Belépés
2020. július 16. csütörtök | 29. hét | 198. nap | 01:56 | Valter
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Karácsonyi idő, Vízkereszt utáni hétfő
1175 körül. Az aragóniai királyi családdal rokonságban volt. Barcelonai kanonok lett. Bolognában jogot tanított. Belépett a dominikánus rendbe. Rómába rendelték, és ott IX. Gergely pápa káplánja és gyóntatója volt. Ő állította össze IX. Gergely pápa rendeleteinek gyűjteményét (Decretales). 1238-ban a rend főnökévé választották, de két év múlva lemondott. Nolascoi Szent Péterrel megalapította a Fogolykiváltók rendjét (Mercedariusok). Barcelonában halt meg 1275 január 6-án.

Reá emlékeztet a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr lelke rajtam, mert fölkent engem,
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével indítson minket is törvényei ismeretére, és a szeretet parancsának betöltésével eljuthassunk a szentek tudományára.

Vonzz minket is, Urunk, követésedre és szolgálatodra.
Add, hogy szeretetedet mindennél többre értékeljük.
1vargaildyko, 2013. január 07. hétfő, 10:47
Lélek pompában
Gülch Csaba:
Lélek pompában
Tíz tétel Harsányi Lajosról*

I.
Különös ember volt, Isten minden sóhajára, másoknak ismeretlen érintésére rezdülő, érzékeny, egy testben nemes és alázatos lélek, aki lírájában a viharos angyalszárnyak suhanását is mennyei mosollyá szelídítette. Talán emiatt is érthető, hogy különös, az örök titokra kíváncsi verssel búcsúzott a világtól a halhatatlan katolikus paptriász - Sík Sándor és Mécs László mellett - kevésbé ismert és emlegetett egyénisége: Harsányi Lajos. Költészete ,,egyszerre volt szakrálisan komoly és gyermekien kedves, hűvösen imponáló és ugyanakkor elragadóan meleg és közvetlen. Beszédjében, mozdulataiban, mosolygásában volt valami franciás, abbészerű, de ugyanakkor jólesően, tudatosan, vidékiesen, sőt falusiasan magyar."1
Már készülődöm, Istenem,
hogy hozzád menjek.
Hogy fölragyogjanak nekem
a szem-nem-látta mennyek.
A vak földön is volt nehány
világos estem,
de mindig a te nagy, egész
sayuri, 2011. április 26. kedd, 09:52
Ferencesek Magyarországon
Ferencesek Magyarországon

Szent Ferenc életének főbb eseményei

1181 végén - Megszületik Assisiben. Anyja a keresztségben a János nevet adja neki, de apja, francia kereskedelmi útjainak egyikéről hazatérve, Francescóra változtatja azt.
1196 - Ferencet felveszik a kereskedőcéhbe, és leteszi a hűbéri esküt.
1198 tavaszán - Assisi lakói megostromolják és lerombolják a császári hatalmat jelképező Rocca várat. Ferenc valószínűleg ott szorgoskodik a falbontásban.
1199-1200 - Polgárháború Assisiben, majd a kommuna megalakítása a városban.
1202 novemberében - Háború Perugia és Assisi között. Ferenc fogságba esik.
1203 - Ferenc betegen szabadul a fogságból, és visszatér Assisibe.
1204 - Elhúzódó betegsége.
1205 tavaszán - Csatlakozni akar a keresztesekhez. Fölfegyverkezik, elindul, de Spoletóban egy látomás visszatéríti Assisibe. ,,Ferenc, ki a nagyobb: az úr vagy a szolga? Akkor miért nem az Úrnak akarsz
hidaszl, 2010. december 13. hétfő, 08:59
Boldog Özséb
Életrajzírója szerény, hallgatag, komoly fiúnak jellemzi. Hosszú imák, sok böjt, elmélkedések érlelték hivatását. Szembetűnő vonása volt a magány szeretete, akkor érezte jól magát, ha félrevonulva elmerülhetett tanulmányaiban. Pap lett. ,,Minden nap mély áhítattal mutatta be a szentmisét, ami akkor ritka és szokatlan dolog volt.'' Gyöngyösi Gergely írja róla: Olyan filozófiát tanított, amely nem az emberek, hanem Isten tetszését vívta ki. Az esztergomi főkáptalan tagjai közé iktatta. A papi zsolozsmát, a szentmise bemutatását annyi áhítattal végezte, hogy mély benyomást tett mindenkire, aki csak látta.

Jövedelmét a szegényeknek osztotta szét, olvasásnak, tanulásnak, írásnak szentelte magát. Följegyezték róla, hogy ,,egyetlen percet sem hagyott kihasználatlanul'': könyveket írt. Sajnos, a tatárjárás vagy későbbi századok pusztításai ezeknek még a címét is elsodorták. Csak sejtjük, hogy egyházjogi munkákat írhatott, így pl. az akkor fölkapott Gratianus Dekrétumainak magyarázatát, ,,mivel a kánonjog
hidaszl, 2010. november 14. vasárnap, 08:50
Boldog Özséb élete
Életrajzírója szerény, hallgatag, komoly fiúnak jellemzi. Hosszú imák, sok böjt, elmélkedések érlelték hivatását. Szembetűnő vonása volt a magány szeretete, akkor érezte jól magát, ha félrevonulva elmerülhetett tanulmányaiban. Pap lett. ,,Minden nap mély áhítattal mutatta be a szentmisét, ami akkor ritka és szokatlan dolog volt. Gyöngyösi Gergely írja róla: Olyan filozófiát tanított, amely nem az emberek, hanem Isten tetszését vívta ki. Az esztergomi főkáptalan tagjai közé iktatta. A papi zsolozsmát, a szentmise bemutatását annyi áhítattal végezte, hogy mély benyomást tett mindenkire, aki csak látta.

Jövedelmét a szegényeknek osztotta szét, olvasásnak, tanulásnak, írásnak szentelte magát. Följegyezték róla, hogy ,,egyetlen percet sem hagyott kihasználatlanul: könyveket írt. Sajnos, a tatárjárás vagy későbbi századok pusztításai ezeknek még a címét is elsodorták. Csak sejtjük, hogy egyházjogi munkákat írhatott, így pl. az akkor fölkapott Gratianus Dekrétumainak magyarázatát, ,,mivel a
erzsike25, 2010. szeptember 12. vasárnap, 12:43
Az első negyven esztendő
mindnyájatokkal, hogy szeptember végén Nyíregyházán püspöki széklakomban Isten segítségével megnyitjuk az egyházmegyei papnevelő intézetet és hittudományi főiskolát". A kispapok pedig ezt írták a papnevelő intézet naplójának bevezető soraiban: “Mily sokat mond a beavatottak számára ez a rövid mondat: «Régi óhaj válik valóra ezzel». S aki csak megközelítőleg is érti ezeket a szavakat, az, ha jelen volt, érezte, ha nem volt jelen, el tudja képzelni, milyen volt az az ünnepélyes évnyitó szentmise, amit a szeminárium rektora mutatott be a Kegyelmes Úr Őnagyméltóságának és kíséretének, a nyíregyházi gör. kat. papságnak, a szeminárium elöljáróinak és növendékeinek, s a hívek nagy tömegének jelenlétében".

A két intézmény: a hittudományi főiskola és a szeminárium ebben az első időszakban oly szorosan összefügg, hogy történetüket és fejlődésüket csak együttesen lehet tárgyalni. Feltehető a kérdés, hogy miért volt szükséges új intézmény alapítására. A válasz a következőkben
lizbet02, 2009. december 28. hétfő, 18:12
Boldog Özséb
Életrajzírója szerény, hallgatag, komoly fiúnak jellemzi. Hosszú imák, sok böjt, elmélkedések érlelték hivatását. Szembetűnő vonása volt a magány szeretete, akkor érezte jól magát, ha félrevonulva elmerülhetett tanulmányaiban. Pap lett. ,,Minden nap mély áhítattal mutatta be a szentmisét, ami akkor ritka és szokatlan dolog volt.'' Gyöngyösi Gergely írja róla: Olyan filozófiát tanított, amely nem az emberek, hanem Isten tetszését vívta ki. Az esztergomi főkáptalan tagjai közé iktatta. A papi zsolozsmát, a szentmise bemutatását annyi áhítattal végezte, hogy mély benyomást tett mindenkire, aki csak látta.

Jövedelmét a szegényeknek osztotta szét, olvasásnak, tanulásnak, írásnak szentelte magát. Följegyezték róla, hogy ,,egyetlen percet sem hagyott kihasználatlanul'': könyveket írt. Sajnos, a tatárjárás vagy későbbi századok pusztításai ezeknek még a címét is elsodorták. Csak sejtjük, hogy egyházjogi munkákat írhatott, így pl. az akkor fölkapott Gratianus Dekrétumainak magyarázatát, ,,mivel a kánonjog
hidaszl, 2009. november 13. péntek, 09:29
a Karácsonyról
Juhász Gábor atya szavai a Karácsonyról

A karácsony valamivel később alakult ki, mint a húsvét, és jelentése ettől függ és erre irányul. Már az Újszövetségben is látható, hogy a keresztények tekintete a húsvéti eseményről szükségszerűen fordul a Fiú Isten megtestesülése és születése felé, hiszen a kereszthalál és a feltámadás előfeltétele a megtestesülés. A húsvét és a karácsony ünnepe és teológiai jelentése a keresztény hit két egymástól elszakíthatatlan súlypontja

Nehéz meghatározni, hogy milyen messzire nyúlnak vissza a karácsony ünnepének gyökerei, meghatározott alakot a 3. században öltött az ünnep. Hogy miért éppen december 25-én ünnepeljük, annak meghatározása meglepő módon március 25-ből indul ki. Tertullianus (+207) egyik írásában található, hogy Krisztus március 25-én szenvedte el a kereszthalált. A 3. században tovább variálva a gondolatot arra jutottak, hogy Krisztus szenvedésének és fogantatásának a napja azonos, és így március 25-ét az angyali üdvözlet és az Úr
brozsika, 2008. december 18. csütörtök, 11:59
Szentté és boldoggá avatás
is részesült az illető, s amelyet hivatalosan is jóváhagy a pápa. A katolikus egyház történetében a legrövidebb idő alatt az 1997-ben elhunyt apácát, Teréz anyát avatták boldoggá tavaly októberben.

Bonyolult folyamat

Kezdetben a szentté avatás sokkal egyszerűbben történt. Az ősegyházban a püspök által megbízott emberek feljegyezték a vértanúk életét s vértanúságuk történetét (Acta Martyrii - Vértanú akták). A vértanúkat megünnepelték haláluk évfordulóján, és a legkiválóbbakat a szentmise kánonjába is bevették. Később azok nevét is följegyezték, akik nem haltak bele a kínzásokba, de azok hősies elviselésével hitüket megvallották (confessor - hitvalló). A szentté avatás ekkor csak annyiból állt, hogy a püspök jóváhagyásával fölvették a szentek jegyzékébe (canonizáció - jegyzékébe való fölvétel).

1170-ben azonban III. Sándor pápa elvette a püspököktől a canonizáció jogát, s kizárólagos pápai jogkörbe utalta. V. Sixtus pápa a szentté avatást megelőző eljárásokat, amelyek egyre
_fanna_fanna_, 2008. augusztus 30. szombat, 09:53
Merici Szent Angéla
Évközi 3. vasárnap.
Két hívás hangzik fel a mai evangéliumban. Egy általános, mindenkinek egyformán szóló, megtérésre való hívás, és egy személyre szóló, de szintén mindenki felé elhangzó hívás. Isten útján járva, saját hivatásomat megélve akarom járni életutamat. Ehhez kapok erőt a mindennapi imádságban és a Szentmisében.
Merici Szent Angéla

Az alapító Merici Angela (1474-1540) 1535. november 25-én vetette meg a Szent Orsolya Társaság alapjait.

Szent Angéla 1474-ben született Desenzanoban. Az itáliai Brescia városában 1535-ben szerzetesi közösséget alapított. Rendjét a IV. században vértanú halált halt ír királylányról Szent Orsolyáról nevezte el. Célja azt volt, hogy a fiatal lányokat Isten szolgálatára segítse a fogadalmak elkötelezettsége nélkül, Istennek szentelt élettel kora elpogányosodott világában. A bresciai püspök 1536-ban jóváhagyta az elso Szabályokat. A
mami7090, 2008. január 27. vasárnap, 10:30
2/2
Képek, videók
Mátéval és Péterrel
orban47
2013. december 27. péntek, 15:06
Péterrel, karácsonykor
orban47
2013. december 26. csütörtök, 20:02
Péterrel, Gödöllőn
orban47
2013. november 07. csütörtök, 20:34
nagylányommal, Péterrel
orban47
2013. október 07. hétfő, 00:18
Péterrel, Visegrádon
orban47
2013. szeptember 28. szombat, 19:23
Péterrel
orban47
2013. szeptember 25. szerda, 17:52
a két Péterrel
orban47
2013. július 06. szombat, 19:18
Péterrel, Veresen
orban47
2013. június 05. szerda, 22:32
Péterrel, a motoroknál
orban47
2013. május 20. hétfő, 11:48
Péterrel, Szoboszlón
orban47
2013. május 20. hétfő, 11:26
KrisztustrC3B3non.jpg
jupiter21
2011. február 06. vasárnap, 09:29
Krisztust követni
korall44
2008. március 23. vasárnap, 16:15
aragonit fehér.jpg
solanum
2006. június 04. vasárnap, 09:51
aragonit sárga.jpg
solanum
2006. június 02. péntek, 07:32
aragonit 4.jpg
solanum
2006. június 02. péntek, 07:31
Címkék
szentek tudományára, tatárjárás vagy, Megszületik Assisiben, karácsony ünnepe, Merici Szent Angéla, szentté avatást, szentek jegyzékébe, Merici Angela, Gyöngyösi Gergely, kispapok pedig, kommuna megalakítása, császári hatalmat, Harsányi Lajos, Kegyelmes Úr Őnagyméltóságának, hűbéri esküt, Boldog Özséb,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.