Belépés
2020. február 25. kedd | 9. hét | 56. nap | 00:45 | Géza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
2016. szeptember 11., vasárnapi Napiszöveg
"Jehova félelme, az a bölcsesség"
(Jób 28:28NWAz emberhez pedig így szólt:Íme, Jehova félelme, az a bölcsesség, És a rossztól való elfordulás az értelem).


Link

Jehova úgy segített Mózesnek ab-
ban, hogy félni tudja őt, és bölcsen
cselekedjen, hogy rámutatott, meny-
nyire parányi az ember a Minden-
hatóhoz képest. Ezt kérdezte tőle:
"Ki adott szájat az embernek;ki tesz
némává vagy süketté, tisztán látó-
vá vagy vakká? Nemde én, Jehova?"
(2Mózes 4:11NW). Mit tanult ebből Mózes?
Azt, hogy nincs mitől félnie. Jehova
küldi őt, aki minden szükséges segít-
séget megad neki, hogy el tudja
mondani az üzenetet a fáraónak. És
a fáraónak semmi esélye sincs Jeho-
vával szemben. Végtére is nem ez az
első alkalom, hogy Isten szolgái ve-
szélybe kerültek Egyiptom földjén.
Mózesnek valószínűleg eszébe ju-
tott, hogy hogyan védte meg Jeho-
va Ábrahámot és Józsefet az ép-
pen uralmon lévő fáraótól. Sőt,
talán arra is gondolt, hogy korábban
őt is megóvta Jehova (1Mózes 12:17-19NWJehova ekkor nagy csapásokkal sújtotta a fáraót és háznépét Szárai, Ábrám felesége miatt.18A fáraó ezért hívatta Ábrámot, és ezt mondta:,,Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg, hogy ő a feleséged?19Miért mondtad:Ő a húgom.Azért akartam feleségül venni. Most pedig itt van a feleséged. Fogd és menj!"),
(1Mózes 41:14NW) A fáraó ekkor elküldött Józsefért, hogy gyorsan hozzák elő a tömlöcből.József pedig megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraó elé.) (1Mózes39-41NW Józsefet pedig levitték Egyiptomba, és Potifár, a fáraó udvari tisztviselője, a testőrök parancsnoka, egy egyiptomi vette meg az ismáeliták kezéből, akik őt odavitték.2Jehova azonban Józseffel volt, s ezért az sikeres ember lett, és egyiptomi ura házának az élére került.3Az ura pedig látta, hogy Jehova vele van, és hogy amihez csak hozzáfog, Jehova mindent sikeressé tesz a kezében.4És József kegyet talált az ura szemében, és szüntelen a szolgálatára volt, ezért az ura kinevezte házának az élére, és mindenét a kezébe adta.5És attól fogva, hogy kinevezte házának az élére, és mindent rábízott, amije csak volt, Jehova megáldotta az egyiptominak a házát József miatt, és Jehova áldása volt mindenen, ami a házában és a szántóföldjén volt.6Az végül mindenét József kezére bízta, és nem törődött mellette semmivel, csak a kenyérrel, amit megevett.Mindemellett József jó alakú és szép arcú lett.7Ezek után történt, hogy szemet vetett Józsefre urának a felesége, és ezt mondta:,,Hálj velem!"8De ő ezt visszautasította, és ezt mondta az ura feleségének:,,Íme, az én uram nem törődik azzal, hogy mit teszek a házában, és a kezembe adta mindenét.9Senki sem nagyobb a házban nálam, és ő semmit sem tagadott meg tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen?"10Az asszony pedig nap mint nap mondogatta ezt Józsefnek, de az sosem hallgatott rá, hogy vele háljon, vagy hogy nála időzzön.11De történt egy nap, hogy mint más napokon is, bement a házba, hogy teendőit végezze, és a háznép közül nem volt senki sem a házban.12Az asszony ekkor megragadta a ruhájánál fogva, és ezt mondta:,,Hálj velem!"De ő otthagyta ruháját a kezében,:elmenekült és kiment.13Amikor az asszony látta, hogy a kezében hagyta a ruháját, és kimenekült,14kiabálni kezdett háznépe embereinek, és ezt mondta:,,Nézzétek, egy férfit, egy hébert hozott hozzánk, hogy nevetségessé legyünk!És az bejött hozzám, hogy velem háljon, de én kiabálni kezdtem torkom szakadtából.15És amikor hallotta, hogy felemeltem a hangom, és kiabálni kezdtem, itt hagyta nálam a ruháját, elmenekült és kiment."16Utána maga mellett tartotta József ruháját, míg haza nem ért az ura.17Akkor ily szavakkal szólt hozzá:,,A héber szolga, akit idehoztál hozzánk, bejött hozzám, hogy nevetségessé tegyen.18De amikor felemeltem a hangom, és kiabálni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kiszaladt."19Amikor az ura meghallotta felesége szavait, aki ezt mondta neki:,,Ezt meg ezt tette velem a szolgád",haragra gerjedt.20Ezért fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait őrizték, és József ott maradt a börtönben.21Jehova azonban Józseffel maradt, és szerető-kedvességet mutatott iránta azáltal, hogy József kegyet talált a börtönparancsnok szemében.22A börtönparancsnok ezért József kezére bízta az összes rabot, aki a börtönben volt;és ő végeztetett el minden munkát azokkal, akik ott dolgoztak.23A börtönparancsnok semminek nem nézett utána, ami a kezére volt bízva, mivel Jehova Józseffel volt, és amihez csak hozzáfogott, Jehova sikeressé tette.40.fejezt1Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkeztek uruk, az egyiptomi király ellen.2A fáraó megharagudott két tisztviselőjére:főpohárnokára és fősütőmesterére.3Ezért tömlöcbe vetette őket a testőrök parancsnokának a házában, abba a börtönbe, ahol József is raboskodott.4A testőrparancsnok ekkor melléjük rendelte Józsefet, hogy a szolgálatukra legyen;és azok néhány napra a tömlöcben maradtak.5Egyszer ugyanazon az éjjelen mindketten álmot láttak, mindegyikük álma más volt - az egyiptomi király pohárnokáé és a sütőmesteréé, akik a börtönben voltak-, és mindegyikük álmának megvolt a maga értelme.6Amikor József reggel bement hozzájuk, látta, hogy lehangoltak.7Megkérdezte hát a fáraó tisztviselőit, akik vele együtt voltak ura házának tömlöcében:,,Miért lett komor az arcotok?"8Erre ők így feleltek:,,Álmot láttunk, és nincs, aki megfejtse."József ezt mondta nekik:,,Vajon a megfejtés nem Isten dolga?Kérlek titeket, mondjátok el nekem."9És a főpohárnok elmondta álmát Józsefnek, így szólva:,,Álmomban egy szőlőtő volt előttem.10A szőlőtőn három vessző volt, és láthatóan kihajtott. Kivirágzott, és fürtjein megértek a szemek.11És a fáraó pohara volt a kezemben, én pedig fogtam a szőlőszemeket, és a fáraó poharába facsartam. A poharat utána a fáraó kezébe adtam."12József ekkor ezt mondta neki:,,A megfejtése a következő:A három vessző három nap.13A fáraó három nap múlva fölemeli fejedet, és visszahelyez a hivatalodba;és te fogod a fáraó kezébe adni a poharat, mint ahogy korábban is tetted, amikor a pohárnoka voltál.14De azért emlékezz meg rólam, amint jól megy sorod, és kérlek, tanúsíts irántam szerető-kedvességet, beszélj rólam a fáraónak, és hozz ki ebből a házból,15mert engem elraboltak a héberek földjéről, és itt sem tettem semmit, hogy tömlöcbe vessenek."16Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a magyarázat, ezt mondta Józsefnek:,,Én is ott voltam az álmomban;három kosár fehér kenyér volt a fejemen,17és a felső kosárban mindenféle ennivaló volt a fáraónak, a sütőmester termékei, és madarak ették azokat a fejemen lévő kosárból."18József ekkor ezt mondta:,,A megfejtése a következő:A három kosár három nap.19Három nap múlva a fáraó fejedet veszi, és egy oszlopra akasztat;és bizony a madarak fogják rólad leenni a húst."20A harmadik napon születésnapja volt a fáraónak, és lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte főpohárnokának a fejét, és fősütőmesterének a fejét is a szolgái közé.21Főpohárnokát visszahelyezte pohárnoki hivatalába, és továbbra is ő adta a fáraó kezébe a poharat.22A fősütőmestert azonban felakasztatta, pontosan úgy, ahogyan a megfejtésben mondta nekik József.23A főpohárnok azonban nem emlékezett meg Józsefről, hanem elfeledkezett róla.
41Két teljes év múlva történt, hogy a fáraó álmot látott;és íme a Nílus mellett állt.2És a Nílusból hét szép és kövér tehén jött ki, s a Nílus menti fűben legeltek.3Majd hét másik tehén jött ki a Nílusból azok után, csúnyák és soványak, s odaálltak a Nílus partján lévő tehenek mellé.4És a hét csúnya, sovány tehén kezdte enni a hét szép és kövér tehenet. A fáraó ekkor felébredt.5De újra elaludt, és másodszor is álmodott. Íme, hét gabonakalász növekedett egy száron, mind kövér és szép.6És íme, utánuk hét másik gabonakalász növekedett, vékony és a keleti széltől kiszáradt.7És a hét vékony gabonakalász kezdte elnyelni a hét kövér és teljes gabonakalászt. A fáraó ekkor felébredt, és íme, mindez álom volt.8Reggelre nyugtalanná vált, ezért elküldött valakit, és hívatta Egyiptom összes mágiát űző papját és összes bölcsét, s a fáraó elmondta nekik az álmait.De nem volt köztük, aki megfejtette volna azokat a fáraónak.9Ekkor a főpohárnok beszélt a fáraóval, ezt mondva:,,Most meg kell említenem bűneimet.10A fáraó megharagudott szolgáira, s ezért a testőrök parancsnokának a házában tömlöcbe vettetett engem és a fősütőmestert.11Utána álmot láttunk egy éjjelen mindketten, én is, ő is. Mindkettőnk álmának megvolt a maga értelme.12Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőrök parancsnokának a szolgája. Amikor elmondtuk neki, ő megfejtette az álmainkat. Mindkettőnknek a maga álma szerint adott magyarázatot.13És ahogy a megfejtésben mondta nekünk, úgy is történt. Engem visszahelyeztek a hivatalomba, amazt pedig fölakasztották."14A fáraó ekkor elküldött Józsefért, hogy gyorsan hozzák elő a tömlöcből. József pedig megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraó elé.15 A fáraó ekkor ezt mondta Józsefnek:,,Álmot láttam, de nincs, aki megfejtse. Én pedig azt hallottam rólad, hogy ha hallasz egy álmot, meg tudod fejteni."16József erre így felelt a fáraónak:,,Ne rám tekints!Isten hirdet jólétet a fáraónak."17A fáraó így szólt Józsefhez:,,Álmomban a Nílus partján álltam.18És a Nílusból hét kövér és szép tehén jött ki, s legelni kezdtek a Nílus menti fűben.19És utánuk hét másik tehén jött ki, hitványak, nagyon csúnyák és soványak. Egész Egyiptom földjén nem láttam még ilyen csúnyákat.20És a sovány, csúnya tehenek kezdték enni az első hét, kövér tehenet.21Azok tehát a gyomrukba kerültek, de nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukban vannak, mivel a külsejük ugyanolyan csúnya volt, mint azelőtt. Ekkor fölébredtem.22Ezután álmomban láttam, amint hét gabonakalász nő egy száron, mind teljes és szép.23Majd hét elszáradt, vékony, a keleti széltől kiszáradt gabonakalász nőtt ki utánuk.24És a vékony gabonakalászok kezdték elnyelni a hét szép gabonakalászt.Én pedig elmondtam ezt a mágiát űző papoknak, de nem volt, aki megmagyarázza."25József ekkor ezt mondta a fáraónak:,,A fáraó álma egy és ugyanaz.Az igaz Isten elmondta a fáraónak, hogy mit tesz.26A hét szép tehén hét év. A hét szép gabonakalász is hét év.Az álom egy és ugyanaz.27És a hét sovány és csúnya tehén, mely azok után jött ki, hét év, és a hét üres gabonakalász, melyet a keleti szél kiszárított, hétéves éhínség.28Erről beszéltem a fáraónak:Az igaz Isten megláttatta a fáraóval, hogy mit fog tenni.29Hét olyan év következik, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén.30De utána hétéves éhínség támad, és minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és az éhínség szinte megemészti az országot.31Nem is fogják tudni, hogy egykor bőség volt az országban, mert az utána következő éhínség olyan súlyos lesz.32És hogy a fáraó álma megismétlődött, vagyis kétszer volt, az azt jelenti, hogy az igaz Isten mindezt szilárdan elhatározta, és az igaz Isten siet véghez is vinni.33Most tehát keressen a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és nevezze ki Egyiptom földje fölé.34Cselekedjen a fáraó, és nevezzen ki felvigyázókat az ország fölé, és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a bőség hét évében.35És gyűjtsék be a következő jó években termett összes élelmet, és halmozzák fel a gabonát a fáraó keze alá, élelmül a városokban, és őrizzék.36És ez az élelem legyen tartaléka az országnak a hét évig tartó éhínségre - amely majd eljön Egyiptomra-, hogy ne vesszen el az ország az éhínség miatt."37Jónak tűnt ez a dolog a fáraó és összes szolgája szemében.38A fáraó ezért ezt mondta szolgáinak:,,Találhatnánk-e hozzá hasonló férfit, akiben Isten szelleme van?"39A fáraó ekkor ezt mondta Józsefnek:,,Mivel Isten veled tudatta mindezt, nincs senki, aki olyan értelmes és bölcs, mint te vagy.40Te magad leszel a házam fölött, és az egész népem engedelmeskedni fog neked fenntartás nélkül.Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad."41Azután a fáraó ezt mondta Józsefnek:,,Lásd, én téged egész Egyiptom fölé helyezlek!"42És a fáraó levette pecsétgyűrűjét a kezéről, és József kezére tette, majd finom lenvászonba öltöztette, s aranyláncot tett a nyakába.43Ezenkívül végighordoztatta második díszkocsiján, és azt kiáltották előtte:,,Avrék!",s ezzel Egyiptom egész földje fölé helyezte.44Azután a fáraó ezt mondta Józsefnek:,,Én vagyok a fáraó, de a te felhatalmazásod nélkül egyetlen ember sem emelheti fel se a kezét, se a lábát Egyiptom egész földjén."45A fáraó utána Cafenát-Paneáhnak nevezte el Józsefet, és hozzáadta feleségül Aszenátot, Potiferának, Ón papjának a lányát.És József végigjárta Egyiptom földjét.46József harmincéves volt, amikor a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt állt. Kiment tehát József a fáraó elől, és bejárta Egyiptom egész földjét.47És a hét év bőség idején a föld marokszámra termett.48Ő pedig összegyűjtött a hét év alatt minden élelmet, amely Egyiptom földjén volt, és a városokban helyezte el az élelmet. Minden városban a körülötte levő szántóföldön termett élelmet helyezték el.49És József olyan sok gabonát halmozott fel, mint a tenger homokja, hogy végül nem számolták már, mert nem is volt száma.50Még mielőtt elérkezett az éhínség éve, Józsefnek két fia született, akiket Aszenát, Potiferának, Ón papjának a lánya szült neki.51József az elsőszülöttet Manassénak nevezte el, mert ahogy ő mondta:,,Isten feledtette velem minden bajomat, és apám egész házát."52A másodikat Efraimnak nevezte el, mert ahogy ő mondta:,,Termékennyé tett engem Isten nyomorúságom földjén."53Idővel véget ért a bőség hét éve, mely Egyiptomban volt,54és megkezdődött az éhínség hét éve, pontosan úgy, ahogy József megmondta. Éhínség lett minden országban, Egyiptom földjén azonban mindenhol volt kenyér.55Végül Egyiptom egész földje is éhezett, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. A fáraó ekkor ezt mondta minden egyiptominak:,,Menjetek Józsefhez, és tegyétek, amit mond!"56 És az éhínség kiterjedt az egész föld színére. József ekkor megnyitotta az összes magtárukat, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak, ugyanis nagyon elhatalmasodott az éhínség Egyiptom földjén.57És az egész földről Egyiptomba jöttek, hogy Józseftől vásároljanak, mert nagyon elhatalmasodott az éhínség az egész földön.),
(2Mózes 1:22-2:10NW)A fáraó végül megparancsolta egész népének:,,Minden újszülött fiút dobjatok a Nílusba, de a lányokat hagyjátok életben!"2Időközben egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik lányát.2Az asszony pedig várandós lett, és fiút szült.Amikor látta, milyen szép, három holdhónapig rejtegette.3Mikor már nem tudta tovább rejtegetni, szerzett neki egy papiruszládát, bekente bitumennel és szurokkal, belehelyezte a gyermeket, és a nád közé tette a Nílus partján.4A gyermek nővére ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele.5Kis idő múlva a fáraó lánya lejött fürödni a Nílushoz, szolgálólányai pedig ott sétáltak a Nílus partján. Ekkor meglátta a ládát a nád között. Rögtön odaküldte rabszolganőjét, hogy vegye ki.6Amikor kinyitotta, meglátta a gyermeket, és lám, a kisfiú sírt.Ő pedig szánalomra indult iránta, és ezt mondta:,,A héberek gyermekei közül való ez."7Ekkor a gyermek nővére megkérdezte a fáraó lányától:,,Elmenjek, és hívjak szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy dajkálja neked a gyermeket?"8A fáraó lánya ezt mondta neki:,,Menj!"A lányka azon nyomban ment, és hívta a gyermek anyját.9A fáraó lánya pedig ezt mondta neki:,,Fogd a gyermeket, dajkáld őt nekem, és én megadom a béredet."Fogta hát az asszony a gyermeket, és dajkálta.10A gyermek pedig felnőtt.Akkor elvitte őt a fáraó lányához, az pedig fia lett;és ő a Mózes nevet adta neki, ezt mondva:,,Mert vízből húztam ki őt."). Mivel
Mózes hitt Jehovában, a láthatatlan
Istenben, bátran a fáraó elé lépett, és
Jehova minden egyes szavát elmond-
ta neki(Héberek 11:27NWHit által hagyta el Egyiptomot, nem pedig a király haragjától félve, mert rendíthetetlen maradt, mintha látná a Láthatatlant).w14 4/15 2:5-6

charlotteani, 2016. szeptember 11. vasárnap, 00:18
Címkék: Mindemellett József, Jehova Józseffel, Egész Egyiptom, Mivel Isten, Egyiptom királya, Menjetek Józsefhez,
Kommentek
Március 15. - Országszerte és a főváros több kerületében is forgalomkorlátozások lesznek az ünnepi rendezvények
Szabadság hidat és a Vámház körutat. Szintén csütörtök reggel 8 órától 23 óráig lezárják az Andrássy utat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Nagymező utca között; 11 órától a Bem felső rakpartot a Csalogány utca és a Bem tér között, a Bem József utcát; várhatóan 12 órától 14 óráig lezárják a Bem felső rakpartot a Bem tér és a Margit híd között, valamint a Szent István körutat és a Bajcsy-Zsilinszky utat. Ugyancsak 12 órától 18 óráig lezárják az V. kerületi Báthory utcát, a Hold utcát és az Aulich utcát.

Mindemellett csütörtökön - szakaszosan és időszakosan - 13 órától lezárják a Teréz körút, Erzsébet körút, Blaha Lujza tér, Rákóczi út, Astoria, Károly körút, Erzsébet tér útvonalat, 19 órától 21 óráig pedig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Múzeum körút útvonalat.

A megállási tilalmak a II., V., VI. és XIII. kerületet érintik. Többek között a Bem tér környékén, a Kossuth tér környéki utcákban, az Árpád fejedelem úton a Császár-Komjádi uszoda előtti parkolóban, a Duna felőli oldalon, a Nyugati téri
velemenyezd, 2018. március 13. kedd, 11:21
Szabadtéri fotókiállítás nyílik a százéves Hadtörténeti Intézet és Múzeumról
című időszaki kiállítás az intézmény fotóarchívumában őrzött, nagyjából 10 ezer fényképből készült válogatás, amely 16 tablón és 80 képen keresztül jeleníti meg a hadtörténeti múzeum első világháború végén kezdődött történetét.

A fotókon keresztül megismerhetik a száz év alatt a múzeumnak otthont adó épületeket: a Mária Terézia-laktanyát, amelyben az 1920-as években voltak a kiállítások és a gyűjtemények, valamint a Nándor-laktanyát, ahol 1929-től a napjainkig található az intézmény. A tárlat mindemellett a Kapisztrán tér és a Tóth Árpád sétány "sorsába" is betekintést enged, megfigyelhetőek, milyen kisebb- nagyobb építészeti változások történtek az évek során. A fotók alapján megismerhető az is, milyen volt a szakmai munka a két világháború között, hogyan készültek a kiállítások, milyen műtárgyak voltak kiállítva és össze lehet hasonlítani, mennyit fejlődött a kiállítási technika az évek folyamán.

Mindemellett - mint írták - a fotók olyan "érdekességeket" is felfednek, amelyek a történelem
velemenyezd, 2018. március 07. szerda, 07:06
Közeleg március - 15
Magyarország történetének újkori, egyik legmeghatározóbb eseménye s egyben a nemzeti identitás egyik alappillére. A forradalom társadalmi reformjai elindították a társadalmi átalakulást. Az 1848-as forradalmi hullám szerves részeként szerepel a magyar nemzet önvédelmi harca, amely azonban lényegében egyedüliként jutott el a sikeres katonai ellenállásig. Küzdelmünk eredményességére utal, hogy egyedül a cári Oroszország hadseregének beavatkozásával lehetett legyőzni a forradalmi ifjakat.

Mindemellett a '48-as forradalom a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is egyben. A tavaszi program átalakulása csaknem két évtizedes előkészítést igényelt. A reformkori országgyűléseken ugyan nem sok valódi változást sikerült elérni, mégis lehetőség nyílt arra, hogy a reform szellemiségű liberális nemesség kidolgozhassa a saját programját. Országos nyilvánosságot nyertek a leendő forradalom olyan neves vezetői, mint Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere
kirscha, 2018. március 06. kedd, 09:44
Három főiskola talált gazdálkodási szabálytalanságokat az ÁSZ
A közlemény szerint az ÁSZ befejezte a Kecskeméti Főiskola, a Szolnoki Főiskola és az Eötvös József Főiskola utóellenőrzését, és megállapította, hogy az intézkedési tervekben meghatározott feladatok jelentős részét egyik intézmény sem hajtotta végre, így nem biztosították a közpénzekkel való gazdálkodás elszámoltathatóságát és az átláthatóságot. Az ÁSZ által azonosított szabálytalanságok egy része továbbra is fennállt.

Kifejtették, hogy a 2015. február 24. és 2016. július 1. közötti időszakra vonatkozó utóellenőrzés megállapította, hogy a Kecskeméti Főiskola - a Neumann János Egyetem egyik jogelődje - egyebek mellett nem újította meg a gazdálkodási, a vagyongazdálkodási, a leltározási és az önköltségszámítási szabályzatát, ezzel nem biztosította az elszámoltathatóság feltételeit, és nem dolgozta ki a likviditási tervet sem.

A 2014. július 31. és 2016. július 1. közötti vizsgált időszakban a Szolnoki Főiskola - a Neumann János Egyetem másik jogelődje - más mellett nem biztosította rendszeresen
velemenyezd, 2018. január 23. kedd, 12:01
96 éve született Pilinszky János költő
"Ne keseredjünk el, ha szavunk bárkinél is süket fülekre talál. Különös dolog a lélek és az emberi lélek csendje. Sokszor esztendők is eltelhetnek, míg ez vagy az az elvetett mag megfogan benne."

Pilinszky János

96 éve született Pilinszky János (Budapest, 1921. november 27. - Budapest, 1981. május 27.) a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas.

A Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett ,,újholdas" nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Örkény Istvánnal és Mándy Ivánnal együtt; a Nyugat, s szellemi utódjának a Magyar Csillagnak megszűnése után az Újhold körül csoportosultak. E lapnak 1946-1948 között társszerkesztője is volt. Mindemellett munkatársa volt a Vigilia, az Élet, az Ezüstkor s az Új Ember lapnak is.

Akik személyesen ismerték, szerették szelíd hangját, szomorkás mosolyát, okos "mindentmegértését". Az önvád örökké benne élt, de másokat csak
ronix, 2017. november 27. hétfő, 21:28
Több mint egymilliárdból fejlesztik az oktatási intézményeket Kiskunfélegyházán
foglalja a nyelvi, az informatikai, a természettudományos és a művészeti kompetenciák fejlesztéséhez szükséges eszközök és bútorok beszerzését is. A támogatás révén a Petőfi téren lévő volt zeneiskola épülete is teljesen megújul, és alkalmassá válik a művészeti oktatásra.

A Kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskolában 46 millió forintot fordíthatnak épületfelújításra, a vizesblokkok és öltözők felújítása mellett a tornaterem padlózatának cseréjére, és egy új tornaszoba kialakítására. Mindemellett az elhasználódott sportpálya helyén rugalmas térburkoló gumilapból egy 800 négyzetméteres pályát alakítanak ki, továbbá új szakmai eszközöket és taneszközöket szereznek be.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium - szintén az EFOP-fejlesztéseknek köszöngetően - mintegy 115 millió forintot fordíthat rekonstrukcióra. Az összegből új központi fűtést alakítanak ki, megújul több tanterem, a biológiai labor és a tornaterem, új külső csapadékvíz-elvezetést építenek ki, valamint szakmai eszközöket,
velemenyezd, 2017. szeptember 25. hétfő, 15:23
Nagytétényi Kastélymúzeum
összekapcsolódik a kastélymúzeummal, mely rendhagyó kiállításaival és programjaival sokak számára immár nélkülözhetetlenné vált a karácsonyi előkészületekhez. A ,,Karácsony a kastélyban" kiállításon minden év decemberében megcsodálhatjuk a kastély termeiben elhelyezett majd harminc fenyőfát, melyet neves iparművészek a legmerészebb terveiket megvalósítva varázsolnak karácsonyfává, hogy aztán ezek a díszek az ünnep fényét emelve a következő évben, hagyományosan árverésre bocsátassanak.
Mindemellett a kastély, hogy élőbbé, színesebbé tegye meglévő kiállítását és adottságait, összeköti a kortársat a történelmivel, teret nyújt korszakokat átívelő sétálókoncertnek, múltat s jövőt idéző táncnak és divatnak, a közönség különböző érdeklődésű tagjait megszólító hangversenyeknek, előadásnak és tárlatnak.

Katalin 1954 4/1 videója

Katalin 1954 4/2 videója

Katalin 1954 4/3 videója
maroka, 2017. szeptember 19. kedd, 09:48
Semjén Zsolt: Európa legjobbja a magyar vadászati törvény
Magyarországon megrendezendő Vadászati Világkiállításra. Magyarország legutóbb 1971-ben rendezett hasonlót, és a tervek szerint az 50. évfordulós programon nemcsak a magyar történelem és kultúra integráns részét képező vadászati kultúrát mutatják meg a nagyvilágnak, hanem a rendezvényen felsorakoznak a rokonterületek képviselői is.

Így, egyebek mellett bemutatkoznak a lovassportot űzők, a kutyatenyésztők, a solymászok, a horgászok, a lövészek, az íjászok és a természetvédők képviselői is. Mindemellett a látogatók ízelítőt kaphatnak majd a vadászathoz kapcsolódó gasztrokultúráról, sőt a témához kapcsolódó művészeti alkotásokból is.

Semjén Zsolt hozzátette, az előkészületek javában tartanak, hiszen Károlyi József személyében már miniszteri biztost is kineveztek, és a részletes program várhatóan a következő év februárjában a kormány elékerül.

A megnyitó ünnepségen Jámbor László, az Országos Vadászkamara elnöke elmondta, az új kamrai törvény eredményeképpen a támogatásuk elérte az évi kétmilliárd
velemenyezd, 2017. augusztus 26. szombat, 14:42
Képek, videók
Lénárd József ÖRÖME LÉG
menusgabor
2020. február 11. kedd, 18:56
0 a névnap, csősz józsef.
lovaszmarika
2019. szeptember 14. szombat, 12:29
Sándor József Benedek.jpg
liliana01
2019. március 18. hétfő, 17:31
József Lőrincz
dandej
2019. február 20. szerda, 21:40
zoltán_józsef atya0120.jp
maroka
2019. január 21. hétfő, 12:29
honfoglaló_belányi józsef
maroka
2018. november 29. csütörtök, 15:24
antal józsef és jános pál
maroka
2018. október 23. kedd, 10:16
SZKV-BOROS József u..jpg
agica2004
2018. szeptember 02. vasárnap, 19:16
SZKT-Pojcsik József.jpg
agica2004
2018. szeptember 02. vasárnap, 19:03
Erdélyi-József-– -Ké
liliana01
2018. augusztus 26. vasárnap, 17:57
Józsefné K...
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 22:59
József A. Bus magyar ének
menusgabor
2018. augusztus 12. vasárnap, 18:53
sos józseff.jpg
zsokica45
2016. június 28. kedd, 09:29
juhász józseff.jpg
zsokica45
2016. április 29. péntek, 18:43
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.