Regisztráció  Belépés
2017. június 25. vasárnap | 25. hét | 176. nap | 22:47 | Vilmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből.
Kezdőének:
Népének erőssége az Úr, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy pásztora és te vezesd mindörökké! (Zsolt 27,8-9)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből.
Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: ,,Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!" Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: ,,Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta."
De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent
maroka, 2017. június 24. szombat, 13:41
Isten kimeríthetetlen igéje
fejezet a leghosszabb bibliai könyvben. Mint ilyen, reflektorfénybe helyezi az általa körbejárt témát, amit így foglalhatnánk össze: Isten igéje kimeríthetetlen. Ahogy olvasás közben a zsoltár látszólag vég nélküli a maga 176 versével, úgy támadjon benned is vég nélküli magasztalás és szeretet Isten igéje iránt, amely ma, s aztán napról-napra egyre inkább csendességeid elengedhetetlen részévé válik.

BETEKINTÉS * 1 + 19 = 119 - Az 1. zsoltárban az ismeretlen zsoltáríró kijelenti, hogy áldott az a férfi, aki szüntelenül Isten törvényén elmélkedik. A 19. zsoltárban Dávid az Úr igéjét ecseteli a maga teljességében, számtalan aspektusból. Ma pedig a 119. zsoltárt fogod olvasni, ami olyan, mintha az 1. és a 19. zsoltár kibővítése lenne. Ennek végeredménye az Isten igéjének tökéletességéről és erejéről szóló fenséges bizonyságtétel.

NAPI ÚTRAVALÓ * A szinonima olyan szó, melynek jelentése megegyezik (vagy nagyrészt megegyezik) egy másik szó jelentésével, mégis két teljesen különböző
kalmanpiroska, 2017. június 24. szombat, 07:55
Isten a jókedvű adakozót szereti. mai napi ige
magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja a vetésteket és megszaporítja jótékonyságtok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek minden bőkezűségre, amely aztán a mi közvetítésünkkel hálát vált ki másokból az Isten iránt.
Ez az Isten igéje.
2Kor 9,6-11

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Boldog az az ember, * aki az Urat féli. 1a. vers.
Előénekes: Boldog ember, aki féli az Urat, * aki az Úr törvényében örömét leli.
Hatalmas lesz ivadéka a földön, * áldott lesz az igazak nemzetsége.
Hívek: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
E: Dicsőség és gazdagság tölti be házát, * igazsága örökre megmarad.
Az igaz világít, mint fény a sötétségben, * igazságos, jóságos és irgalmas.
H: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
E: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, † igazsága megmarad örökre, * feje dicsőségesen felemelkedik.
H: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
Zsolt 111,1-2.3-4.9

ALLELUJA
Aki szeret
maroka, 2017. június 21. szerda, 09:57
Samuel Keller - a szétszórt tollak
Samuel Keller - a szétszórt tollak


,,De mondom nektek: Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján" (Mt 12,36).

Az ismert evangélista, Samuel Keller (1856 - 1924) evangélikus lelkészként munkálkodott a Dél-Oroszországban és a Krím-félszigeten élő német telepesek között, és nagy ébredéseket élt át ott. Mivel az orosz cárok uralma alatt üldözték, 1890-ben Németországba kellett menekülnie, és itt folytatta tovább áldott szolgálatát. Haláláig munkálkodott Németország határain túl is, és sok embert vezetett Jézus Krisztushoz. Az oroszországi ébredés e kegyelmi időszakából számolt be valaki a következő történetről:
,,A dél-orosz sztyeppék egyik német falujában élt egy asszony, aki gonosz pletykákkal és rágalmakkal sok békétlenséget és széthúzást okozott embertársai körében. Semmilyen szép szó és intelem nem használt neki. Ekkor Keller lelkész nem tudott mást tenni, és alapos lelki kúrának vetette alá az asszonyt.
kalmanpiroska, 2017. június 20. kedd, 16:48
"Mert íme én parancsolok..."
Bizonyos értelemben megrostáltatásunk közvetlenül mennyei dolog, hisz alapigénk ezt mondja: ,,szétrázom Izráel házát." Sátán, mint valami rabszolga, tarthatja ugyan a rostát abban a reményben, hogy így majd megronthatja a gabonát. Azonban a Mester mindent kézben tart, és azt a folyamatot, amit az ellenség kártékony célra használna fel, azt az Úr a gabona megtisztítására alkalmazza. Lehet, hogy most te is a rostában vagy, de tudd, hogy értékes búzamag vagy az Úr csűrében. Meríts vigaszt abból az áldott felismerésből, hogy az Úr kezében tartja a cséplőgépet és a rostát, amit az Ő dicsőségére, és a te halhatatlan lelked üdvére tesz.
Ahhoz sem férhet kétség, hogy a szórólapát szintén az Úr Jézus kezében van, mellyel szétválasztja a jó magot a haszontalantól. Nem mindnyájan izráeliták azok, akik Izráel házából származnak. A szérűn heverő rakás még nem megtisztított mag, ezért kell a rostálási folyamatot végigcsinálni. A rostában csak a telt magok maradnak meg, mert a maghéj a pelyvával együtt,
kalmanpiroska, 2017. június 20. kedd, 08:51
Cseri Kálmán - AZ ÁRONI ÁLDÁS
téged az Úr, és őrizzen meg téged!" (4Móz 6,24)

Isten megparancsolta Áronnak, hogy mint főpap, ezekkel a szavakkal áldja meg a népet. Ez az áldás csaknem minden istentisztelet végén elhangzik, egy-egy sora azonban nehezen érthető.

Mi az áldás? A Biblia szerint minden testi és lelki jónak a foglalata, amit Isten az embernek adhat. Nem azért adja, mert az megérdemli, meghálálja, hanem mert szüksége van rá. Az áldás ajándék, amit Isten szeretetből ad, ha akar.

Tehát nem Áron áldotta meg a népet, hanem Isten. És nem a lelkész áldja meg a gyülekezetet, ő csak hirdeti ennek a lehetőségét, és kívánja, kéri azt az emberek számára. Ugyanígy egy szülő is megáldhatja gyermekét, vagy bárki kívánhatja hittel Isten áldását másokra.

Mit jelent az első mondat: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged? Ez az áldás először a pusztai vándorlás során hangzott el, ahol ezer veszély leselkedett az emberekre. Isten ezekkel a szavakkal azt ígéri (mert ez a kérés egyben ígéret is),
ronix, 2017. június 19. hétfő, 21:16
Áldott, békés napot Mindenkinek!
Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. (Róma 13, 13-14)
ronix, 2017. június 19. hétfő, 20:31
Maradandó gyümölcs
származik. Mi a titka az olyan gyümölcs termésének, amely megmarad? A válasz egyszerű. Amikor az életünk megmarad Krisztusban, akkor a gyümölcs, amit termünk, az is megmarad. Minél inkább helyt adunk annak, hogy az emberi akarat és erőfeszítés meg legyen metszve és meg legyen tisztítva az isteni Szőlősgazda által, annál inkább visszavonja magát a lényünk annak útjából, amit Isten munkálhat bennünk az Ő Lelke által, annál teljesebben maradunk meg Krisztusban, annál inkább megmarad a gyümölcsünk.
Milyen áldott gondolat! Ő kiválasztott és kijelölt téged, hogy gyümölcsöt teremj, és hogy a gyümölcsöd megmaradjon. Sosem gondolt arra, hogy az egyik szőlővesszője olyan gyümölcsöt hozzon, ami nem marad meg. Minél mélyebben hatolok be az Ő kiválasztó kegyelmébe, annál biztosabb lesz a meggyőződésem abban, hogy az örök életre teremhetek gyümölcsöt magam és mások számára. Minél mélyebbre hatolok az Ő kiválasztó szeretetébe, annál inkább felismerem, mi az összefüggés a szándék és a gyümölcs között: a megmaradás
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 13:34
"És megtelének mindnyájan Szentlélekkel"
,,És megtelének mindnyájan Szentlélekkel" (ApCsel 2:4).


Milyen gazdag lenne a mai nap áldása, ha mindnyájan Szentlélekkel teljesek volnánk?! Lehetetlen túlbecsülni a Lélekkel teljes élet áldott következményeit. Élet, vigasz, világosság, tisztaság, erő, béke és még sok drága kincs elválaszthatatlan a Szentlélek jelenlététől. Mint szent olaj, felkeni a hívőt, és elkülöníti a szent papságra, kegyelmet ajándékozva neki tisztsége helyes betöltésére. Mint az egyetlen és valódi tisztító víz, megszabadít a bűn hatalmától, megszentel az isteni életre, és akarást és véghezvitelt munkál bennünk az Úr jó tetszése szerint. Mint világosság, előbb meggyőz minket elveszett állapotunkról, majd pedig kinyilatkoztatja nekünk és bennünk az Úr Jézust, rávezetve minket az igazság útjára. Az Ő tiszta mennyei fénysugarai átvilágítottak minket, s ezért nem vagyunk többé sötétség, hanem világosság az Úrban. Mint tűz, egyfelől megtisztít minket minden salaktól, másfelől pedig megtisztított lényünket
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 08:05
Elek Alfréd: Fáradt ember panaszai.
Elek Alfréd:

Fáradt ember panaszai.

I.

Szemem nem kószál unott földi tájon.
Új szépségekre vágyakozva már;
Úr lett a lelkem fényen és homályon
S jaj ! oly egyforma mindenik határ.

S miért a balga vágyódás az űrbe,
Ha önmagamba visszahullok én;
Új dallamért a lelkem mért hevülne ?
S ha tovatűn úgy-is : miért a fény?

Oh ! világszerelem, te ősi ének:
Hódoljanak a boldogok tenéked,
A kiknek álma mind valóra vált:

Ám én a gyász leplébe burkolózom,
Az élettől is lassan elbúcsúzom
És megadással várom a halált.

II.

Szivembe vájt a némaságnak ökle:
Az ősi gyász s most szenvedek miatta ;
A hangos öröm elhagyott örökre:
E mostohám az utamat kiadta.

Oh ! némaság, te áldott ajkú bölcs,
Ugy-e, mindegy itt: sírni vagy kaczagni;
Az én szemem, e rég érett gyümölcs,
Közönnyel néz már mindent: meg kell halni!

Oh ! némaság, halál
marcyt, 2017. június 19. hétfő, 07:46
"Segíts Uram..."
kiáltott volna segítségért. Ugyanakkor őszinte szándékkal állt az igaz ügy mellé, hisz a ,,segíts" szónak nincs értelme, ha mi magunk nem teszünk semmit. Ebben a két szóban -hisz ennyi Dávid imája- egyenesség és őszinte szándék van, de a fogalmak is megválogatottak. Igen, röviden is ki lehet ezt fejezni, nem kellenek hozzá bonyolult és kósza mondatok. A zsoltáríró egyenesen előre, Istenéhez fut, jól megfontolt kéréssel. Tudja, hogy mit keres, és hol keresi azt. Uram, taníts minket is ilyen áldott módon imádkozni!
Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor ezt az imát a zsoltárossal együtt mondhatjuk. Alkalmas ez az ima az isteni gondviselés meglátogatásainál, mikor a súlyosan megpróbált hívőnek tapasztalnia kell, hogy nem talál emberi segítőt. Vagy azoknak a bibliaiskolásoknak, akik hitelvi kérdésekkel, netalán kételyekkel küszködnek. Ők szintén segítséget fognak találni, ha a Szentlélekhez, a fő tanítóhoz kiáltanak így, hogy: ,,segíts meg ó Uram!" De a szellemi harcosoknak is
kalmanpiroska, 2017. június 17. szombat, 08:01
Áldott, békés napot Mindenkinek!
Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely Tőlem van, így szól az Úr. (Ézsaiás 54,17)
Jó reggelt! Áldott békés napot mindenkinek!
ronix, 2017. június 13. kedd, 20:02
1/437
Képek, videók
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
Jézus Krisztus bizonyság
katalin_53
2016. június 26. vasárnap, 09:18
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
Jézus Krisztust látni.jpg
katalin_53
2016. május 22. vasárnap, 12:51
Jézus Krisztus keresztje
katalin_53
2016. május 22. vasárnap, 12:50
Megváltás Jézus Krisztus
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:32
PJ Jézus Krisztus.jpg
sz719eszter
2016. március 20. vasárnap, 18:45
Jézus Krisztus
irmus
2016. március 20. vasárnap, 14:33
jezus_krisztus_224549_ 611
paka68
2016. január 30. szombat, 16:57
jezus_krisztus_szulete se.
borigit
2015. december 15. kedd, 13:13
könyv-kotelezo-olvasma nyo
agica2004
2017. május 16. kedd, 18:41
A kedvenc olvasmánya..jpg
basikele
2012. október 03. szerda, 02:40
ennyi kötelezö olvasmány.
jakabgasparne
2010. március 13. szombat, 15:34
ennyi kötelezö olvasmány.
sarkadykati
2010. február 13. szombat, 01:26
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.