Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 21:09 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Pocsolyák
Szabó Lőrinc
Pocsolyák

Esett. Megint kisütött. Szanaszét
tócsák ragyogtak. Mint mély szakadék,
nyílt elém egy-egy tükrös pocsolya,
a fekete Föld egy-egy ablaka,
s az Ég beléjük oly mélyre esett,
hogy szédítette a rémült szemet,
s egy pillantásra elhitette, hogy
lent valahol egy másik ég ragyog,
igen, egy másik: az amelyik a
talpunk alatt szikrázik: Számomra
vagy hogy is hívják azt a szigetet,
mely valahol épp alattunk lehet:
annak az ege tátongott felém,
vagy majdnem az, olyan iszonyú fény,
oly gyönyörű, gyémánt kék áradás
rohant meg lentről, olyan ragyogás
csapott elő, és olyan hirtelen,
hogy azt hittem, mindjárt beleesem,
és csak kápráztam és szédültem és
oly jó volt e gyönyörű tévedés,
hogy sokáig eljátszotta vele,
s szerettem volna
katrin56, 2018. május 17. csütörtök, 18:55
Mi a Haza?
ezt kimondja, sápad, összerezzen.
Szemei forognak, kábult agya szédül,
s mintha el akarna válni az eszétül.
Fölkacag, kikelve rettentőn magából,
azután.. a könnye omlik, mint a zápor.
Mint a tüzes villám, úgy csap a szívébe
a lenézett, gúnyolt távol haza képe,
s őrült szerelemre gyullad meg iránta,
akit úgy gyűlölt, hogy pusztulásnak szánta!
Ittas cimborái lassan szétoszolnak.
Dünnyögik magukban:
Majd jobban lesz holnap!
És ő maga, rémült inasokkal szemben,
ott zokog sokáig az üres teremben...
És másnap a szolgák, kik parancsát lesték,
a hatalmas embert hasztalan keresték.
Átkutattak várost, kapukat elállták,
de hiába minden... többé nem találták.
Hova ment? Nem sejtik!
Csak az Isten tudja, hogy a bujdosónak
merre visz az útja.
Csak az Isten látja, mi van a szívében,
mi az, ami hajtja, hogy menjen előre zúgó fergetegben ,
és dőljön a kőre, ha tovább nem bírja,
evavicus, 2018. április 03. kedd, 13:47
Tompa Mihály - Szuhay Mátyás.
lovakon.


Karimás kalapját a szemére vágván:
Némán hajt a kocsis a sikföld határán;
Anna, híven simul Pali kebelére...
S éjféltájban a két boldog célhoz ére.

Kegyes öreg papnál száll meg a mátkapár,
S az, egyesítni szívből akarta bár:
De ellenállottak némely akadályok...
A kocsis egyszerre ajtót nyita rájok!

S midőn leemelte karimás kalapját:
A leány rémülten ösmeré meg apját...
Csaknem kővé váltak ifjaink azalatt...
De az öreg ejtén ilyetén szavakat:


»Tisztelendő uram! Vas Benedek nevem,
Ez ifju mátkája szeretett gyermekem;
Legfőbb kivánsága atyai szívemnek,
Hogy szent eskü által most eggyé légyenek!«

Ugy tetszett a párnak, hogy ez mind csak álom...
S mily boldogok voltak a szép valóságon!
Hogy fogjanak
chillik, 2018. március 04. vasárnap, 05:29
Emlékezés- Fiammal egy hajnalon...
egy zsebkendővel eltakarja a szemét. Mentővel viszem a szemészetre, mert egy ág belecsapódott és megszúrta a recehártyát. Egy hétig benn tartják, megyek látogatni. -,,Annyira kedvesek a nővérek, meg szépek mind" - mondja a kisfiam.
........
Játszani megy, én nyugtalan vagyok, mert sokáig marad. Azután ott áll előttem, amikor megfordulok, látom véres az inge, mindkét kezét a háta mögött tartja. Rémülten kérdezem ,,mi történt veled?" Elővesz a háta mögül egy kis csokor mezei virágot -,,neked hoztam, nem örülsz anya?" Azután viszem az orvoshoz kötözésre. Alig felgyógyul, megismétlődik mindez.

.........
Jól tanul, olvas és figyeli a madarak, állatok mozgását, azt mondja: ,,vadász szeretnék lenni, vagy régész." A természetről - állatokról szóló könyveket
bzsuzsanna, 2017. október 31. kedd, 21:53
Arany János – Furkó Tamás
mehete,
Hogy otthon nem marasztja szitok vagy pemete.
És tarta nagy beszédet az indulás előtt,
Beléjött abba Árpád, s minden vitéz előd.

Meg is tevé hatását a sallangos beszéd:
Legottan megcsodálák az ő' roppant eszét;
Legottan századosnak emelteté magát,
Mely rangra főfő érdem volt egy posztó kabát.

Útközbe' már, előbb mint a rendelt helyre ért,
Vitézi hajlamának adá nem egy jelét:
Lehúzatá a bírót, ha nem volt kész fogat,
Felgyujtással ijeszté a rémült falvakat.


Nem is volt párja ebben, csak egy-kettő talán,
Többek között egy A...purg, vagy B...purg Ferdinánd,
Vadászhadnagy, guerilla... vagy ilyenféle hős;
Emlékezik reá még egy régi ösmerős.

Elvégre, hogy megálltak a rospont-szekerek,
"Itthon vagyunk!" kiálta, "ez már Nagy-Becskerek" -
Vagy Szárcsa, vagy Botos, vagy Torák, vagy Usdin... a
Kő tudja! - messzi
chillik, 2017. október 21. szombat, 04:48
Szabó Lőrinc versei ( 1 )
ajándékait:
ujjainak játékában a napfény
lobogó lepkéit, karjában a
rét illatának harmatos húsát
s egész testében az egymásbaringó
felhők mindenütt egyforma ölét.
Mondom, húnyt szemmel, mozdulatlanul
feküdtem ott a gyanútlan karokban,
de mikor végre álom s ébredés közt
félig tolvaj s fél-részeg öntudattal
megloptam az istenek gyönyörét,
nem bírtam tovább és csókolni kezdtem
és felütöttem szememet... Ő
ép fölnézett rám. A kedves mosoly
megüvegesedett rémült szemén,
arcán elsápadt és kigyúlt a szégyen:
Te meglestél!... - sikoltotta, s felugrott
és menekült, már az ablakhoz ért
és belefoszlott a hajnali égbe.
Én felültem és értelmetlenül
és soká bámultam magam elé:
szénaszag csapott be az ablakon,
messziről zúgott a hegyi patak,
a szoba még sötét volt, de a nap már
ágyamra tűzött, és a takarón
úgy pihent a fény tűzfátyola, mint
egy odadobott könnyű arany ing.
kkm, 2017. augusztus 22. kedd, 06:52
Dsida Jenő versei ( 1 )
némasága.

Valaki sebten orvosért izent:
a hallgatódzó, fekete sztetoszkop
a süppedt, bordás mellen úgy pihent,
mint vén sírdombon megdőlt fejfaoszlop.
Az orvos furcsán biccentett s kiment,
állt az idő és egyikünk se mozgott,
csak néztük, milyen sárgán villog a
görbén csukott száj egyik szemfoga.

Emlékszem: Mint ha tört üveg csörömpöl,
a márványasztalról, az ágy megett,
az óceán alatti, sűrü csöndből
egy óra sírt fel s hosszan cserregett.
Bensőnk rémült, marcangoló örömtől
és csukló iszonyattól remegett
és vártuk, vártuk a tébolyodásig:
hátha mozdul és nyújtózkodva ásít.

De nem mozdult. Lyukas üvegszeme
tintában ázott s látni megelégelt,
orrán át elcsurgott a szelleme,
mint híg kenőcs, ha eltörik a tégelyt,
repedt füléből kifolyt a zene.
Hiába zörgött, hörgött, jajveszékelt
az óra, mit félhétre őmaga
igazított be még az éjszaka.

Takard be azt az arcot, puha
kkm, 2017. augusztus 22. kedd, 06:40
A lezuhant tetőfedő
A lezuhant tetőfedő

,,Dicsérem az Urat, amíg élek" (Zsolt 146,2).
,,Dicsérjük Istent mindennap, és mindörökké magasztaljuk nevedet" (Zsolt 44,9).

Egy tetőfedő lezuhant egy magas templomtoronyról. Először a templom tetejére esett, átzúgott egy nagy hársfa ágai és gallyai között, majd nagy lendülettel az utca kemény burkolatára csapódott. Rémült kiáltással nézték ezt az ott álldogáló emberek, akik a tetőfedőket figyelték a templom tornyán végzett veszélyes munkájuk közben. Gyorsan odasiettek, körülvették őt, és azt hitték, hogy szétzúzott tagokkal fekszik ott. Mennyire csodálkoztak azonban, amikor a férfi teljesen sértetlenül felállt, megdörzsölte a szemét, és egyáltalán nem tudta, mi történt vele. A tömeg egyre nagyobb lett, mert mindenki látni akarta a csodát, hogy a tetőfedő ezt a zuhanást a mélybe, élve és teljesen sértetlenül túlélte. Egy vendéglős is odajött, és amikor meghallotta a történetet, így kiáltott: ,,Hiszen ez csodálatos! Ezt a napot
kalmanpiroska, 2017. augusztus 17. csütörtök, 18:49
A hetedik mennyország
szende!
Megígérem bűvös hatalmamnál fogva:
hogyha férfi érint, meghalsz azonnyomba',
de erényedért büszke lesz majd orcád,
mert tiéd lesz a hetedik mennyország!
A strófa vége egyelőre ennyi:
úgy látszik, hogy jó erényesnek lenni!

És Fatime sorsát vállalta vitézül,
már az első este sírva halni készül,
de szűzi erényén mégsem esett csorba,
nagy volt a hárem, sosem került sorra,
és teltek az évek, szép Fatime vénült,
már úgy estelente nem volt olyan rémült,
és zord ura is bekerült a korba,
mikor már a szultán nem csókol akkordba,
a strófa vége egyelőre ennyi:
nem könnyű dolog erényesnek lenni!

Az erény végül diadalt arat,
Fatime úgy halt meg, hogy lány maradt,
és az ígért jutalomra várva
kilincselt mennyországról mennyországra,
meglátta Allah s szólt: leányom, menj be,
már úgy várnak téged a hatodik mennybe'!
S szólt Fatime: a hetedik a jussom!
Hisz írva van: ki szűz, az
evavicus, 2017. augusztus 01. kedd, 13:36
Kerecsényi Éva
madarát,
vártam minduntalan, hogy vállamra szálljon,
s csakis bennem, nálam otthonra találjon.

Üldözőbe vettem, szaladtam utána,
éjt nappallá téve, de minden hiába,
délibábként feltűnt napsütötte égen,
kezemet nyújtottam, elillant a légben.

Megálltam egy percre, vagy talán évekre,
gyönyörködtem szabad, végtelen röptében,
elvarázsolt lénye, boldog szárnyalása,
szabadságvágya, az ég meghódítása.

Erőszakos kezek próbálták elkapni,
rémülten felröppent, nem lehet megfogni,
kalitkába zárni a halála lenne,
kell, hogy szabadságát mindenkor meglelje.

Menj ki a kertedbe, gyerünk, tegyél rendet,
tépj ki gyökerestől haragot, sérelmet,
egyengesd simára göröngyös hantjaid,
s vesd el bennük óvón szeretet magvait.

Ápold a kertedet féltő gondossággal,
tápláld növényeid a remény sugarával,
öntözd őket gyakran a hit friss vizével,
növekedjen minden a maga rendjében.

Ne légy
menusgabor, 2017. július 08. szombat, 21:00
Garry Douglas: Hegylakó - XII. Fejezet
összezárult. Helyén valami mélyedés sötétlett, olyasféle, mint egy második köldök. De semmi más. Megtapogatta magát a túloldalon is, és nem talált egyebet.
A fájdalom teljesen megszűnt. Életben marad!
- Kate! Kate...
A lány megmoccant, kinyitotta szemét.
- Kate - suttogta Conner. - Jól vagyok, kislány. Nem halok meg!
A lány mereven egyenesedett fel, tekintetében csak egy pillanatig csillant öröm. Ezt egykettőre félelem váltotta fel. Nem, rettegés! Kate rémültnek látszott:
- De... hogyan?
- Az Úr jónak látta, hogy megsegéljen - felelte Conner, és felült. - Begyógyult a sebem!
Kate talpon volt már, az ajtó felé hátrált.
- Sokakat meggyógyított az Úr - suttogta. - Láttam felépülni férfiakat iszonyú sebekből. De egyik seb se volt olyan iszonyú, mint a tiéd, Conner MacLeod! És egyik se zárult be egyetlen éjszaka alatt!
Conner feléje nyújtotta kezét. Nem is hallotta, mit mond a lány.
-
eposz, 2017. július 02. vasárnap, 16:53
Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a Majomkirály története
nélkül hétszer hét, azaz éppen negyvenkilenc napig. Akkorra aztán lelohadt. Gondolta már a Felséges Vén, itt az ideje kinyitni a kemencét, visszanyerni az elixírt. A majomkirály a kemence fenekében épp már a szemét dörgölte, könnyét törölgette a rettentő melegben, amikor egyszer csak hallja ám, hogy nyílik a kemence ajtaja! Odanézett, s látta is már a világost maga felett. Nem bírta megállni, egyszeribe egy nagy kurjantással kiugrott a kemencéből, azt felrúgta, maga meg világgá szaladt.
Halálra rémültek a tűzi legények, de aztán egykettőre föleszmélkedtek s nekiestek, hogy megfogják. No hiszen! Egykettőre földhöz döntötte valamennyit, akár egy dühös tigris, akár egy bősz sárkány. Utánaeredt a Felséges Vén is már, hogy rátegye a kezét, de alig ért hozzá, elvágódott ő is, mint a vágott hagyma, a majomkirály meg csak szaladt tovább. Aztán előrántotta a füléből bűvös fütykösét, meglengette, növesztette, s akkor, akárcsak hajdanán, a kezébe ragadta. Nem nézett bizony se istent, se embert, akkora kavarodást
eposz, 2017. június 22. csütörtök, 00:17
1/70
Képek, videók
Barmok a pocsolyában.jpg
chillik
2017. április 24. hétfő, 17:17
Locsi-pocsi-pocsolya
sanci81
2015. április 04. szombat, 18:32
levelek-a-pocsolyában. jpg
maria_kadar_148
2014. október 24. péntek, 16:24
levelek-a-pocsolyában- 300
erzsikepuskas
2014. szeptember 14. vasárnap, 06:40
pocsolyás.gif
kicsifarkas
2012. szeptember 05. szerda, 16:29
pocsolya
mecsery
2012. január 15. vasárnap, 01:13
20071002 Kis pocsolya.jpg
sztana45
2010. augusztus 18. szerda, 07:57
pocsolya.gif
judyttha
2010. július 31. szombat, 16:56
Kis pocsolya mindenhol ak
adakaleh
2010. május 18. kedd, 10:53
pocsolya.jpg
zombie650122
2009. február 06. péntek, 20:48
Pocsolyából visszatükröző
moncsicsis_csajszi
2008. július 31. csütörtök, 22:07
pocsolya.jpg
goldorogi
2008. április 03. csütörtök, 18:52
Fekete István Föld.jpg
maria_kadar_148
2017. augusztus 01. kedd, 23:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.