Belépés
2020. július 04. szombat | 27. hét | 186. nap | 12:10 | Ulrik
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Emlékezzünk


EMLÉKEZZÜNK

1920.06.04-es diktátum (ami az összes európai alapelvvel és joggal ütközik!!! Tehát jogilag támadható lenne) kimondta a magyarok kollektív felelősségét is, ami azt jelenti, hogy az első világháborút követően a csecsemőtől az aggastyánig minden magyar háborús bűnös!

A MAGYAR NÉP NEM VOLT FÜGGETLEN, az Osztrák-Magyar Monarchiának neveztetett labanc megszállás alatt Bécsben hozták a döntéseket!!!
Ezért JOGILAG FELELŐSSÉGRE NEM VONHATÓ.
Főleg nem egy egész nemzet...

Nem számítanak emberi jogok, bizottságok..de csak ha rólunk, Magyarokról van szó. (Megszoktuk már)

Később a magyar Kommunista Párt és a diktatúra későbbi vezetői, nem hogy elfogadták, de még erősítették is ezt a kollektív bűntudatot.

És mindenkori vezetőinknek sem érdeke (mivel ugyanaz a főnökük, mint akik keverték-keverik a lapokat) ezzel foglalkozni a mai napig..Holott jogilag sehol nem állná meg a helyét!!!

Beneš dekrétum a mai napig érvényben van!!!

Ez a dekrétum automatikusan megfosztva őket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járadékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta.

(Sőt 2007. szeptember 20-án a szélsőségesen a szlovák parlament összes pártja (kivéve a Magyar Koalíció Pártja) megszavazta a Beneš-dekrétumok sérthetetlenségéről szóló 1487/2007 számú határozatát..
)
A magyar nemzetiségű magánalkalmazottak elbocsátását egy júniusban kiadott rendelet írta elő. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehetővé tették és szabályozták a németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.

Tehát emlékezzünk és soha ne feledjük:
Az igazság a mi oldalunkon van.
..és az igazság szabaddá tesz..

Június 4. Trianon

Link

The dictate of 1920.06.04 (which is in violation of all European principles and right !!!) has also voiced the collective responsibility of the Hungarians, which means that after the First World War, all Hungarian war criminals are from infant to wormber.

The Hungarian people were not independent, led by Vienna and not legally accountable..not primarily a whole nation ... No human rights, no commissions ... but only with us, Hungarians ..)

Later the later communists of the Hungarian Communist Party and the dictatorship did not accept, but even strengthened this collective guilt.

And it is not in the interest of our leaders at all times (since they have the same boss as those who have blended the pages) to deal with it today.

Beneš Decree is still in force today!

This decree automatically deprived them of their nationality, which entailed the withdrawal of pension and other state benefits, and the dismissal from the state.

(Moreover, on September 20, 2007, all the parties of the Slovak Parliament (except the Hungarian Coalition Party) voted in favor of Resolution 1487/2007 on the inviolability of the Beneš Decrees.
The dismissal of private employees of Hungarian nationality was prescribed by a decree issued in June. They banned the use of the Hungarian language in public life, excluded Hungarian students from universities, disbanded Hungarian cultural associations, and frozen the bank deposits of Hungarians. They made it possible to confiscate the lands of Germans and Hungarians, for whom Czechs and Slovaks were deployed.

A magyarellenes trianoni és a párizsi békeparancsot számtalan neves, külföldi nagyság is bírálta, felülvizsgálatát szükségesnek tartotta.

Az idegen nagyságok véleménye a trianoni békeparancsról és a magyarságról rendkivül fontos, mert ezekből egyérteműen kiderül a magyarság elleni szervezett összeesküvés..!

A TRIANONI BÉKE-PARANCSRÓL - BOLDOGASSZONY ANYÁNK

Link

1. "Ha a békeszerződések hibáit nem orvosoljuk, kirobban a borzalom, amit háborúnak nevezünk." - Motta, svájci köztársasági elnök.

2. Conti, egyetemi tanár, Olaszország:
,,A háború utáni helyzet károsabb volt Magyarországra, magánál a háborúnál. Hogy ezt jóvá kell tenni, az kétségtelen."

3. "Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel,
egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszé-gyenteljesebb lapja."- Francesco Nitti, olasz miniszterelnök,1924 szept.

4. “Ezek a békeszerződések cselszövések és rablások eredményei,
megalázóak és tarthatatlanok." - Lansing, amerikai államtitkár Trianonról.

5. ,,Ha nem lett volna fenséges kitartás a magyar lélekben, a faj kipusztult volna." - Herbert Hoover, az Egyesült Államok elnöke (1929-1933).

6. ,,Veszélyes dolog a történelmet úgy kiigazítani, hogy népeket és területeket cserélgetünk elvont elméletek alapján...Magyarországot oly mértékben darabolták fel és csonkították meg, hogy önálló nemzeti életet élnie igen nehéz, hacsak nem lehetetlen." - Philipp Marshal Brown, a Princeton Egyetem (USA) professzora.

7. ,,Minden rablásvágy és igazságtalanság közül...Magyarország kapta a legkönyörtelenebb részt. Ezt az országot, mely ezer éven át volt a bástyája a kultúrának és a civilizációnak, a szó szoros értelmében szétszakították, kegyetlenül feldarabolták, s végül területének kétharmad részét odaadták a szomszédos ellenséges nemzeteknek." - Roderick Mac Eachon, a washingtoni Katolikus Egyetem professzora.

8. Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:
,,Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."

9. Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: ,,A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem."

10. Herbert Henry Asquith, aki 8 évig volt angol miniszterelnök,
1925-ben: ,,Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye."

11. Pearce Higgins (egyetemi tanár, Cambridge): ,,..Nem kételkedek benne,
hogy eljön az alkalmas pillanat a békeszerződés revíziójára."

12. Edgar Wallace (író, London): ,,..Erélyes híve vagyok minden olyan lépésnek, amely felszabadítja Magyarországot annak az igazságtalanságnak elviselhetetlen terhe alól, amely alatt sínylődik."

13. “Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjé-nek, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el." - Lord Rothermere, 1927. június 27.

14. Lord Newton (a Lordok Házának tagja, Anglia):
,,..Romániát, Csehszlovákiát és Jugoszláviát kivéve, az egész Európa kezdi belátni a trianoni egyezmény igazságtalanságait. Legfőbb ideje volna már Magyarország sorsát bölcsen és békésen elintézni."

15. ,,A magyar nagyon önérzetes nép, erős nemzeti és hazafias érzésük van. Nem hiszem, hogy bármibe is könnyen belenyugodna, amit igazságtalannak tart."- Lord Newton, a brit Lordok Házának tagja, 1921-ben, a trianoni diktátum angol parlamenti vitájában.

16. Lord Sydemann (a Lordok Házának tagja, Anglia):
,,..Engem mindig az döbbentett meg, hogy vajon milyen befolyás következtében részesült ilyen kegyetlen eljárásban az az egyetlen fél, amely nem volt felelős a világháborúért. Talán egyszer napfényre kerül az igazság."

17.,,Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyalások alatt rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. Mi is hamis alapokon határoztunk." - Idézet Lloyd George (brit miniszterelnök a trianoni döntés idején) 1928-ban elhangzott beszédéből.

18. Sir Philip Gibbs, angol történész: ,,A békeszerződésnek elméletileg a ,,népek önrendelkezési jogára" alapított területi rendelkezései tucatnyi Elzász-Lotaringiát létesítenek Európában, holott egy is elég fekély volt Európa testén....Magyarországot a nemzetiségi elvre és a gazdasági életre való tekintet nélkül szétosztották. Elvették a gyárait, az erdeit, a bányáit. Népének nagy részét kiszolgáltatták...az ellenséges népeknek..."

19. Louis Duval Arnold (párizsi képviselő):
,,..A művelt nyugatnak nem szabad ilyen határokat megtűrnie."

20. Henri Pozzi (francia szakértő, aki jelen volt a tárgyalásokon):
,,..Pasics, Masarik és Bratianu, de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak, amely egykor a világtörténelem szégyene lesz."

21. André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében: ,,Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."

22. Francois Mitterand, francia elnök:
,,..Ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt. Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel. Egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszégyenteljesebb lapja."

23. ,,Mikor fogjuk leróni adósságunkat az áldott magyar nemzet iránt, amely a művelt emberiséget megmentette, amikor saját testével védte Európát a tatár és a török ellen?" - Michelet, francia történész a 19. században.

24. ,,A trianoni béke, amely tudatlan, sőt talán rosszindulatú politikusok csináltak, valóságos szégyen ránk nézve. Igazságtalan és képtelen intézkedéseket tartalmaz. Magyarország története századokon át tele van dicsőséggel s tudjuk, hogy védőbástyája volt a kereszténységnek a törökök ellen és ezért megérdemelte volna, hogy ne csonkítsák meg.
Ezt a békeszerződést meg kell, és meg fogják változtatni."
- Cherfis, tábornok, író, Franciaország.

25. ,,Jóvátehetetlen az, amit Közép-Európával szemben elkövettünk... Magyarországot szigorúbban büntették, mint a fő ellenséget, megcsonkították, feldarabolták, tönkretették, kirekesztették a Népszövetségből, zsákmányul dobták oda a Kisantantnak. ... Milyen szellemi eltévelyedés lett úrrá azokon az államférfiakon, akik - miután telebeszélték a világot a faji és nemzetiségi jogokkal - olyan városokat szakítottak el Magyarországtól, amelyekben... az egész lakosság magyarul beszélt, magyar származású volt és magyar volt érzelmeiben és kultúrájában? Miért? Miért?" - de Monzie, francia szenátor, későbbi külügyi államtitkár.

26. ,,Ha Magyarország erőszakos beolvasztó politikát akart volna folytatni kisebbségeivel szemben - ez volt mellesleg a francia királyok politikája - erre évszázadokon keresztül bőségesen lett volna ideje....Franciaország különösképpen ezeréves egyesítési politikájának köszönheti, hogy politikai bukásai után 1815-ben és 1871-ben fennmaradhatott. Magyarországot ezzel szemben 1920-ban megbüntették azért, mert elhanyagolta az egyesítést és hagyta nemzetiségeit saját területén szabadon fejlődni...
Ha valóban elnyomta volna őket, ma nem lennének trianoni határok."
- Aldo Dami, francia történész, a nemzetiségek beolvasztásáról.

27. Vladimir Iljics Lenin: ,,Trianonban útonálló gyilkosok diktálták a békét."
,,Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje...hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."

28. Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia alapító atyja: ,,Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."

29. Tomás G. Masaryk, Csehszlovákia első elnöke: (1927. október 28.)
,,Közép-Európa mai állapota természetellenes, és józanésszel nem tekinthető véglegesnek. A jövőben, mihelyt eljön rá a kedvező pillanat, elengedhetetlenül szükséges lesz, hogy ott a természeti törvényeknek megfelelő egyensúlyt helyreállítsák, ami Európa szempontjából is nélkülözhetetlenül fontos..."

30. Andrej Hlinka páter, a legnagyobb tót nacionalista párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én: ,,Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt."

31. Maniu, román miniszterelnök, az erdélyi románok vezére 1920-ban:
“Az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk, erdélyi románoknak jobb dolgunk volt, mint most."

32. Stipics, a magyarországi szerbek vezére 1925-ben röpiratban tette közhírré: “Az elmúlt hat esztendős jugoszláv uralom a mi szerbjeinkben kiváltotta a régi magyar uralom utáni vágyakozást."

A trianoni "béke"-szerződés megváltoztatható:

--Neville Chamberlain levele Horthy kormányzóhoz:
,,..A túlnyomóan magyarlakta területek visszaadásáról, igenis lehet tárgyalni, de természetesen csak megfelelő feltételek mellett..."

--Lord Halifax angol külügyminiszter 1938(?) október 24-én Edinburghban tartott beszédében kijelentette: "...kormánya elismeri, hogy Magyarországnak jogos követelései vannak, és reméli, hogy békés tárgyalások útján lesznek kielégíthetők..."

--,,..a határok megváltoztathatók a nemzetközi törvények figyelembe vételé-vel, békés úton, szerződések által..." (a Helsinki Szerződés,1976 aug.1.)

--1984 január 12-én II. János Pál pápa létrehozta az Institutum Pro Hominus Juribus nevű intézetet. Ez az intézet 2001 februárban kérelmet nyújtott be az ENSz emberi jogok bizottságához. Kérték a trianoni és az azt kiegészítő 1947-es párizsi békeszerződés felülvizsgálatát és érvénytelenítését.
A hirszolgálatok ezt a fontos eseményt teljesen elhallgatták!
A kérelem története és indoklási szövege az alábbi videón tekinthető meg:

Eltitkolt trianoni anyagok I / III [Jason]

Link

A trianoni és a párizsi békeparancsról vélekedő idegenek jegyzéke korántsem teljes. Csak az általunk ismert forrásokat tartalmazza.

Hálás köszönetünk és tiszteletünk a fent idézett idegen nagyságok bölcseletéért és Magyarország melletti, bátor, lelkiismeretes kiállásukért !!!

A magyarságra oktalanul kiszabott büntetések és szabadrablás ideje lejárt !
Az illetékesek mérjenek egyenlő mértékkel ! Rendezzék Magyarország határait is, úgy, mint a többi érintett országét.-- Igazságot Magyarországnak !

A Magyarok Istene vezérelje nemzetünket ennek megvalósitásában.
Úgy legyen! - Hajdú Nimród.

Harangok szólnak...

Link

Link
menusgabor, 2019. június 04. kedd, 21:15
Címkék: Osztrák-Magyar Monarchiának, Ezért JOGILAG FELELŐSSÉGRE NEM VONHATÓ, Kommunista Párt, Magyar Koalíció Pártja, First World War, Hungarian Communist Party,
Kommentek
Kihunyt az '56-os olimpiai láng
Elhunyt Kárpáti György (1935-2020) háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó.
Jövő héten töltötte volna be a 85. életévét.
Vele az utolsó '56-os olimpiai válogatott csapattag is távozott az élők sorából.
Kihunyt az 1956-os olimpiai láng.
Távoztak a "melbourne-i vérfürdő" hősei, akik a medencében legyőzték a ruszkikat.

Emlékezzünk rájuk!

Az olimpiai bajnok magyar vízilabda-válogatott az 1956-os Melbourne-i olimpián:

Bolvári Antal 1932-2019

Boros Ottó 1929-1988

Gyarmati Dezső 1927-2013

Hevesi István 1931-2018

Jeney László 1923-2006

Kanizsa Tivadar 1933-1975

Kárpáti György 1935-2020

Markovits Kálmán 1931-2009

Mayer Mihály 1933-2000

Szívós István 1920-1992

Zádor Ervin 1934-2012

Nyugodjanak békében nemzetünk nagyjai!
azenujsagom, 2020. június 18. csütörtök, 07:14
Az Oltáriszentség Jézus gyógyító szeretete
Szentírást azért kaptuk, hogy legyőzzük feledékenységünket, hogy ne feledkezzünk el Istenről. Milyen fontos emlékezni rá, amikor imádkozunk! - mondta a pápa, felidézve egy zsoltár tanítását: ,,Emlékezem az Úr tetteiről, gondolkozom a hajdani csodákról" (Zsolt 77, 12). Gondoljunk azokra a csodálatos dolgokra és csodákra is, amelyeket az Úr a mi életünkben tett - hangzott a pápa buzdítása.

Az Úr emlékezetét át kell adnunk nemzedékről nemzedékre
Alapvetően fontos, hogy emlékezzünk a kapott jóra: ha nem emlékezünk rá, akkor elidegenedünk önmagunktól is, emlékezet nélkül kitépjük gyökereinket a talajból, amely táplál bennünket és hagyjuk, hogy, mint faleveleket elsodorjon bennünket a szél. Ha azonban emlékezünk, akkor legerősebb kötelékeinkhez kapcsolódunk, érezzük, hogy egy történelem részei vagyunk, együtt lélegzünk egy néppel. Az emlékezet nem magánügy, út, amely Istennel és a többiekkel egyesít bennünket. Ezért a Bibliában az Úr emlékezetét nemzedékről nemzedékre, apáról
maroka, 2020. június 15. hétfő, 10:26
Tavasz Búcsúztató
tudod, hogy jön, hogy az következik. Így a boldog várakozás ideje is volt a tavasz. És így kétszeresen szép. De van egy még szebb tavasz. Ami a szívedben, a lelkedben ébred. És ez a tavasz a legszebb, a legfontosabb. Mert ha a szívedben, a lelkedben tavasz él, akkor az ablakon túl lehet tél, lehet vihar, lehet bármi... ha kinézel, te csak virágzó magnóliát, nyíló virágokat, repdeső katicákat, csörgedező patakot látsz. Mert a lelkedből látod. A tavaszt. Szíved tavaszát.

Erre a szép tavaszra emlékezzünk ezekkel a csodálatos képekkel.

Tavaszi hangulatos szép napokat kívánok
menusgabor, 2020. június 14. vasárnap, 22:00
Ferenc pápa úrnapi homíliája: 06.14
előttünk Isten igéje. Röviddel ezután Mózes újra hangsúlyozza: ,,Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet" (vö. MTörv 8,14). Az Írást az Istenről való megfeledkezés legyőzésére kaptuk. Mennyire fontos emlékeznünk rá, amikor imádkozunk! Ahogy a zsoltár tanítja, mely azt mondja: ,,Emlékezem az Úr csodáira, igen, emlékezem csodatetteire" (Zsolt 77,12). Azokra a csodákra és csodatettekre is, amelyeket az Úr a saját életünkben végbevitt!
Lényegi fontosságú, hogy a kapott jóra emlékezzünk: emlékezés nélkül elidegenedünk önmagunktól, elhibázzuk a voltaképpeni létezést; emlékezés nélkül kitépjük gyökereinket a tápláló termőföldből, és hagyjuk, hogy szélfútta levelekként sodródjunk. Ezzel szemben az emlékezés visszakapcsol bennünket a legerősebb kötelékekbe, általa egy történet részének érezzük magunkat, együtt lélegzünk egy néppel. Az emlékezés nem magándolog, hanem az az út, amely összekapcsol bennünket Istennel és a többi emberrel. Ez az oka annak, hogy a Bibliában az Úrra való emlékezést
maroka, 2020. június 14. vasárnap, 17:14
A szülőknek is jár a jeles bizonyítvány 06.14
Főszerkesztői jegyzetet adunk közre.
A napokban a gyermekeimmel a beszélgetésünk egyik főtémája a tanév vége volt. Mi rajzoltunk-e annak idején a táblára, betűnként helyet adtunk-e a nyári szünidő ,,adventjének"? A vakációra készülő játékos várakozásnak része-e a felkiáltójel? Pontosan mikor kezdjük el ...? A kérdést Sára lányom osztályfőnöke döntötte el azzal, hogy elküldte az osztály táblájára felrajzolt felkiáltójel fényképét.
Egy hete, Szentháromság vasárnapján arról próbáltam beszélni a homíliában, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti kapcsolat misztériumára tekintve azt látjuk: egymással, egymásért és egymásban élnek. Ezen a szentmisén tartottuk a diákok hagyományos tanévzáró Te Deumát is. Egyáltalán nem volt nehéz összehangolni ennek a két alkalomnak az üzenetét. Sokan leírták már, hogy

a Szentháromság egyik legkézzelfoghatóbb földi mintája a család.
És valóban: különösen, ha a mögöttünk hagyott közel három hónapra tekintünk, azt láthatjuk, hogy a sokszor
maroka, 2020. június 14. vasárnap, 07:29
Koronavírus - Kormánypártok: a baloldal újra lebukott
Nacsa Lőrinc keddi online sajtótájékoztatóján felidézte, hogy az MSZP a napokban tett közzé egy videót, amiben egy magát mentőtisztnek mondó nő beszélget Korózs Lajos szocialista képviselővel.

A KDNP frakciószóvivője rámutatott: azóta kiderült, a hölgy nem mentőtiszt, semmilyen egészségügyi nyilvántartásban nem szerepel.

A baloldal tehát attól sem riad vissza, hogy hazugságokat terjesszen - mondta, és emlékeztette arra is: korábban is megtette, emlékezzünk csak a bajai videohamisítási botrányra.

A kormánypártok felszólítják a baloldalt, hogy fejezze be az álhírek terjesztését, mert azok riadalmat kelthetnek a betegek között.

"Mi köszönjük a mentősök helytállását és áldozatos munkáját, és felháborítónak tartjuk, hogy az MSZP hamis videójával a mentősök becsületét rombolja" - fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
velemenyezd, 2020. június 09. kedd, 14:43
Néhány gondolat az életről
akadályok: gúnyos megnemértettség, időigényes tennivalók, még nem törlesztett kölcsönök. Aztán kezdődik a valódi élet! Végül megértettem,hogy ezek az "akadályok " a Valódi élet."

7 Ha íly módon elfogadjuk a dolgokat, az segít megérteni, hogy nincs egy olyan módszer, ami a boldogsághoz elvezet, mert a módszer maga a boldogság. Következésképpen élvezzük ki az élet minden pillanatát és élvezzük még annál is jobban, ha megoszthatjuk egy számunkra kedves emberrel a ritka pillanatokat és emlékezzünk rá, hogy az idő nem vár senkire.

8 És akkor biztosan nem fogunk arra várni, hogy majd ha vége lesz az iskolának, majd ha elkezdődik az iskola, majd ha lefogyok 5 kg-ot, majd ha sikerül felszedni 5 kg-ot, majd ha gyerekem lesz, majd ha végre kirepülnek a gyerekek, majd ha dolgozni fogok, majd ha végre nyugdíjba megyek, majd ha férjhez megyek, ha végre elválok...

9 Nem várjuk a péntek estét, a vasárnap reggelt, az autócserét, a házvásárlást. Sem a tavaszt, a nyarat, az
menusgabor, 2020. június 08. hétfő, 20:30
Trianon 100 - Történelmi térképalbumot jelentet meg a KSH
tendenciák magyarázatát is tartalmazzák. A tizenhárom fejezetre tagolódó kötet a többi között a közigazgatásban, a népmozgalomban, a gazdaságban, a közlekedésben és az idegenforgalomban bekövetkezett változásokat szemlélteti.

A közlemény idézi Vukovich Gabriellát, a KSH elnökét, aki szerint a statisztikai hivatal adatai és térképei méltó emléket állítanak a magyar történelem e szomorú eseményének 100. évfordulóján.

Trianon emléke mindig velünk marad, "ne csak a nehézségekre és a veszteségekre emlékezzünk, hanem arra a heroikus küzdelemre is, amelynek eredményeként egy nagy áldozatokkal járó, vesztes háborút követő megcsonkítás után Magyarország talpra állt" - közölte a KSH elnöke.

Az album megjelentetésén túl a statisztikai hivatal és könyvtára programsorozattal is bővíteni kívánja a társadalomismereteit. A tervezett programok bemutatják az első világháború előtti és az azt követő időszak társadalmi és gazdasági környezetét.

A trianoni emléknapon a KSH további két, a témát tudományos
velemenyezd, 2020. június 04. csütörtök, 19:43
Képek, videók
Lizy 61. Emlékezzünk..jp
jucinenadov
2019. október 31. csütörtök, 14:53
emlekezzunk-019.jpg
lilagondolatok
2019. október 16. szerda, 09:01
0 a Emlékezzünk szeretett
lovaszmarika
2018. december 25. kedd, 19:02
Lizy 39. Emlékezzünk..jp
jucinenadov
2018. december 07. péntek, 00:37
Emlékezzünk-együtt-az- 195
menusgabor
2017. december 23. szombat, 21:06
emlékezzünk
maria_kadar_148
2017. november 06. hétfő, 22:22
emlékezzünk.gif
havasigyorgyne
2017. november 01. szerda, 17:19
Emlékezzünk
irmus
2017. november 01. szerda, 09:08
Osztrák-Magyar Monarchia
furaila
2020. június 05. péntek, 01:10
osztrák-magyar monarchia
deaniel
2006. november 30. csütörtök, 20:04
0 felelősség.jpg
lovaszmarika
2017. július 10. hétfő, 11:09
Felelösség.jpg
chillik
2017. június 27. kedd, 05:10
Felelősség-NULLA
1vargaildyko
2016. szeptember 30. péntek, 05:23
Nem a Te felelősséged....
pacsakute
2016. április 04. hétfő, 19:40
Felelősséget érzek....jpg
pacsakute
2014. július 07. hétfő, 17:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.