Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 01:09 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jézus egyetlen vigasza a kereszt tövében álló Édesanyja
P. Cantalamessa 3. nagyböjti beszéde:
,,Mária az egyház tükörképe és előképe" - ezt a vezérelvet követte ez alkalommal is péntek délelőtti elmélkedésében a Pápai Ház szónoka, rámutatva, hogy életünk minden napján Jézus keresztje mellett kell állnunk, mint ahogy Mária és a szeretett tanítvány tette ezt.
Vertse Márta - Vatikán

Mária a Kálvárián
Cantalamessa atya harmadik elmélkedését János evangéliumából vett szakaszhoz fűzte, amely Jézus végső rendelkezését beszéli el (Jn 19,25-27). ,,Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ,,Asszony, nézd, ő a te fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: ,,Nézd, ő a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány". A Pápai Ház szónoka a szakasznak csak az első sorait elemezte, követve Máriát a húsvéti titokban, ez alkalommal a Kálvárián betöltött szerepéről elmélkedve.

Máriától azt kérte az Úr a kereszt tövében, hogy bocsásson meg
Ha a Kálvárián, Jézus keresztje mellett ott volt Anyja, akkor ez azt jelenti, hogy Mária Jeruzsálemben volt azokban a napokban és jelen volt minden eseményen: ott volt, amikor azt kiáltozták, hogy ,,Barabást, ne ezt!", jelen volt az Ecce homo kijelentésnél, látta, amint a húsából való húst megkorbácsolták, amint vérzett Fia teste, amikor töviskoszorút helyeztek rá, látta őt félmeztelenül a tömeg előtt, látta vonaglását, a haláltusáját a kereszten. Hallotta a kalapácsütéseket és a gyalázásokat, látta, amikor a katonák megosztották Jézus ruháit és tunikáját, amelyet talán éppen ő, az Anyja szőtt. Jézus keresztje mellett anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna is, tehát Mária nem volt egyedül, de ő Jézus anyja volt, és ez teljesen más helyzet elé állította a többi asszonyéhoz képest. Tőle az Úr valami nagyon nehezet kért, mégpedig azt, hogy bocsásson meg. Amikor hallotta, hogy Fia fölkiáltott: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek" (Lk 23,34), megértette, hogy mit várt tőle a mennyei Atya: hogy ő is ezt mondja szívében, ugyanezekkel a szavakkal, és Mária megbocsátott.

A keresztnél Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában
Ha Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában, akkor ez a kereszt tövében történhetett meg. Mélységes és fájdalmas kísértés volt, éppen Jézus miatt. Mária hitt az ígéreteknek, hitte, hogy Jézus volt a Messiás, Isten Fia; tudta, hogy ha Jézus kérte volna, akkor az Atya ,,rögtön tizenkét ezred angyalnál is többet" bocsátott volna rendelkezésére (vö. Mt 26,53). De Mária látja, hogy Jézus nem tesz semmit. Ha megszabadítaná magát a keresztről, akkor Máriát is megszabadítaná a rettenetes fájdalomtól. Mária azonban nem kiáltja, hogy ,,szállj le a keresztről; szabadítsd meg magad és engem!", vagy: ,,Fiam, te, aki olyan sok embert megmentettél, most miért nem mented meg magad?". Emberileg minden oka meglenne Máriának, hogy ezt kiáltsa Istennek, Jeremiás prófétához hasonlóan: ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj" (vö. Jer 20,7) és elmeneküljön. Mária azonban ott maradt a keresztnél, csöndben állva és ezáltal egészen különleges módon a hit vértanújává, Fia révén az Istenbe vetett bizalom legmagasabb rendű tanújává vált.

,,Mária eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével"
A Fia áldozatával egyesülő Máriáról alkotott képet lényegre törően és ünnepélyesen fejezi ki egy zsinati dokumentum - idézett a Lumen gentium k. dogmatikus konstitúcióból P. Cantalamessa: ,,Így maga a Boldogságos Szűz is a hit zarándokútját járta, Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta egészen a keresztig, mely alatt az isteni terv szerint ott állt (vö. Jn 19,25), meggyötört szíve eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született áldozati Bárány föláldozásába" (58.)

A kereszthalál pillanatában az Anya Jézus egyetlen vigasza
Mária tehát nem pusztán fizikai és földrajzi értelemben állt Jézus ,,keresztje mellett", hanem spirituális értelemben is. Egyesült Jézus keresztjével, vele együtt szenvedett, mint minden anya. Jézus ember is volt; és mint ember, ebben a pillanatban mindenki számára egy fiú, akit az anyja jelenlétében végeztek ki. Jézus már nem mondja azt, amit a kánai menyegzőn mondott: ,,Még nem jött el az én órám" (Jn 2,4). Most már elérkezett az ,,órája". Ezekben a végzetes pillanatokban, amelyekben az Atya is titokzatos módon elfordítja tekintetét, Jézus csak az anya tekintetében kereshet menedéket és vigaszt.
Jézus keresztje mellett állni
Követve vezérelvünket, miszerint Mária az egyház alakja és tükörképe, előképe és példaképe, fel kell tennünk a kérdést: mit akart az egyháznak mondani a Szentlélek, amikor elrendelte, hogy az Írásokban le legyen rögzítve Mária jelenléte Krisztus keresztje mellett? Ebben az esetben is, maga Isten Szava az, amely megjelöli a Máriától az Egyházhoz vezető átmenetet és megmondja, hogy mit kell tennie minden hívőnek, hogy kövesse példáját: ,,Jézus keresztje mellett állt anyja, Mária és mellette a szeretett tanítvány". A hírben benne van a buzdítás (parenesi) is. Ami azon a napon történt, megjelöli azt, aminek minden nap meg kell történnie: Mária mellett kell állnunk Jézus keresztje tövében, mint ahogy ezt a szeretett tanítvány tette. Két dolog rejtőzik ebben a mondatban: az első, hogy a ,,kereszt mellett" kell állnunk, és a második, hogy ,,Jézus" keresztje mellett kell állnunk. Két különböző, de egymástól elválaszthatatlan dologról van szó - magyarázta a Pápai Ház szónoka.

,,Jézus" keresztje mellett állni
Ezek a szavak azt mondják nekünk, hogy az első, minden másnál legfontosabb az, hogy ne csak általában álljunk a kereszt mellé, hanem ,,Jézus" keresztje mellett kell állnunk. Vagyis nem elég, hogy szenvedünk, nem az számít, hogy saját keresztünket hordozzuk, hanem az a fontos, hogy higgyünk és így Krisztus szenvedését tegyük magunkévá. Mária hite nagyobb volt a kereszt tövében szenvedésénél. Szent Pál mondja, hogy az evangélium ,,Isten ereje" ,,minden hívőnek" (vö. Róm 1,16). Minden hívőnek, nem mindenkinek, aki szenved, akkor is, ha a két dolog egymással egységben van. Az egyház ereje abból fakad, hogy hirdetjük Jézus keresztjét, vagyis olyan valamit, ami a világ szemében az ostobaság és a gyengeség jelképe. Ez azt jelenti, hogy nem akarunk a hitetlen és gondtalan világgal saját eszközeivel szembenézni, ami a szavak bölcsessége, az érvelések ereje, az irónia, mint ahogy ezt az első korinthusiakhoz írt levélben olvassuk: ,,Ámde Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket" (vö. 1Kor 1, 27). Le kell mondani egy emberi fennsőbb rendűségről, hogy a Krisztus keresztjébe zárt isteni erő a felszínre kerülhessen és működhessen.A hívek nagy többségét nem segítették abban, hogy belépjenek ebbe a misztériumba, ami az Újszövetség szíve, az igehirdetés, a kérigma középpontja, ami megváltoztatja az életet.

,,A kereszt mellett állni"
De mi a jele és bizonyítéka annak, aki valóban hisz Krisztus keresztjében, hogy a ,,kereszt szó" nem pusztán egy szó, egy elvont fogalom, egy szép teológia vagy ideológia, hanem valóban kereszt? - tette fel a kérdést a Pápai Ház szónoka. A jel és a bizonyíték az, ha magunkra vesszük keresztünket és követjük Jézust (vö. Mk 8,34). A jel, ha részt veszünk szenvedésében (Fil 3,10; Róm 8,17), ha részesedünk keresztre feszítésében (Ga 2,20), ha saját szenvedésünk által kiegészítjük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből (Kol 1,24). A keresztény egész élete legyen élő áldozat, mint Krisztusé (vö. Róm 12,1). Nem passzívan elfogadott szenvedésről van szó, hanem aktív, Krisztussal egységben megélt szenvedésről ,,Rabságba vetem testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak" (1 Kor 9,27) - írja Szent Pál a korinthusiakhoz intézett első levelében.

Hitünk és tetteink álljanak összhangban egymással
Természetesen nem arról van szó, hogy saját tetteinket egy szintre helyezzük Krisztus működésével, hanem arról, hogy befogadjuk a Szentírás szavát. Ez azt mondja, hogy mind a hit, mind a művek egymás nélkül holtak ,,Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek?" (vö. Jak 2,14). A Krisztus keresztjébe vetett hitnek át kell haladnia a szenvedésen ahhoz, hogy hiteles legyen. Péter apostol első levelében azt mondja, hogy a szenvedés a hit ,,olvasztótégelye", a hitnek szüksége van a szenvedésre, hogy megtisztuljon, mint a tűzben az arany (vö. 1 Pét 1,6-7).

Keresztünk csak akkor üdvözít, ha egyesít Krisztus keresztjével
A mi keresztünk önmagában véve nem üdvösség, nem hatalom, nem bölcsesség. Önmagában véve pusztán emberi mű, vagy egyenesen büntetés. Istenben válik hatalommá és bölcsességgé, amennyiben hit kíséri és Isten rendelése szerint Krisztus keresztjével egyesít bennünket. Szent II. János Pál írta kórházi ágyán, az ellene elkövetett merénylet után: ,,Szenvedni annyit jelent, mint kiváltképpen alkalmassá válni a felemeltetésre, kiváltképpen nyitottá lenni Isten üdvözítő erői előtt, amelyeket Krisztusban kínál fel az emberiségnek" (Salvifici doloris, 23).

,,Reménykedett minden remény ellenére"
Azonban ki kell tágítanunk látóhatárunkat - folytatta elmélkedésében Cantalamessa kapucinus atya. János evangélista számára Krisztus keresztje nem pusztán a halál pillanata, hanem Krisztus ,,megdicsőülésének" és győzelmének pillanata is. A feltámadás már működik a kiáradó Lélek jelében (vö. Jn 37-39; 19,34). A Kálvárián Mária nem csak Fia halálában, hanem a feltámadás előképeiben is részesedett. A Kálvárián Mária nem csak a Fájdalmas anya, hanem a remény Anyja is, ,,Mater spei".

Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében Ábrahámról azt állítja, hogy ,,a reménytelenség ellenére is reménykedve hitt". Ugyanezt el kell mondanunk a kereszt tövében álló Máriáról. Mária hitt, reménykedett minden remény ellenére, vagyis egy olyan helyzetben, amely emberileg szólva nem adott semmi okot a reményre. Mária, mint Ábrahám, hitt abban, hogy Isten képes volt feltámasztani Fiát ,,a halottak közül is" (vö. Zsid 11,19).

Mária egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével
A II. Vatikáni Zsinat egy szövege megemlíti, hogy a kereszt tövében álló Máriának ez a reménye meghatározó eleme volt anyai hivatásának. A kereszt tövében ,,a kereszten haldokló Fiával együtt szenvedve - engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével - egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével" (Lumen gentium, 61) - idéz ismét a Lumen gentium k. dogmatikai konstitúcióból P. Cantalamessa. Harmadik nagyböjti elmélkedésében utal rá, hogy a húsvéti szent Háromnap idején az egyház Urunk keresztre feszítésére, temetésére és feltámadására emlékezik. Az egyház is, mint Mária, ,,reménységben" éli meg a feltámadást.

Az egyház, Mária példáját követve, hirdesse a reménységet
Mint ahogy Mária keresztre feszített Fia mellett állt, így az egyház is arra kapott meghívást, hogy napjaink keresztre feszítettjei, vagyis a szegények, a szenvedők, a megalázottak és a megsértettek mellé álljon, reménységgel. Nem elég sajnálni őket vagy törekedni szenvedéseik enyhítésére. Ez túl kevés. Ezt mindenki megteheti, azok is, akik nem ismerik a feltámadást. Az egyház feladata, hogy reménységet adjon, hirdetve, hogy a szenvedés nem egy abszurd dolog, hanem van értelme, mert a halál után lesz feltámadás. Az egyház feleljen meg mindenkinek, akik a reménységéről ,,kérdőre" vonják - ahogy Péter apostol írja első levelében (vö. 1Pét 3,15).

A megpróbáltatásnak ezt az idejét is reménnyel éljük meg
Az embereknek szükségük van a reménységre az élethez, mint ahogy szükség van az oxigénre, hogy lélegezzünk. Az egyháznak is szüksége van a reményre, hogy folytathassa útját a történelemben és ne érezze magát összetörtnek a mostoha körülmények közepette - folytatta harmadik nagyböjti elmélkedésében a Pápai Ház szónoka, majd idézte Ferenc pápa buzdítását, amelyet március 11-én, az általános kihallgatáson intézett a hívekhez: a megpróbáltatásnak ezt az idejét ,,erősen, felelősségteljesen és reménnyel" éljük meg.

Legyünk a reménység ,,cinkosai"
A remény sokáig, és még ma is, az isteni erények között a szegény rokon, a kisebbik leánytestvér szerepét tölti be. Charles Péguy francia költő szerint a hit, remény és szeretet olyan, mint három nővér: kettő már nagylány, a harmadik még kicsi. (Charles Péguy: A második erény misztériumának tornáca) Együtt mennek az úton, fogva egymás kezét: a két nagyobb a két szélen, a kislány, a Reménység középen. Mindenki, aki látja őket ezt mondja: ,,Természetesen a kettő nagy az, akik magukkal húzzák a középen álló kislányt". Tévednek: a kislány, a Reménység az, aki magával viszi a két nővérét, mert ha leáll a reménység, minden leáll. Ahogy a költő is sugallja, legyünk cinkosai a kislánynak, a reménynek. Ez azt jelenti, hogy megengedjük Istennek, hogy csalódást okozzon nekünk. Szívünk mélyén legyünk elégedettek, hogy Isten nem hallgatott meg. Sokkal nagyobb kegyelemben részesített, abban, hogy reménykedhetünk benne. Azonban a remény nem pusztán egy szép, költői belső készség, hanem azt jelenti, hogy képesek vagyunk tenni valamit, hogy nem engedjük meg, hogy erőt vegyen rajtunk a bénító tétlenség, üresség.

Várjuk bizalommal az isteni beavatkozást
A Bibliában a remény valóságos fellobbanásainak lehetünk a tanúi. Ezek közül az egyik Jeremiás Siralmainak harmadik fejezetében található: ,,Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. A sötétségbe vitt és vezetett, nem a világosságba. Fallal vett körül, nem mehetek ki. Ha kiáltok és könyörgök, kizárja imádságomat. Elhagyott az erőm, és a reménységem is, amelyet az Úrba vetettem." Azonban jön a fordulat, a remény, amely mindent megfordít. Az imádkozó ezt mondja: ,,Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. Talán még van remény" (vö. Sir 3,1-29). Attól a pillanattól kezdve, hogy a próféta újból reménykedik, megváltozik hangneme: a siralmak helyébe lép a bizalommal teli várakozás az isteni beavatkozásra - magyarázta Cantalamessa atya, majd elmélkedését a következő szavakkal zárta: ,,Fordítsuk tekintetünket ismét őrá, aki tudott a kereszt mellett állni, reménykedve minden remény ellenére. Fohászkodjunk Máriához, mint a reménység anyjához, az egyház ősi himnuszának szavaival:

Ó Mária, irgalmasság Anyja,
Isten Anyja és a megbocsátás Anyja,
A reménység Anyja és a kegyelem Anyja,
Szent örömmel teli Anya, ó Mária.Salve Mater misericordiae,
Mater Dei, et mater veniae,
Mater Spei, et mater gratiae,
Mater plena sanctae laetitiae,
O MARIA!
maroka, 2020. március 31. kedd, 19:27
Címkék: Pápai Ház, Vertse Márta, Mária Magdolna, Mikor Jézus, Mária Jeruzsálemben, Isten Fia,
Kommentek
Lourdes megnyitotta kapuit a zarándokok előtt
ajánlja.
...............
Szombaton délután 17.30-kor a világ legnagyobb kegyhelyei (többek közt Lourdes, Fatima, Luján, Milagro, Guadalupe, San Giovanni Rotondo és Pompei) élő video-összeköttetésben kapcsolódnak a vatikáni lourdes-i barlanghoz, ahol Ferenc pápa a Máriának szentelt májusi hónap lezárásaként elimádkozza a rózsafüzért, a Szűzanya lába elé helyezi az emberiség gondjait és fájdalmait, és kéri segítségét. A kezdeményezést az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa hirdette meg a következő mottóval: ,,Állhatatosan és közösen az imában Máriával együtt" (vö. ApCsel 1,14).
A bekapcsolódó kegyhelyek között van Lourdes, ahol a káplánok a járvány egész ideje alatt szüntelenül imádkoztak a barlangnál, amelynél a Szűzanya megjelent Soubirous Szent Bernadettnek. Fohászkodtak Szűz Máriához mindazok nevében, akik nem jöhettek el a kegyhelyre. Nicola Ventriglia, az olasz zarándokok káplánja nyilatkozott a lourdes-i
maroka, 2020. május 31. vasárnap, 19:21
Jöjj, Szentlélek Úristen - Pünkösd
Raniero Cantalamessa pünkösdről írt könyve segít az ünnepi készületben.
Május 31-én, vasárnap ünnepeljük pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét. A személyes készületben is segít az a kötet, melyben Raniero Cantalamessa kapucinus szerzetes meditációit olvashatjuk. A pünkösd misztériuma című könyvben a Pápai Ház szónoka a Szentlélek titkát hozza közelebb az olvasóhoz, elsősorban a Szentírás és a tapasztalat alapján.

Bővebben
maroka, 2020. május 25. hétfő, 17:19
Most igazán formában lehet Szent Rita
akadályon...
.............
Az Egyház május 22-én, pénteken ünnepli az olasz szent emléknapját, méghozzá egészen lehetetlen körülmények között - ám éppen ezek a ,,lehetetlen körülmények hozzák formába őt". Erről a különleges ünnepről kérdezte a Vatikáni Rádió a casciai Szent Rita ágostonrendi monostor apátnőjét.
hirdetés
XIII. Leó pápa ,,Umbria gyöngyének" nevezte Szent Ritát, amikor 1900-ban szentté avatta. A pápai és ez egyházi elismerés bőven megkésett, mert ekkor már közel hatszáz éve Isten különleges szentjeként tisztelték nemcsak Umbriában, hanem Itália- és Európa-szerte is. Türelmes szeretetével élete egyik fő műveként Istenhez szelídítette durva, erőszakos férjét, majd megözvegyülvén a casciai ágostonrendi szerzetesnővérek közé lépett, akiket szintén meg kellett győznie hivatása komolyságáról. A Szent Ágoston szellemi örökségét ápoló tanult nővérek ezt nagy nehézségek árán ismerték
maroka, 2020. május 24. vasárnap, 08:52
Ferenc pápa csütörtökön testvéri imára szólított a járványok
- ezért megállt, és nem tette meg, amit akart. ,,Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem tette meg." A Szentatya így fohászkodott: Isten állítsa meg ezt a tragédiát, ezt a világjárványt! Könyörüljön rajtunk, és állítsa meg a többi súlyos pandémiát: az éhezés, a háborúk, az iskola nélküli gyermekek járványait! És kérjük ezt mindannyian együtt, mint egymás testvérei. Isten áldjon meg mindenkit és könyörüljön rajtunk!

Pápai köszöntés egy nyugdíjba vonuló kollégának
A pápa a híveket lelki áldozásra buzdította, majd a csütörtök reggeli szentmisét szentségimádással és eucharisztikus áldással zárta. A szentmise végén megköszönte kollégánk, Tommaso Pallottino hangtechnikus szolgálatát, aki a reggeli élő közvetítéseken biztosította a hangot, és ma volt az utolsó munkanapja, mivel nyugdíjba megy. Az Úr áldja meg és kísérje el élete új szakaszában! Mielőtt elhagyta volna a Szentlélekről nevezett kápolnát, Ferenc pápa
maroka, 2020. május 15. péntek, 10:20
Lorettoi ház 700. centenáriumi ünnepsége
lányát a nápolyi király fiával, II. Tarentói Fülöppel. A kelengye lajstromában ott a rejtély kulcsa: ,,A szent kövek, amelyeket a Szűz és Istenanya, Miasszonyunk házából hoztak el". Az Angelosz görögül angyalt jelent - a mi magyar angyal szavunk is ennek lágyítása -, az Angeloi már családi név és valóban ők, az Angyalok nemzetsége mentette Názáretből a Szent Ház köveit az Adriai-tenger túlsó partjára. A frigy időpontját is ismerjük: 1294 augusztusa-októbere. Recanati városa akkor a Pápai Államhoz tartozott, az adományt a pápának szánták, az 1294 júliusában megválasztott V. Cölesztin remetepápának, aki három nappal a Szent Ház megérkezése után, 1294. december 13-án lemondott.
- A Ház azóta nem mozdul, csak a világ indul meg feléje
Utóda VIII. Bonifác, majd a pápák avignoni fogsága következik, de a Szent Házat nagy kegyelettel Recanati közelében egy tengerre néző hegyfokra helyezték, hogy onnét ,,hazalásson". A kis házat egyszerűen a földre emelték, alapozás nélkül
maroka, 2020. április 26. vasárnap, 15:56
Megjelent Szent II. János Pál pápa „Önéletrajza
formálásában is meghatározó szerepet játszanak. Sokan -- legalább részben -- követik ezeknek az embereknek az életpéldáját.
Biztosan állíthatjuk, hogy a XX. és a XXI. század fordulóján Szent II. János Pál pápa e példaadó személyiségek közé tartozik. Még a nem hívők is -- különösen így néhány évvel a halála után -- elismerőleg szólnak róla. A hívők pedig sokan még ma is elragadtatással említik életének számos cselekedetét és jellemvonásait. Érthető módon, hiszen ő sokak számára -- különösen a hosszú pápai szolgálata alapján -- a PÁPA, csupa nagybetűvel írva. De munkásságával és egész életével is kiérdemelte ezt az elismerést.
Számos könyv jelent már meg II. János Pál pápáról, de biztosak vagyunk afelől, hogy ez az �--néletrajz is, amelyet most a kezében tart a Kedves Olvasó, gyorsan el fog fogyni a könyvesboltok polcairól. Különösen a szerkesztési módszere miatt érdekes ez a kötet, amely egy újfajta betekintést nyújt a szeretett pápa életébe. Az is sokatmondó, amikor valaki úgy mutat be
maroka, 2020. április 17. péntek, 09:38
Koronavírus/Húsvét - A járvány sújtotta országokért imádkozott Ferenc pápa Sárközy Júlia, az MTI tudósítója jel
Az egyházfő az apostoli palotában, a pápai lakosztály úgynevezett könyvtárszobájában olvasta fel beszédét, amelyet a Vatikán interneten közvetített. A beszédet a latin Mennyek királynője (Regina caeli) imádság követte, amely pünkösdvasárnapig helyettesíti az Úrangyala (Angelus) imát. Ezután a lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából áldását adta az üres térre.

Beszédében az egyházfő - ahogyan már a szombat esti vigílián is tette - ismét a Krisztus sírjához járuló nőkről szólt, akik fájdalmuk és szenvedésük ellenére sem veszítették el a reményt. "Életünk minden eseményét reménnyel kell szemlélnünk, még a legnehezebbeket is, amelyek tele vannak aggodalommal és bizonytalansággal" - mondta.

A nők szolgálatát emelte ki a járványhelyzetben is: az egyházfő a "másokkal törődő" nőket, orvosnőket, ápolónőket, a rendfenntartó erőknél és a börtönökben dolgozó nőket, valamint a létfontosságú üzletekben dolgozó nőket említette.

Nem feledkezett meg az édesanyákról, lánytestvérekről,
velemenyezd, 2020. április 13. hétfő, 14:01
Képek, videók
Modelos-de-Papai-Noel- de-
pergerne
2018. január 07. vasárnap, 15:54
pápai áldás 25 éves házas
maroka
2017. december 31. vasárnap, 19:14
pápai joci2.jpg
maroka
2017. május 10. szerda, 08:46
pápai joci.jpg
maroka
2017. május 10. szerda, 08:32
Pápai Ildikó-Tavasz köszö
maria_kadar_148
2016. február 22. hétfő, 22:17
Papain - papaya.jpg
pacsakute
2015. április 14. kedd, 07:13
pápai képek
lacipecsenye
2012. augusztus 02. csütörtök, 09:55
Pápai halloween tök
dnemethk
2012. január 03. kedd, 16:38
papai_noel_-_SANTA_CLA US-
kisss72
2010. december 09. csütörtök, 20:55
papai_noel_33.jpg
katicacska
2010. augusztus 28. szombat, 15:28
Pápai lakosztály
mecsery
2010. február 19. péntek, 17:07
papai.jpg
idgie1975
2010. január 09. szombat, 08:09
Vérts L. b. 3
orsi1
2007. augusztus 16. csütörtök, 14:01
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.