Regisztráció  Belépés
2017. december 18. hétfő | 51. hét | 352. nap | 08:12 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Házassági évfordulóra
szét.
Két külön életút, fonódott egybe itt,
Virággal, s tövissel volt hintve, mindegyik.
Együtt meneteltünk, mint férj és feleség,
Ránk sütött napjával, a kéklő derűs ég.
Siető lépteink, lassúbbakká váltak,
Hátunk is meghajlott, nyomán a munkának.
Ámde mégsem voltunk keserű kedvűek,
Zengő ének adott, szárnyakat lelkünknek.
Az Úr oltalmazott, huszonöt éven át,
Sokszor tapasztaltuk, két karja tárva várt.
Soha nem lesz elég, szívünk mély hálája,
Áldott Jézusunknak, ki Isten Báránya!
Golgota Keresztyén, értünk is szenvedett,
Undok bűneinkért, vérével fizetett!
Néki adunk hálát, ezen a szép napon,
Kié a dicsőség, erő és hatalom!
Hányszor vétkeztünk mi, huszonöt év alatt,
Urunk: mégsem fordult el tőlünk, ez alatt.
Szíve melegével, takargatott minket,
Orvosolta: bűntől sebzett életünket.
Nélküle életünk, céltalan lett volna,
Ö mutatott irányt, a mennyei honba.
Testünk fáradt ugyan, de lelkünk
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:47
"Jöjjetek én hozzám"
"Jöjjetek én hozzám" (Máté 11:28)


Jöjjetek! Ez az a kellemes szó, amelyet ez evangéliumi üdvüzenet intéz hozzánk. Az ószövetség törvénye szigorú hangon ezt kiáltotta: "Menj, vigyázz lépteidre, hogy helyesen járj. Ha megtöröd a törvényt, meg kell halnod; tartsd meg a parancsolatokat és élsz". A törvény a rettentés szövetsége volt; az evangélium a szeretet köteleivel vonja magához a bűnöst. Jézus az a Jó Pásztor, aki a juhok előtt halad, aki követésére szólítgatja, és vezeti őket a menny gyönyörű magaslataira ezzel az édesgető szózatával: "Jöjjetek!" A törvény megkeményít, az evangélium édesget. A törvény nyilvánvalóvá teszi azt a közbevetést, amely az Isten és az ember közé van erősítve; az evangélium áthidalja ezt a rettentő mélységet és átviszi a bűnöst a biztonságba. Lelki életed kezdetétől a mennyei dicsőségbe érkezésig szól néked Krisztus hívása: "jöjj, igen, énhozzám jöjj!" Éppúgy, mint az anya, aki odanyújtja ujjait gyermekének és e szavakkal biztatja a járásra: "jöjj!" Így tesz
kalmanpiroska, 2017. december 16. szombat, 07:37
Kosztolányi Dezső - Csacsi rímek
-
papasztalom.
*
Westfal -
az asztalon
kereszt áll.


*
Ez a szegény ablakostót,
aki mindig babba kóstolt.
*
A munkát követeld meg
Ellustul.
Ellustul.

Tréfás ujjgyakorlat

Kérdezd az éjtől, hogy enyém leendj-e,
s toppanj be hozzám egyszer majd, ha langy a
nyár, életem tündéri, régi rendje,
pillére lelkemnek, tartó-gerendje,
s áldott zavarja, nyugtató kalandja,
kitől a lárma erdők tiszta csendje
és szép a förtelem, s a föld varanyga,
való, mely a vágyat fölülmulandja,
csóktól, álmoktól duzzadó kelengye,
ábránd-búzából fölrakott kalangya,
hogy gyűjtenék veled, egyetlenegy te,
szorgalmasan dolgozva, mint a hangya.
*
Azonnal
elment az amazonnal.


*
Ezerrel azonnal
ő adós a
chillik, 2017. december 16. szombat, 06:16
Guadalupei Boldogságos Szűz Mária 12.12 igéje
megtelepedtem.
Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél!
Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek."
Ez az Isten igéje.
Sir 24,1-2.5-7.12-16.26-30

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! 2. vers.
Előénekes: Dicsérjétek az Urat, ti, szolgái, * dicsérjétek az Úr nevét!
Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké!
Hívek: Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké!
E: Dicsértessék az Úr neve, * napkelettől napnyugatig.
Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége magasabb az egeknél.
H: Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké!
E: Ki olyan, mint a mi Istenünk, † aki a magasságban trónol, *
maroka, 2017. december 13. szerda, 10:04
Bábel
Jatzkó Béla

Bábel

Áldott légy, Bábel! Ki bánja a tornyod?
Kinek fáj ma, hogy akkor összeomlott?
Ha eltartott is néhányezer évig,
lám, eljutottunk mégiscsak az égig.

De nélküled, ha össze nem zavarja
az egy-nép nyelvét az Isten haragja,
nemzedék nemzedéket felcserélve
azóta is mind egy nyelven beszélne.

Hol lenne akkor a sok szétpatakzó
idióma, s hol lenne a magyar szó?
A finnből jött? Sumérből vagy törökből?
Zeng bennem ő bibliai-öröktől,
s ha másképp sújt rád az Úr dühe, Bábel,
a szerelmem most hogy is mondanám el?
evavicus, 2017. december 12. kedd, 00:29
Spuller Rusy: Szabadságért
Spuller Rusy:

Szabadságért

Hiszek mélységes, szent nagy áhítattal,
Az ősök tiszta zsoltáros hitével,
Hiszem, hogy egykor a szolgalelkek jármát
Összetöri az Ur csodás kezével.

Hiszem, hogy lesz még nekünk is ünnepünk,
És vetésünknek lesz majd aratása,
Hiszem, hogy lelkünk lángja, tüze-ténye
Nem éghetett mint szalmaláng hiába.

Hiszem próféták örökszép látomását,
Hogy a kardokból kovácsolnak ekét.
Ember embert, testvér testvért megértve
Köszönti egy uj szabadság reggelét.

Szárnyát kibontja ezer uj reménység.
Csillogva száll az uj idők elébe.
Hiszek ; lelkemben próféták lángja ég!
Én Istenem légy százszor áldott érte

Tavasz 1920. máj. 16.
marcyt, 2017. december 10. vasárnap, 08:51
Kegyelemmel teljes
,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál."
Minden bizonnyal az evangéliumból az egyházi év során legtöbbször felolvasott szakasz a mai, az angyali üdvözlet elbeszélése. A kegyelemmel teljes kifejezés a mai ünnepen különösen is fényben áll és a Szeplőtelen Fogantatás lényegére utal, illetve annak mibenlétét fejezi ki. Máriát maga a fölséges Isten üdvözli Gábriel arkangyal szavaival.

A szent főangyal nem találhatott ki semmi olyat, ami nem magától Istentől való lenne. Mária, az egyszerű názáreti lány Isten kegyelmével, ajándékával, jelenlétével teljes. Nincs benne az a hiány, amit eredeti bűnnek nevezünk. Őt Isten úgy választotta ki a világ teremtése előtt, hogy mentes maradt Ádám bűnétől, az áteredő bűntől, amivel
sacimama, 2017. december 09. szombat, 00:18
Kik alkalmasak a Mennyre?
feltételeknek.

Sátán mindig munkában van, és igyekszik elferdíteni azt, amit Isten mondott; elvakítani az elmét és elhomályosítani az értelmet, hogy ezáltal az embert bűnre vigye. Az Úr nyílt követelményei oly nagyon egyszerűek, hogy senkinek sem kell tévelyegnie. Isten állandóan keresi a lehetőséget, hogy az embert a védelme alá vonja, hogy Sátán ne gyakorolhassa gonosz, megtévesztő hatalmát. Az Úr leereszkedett, hogy saját szavaival beszéljen hozzájuk, és saját kezével írja az élő igéket. És ez áldott igéket élettel áthatva és igazságtól ragyogtatva, tökéletes vezetőként adta át az embernek...

A Biblia minden fejezete, minden verse és minden szava Isten üzenete az emberhez. Kössük szabályait jegyül a kezünkre és a homlokunkra! Ha tanulmányozzuk és követjük e szabályokat, akkor Isten úgy vezeti mai népét, mint hajdan Izráelt, nappal felhő, éjjel tűzoszlop által.

ISTEN CSODÁLATOS KEGYELME *December 8.
dandej, 2017. december 08. péntek, 22:33
Sziklay Ferenc: Felszabadulás.
Sziklay Ferenc:

Felszabadulás.

Húsz éve várjuk ezt a drága percet,
Hogy szabadon szólhasson végre szánk!
Eddig hazudni, vagy hallgatni kellett,
Hogy gyilkosan ne törjenek reánk.
Húsz évig éltünk önmagunk tagadva,
Hogy tartogassuk puszta életünk
E szent, megváltó, áldott pillanatra,
Mikor hazánkba visszatérhetünk.

Húsz évig éltünk itt igába törve,
Szülőföldünkön idegen gyanánt,
Hányszor borultunk sírva ősi rögre,
Ahol lakásunk volt, de nem hazánk!
Nem volt hazánk, hisz hencegő pribékek
ülték vadul az árulás torát,
A járom a mi vállainkon égett
És ők zsebelték búzáját, borát.

Nem volt hazánk és mégis úgy szerettük!
Kínok között, halálraszántan is,
Mert tudtuk azt, egy percre sem feledtük,
Hogy úrságuk bitorló, gaz, hamist
Mert tudtuk azt, csak avval is', hogy élünk
E szent helyen s ha kell, temetkezünk,
Szent hivatás feltámadást remélnünk
S hinnünk, hogy
marcyt, 2017. december 08. péntek, 08:15
Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 12.08
Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott fiakká legyünk.
Testvéreim!
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki
maroka, 2017. december 07. csütörtök, 18:12
1. adventi hét csütörtök 12.06
és bástya van benne.
Nyissátok ki a kapukat!
Hadd vonuljon be az igaz nép, amely megőrzi a hűséget, amely meg van győződve arról, hogy az Úr megőrzi békében, mivel benne bízott.
Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örökké megmaradó Szikla! Letaszította a magasban lakókat, és a büszke várost megalázta, földig alázta, a porba sújtotta, úgyhogy most láb tiporja, a szegénynek lába, a szűkölködők talpa.
Ez az Isten igéje.
Iz 26,1-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Áldott, aki jön az Úr nevében, * áldott legyen megváltó Királyunk. Vö. 26a. vers. - 6. tónus.
Vagy: Alleluja. 6. szám.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint hatalmasokban reménykedni.
Hívek: Áldott, aki jön az Úr nevében, * áldott legyen megváltó Királyunk.
Vagy: Alleluja.
E: Nyissátok meg nekem az igazság kapuit, * hadd menjek be,
maroka, 2017. december 07. csütörtök, 17:53
Adventi versek
álljon,
s az áldás is ránk találjon,
színes gyertyák fénye lobog.
Fenyőgyanta friss illata
tölti be a meleg otthont;
világol egy lila gyertya,
embereknek hitet adva,
Krisztusunk megváltást hozzon.
Kopog a második vasárnap;
egy pár lila gyertya fénylik;
reményt nyújtva a családnak,
kik csak Messiásra várnak;
s fények kúsznak magas égig.
Lobban három gyertya lángja,
egy rózsaszín, s öröm e hír.
Dicsértessék Szűz Mária,
néhány nap és áldott álma:
jászlában a Kisded felsír.
Ünnep előtt vasárnapon
lángoljon négy gyertya fénye,
fényük szeretetet ontson!
Áldott legyen a karácsony,
s a Megváltó születése!


Aranyosi Ervin: ADVENT - ELSŐ GYERTYA

Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő
menusgabor, 2017. december 06. szerda, 17:00
1/446
Képek, videók
0 a házassági évfordulóra
lovaszmarika
2017. augusztus 08. kedd, 12:30
házassági évfordulóra
aruncus
2017. július 08. szombat, 22:14
Évfordulóra 01.jpg
chillik
2017. január 26. csütörtök, 07:18
Évfordulóra 02.jpg
chillik
2017. január 26. csütörtök, 07:17
Évfordulóra 03.jpg
chillik
2017. január 26. csütörtök, 07:17
Házassági évfordulóra
aruncus
2016. augusztus 23. kedd, 20:07
házassági évfordulóra/b
aruncus
2015. augusztus 16. vasárnap, 21:00
házassági évfordulóra/a
aruncus
2015. augusztus 16. vasárnap, 20:58
Házassági évfordulóra sok
margoboszi
2014. szeptember 06. szombat, 20:27
Házassági évfordulóra ajá
margoboszi
2014. szeptember 06. szombat, 20:27
Jézusunk, adj könyörülete
katalin_53
2017. augusztus 19. szombat, 16:52
888 - Vezess Jézusunk...
angyalcsillag
2015. augusztus 09. vasárnap, 10:33
Jézusunk, Krisztusunk
angyalcsillag
2013. december 24. kedd, 18:59
Jézusunk
angyalcsillag
2013. március 30. szombat, 00:11
Jézusunk a Krisztusunk.JP
angyalcsillag
2012. május 14. hétfő, 19:39
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.