Belépés
2019. augusztus 18. vasárnap | 33. hét | 230. nap | 03:15 | Ilona
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A 2012.02.23-ai képviselő testületi ülés jegyzőkönyvéből
8. napirendi pont

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

Jelenlévő képviselők száma: 13

Dr. Pető Péter képviselő: az előterjesztést a gazdasági bizottság egyhangúlag támogatta. Új
vagyonrendelet megalkotására azért van szükség, mert a nemzeti vagyont és ezen belül az önkormányzati vagyont szabályozó állami jogszabályok jelentősen megváltoztak. A rendelet új jogi fogalmakat vezet be és egyfajta védettséget is ad bizonyos vagyontárgyaknak. Kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként azokat nevesíti a rendelet, amelyben - a Sóház kivételével - közfunkció zajlik, a Sóház pedig a legrégebbi országosan védett műemléke a városnak. Ezen kívül a Futurát, a Múzeumot a Cselley házzal együtt és a városháza épületét védi a rendelet. Valóban ez a kör adott esetben bővíthető is. Kopetti Tamás képviselő módosító indítványai ehhez kapcsolódnak. A gazdasági bizottság a módosító javaslatot megtárgyalta. A javasolt ingatlanok a határőr laktanya kivételével lakóépületek a Fő utcán. Meggyőződése, ha Magyaróvárnak is sikerül előbb-utóbb egy rehabilitációt elindítani, akkor ez problémás lehet, s nem látja a védettség okát a műemléki védettségen kívül. Amikor a gazdasági bizottság nem támogatta ezt a módosító indítványt, egyúttal felhívta a Movinnov Kft-t vizsgálja meg városképi szempontból milyen kiemelt műemlékek vannak, amelyek később a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba besorolhatók lennének. Ingatlant besorolni könnyebb, mint később onnan törölni. A Határőr laktanyán hezitált egyedül a gazdasági bizottság. A laktanyához jelentős terület is tartozik, nem biztos, hogy az önkormányzati hasznosítása ekként célszerű. Amikor hasznosításra ingyenesen megkapta a laktanyát az önkormányzat a Magyar Államtól, akkor vállalták, hogy ott tartós közcélt valósítanak meg. Amíg ez a tartós közcél nem kerül eldöntésre, addig helytelen lenne az ingatlan besorolása a kiemelt jelentőségű vagyon körébe. Ha tudják miként hasznosítják véglegesen a laktanyát, akkor rendeletmódosítással bekerülhet majd a javasolt vagyon közé. A gazdasági bizottság az eredetileg előterjesztett rendeletben szereplő felsorolást támogatja.

Kopetti Tamás képviselő: az indokolással helyenként egyetért. Támogatja azt, hogy vizsgálják
felül azokat a műemléki épületeket, amelyeket védettség alá kellene helyezni. Felhívja a figyelmet a nemzeti vagyonról szóló törvényre, amely tartalmazza, hogy Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése, stb. Született egy Alaptörvény, amit a nemzeti vagyonról szóló törvény megerősített. Éppen ezért gondolta, hogy már most kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe helyezhetők az általa javasolt épületek. 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról van szó, történelmi jelentőséggel bíró épületekről. Uzsoki Andrásnak az 1967-es könyve alapján gyűjtötte ki a két utcára nyíló szép polgári épületeket, amelyeket a város örökségének kellene tekinteni, ugyanúgy a határőr laktanyát is. A határőr laktanyát már most javasolja a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körbe belevenni, de kitart javaslata mellett és kéri fontolják meg és támogassák az melléklet kiegészítését.

Hushegyi Róbert képviselő: Kopetti Tamás képviselő módosító indítványában 6 épületet jelölt
meg, melyeket kiegészítésre javasol a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon soraiba való felvételre. Az épületeket ismeri, azonban az indítványban nem szerepel indoklás, ami esetleg meggyőzte volna, hogy bármelyiket is támogassa a felvételre. Az utolsóként feltüntetett Határőr Laktanya vonatkozásában azonban megjegyzi, hogy az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz az akkor élt társadalom és egyének bűne. A gyásztér méltó emléket nyújt az akkori áldozatoknak. Sokan hajlamosak azonban, hogy az elkövetett bűnt azonosítsák Mosonmagyaróvár várossal és a Határőrséggel. Ezzel az előző önkormányzat is próbálkozott, amikor meg akarta változtatni a Határőr utca elnevezést. Akkor ezt sikerült megakadályozni.
A mosonmagyaróvári Határőr Laktanya kiemelt szerepelt játszott a határőrizetben a két szomszédos ország fővárosának közelsége miatt. Sok ezer sorállományú határőrnek adott otthont, akik ha kellett az életük árán is becsülettel és tisztességgel őrizték a magyar államhatárt. Szent László kora óta a lakosság mindig tisztelte és megbecsülte a határőröket. Határozottan tiltakozik az ellen, hogy bárki is a Határőr laktanyát a történelem sötét korszakának szimbólumává tegye és a Határőr nevet megbélyegezze.
Az eredeti rendelet-tervezetet változatlan formában támogatja.

Dr. Pető Péter képviselő: nem hitte volna, hogy a Határőr laktanya ilyen típusú, részben
történelmi, részben ideológiai vita tárgya lesz. Ennél sokkal pragmatikusabb dologra gondolt, egy helyrajzi számon van az első épülettömb jelentős nagyságú telekkel. Mindegyiket szerencsés lenne önkormányzati célra hasznosítani, de nem biztos, hogy egy helyrajzi szám alatt. Ha most besorolják a védettségbe, akkor később a város zárja el magát számtalan lehetőségtől. Már többször elmondták, hogy egyébként a mosonmagyaróvári 56-nak a gyásztéren kívül is szeretnének emléket állítani, konkrétumokról még nem döntöttek, de amikor átvették a laktanya épületét, akkor döntöttek arról, hogy tartós közcélra fogják hasznosítani. Ehhez kellene tartani magukat, de ez jelenleg nem tart itt. Megérti Kopetti Tamás képviselőt, hogy kiemelte az ingatlanokat, de a környéken még számos olyant felsorolhatott volna, ami városképi szempontból meghatározó, csak az önkormányzatnak nem 100 %-os tulajdona. Ezekkel az épületekkel és kb. 140 másik ingatlannal együtt van olyan történelmi belvárosa Mosonmagyaróvárnak, amely idegenforgalmi szempontból a 11-14 legismertebb történelmi belvárosnak minősül Magyarországon. Leszögezi, sem a gazdasági bizottság, sem a FIDESZ-KDNP frakció nem kívánja értékesíteni ezeket az ingatlanokat, tehát nem azért nem támogatják a módosítást, mert el kívánják adni az ingatlanokat. Valóban történelmi és városképi szempontból is közös kincsről van szó, de elmondta, hogy jelenleg miért nem javasolják a többlet fokozott védelemre ezeket az ingatlanokat.

Szabó Miklós képviselő: a nemzeti vagyon kifejezés számára azt jelenti, hogy örök és
megőrizendő érték. A szöveges részben azt látja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont a helyi rendeletben meghatározott, esetünkben 25 millió forint értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet értékesíteni. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti vagyonba sorolt vagyontárgyat is lehet értékesíteni. Nyilvánvalóan nem tételezi fel, hogy a felsorolt vagyontárgyakat értékesíteni akarnák, hiszen ezek a nemzet és egyben a városi vagyonnak is jelentős értékei. Kérdésére félig kapott választ, de tudni szeretné, hogy mennyiben korlátozza a besorolás a későbbiekben a fejlesztéseket, beruházásokat. Amennyiben ez korlátozza, akkor ne sorolják az ingatlanokat ebbe a vagyonkörbe. A vitából azt szűrte le, hogy bizonyos korlátozást jelent a kiemelt jelentőségű vagyonba sorolás. Ha ez így van, akkor nem támogatja, hogy a határőr laktanyát besorolják, hiszen ott a városnak ezzel régóta elképzelései vannak.

Dr. Árvay István alpolgármester: a rendelet úgy van felépítve, hogy törzsvagyonra és üzleti
vagyonra bomlik. A törzsvagyonhoz tartozó részek, amiről a vita folyik. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kvázi forgalomképtelen. Az értékesítésre vonatkozó rendelkezések a forgalomképes üzleti vagyonra vonatkoznak. Kéri ne keverjék össze a dolgot, nyilván nem akarják a törzsvagyont sem eladni, sem megterhelni, de nem is lehet. A törvény alkot egy új fogalomrendszert, amit próbáltak tartalommal megtölteni azzal a néhány ingatlannal, amit felsoroltak. Ez a kör a későbbiekben bővülhet, akár szűkülhet is, ha annak nincs akadálya. Úgy ítélték meg, mivel kellő magyarázatot nem fűzött a képviselő úr ahhoz, hogy miért pont azokat az ingatlanokat emelné ki a többi sorából, amiket felsorolt, ezért úgy gondolják, hogy nem inflálnák el első körben ennek a fogalomrendszernek ezt a nagyon szigorú védettségét. Csak nagyon jelentős indokok alapján bővítenék tovább ezt a kört. A módosító javaslat kiragadott példákat tartalmaz. Egy érvrendszert kellene kialakítani és akkor a kör bővíthetővé válik.

Dr. Nagy István polgármester: elmondja, hogy a munka nem állt le. A gazdasági bizottság
felkérte a Movinnov Kft. ügyvezetőjét annak vizsgálatára, hogy városképi, műemléki szempontból milyen ingatlanok vannak, amelyek besorolhatók lennének a kiemelt jelentőségű vagyoni körbe. A vagyongazda is dolgozik ezen a kérdésen. Amikor összejön egy újabb kör, akkor természetesen a testület elé terjesztik a rendelet kiegészítését. Egységesen, rendszerezve, szabályok szerint fogják az ingatlanokat besorolni.

Szabó Miklós képviselő: 60 napon belül meg kell alkotni a helyi vagyonrendeleteket. Azt
javasolja, hogy fogadják el a rendeletet, majd történjen meg egy alapos vizsgálat a kiemelt jelentőségű vagyonba sorolásra, melynek alapján kerüljön kiegészítésre a melléklet.

Dr. Nagy István polgármester: a vizsgálat folytatódni fog, melynek figyelembe vételével a
melléklet kiegészítésére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület elé fogják terjeszteni.

Szavazásra bocsátja Kopetti Tamás képviselő módosító javaslatát. Aki elfogadja, szavazzon. (1 igen, 12 nem, 1 tartózkodás)

Aki a rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon. (14 igen)

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

11/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Mosonmagyaróvár város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló rendeletét megalkotta.
azenujsagom, 2019. március 23. szombat, 12:39
Címkék: Pető Péter, Kopetti Tamás, Movinnov Kft-t, Magyar Államtól, Magyarország Alaptörvénye, Uzsoki Andrásnak,
Kommentek
Fed jegyzőkönyv: a gazdasági fejleményektől függ a kamat alakulása
növekedést és felpörgesse az inflációt.

A Federal Reserve 2018-ban négy alkalommal, 25-25 bázispontos kamatemelést hajtott végre, legutóbb decemberben, amikor 2,25-2,50 százalékra húzta fel az irányadó kamatsávot. A Fed döntéshozóinak akkori indoklása alapján két kamatemelést lehetett valószínűsíteni 2019-re.

A Fed illetékesei tettek már utalást az elmúlt hetekben-hónapokban a monetáris szigorítási pálya meredekségének a csökkentésére. Az előző három kamatdöntő ülés indoklásából és jegyzőkönyvéből már a lassítási szándék jelei voltak kiolvashatók.

A januári ülés szerdán nyilvánosságra hozott jegyzőkönyve szerint a döntéshozó testület bizonytalan volt a kamatemelések ütemével és várható mértékével kapcsolatban. A kamatmódosítások mértékét és ütemét a gazdasági kondíciók és kilátások, a foglalkoztatás és az infláció indikátorainak figyelembe vételével határozzák meg a jövőben. A jegyzőkönyv szerint a Fed döntéshozóinak egy része úgy gondolta a januári ülésen, hogy csak abban az esetben szükséges
velemenyezd, 2019. február 20. szerda, 21:42
Kamatemelést várnak a Fed idei utolsó ülésétől a piacok
jegyzőkönyv alapján már nemcsak a kamatemelések ténye és ütemezése, hanem várható mértéke is beszédtémává vált a nyíltpiaci bizottság tagjai körében. Megjelent a vizsgált lehetőségek között a kiadott közlemények nyelvezetének a módosítása is azzal a céllal, hogy a piacoknak adott jelzésekben nagyobb hangsúlyt adhassanak a frissen beérkező gazdasági mutatók értékelésének a monetáris politika várható alakulásáról.

A megfogalmazás óvatos finomításának a jelei már a Fed szeptemberi ülésének jegyzőkönyvéből is kivehetőek voltak: ekkor hajtott végre ugyanis évek óta először lényeges változtatást a döntés indoklásának megszövegezésében. Első alkalommal hagyta ki a monetáris politika jellemzésre már bevett gyakorlatként használt "alkalmazkodó" (accommodative) kifejezést. Azt kívánva jelezni ezáltal, hogy a jövőben sokkal inkább semleges, semmint a gazdasági aktivitást ösztönző, avagy a túlfűtötté válás megelőzésére törekvő monetáris politikát kíván folytatni.

Tekintettel tehát arra, hogy Donald Trump
velemenyezd, 2018. december 19. szerda, 14:52
Tőzsde - Indexemelkedéssel nyitott New York
zárultak. Az Egyesült Államok és Kína a héten léptette életbe kölcsönösen a 16 milliárd dollár áruértékre korábban bejelentett 25 százalékos importvámot.

Pénteken a piacok Jerome Powell Fed-elnök beszédére várnak a Jackson Hole üdülőhelyen rendezett éves jegybanki konferencián. A piac útmutatásokat vár az amerikai jegybank belföldi és nemzetközi gazdasági növekedésről alkotott véleményére vonatkozóan, különös tekintettel arra, hogy a legutóbbi kamatdöntő ülés héten nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvéből fenntartások voltak kiolvashatóak a protekcionista intézkedések és a kereskedelmi ellentétek növekedésfékező hatásával kapcsolatban.

Az olajár az Irán elleni amerikai szankciók kínálatszűkítő kilátása miatt emelkedett szerdán: a WTI ára 1,70 százalékkal hordónként 68,98 dollárra, a Brent ára szintén 1,70 százalékkal 76,00 dollárra.

A dollár a Fed elnökének beszédére várva gyengült, az arany ára pedig ezzel párhuzamosan emelkedett: az eurót 0,53 százalékkal jegyezték erősebben 1,1601 dolláron,
velemenyezd, 2018. augusztus 24. péntek, 15:41
Tőzsde - Negatív kezdés várható Európában
A határidős indexjegyzések alapján a londoni FTSE-100 index 0,11 százalékkal csökken nyitáskor, a frankfurti DAX index változatlan értéken kezd, a párizsi CAC-40 index pedig 0,02 százalékkal csökken.

A makrogazdasági adatok közül csütörtökön az Eurostat augusztusi euróövezeti ipari termelésről készített kimutatása lehet hatással a tőzsdei kereskedésre.

Az európai értékpapírpiacok vegyesen zártak szerdán, a pán-európai FTSE Eurofirst 300 index 0,01 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,24 százalékkal emelkedett. Londonban 0,06 százalék gyengüléssel fejezte be a kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 0,17 százalékkal emelkedett, a párizsi CAC-40 index 0,02 százalékkal csökkent. Az európai környezetben kiemelkedő, 1,35 százalékos nyereséggel zárt a madridi IBEX-35 index a katalóniai elszakadási válság enyhülésének köszönhetően.

Az amerikai tőzsdék is nyereséggel fejezték be a szerdai kereskedést, mindhárom fő index új rekordot állított be. A DJIA-30 és az
velemenyezd, 2017. október 12. csütörtök, 07:51
Tőzsde - Gyengülés Ázsiában
Kereskedők szerint a befektetők kedvét szegte, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének szerda este ismertetett jegyzőkönyvéből az olvasható ki, hogy az eddig vártnál korábban megkezdődhet a jegybankmérleg csökkentése.

Csütörtökön Tokióban a Nikkei-225 index 1,50 százalék csökkenéssel 18 578 ponton fejezte be a napot. A részvények szélesebb körét felölelő Topix index 1,63 százalékkal esett.

A már szintén bezárt tőzsdék közül az ausztrál 0,48 százalék, a tajvani börze irányadó indexe pedig 0,52 százalék gyengüléssel fejezte be a napot.

A tokiói záráskor még nyitva tartó hongkongi tőzsde 0,37 százalékos mínuszban, a sanghaji börze irányadó mutatója viszont 0,34 százalékos pluszban állt, miközben a szöuli Kospi mutató 0,59 százalékos gyengülést jelzett.

Reggel 8 órakor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 30 cent (0,55 százalék) csökkenéssel 54,06 dolláron állt.
velemenyezd, 2017. április 06. csütörtök, 08:21
A jegybankok monetáris pályáját befolyásoló makroadatok várhatóak a héten
márciusban egy újabb alapkamat-emeléssel nyugtázta az amerikai gazdaság teljesítményének erősödését és az infláció emelkedését. A gazdasági elemzők így most már arra összpontosítanak, hogy hány alkalommal kell még idén kamatemeléssel számolni, illetve mennyire lesz meredek a monetáris szigorítás pályája.

Az IHS Markit és az ISM gazdaságkutató intézetek héten publikálandó beszerzésimenedzser-indexeiből, a munkanélkülisegély-kérelmek heti alakulásából, valamint a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvéből pontosabb képet lehet majd alkotni a monetáris politika várható alakulásáról.

Hasonlóképpen az euróövezetben az erősödő BMI, a javuló foglalkoztatási és emelkedő inflációs adatok tükrében valószínűleg egyre több jelét adja majd az Európai Központi Bank (EKB) is a mennyiségi monetáris lazításként folytatott eszközvásárlási program közelgő kivezetésének.

A márciusi feldolgozóipari BMI-mutatók hétfőn jelennek meg az Egyesült Államokra és az európai országokra vonatkozóan is, amelyeket
velemenyezd, 2017. április 02. vasárnap, 11:51
A Fed kész hamarosan ismét kamatot emelni
bázisponttal 0,50-0,75 százalékra emelte az irányadó kamatsávot, először azóta, hogy kereken egy évvel korábban elindította a kamatemelési ciklust.

Az idei első ülés szerdán nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvének tanúsága szerint a döntéshozók nagy része támogatta az újabb kamatemelés gondolatát "meglehetősen hamar", ha addig a gazdasági mutatók nem térnek le a jelenlegi javuló pályáról. A kamatemelések ütemezésének gyorsítási szándéka már a decemberi ülés január elején nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvéből is kiolvasható volt.

A mostani jegyzőkönyvből kiderül, hogy a testület jónak ítélte meg a gazdasági helyzet alakulását az előző ülés óta. A testület azonban továbbra sem látja teljesen tisztán az új adminisztráció költségvetési elképzeléseit. A döntéshozók véleménye szerint "ehhez még több időre lesz szükség". Többen annak kockázatára is figyelmeztettek, hogy kamatemeléssel előlegezzék meg az adminisztráció által ígért gazdaságösztönző intézkedések feltételezhető pozitív hatását.

A Fed
velemenyezd, 2017. február 22. szerda, 20:53
Képek, videók
péter orgonál0811.jpg
maroka
2019. augusztus 11. vasárnap, 21:00
péter 0802_3.jpg
maroka
2019. augusztus 02. péntek, 20:16
péter 0802_2.jpg
maroka
2019. augusztus 02. péntek, 20:11
erdő péter 0610.jpg
maroka
2019. június 10. hétfő, 18:03
erdő péter0514.jpg
maroka
2019. május 14. kedd, 13:24
szentesi péter0429.jpg
maroka
2019. április 29. hétfő, 21:52
péter0420_5.jpg
maroka
2019. április 22. hétfő, 21:08
péter0414.jpg
maroka
2019. április 14. vasárnap, 23:50
SZKT-Péter Szabó Lászlóné
agica2004
2019. április 04. csütörtök, 20:25
SZKT-Péter-Szabó Lászlóné
agica2004
2019. április 04. csütörtök, 20:24
péter és gyerekei0402_3.j
maroka
2019. április 02. kedd, 11:55
péter és gyerekei0402_2.j
maroka
2019. április 02. kedd, 11:54
iskola köpeny (1).JPG
dnemethk
2016. május 03. kedd, 19:22
iskola köpeny (2).JPG
dnemethk
2016. május 03. kedd, 19:22
A kis kópé.gif
cady89
2015. november 06. péntek, 08:25
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.