Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 04:43 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Útravaló – 2020. május 24. - Urunk mennybe menetetele
Nagycsütörtök estéjétől Jézus állandó mozgásban van. Fölkelt a vacsorától (surrexit), leereszkedett, majd ismét fölkelt (resurrexit), és fölment a mennybe. Az ő megaláztatása és felemeltetése a mi felemelkedésünk. Talán éppen ezt érthették meg az apostolok az utolsó találkozásban, hiszen leborulva imádták, majd nem azon keseregtek, hogy elment, hanem nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mert megígérte, hogy visszajön, ők pedig várták.
Több szerzetesrendben a szentmise és a zsolozsma kiemelt pontjainál a közösség tagjai, kilépve ülőhelyükről, egyenesen állva, a szentély - vagyis kelet - felé fordulnak. Az Olajfák hegyének tanítványi állapotát, a feszült figyelmet idézi föl ez a mozdulat, a bizalomteljes odafordulást ,,a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk" (Zsid 4,16); annak testünk-lelkünk átirányításával való várását, aki az elmenetel és a végső visszatérés közötti időben újból és újból visszatér az Eucharisztiában. Ezért is imádkozták az első keresztények a szentmise zárásakor: ,,Marana tha" (jöjj el, Uram) vagy ,,Maran atha" (az Úr eljött). Fontos tehát tudatosítanunk, hogy a szentmise nem baráti lakoma, hanem feszült figyelem, Istenre irányultság Krisztus felajánlásában és befogadásában.
A középkori liturgikus könyvek iniciáléin e nap jeleneténél gyakran ábrázolják Jézust úgy, mint akinek már csak két lábfejét nem takarják az ég felhői, a hegy tetején pedig, ahonnan felemelkedett, két lábnyom marad, ami egyszerre jelzi fölemelkedésének helyét és valamiképpen itt maradását. Ezt a képi motívumot nyugodtan azonosíthatjuk a tanítvánnyá formálásnak a mai evangéliumban hallott két feladatával: kereszteljetek és tanítsatok, hogy hatalmam megnyilvánuljon a világban. A mennybe menő Krisztus végső parancsa tehát tanítványai számára: tanítás és szentségkiszolgáltatás.
Szent Máté evangéliumában a tanítás foglalata a hegyi beszéd, ami alapján az Egyház tanítómunkájának legfontosabb elemeit a következőkben határozhatjuk meg: elvezetni a világot arra, hogy Isten nem ellenség, szemben álló fél, hanem Atya, barát, akinek elsajátíthatjuk szíve gondolatát. Megmutatni a nyolc boldogság erényeit mint értelmes életformát; úgy végezni a szeretet cselekedeteit, hogy azok, akik abban részesednek, valóban boldoggá váljanak; és elfogad(tat)ni: részt kapunk az Úr sorsából. Ahol ezek valósággá lesznek, ott bár az érzékek számára távoli marad, ezekben a jelekben mégis egészen reális lesz a Krisztussal való találkozás.
Evangéliumának első fejezetében Szent Máté a megtestesülést úgy mutatta be, mint ami beteljesíti a ,,Velünk az Isten" próféciát, Jézus utolsó szavaként pedig ez hangzik el a mű zárómondatában: ,,Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig" (Mt 28,20). Valahányszor kiszolgáltatom a keresztség, a gyónás szentségét, papként mindig ki kell mondanom: én téged megkeresztellek, én téged feloldozlak. S hogy ez az ,,én" elsősorban nem én vagyok, hanem a szolgálatomon keresztül cselekvő Krisztus, az az átváltoztatás szavaiban válik egészen világossá, mert ott, miközben azt mondom, ,,az én testem" és ,,az én vérem", e szavak által nyilvánvalóan nem az enyém az a test és vér, hanem Krisztusé, akinek velünk együtt munkálkodó hatalma nyilvánvaló lesz szolgálatom által.
Isten nem mozdulatlan mozgató, hanem szüntelen mozgásban van, fölemelkedik és alászáll. A tanítványoknak ezt az Olajfák hegyi tapasztalatát éli meg minden vasárnap az Egyház, és ennek kell formálnia minden egyéb megnyilvánulását. Ahogy már az első századokban vallották: ,,Gondolkodásunk megegyezik az Eucharisztiával, az Eucharisztia viszont megerősíti gondolkodásunkat." Az Eucharisztiáról szóló szinódusi buzdításban pedig ennek kifejtéseként olvassuk: ,,A vasárnap szerint élni" azt jelenti: a Krisztustól nyert szabadulás tudatában élni, és úgy kibontakoztatni az életet, mint Istennek fölajánlott áldozatot, mert Krisztus győzelme minden ember belsőleg megújított életvitelében mutatkozik meg teljesen.

Magyar Kurír
maroka, 2020. május 24. vasárnap, 08:00
Címkék: Szent Máté, Magyar Kurír, utolsó találkozásban, zsolozsma kiemelt, közösség tagjai, feszült figyelmet,
Kommentek
14. évközi hét hétfő 07.06
népemet, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött.
Akkor majd - mondja az Úr - ,,Férjem"-nek hív ő engem, és nem mond többé ,,Baálnak. Népem, én eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek téged igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat.
Ez az Isten igéje. Oz 2,16.17b-18.21-22

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus az ő szavával gyógyít, és keze érintésével halottat támaszt fel.
Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: ,,Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!" Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában:
maroka, 2020. július 06. hétfő, 08:43
Évközi 14. vasárnap 07.05
OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
Íme, közeleg királyod.
Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán, szamárnak csikaján.
Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig.
Ez az Isten igéje. Zak 9,9-10

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
Testvéreim!
Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta ,Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan
maroka, 2020. július 05. vasárnap, 08:14
13. évközi hét szombat 07.04
mondja az Úr -, a szántóvető utoléri az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt; a hegyek édes musttól csepegnek, és minden dombot megművelnek.
Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát, s felépítik az elhagyott városokat, és lakni fognak bennük; szőlőt ültetnek és borát isszák, kerteket telepítenek és gyümölcsüket eszik.
Én elültetem őket földjükön, és nem tépik ki őket többé földjükről, melyet nekik adtam - mondja az Úr, a te Istened.
Ez az Isten igéje. Ám 9,11-15

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tanítása új lelkületet kíván követőitől.
Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: ,,Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?"
Jézus így felelt nekik: ,,Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új
maroka, 2020. július 04. szombat, 08:39
A római Egyház első szent vértanúi
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől.
Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Ki emel vádat Isten választottal ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint írva van: ,,Teérted irtanak mindennap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leölésre szánt juhokat"
De mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől,
maroka, 2020. június 30. kedd, 12:02
13. évközi hét kedd 06.30
ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak!
Ordít az oroszlán: ki ne remegne?
Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna?
Felforgat az Úr titeket, amint felforgatta Szodomát és Gomorrát, és olyanok lettetek, mint a tűzvészből kiragadott üszők; és ti mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr. Ezért cselekszem így veled, Izrael!
És mivel így bánok majd veled, készülj fel, Izrael, hogy találkozzál a te Isteneddel."
Ez az Isten igéje. Ám 3,1-8;4,11-12

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus lecsendesíti a háborgó tengert.
Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt.
Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: ,,Uram, ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt hozzájuk: ,,Mit féltek, kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett.
Az emberek csodálkozva
maroka, 2020. június 30. kedd, 11:58
Dr. Gyökössy Endre
Erre és az örök életre, velünk együtt.

Dr.Gyökössy Endre: Így szeresd gyermeked Videó
KARÁCSONYI IMA

Minden kedves ismerősnek, barátnak, látogatónak áldott békés Karácsonyi ünnepeket kivánok, szeretettel.

Gyökössy Endre: Karácsonyi ima
Kedves Atyánk!
Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen is az. Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek egyedül, akkor se, ha csak egy szál gyertya lobog előttük. Az az egy szál gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk.

Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, mert valahol szétszóródva a világban még egy fenyőgallyat sem találnak, mert talán
menusgabor, 2020. június 29. hétfő, 22:00
Évközi 13. vasárnap 06.28
OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből
Isten megjutalmazza a sunemi asszonyt, aki segíti az Isten emberét.
Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Sunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, s így ahányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az (asszony) így szólt férjéhez: ,,Nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket meg mécsest, s ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg."
Történt, hogy Elizeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába és lefeküdt. Aztán így szólt szolgájához, Gehászihoz: ,,Mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak?" Gehászi így válaszolt: ,,Ó, nincs neki fia, és a férje öreg." Erre megparancsolta: ,,Hívd ide!" Odahívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá: ,,Egy esztendő elteltével ilyen idő tájt fiút dajkálsz."
Ez az Isten
maroka, 2020. június 28. vasárnap, 09:16
Szent László király 06.27
- Igenaptár oldalon

- Magyar kurír

- Útravaló

- Szent László király

- Wikipédia

- Szent László-legenda középkori ábrázolásai

- I. SZENT LÁSZLÓ (1077 - 1095)

- Nagyapja megvakíttatóját is a magyar szentek közé emelte Szent László
maroka, 2020. június 27. szombat, 07:55
Képek, videók
gazdagrét_szent iván tűze
maroka
2020. június 30. kedd, 13:03
keresztelő szent jános062
maroka
2020. június 26. péntek, 17:43
szent iván éj 0625.jpg
maroka
2020. június 25. csütörtök, 17:41
szent iván éji tűz0624.jp
maroka
2020. június 25. csütörtök, 09:01
keresztelő szent jános sz
maroka
2020. június 23. kedd, 22:50
Szent Teréz.jpg
pacsakute
2020. június 09. kedd, 16:17
Szent Antal.jpg
pacsakute
2020. június 08. hétfő, 22:18
bp_szent imre templom 051
maroka
2020. május 18. hétfő, 13:14
szent imre templom0510.pn
maroka
2020. május 10. vasárnap, 16:22
szent péter bazilika0503.
maroka
2020. május 03. vasárnap, 12:23
szent józsef a munkás0501
maroka
2020. május 01. péntek, 12:31
magyar kurír fotó0527.jpg
maroka
2019. május 27. hétfő, 23:45
utólsó földi találkozás
orban47
2017. április 19. szerda, 15:50
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.