Belépés
2020. április 02. csütörtök | 14. hét | 93. nap | 10:18 | Áron
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hogy több gyümölcsöt teremj
"Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége." (Ézs 53,2)

Nem volt gyümölcstermőbb élet Jézus életénél, ám ahhoz, hogy üdvösséget adhasson nekünk, bűnösöknek, ki kellett vágatnia. Mint élettelen, terméketlen fa, úgy áll a kereszt a Golgota sziklás talajában. Semmit nem ígér, nem vonzó, nem szép, nem mutatós. De fölragyogott rajta Isten kegyelmének az éltető sugara, s így belőle fakad minden élet. Hiába ismerem azonban a kereszt titkát, ha nem vállalom magamra a kereszt útját. Istennek az én életemben is időnként metszenie, irtania kell. Ó, de nagyon tud fájni! Nemcsak a vadhajtásokat éri a metszőolló, hanem a termő ágakat, drága gyümölcsöket is, amelyek Krisztussal élt életem boldog eredményei voltak. Ilyenkor sötéten és kifosztva állok, és semmi biztatót nem látok a jövőben. Csak hiszem, hogy a kereszt útja megment a romlástól, s hogy a lecsonkolt tő önnön ékességétől megfosztva életképesebb és Krisztushoz hasonlóbb.

A TISZTOGATÓ KÉZ * Egy kora tavaszi napon a szőlőskertek felé sétáltam az öcsémmel. Alig ismertem rá arra a gyönyörű szőlőskertre, amelyben ősszel a tőkék fürtökkel gazdagon megrakodva álltak a napsugárban. "Ezek jól értenek a szőlőműveléshez!" - nyugtázta az öcsém, s a homokból idétlenül meredező. lecsonkázott gyökerekre mutatott. "Bezzeg én mindig lázadozom Isten ellen, amikor engem megmetsz" - feleltem szomorúan. "Pedig azokon a tavalyi vesszőkön az idén nem teremne gyümölcs" - válaszolta ő.

* Hogy több gyümölcsöt teremj - Jn 15,1-10

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. április 03. kedd, 14:31
Címkék: Szikszai Béni, száraz földből, éltető sugara, kereszt titkát, kereszt útját, termő ágakat,
Kommentek
Vigyázz és várj!
,,Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál." (Mt 24,46)

Nincs nagyobb öröm, mint várni az Urat. De nincs ennél nehezebb feladat sem. Ebben a világban minden arról beszél, hogy nem érdemes az Urat várni. A Sátán, a nagy hitető ott ólálkodik körülötted, még imádkozás közben is. Akkor szeretne megejteni, amikor leginkább az Úr közelében érzed magad.
Várni nehéz, de szolgáljon boldog vigasztalásul a tudat, hogy jön az Úr. Ő is azt várja, hogy mikor léphet ki diadalmasan a felhők mögül angyalseregek harsonái közepette, hogy dicsőséget és tisztességet adjon a világtól elgyötört, fogyó erejű, megsanyargatott, de töretlenül benne bízó, őt váró szolgáinak.
Amikor eljön érted az Úr, boldog leszel, ha munkában, szolgálatban, lélekmentésben talál. De jaj neked, ha a helyeden állsz! Jaj neked, ha mást csinálsz, mint amit rád bízott. De boldog leszel, ha hited kicsiny lángjával bár, de égő mécsessel sóvárogva várod őt, és munkád arról tanúskodik, hogy egyetlen
kalmanpiroska, 2018. december 30. vasárnap, 07:48
Ítélet
,,Amikor pedig eljön az Emberfia az ő dicsőségében és vele mind a szent angyalok, akkor elfoglalja majd dicsőségének trónusát." (Mt 25,31)

Úgy tűnik, mintha ezen a világon minden embernek egyforma lenne a sorsa: egy ég alatt lakunk, egy levegőt szívunk, ugyanaz a világ vesz körül mindnyájunkat. Sokan azt gondolják, hogy amiképpen itt a földön azonos körülmények rabjai vagyunk, úgy a halálunk után is közös sors vár ránk.
Együtt élünk: hívő a hitetlennel, káromkodó az imádkozóval, kegyes a cégéres bűnössel, és a világ nagyon ért ahhoz, hogy kegyes arcszínt öltsön, s elmossa a határokat ember és ember között. Az Ige azonban azt mondja, hogy amikor eljön az Úr, és beül dicsősége királyi székébe ítélni, akkor kártyavárként omlanak majd össze az erősnek vélt bizonyosságok, s az Úr igazságos tekintete elől elpusztul a képmutató, hazug kegyesség. Sokan fogják majd azt mondani: ,,Uram, uram, (...) nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?" Akkor azonban nem lesz már
kalmanpiroska, 2018. december 29. szombat, 09:18
Bízd magad Jézusra
,,Szemed legyen a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk. Íme, meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek." (Ruth 2,9)

Sokadalomban, vásárban vagy más olyan helyen, ahol sok ember jár-kel, nehéz bárkit is szemmel tartani. Mi emberek egy hatalmas vásárnak, a hiúság vásárának vagyunk folyamatosan úton levő, mozgó alakjai. Az Úr mégis szemmel tud tartani bennünket. Ha azonban nem akarunk elszakadni valakitől, nekünk is szemmel kell tartanunk az illetőt. A figyelemnek kölcsönösnek kell lennie. Ha azt látod, hogy a másik eltűnik a szemed elől, utána kell járnod, kérdezősködnöd, amíg meg nem találod.
Figyelned kell a mezőre, a helyre, ahová az Úr kihívott ebből a világból. Oda küldi az aratás ura az igét és az áldást azok számára, akiket az ő ereje ,,őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen". Bizonyára utánad is elküldte már szolgáját, hogy
kalmanpiroska, 2018. december 28. péntek, 16:13
Teljes hatalom
,,Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön." (Mt 28,18)

Jézus egész küldetése, élete, halála és feltámadása bizonyítja, hogy hatalom adatott neki. Már csodás születése is ennek a hatalomnak a bizonysága. A Szentlélek Isten hatalma által fogant a szűz méhében.
Egész földi élete során hatalom adatott neki. Ahogy testileg fejlődött, úgy bontakozott ki ez a hatalom, és akkor teljesedett ki, amikor kitöltetett rá a Szentlélek galamb alakjában.
Ez a hatalom lett nyilvánvalóvá szenvedései idején is, noha látszólag ellenség kezébe került. Elítélték és megfeszítették. És mégis, ezekben is a hatalma mutatkozott meg. Ha nem adatott volna neki hatalom, nem tudta volna így elhordozni a szenvedéseket.
Hatalom adatott neki a kereszten való szenvedésben, amikor engedelmessége által megdicsőítette Istent. Hatalom adatott neki a halál általi legyőzetésben. Mindenekfelett pedig legyőzhetetlen hatalom adatott neki a feltámadás hajnalán,
kalmanpiroska, 2018. december 27. csütörtök, 08:17
Közeledjünk Istenhez
,,Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8)

Isten minden ígérete Krisztusban teljesedik be. Egyedül Krisztus által kerülhetünk közel Istenhez. Aki őt látja, az Atyát látja. Aki közösségben van vele, Istennel van közösségben. Isten azért adta Krisztust, hogy benne egészen közel jöjjön hozzád. Ő mindent megtett a közeledés érdekében, a többi rajtad áll. Csak úgy találkozhatsz Jézussal, ha te is elindulsz felé.
A napkeleti bölcsek története is ezt példázza. Menj, amerre Isten szava indít, tedd, amit kíván tőled. Ne kérj senki mástól tanácsot, hogy merre kell menned, ne akard térképpel bebiztosítani magad, csak engedd, hogy az Ige világossága vezessen, és biztosan meg fogsz érkezni hozzá.
Isten mindig kész Krisztusban megtenni az utat feléd. Te ezt sohasem tehetnéd meg magadtól, mert ez a kegyelem útja. De azt az utat soha nem engedi el neked, amelyet magadnak kell megtenned az alázat és az engedelmesség keskeny ösvényén Betlehemig. Íme, Isten előd jön, mert
kalmanpiroska, 2018. december 26. szerda, 17:07
Megtartó született
,,Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz." (Lk 2,10)

A betlehemi pásztorok számára szokatlan jelenség volt az angyalok jövetele, az Úr dicsősége, a Megváltó születésének híre. Ezért kezdődik az angyali üzenet ezzel a megnyugtató megszólítással: ,,Ne féljetek!"
A földi örömbe, boldogságba, sikerbe mindig belevegyül az a szörnyű emberi félelem, hogy egyszer véget ér, egyszer keserű napra kell majd felébredni. Ez a mennyei örömhír nem hordoz ilyen lappangó, szorongató érzést.
A megszületett Krisztus az egész nép öröme. Milyen szűk lenne az öröm, ha csak Izráel számára jött volna el, ha csak a farizeusi kegyességet célozta volna meg, vagy csak a vakokat és a sántákat akarta volna testi elesettségükből meggyógyítani. Jézus azonban az egész nép örömére jött el. Azért született, hogy minden elveszett emberi lelket megkeressen. Te is beletartozol az egész népbe. Jézus a te örömödre jött: megszületett, élt, tanított, szenvedett és
kalmanpiroska, 2018. december 26. szerda, 15:26
Isten kedves hozzánk
,,Miért vagy ilyen kedves hozzám, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok?" (Ruth 2,10)

Az emberek előtt nehéz kedvességet találni, mert legtöbben a hibákat, a rossz tulajdonságokat keresik bennünk, és azt, ami elválaszt, amiért meg lehet szólni a másikat.
Van azonban valaki, aki előtt bűneimnek minden rútsága ellenére kedvet találtam, és te is kedvet találhatsz. Ez a valaki maga Isten. Hogy kedvet találtunk előtte, azt leginkább az bizonyítja, hogy életre hívott bennünket.
Fel sem tudom fogni, mekkora kegyelem az, hogy éppen engem, akiben nincs semmi jó, éppen engem méltóztatott Istennek kiválasztani és élettel megajándékozni! Rám tekintett, ,,holott én idegen vagyok", mint ahogy Ruth is idegen volt. Ebből az idegenből, amikor megismerte őt Boáz, később feleség lett.
Lehet, hogy számodra is idegen még Isten, messze van tőled, de ha az ő szent Fiát választod magadnak élettársul, közelivé lesz. Jézus az, aki át tudja hidalni, ki tudja tölteni azt a
kalmanpiroska, 2018. december 23. vasárnap, 16:16
Bizalom
,,Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve! Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó következnék, hanem sivár helyen lakik a sivatagban, kopár és kihalt földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr." (Jer 17,5-7)

A karácsony nem az angyali üzenettel kezdődik, nem is a gyermek születésével. Gyökerei az Édenben vannak, amikor Isten előhívja az embert, hogy pereljen vele engedetlensége, bűne miatt.
A világnak ebben az első perében az ember egyedül áll szemben Istennel. Az Úr rettenetes igazsága úgy zuhan rá, mint a pöröly valamely törékeny tárgyra, hogy darabokra morzsolja. Az ember tehetetlenül áll Isten igazságával szemben. Tehetetlensége mélyen megalázza, mert lelke mélyén érzi, hogy az ítélet nem bosszúállás, hanem igazságtétel: megérdemelte bűne büntetését. Mennyire más lenne ennek a pernek a kimenetele az Éden kapujában, ha az elítélt embernek lenne pártfogója,
kalmanpiroska, 2018. december 22. szombat, 16:03
Képek, videók
Szikszai Béni Karácsony u
mester126mari
2010. december 27. hétfő, 12:07
Földbolygó.jpg
pacsakute
2018. október 28. vasárnap, 23:01
Földbolygó.gif
pacsakute
2018. március 15. csütörtök, 21:37
vízszegény földből virág
bbbarbara
2016. október 21. péntek, 21:59
éltető víz0315.png
maroka
2020. március 15. vasárnap, 13:43
elteto-feny.jpg
menusgabor
2019. szeptember 17. kedd, 21:13
Éltető remény - kép v..pn
anci-ani
2016. július 31. vasárnap, 15:17
Éltető fény.jpg
pacsakute
2015. október 03. szombat, 13:14
Éltető esőcseppek.png
anci-ani
2015. április 18. szombat, 17:15
Áldott éltető életet.jpg
suzymama43
2015. március 12. csütörtök, 16:43
Isten éltető jóságában
sacimama
2014. október 29. szerda, 19:00
éltető nap.jpg
klara50
2013. október 08. kedd, 22:05
Ébresztő itt az éltető ká
1951anna
2013. március 21. csütörtök, 02:33
éltető víz.jpg
dnemethk
2012. június 30. szombat, 00:43
éltető víz
dnemethk
2011. november 29. kedd, 19:06
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.