Belépés
2018. október 23. kedd | 43. hét | 296. nap | 05:28 | Gyöngyi
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mikor vizen mégy át, én veled vagyok
És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak,
ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód,
adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.

Ézsaiás 43
dandej, 2018. október 12. péntek, 20:37
]Ne félj, mert megváltottalak!
De most azt mondja az Örökkévaló,aki teremtett téged, Jákób,aki téged alkotott, Izráel:

,,Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy!

Mikor vízen kelsz át,veled vagyok.Ha folyókon,azok el nem borítanak.

Mikor tűzön mész keresztül,téged meg nem éget,lángja nem emészt meg,

mert én vagyok Istened, az Örökkévaló,Izráel Szentje, Szabadítód.

Ézsaiás 43
dandej, 2018. október 11. csütörtök, 23:44
Szent XXIII. János pápa
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Amint a pásztor juhainak gondját viseli, magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr.
Ezt mondja az Úr, az Isten:
,,Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszéledt juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein.
Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket - mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és
maroka, 2018. október 11. csütörtök, 14:07
Isten akarata a ti megszentelődésetek
,,Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám." (2Móz 18,15)

Talán te is naponta elimádkozod velem együtt, hogy ,,legyen meg a te akaratod", mégis olyan nehezen tudunk beletörődni Isten akaratába. Imádságainkban mindig a magunk óhajának teljesítését kérjük, és Isten akaratára legtöbbször nem is vagyunk kíváncsiak.
Isten be akarta vinni választott népét Kánaán földjére. Ránk vonatkozóan is ez Isten akarata. Veled és velem is ezt akarja: bevinni a szentek szentjébe. Ma is igaz, hogy Isten nem gyönyörködik a hitetlen halálában, ,,hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen". ,,Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek" - olvassuk a páli levelekben.
A megszentelődés a megtéréssel kezdődik. Ez az első lépés, amikor az ember elkezdi az Úr akaratát tudakolni. Pál apostolnak is ez volt az első kérdése a megtérése után: ,,Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?" Izráel népe reggeltől estig állva várta a választ, amikor
kalmanpiroska, 2018. augusztus 22. szerda, 16:19
Szent Charbel Makhlouf áldozópap
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél.
Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak.
Ami túl nehéz neked, azt ne keresd, és ami erődön felül van, azt ne kutasd; hanem amit Isten megparancsolt neked, azzal törődj, és ne légy kíváncsi többi művére! Szükséged úgy sincs arra, hogy azt szemléld, ami úgyis elrejtett titok.
Ne törd magadat erődet meghaladó dolgok után, és ne légy kíváncsi a többi művére! Olyan tanítást kaptál, amely meghaladja az ember értelmét. Vakmerő kíváncsiságukban sokan eltévedtek, és hiábavalóság fogva tartja elméjüket.
Ez az Isten igéje. Sir 3,19-26

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti, akik elhagytatok mindent és követtetek engem, százannyit kaptok.
Egy
maroka, 2018. július 27. péntek, 11:41
Szent lennék? Én?
való.
Hogy Isten szent, azt jelenti, hogy Isten más. Más, mint te meg én. Sehol nem találkozol senki más olyannal, mint amilyen Isten. Ő egészen más, Isten csak Egy van. Isten nagyon különleges, senki sem található a világmindenségben, aki Hozzá hasonló lenne. Ezért nevezik a mennyet is így: Isten szentséges lakóhelye. "De - kérdezed - akkor közeledhetünk-e Istenhez? Nem kell-e nagyon félnünk Tőle? Hogy Isten más, az nem azt jelenti, hogy nem törődik velünk?"
A Bibliában valahol azt olvassuk, hogy Izrael Szentje az Ő népe között lakik. Hogyan lehetséges az, hogy az Ő mássága engem, aki egészen más vagyok, mint ő, és bűnös is, nem semmisít meg? Ám ha azt tenné, az nem a megbékélést szolgálná. Amikor Isten az emberhez közeledik, tettében áldozat leledzik. Isten szeretetének titka Fiában, az Úr Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá. Isten más - ez éppen szeretetének ebből a tettéből tűnik ki. Ki adná oda legkedvesebbjét úgy, mint Ő? Isten megteszi ezt, mert Ő szent. Nem hat meg, hogy ez az Isten az Ő
kalmanpiroska, 2018. július 02. hétfő, 07:22
Hóseás
Hóseás
(Hóseás 1-3. rész)

Ezt a nőt,
kinek háza bárki előtt kitárul,
kihez tódul a nép messzi határrul,
kinek országszerte céda híre van,
vegyem, Uram, feleségül? - Ez szavam.

És ha majd
hűtlenségét elviselni nem tudod,
kihajítod, magad mellől elcsapod,
égrekiált bűne, mellyel vétkezett:
Menj el érte, magad mellé visszavedd.

Népem is
számtalanszor így lett hűtlen Urához.
Mennyi undok bálványt ölelt magához!
Életed is azt hirdesse, mit szavad:
Izráelnek Férje, Szentje - hű marad!

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. június 16. szombat, 11:28
Szent Norbert püspök
Mária templomban, de földi maradványait XVI. század végi szentté avatása után a prágai Strahov premontrei monostorába vitték és jelenleg is ott találhatók.
Könyörögjünk!
Istenünk, ki Szent Norbert püspököt arra választottad, hogy imádságos lelkületével és lelkipásztori buzgalmával példát mutasson Egyházad szolgáinak, kérünk, közbenjárására add meg, hogy hívő néped mindig szíved szerinti pásztorokat és üdvösséges táplálékot találjon! Ámen!
Szent Norbert, Szent Ágoston és rendünk minden szentjei!
Könyörögjetek érettünk! ...................

- Tiszta lap oldalon
.........
Szent Norbert püspök, a premontrei rend alapítója. Ünnepe Június 6.
Bővebben

- Adorans oldalon
maroka, 2018. június 06. szerda, 08:31
Keressétek az Urat, a míg megtalálható
1.Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
2.
Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3.
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
4.
Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
5.
Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged
dandej, 2018. június 01. péntek, 08:34
A főpap a nagy engesztelési napon
A főpap a nagy engesztelési napon

"Egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek..." 3Mózes 16,34

Hosszú fejezet ez az engesztelési napról, mely napon a főpapnak sok dolga volt. Le kellett vetnie szép hivatalos öltözetét, és egyszerű gyolcsruhát vennie fel - az Isten előtt való alázatosság jeleként. Ez ugyanakkor előremutat az Úr Jézus Golgotán való megaláztatására, mivelhogy az Újszövetség nagy engesztelési napja a Nagypéntek. Az Isten gyülekezetének a megfizetés napja: Jézus akkor ontotta vérét a táboron kívül, Áronnak egy bikát kellett leölnie magáért és háza népéért, és megáldoznia engesztelésül a saját bűneiért. Jézusnak nem kellett ezt tennie, Ő nem követett el bűnt.
Áronnak egy kecskebakot kellett vétekáldozatul megölnie Izrael bűneiért. Jézus önmagát áldozta meg. Áronnak az áldozati állat vérével kellett bemenni a szentek szentjébe, vért kellett hintenie a frigyláda födelére, és hétszer a frigyláda elé. Jézus ezen áldozattal nem kézzel csinált szentek szentjébe ment be. A
kalmanpiroska, 2018. május 29. kedd, 07:41
16 híres arc, akit 3D-ben rekonstruáltak
leányágon is.

Szent Miklós maradványait állítólag Olaszországban, Bariban őrzik 1087 óta, akkor lopták el a törököktől. A rekonstrukcióhoz a koponya méreteit vették alapul. Eszerint Szent Miklós alacsony volt, alig 167 cm, hatalmas fejjel, szögletes állal, és erős nyakizmokkal. Mürai Szent Miklós (270. március 15. - 343. december 6.) myrai püspök, a katolikus és a görögkeleti egyházak szentje, a tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek, diákok és általában minden nehéz körülmények között élő védőszentje Oroszországban, Görögországban és Szerbiában, a pálinkafőzők és Kecskemét város védőszentje Magyarországon. Életéről több legenda ismert, ezekből alakult ki a Mikulás személye is.

IV. Henrik francia uralkodó mumifikálódott
schuro, 2018. március 31. szombat, 22:11
1/22
Képek, videók
Ein-Gedi Izrael
dandej
2018. január 19. péntek, 21:32
Jeruzsálem Izrael főváros
dandej
2017. december 14. csütörtök, 21:01
Pálmák Izraelből
dandej
2017. november 10. péntek, 21:25
Eilat - Izrael
dandej
2017. június 13. kedd, 13:15
izraeli zászló 002.png
chillik
2016. december 30. péntek, 07:13
izraeli zászló 001.png
chillik
2016. december 30. péntek, 07:12
Izraelben.png
sz719eszter
2016. augusztus 21. vasárnap, 16:07
Izraeli ölyv fiókák 2016-
margoboszi
2016. május 02. hétfő, 19:15
Izraeli ölyv fiókák 2016
margoboszi
2016. május 02. hétfő, 19:15
Izraeli ölyvek 2016-04-1
margoboszi
2016. május 02. hétfő, 19:14
Megváltottalak!.jpg
szilvi1113
2009. július 22. szerda, 07:49
Egyiptomi-Istenek-8897 5.g
vorosrozsa66
2018. július 20. péntek, 15:35
2742_egyiptomi_kep.gif
vorosrozsa66
2018. július 05. csütörtök, 16:28
0055_egyiptom.gif
vorosrozsa66
2018. július 05. csütörtök, 16:26
00000_egyiptom_8.gif
vorosrozsa66
2018. július 05. csütörtök, 16:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.