - Apák napi köszöntő Ferenc pápával
..............
2019. március 19. kedd 8:01
A Katolikus Egyházban hagyományosan Szent József ünnepén
maroka, 2019. március 19. kedd, 12:42
Képek, videók
0 a Emlékezzünk szeretett
lovaszmarika
2018. december 25. kedd, 19:02
Lizy 39. Emlékezzünk..jp
jucinenadov
2018. december 07. péntek, 00:37
Emlékezzünk-együtt-az- 195
menusgabor
2017. december 23. szombat, 21:06
emlékezzünk
maria_kadar_148
2017. november 06. hétfő, 22:22
emlékezzünk.gif
havasigyorgyne
2017. november 01. szerda, 17:19
Emlékezzünk
irmus
2017. november 01. szerda, 09:08
Emlékezzünk szeretteinkre
irmus
2017. november 01. szerda, 08:57
osztrák-magyar monarchia
deaniel
2006. november 30. csütörtök, 20:04
0 felelősség.jpg
lovaszmarika
2017. július 10. hétfő, 11:09
Felelösség.jpg
chillik
2017. június 27. kedd, 05:10
Felelősség-NULLA
1vargaildyko
2016. szeptember 30. péntek, 05:23
Nem a Te felelősséged....
pacsakute
2016. április 04. hétfő, 19:40
Felelősséget érzek....jpg
pacsakute
2014. július 07. hétfő, 17:22
Felelősség-TÉL.jpg
1vargaildyko
2014. március 11. kedd, 11:57
Felelősség - kép.jpg
anci-ani
2012. szeptember 14. péntek, 00:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.