Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 11:48 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
"A te... Megváltód..."
,,A te ... Megváltód..." (Ézs 54:5)

Jézus, a Megváltó a miénk, egészen és örökké a miénk. Krisztus minden tisztségét értünk végzi. Ő érettünk király, pap és próféta. Amikor a Megváltónak egy újabb címével találkozunk, nyugodtan használjuk azt a magunk javára. A pásztor botja, az atya fenyítő vesszeje, a kapitány fegyvere, a főpap süvege, a király jogara és a próféta palástja, mind - mind a miénk. Jézusnak nincs az a méltósága, amit ne felemeltetésünkre akarna használni, sem joga, mellyel ne védelmünket keresné. Az Ő istenségének teljessége a mi kimeríthetetlen kincstárunk, és az Ő tökéletes emberi természete - amit szintén értünk vett magára - nem kevésbé a mi örökségünk. A mi kegyelmes Urunk egy feddhetetlen jellem tiszta ragyogását hordozza magán, és ruházza azt ránk. Istennek szentelt életének érdemszerző erejét ajándékozza nekünk. Fiúi alárendeltségéből, éls állhatatos szolgálatából nyert jutalmát szintén nekünk számlázza. Életének tiszta ruháját szépségünk takarójául nekünk adja. Lényének tündöklő erényeit, ékszerként hagyja ránk. Halálában tanúsított emberfölötti, magasztos szelídségét pedig dicsekedésünk tárgyává teszi. Ránk hagyatékozta jászlát, hogy emlékeztessen minket arra, miként ereszkedett le Isten az emberekhez. Keresztje emlékét is itt hagyta, hogy rámutasson arra, miként emelkedhet fel az ember Istenhez. Minden gondolata, érzése, tette, szava, csodája és esedezése reánk irányult. Érettünk ment végig a fájdalom útján, és élete fáradságának minden gyümölcsét ránk íratta égi hagyatékul. Ő a miénk ebben a pillanatban, mint ahogy korábban is, és nem szégyelli magát a mi Urunk Jézus Krisztusunknak nevezni, jóllehet Ő az egyetlen és fenséges hatalom, Királyok Királya és Uraknak Ura. Krisztus mindenütt, és mindenképpen a mi Krisztusunk, akinek örökkön-örökké örvendezünk. Ó én lelkem, nevezd Őt ma a Szentlélek által a te Megváltódnak!

C. H. Spurgeon
kalmanpiroska, 2017. június 18. vasárnap, 13:21
Címkék: Urunk Jézus Krisztusunknak, Királyok Királya, Uraknak Ura, újabb címével, magunk javára, pásztor botja,
Kommentek
"Növekedjetek a kegyelemben..."
"Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében" (2Pt 3:18)


Növekedjetek a kegyelemben - nemcsak "egy" kegyelemben, hanem "minden" kegyelemben. Növekedj a kegyelem gyökerében, a hitben. Bízzál az ígéretekben, szilárdabban, mint eddig tetted! Hited legyen teljesebb, állhatatosabb, egyszerűbb. Ugyanúgy növekedj a szeretetben is! Kérd, hogy szereteted legyen teljesebb, buzgóbb, gyakorlatibb, hassa át minden gondolatodat, szavadat és tettedet. Az alázatban is növekedj! Igyekezz igazán alázatos lenni, légy tudatában mind jobban annak, hogy semmi vagy! És amint mélyebbre mész alázatban, törekedj növekedni felfelé is! Emelkedj imában közelebb Istenhez, és igyekezz bensőséges kapcsolatra Jézussal! A Szentlélek Isten képesítsen arra, hogy "növekedj a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében." Aki nem növekszik az Úr Jézus ismeretében, az megveti, az elutasítja Isten áldását. Őt ismerni "örök élet", az Ő megismerésében való növekedés a boldogságban való
kalmanpiroska, 2017. január 04. szerda, 05:18
A növekedés jelei
A NÖVEKEDÉS JELEI

Növekedünk-e? Honnan tudjuk? Melyek a növekedés jelei?
1. Az alázatban való növekedésünk egyik igen fontos jele a kegyelemben való növekedésünknek. Tudatosodik-e bennünk egyre inkább a mi gyengeségünk, esendő mivoltunk? Látjuk-e bukásainkat és bűneinket?
2. Egyre érzékenyebbekké váltunk-e a bűnre? Itt nemcsak a külső bűnökre, hanem a szív bűneire is gondolunk. A növekvő keresztyént aggasztja a belső romlottság.
3. Növekedtünk-e az ismeretben? De nemcsak a tények ismeretében való növekedésre gondolunk itt, hanem Annak az ismeretében való növekedésre, Akiről ezek a tények szólnak. Ha Krisztusról helyes ismereteket szereztünk és növekedtünk, akkor ez együtt kell, hogy járjon az iránta való szeretetünk növekedésével is!
4. A különféle próbákon való átjutása közben a keresztyén ember jelleme is fejlődik. Mivel már többször is megtapasztalta Isten szabadítását, képes
megállni a nehéz helyzetekben is anélkül, hogy feladná.
5. Miközben növekedünk, egyre
kalmanpiroska, 2016. július 14. csütörtök, 12:53
Megszentelődés
"Sok hívő ember úgy tekint keresztyénségére mint egy fajta biztosításra. Megkötötte, és most már semmiért nem kell aggódnia, hiszen megtérése azt jelenti, hogy örök biztonságban van. (Ezt a mondatot jól kell érteni. A szerző nem a szentek állhatatossága ellen szól, hanem a tétlenség és a növekedés hiánya ellen). Csak higgyj - mondják ezek az emberek -, semmi mást nem kell tenned! Élheted tovább az életed úgy mint eddig, azzal a különbséggel, hogy most nyugodtan hátradőlhetsz és még lazíthatsz is. De keresztyénnek lenni ennél többet jelent! Nem azt jelenti csupán, hogy valamit hozzáadtunk eddigi életünkhöz. Keresztyénné válásunk inkább egy olyan forradalomhoz hasonlítható, amely gyökeres változásokat hozott. Újjászülettünk. Ettől a perctől kezdve keresztyén életünket nem a statikusság, hanem inkább a folyamatos mozgás, fejlődés és növekedés kell, hogy jellemezze. Péter apostol ezt így mondja: 'Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében' (2Pét
kalmanpiroska, 2016. július 09. szombat, 14:03
Ellen G .White Jézushoz vezető út Isten ismerete
kielégítette, és lelkem éhségét lecsillapította. A Biblia számomra ma már Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Kérdezed, hogy miért hiszek Jézusban? Mert Ő az én isteni Megváltóm. Kérdezed, miért hiszek a Bibliában? Mert Istennek lelkemhez intézett szava." Szívünkben hordhatjuk

annak bizonyságát, hogy a Biblia igaz, hogy Jézus az élő Istennek Fia. Tudjuk, hogy nem mesterkélt mesékben hiszünk.
Péter inti testvéreit: "Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében" (2Pt 3:18). Ha Isten gyermekei növekednek a kegyelemben, úgy szavát is mindjobban megértik. Új fényt és új szépséget fedeznek fel szent igazságaiban. Erről az igazságról tesz bizonyságot az egyháztörténelem évszázadok óta, és fog is tenni az idők végezetéig. "Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig"(Péld 4:18).
Hit által az elkövetkezendőkre tekintünk, hit által fogadjuk Isten szavát, mint lelki
katalin_53, 2016. július 02. szombat, 09:14
C év, Karácsonyi idő, Urunk megkeresztelkedése
van, és szerzeménye a színe előtt. Mint pásztor, legelteti nyáját, karjával összegyűjti a bárányokat, és ölébe veszi, az anyajuhokat gondosan vezeti.''

Tit 2,11-14; 3,4-7

11. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
12. A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
14. A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

4. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6. Melyet kitöltött reánk
1vargaildyko, 2013. január 13. vasárnap, 11:36
Evangélium 2011. december 27.
2011. december 27. - Kedd, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!" Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
Jn 20,2-8

Elmélkedés:

Az apostolok igehirdetése közvetlen Jézus-tapasztalatból származik. Személyesen ismerték az Urat, tanítványaként évekig vele jártak, hallották tanítását és látták cselekedeteit.
hidaszl, 2011. december 27. kedd, 09:54
Napi evangélium
2011. december 27. - Kedd, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott
Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül
adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!" Péter
és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a
ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb
ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment
be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a
kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem
külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is,
aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
Jn 20,2-8

Elmélkedés:

Az apostolok igehirdetése közvetlen Jézus-tapasztalatból származik.
wegnerzs, 2011. december 27. kedd, 07:55
Képek, videók
Jézusunk, Krisztusunk
angyalcsillag
2013. december 24. kedd, 18:59
Jézusunk a Krisztusunk.JP
angyalcsillag
2012. május 14. hétfő, 19:39
Kegyelmes Krisztusunk!.jp
szilvia108
2009. július 22. szerda, 11:11
Három királyok-bölcsek
dandej
2017. december 27. szerda, 07:28
három királyok.png
chillik
2017. szeptember 04. hétfő, 14:16
Betlehemi királyok 01.jpg
chillik
2017. április 16. vasárnap, 12:17
Betlehemi királyok 02.jpg
chillik
2017. április 16. vasárnap, 12:17
Betlehemi királyok 03.jpg
chillik
2017. április 16. vasárnap, 12:16
akasszatok fel a kiralyok
menusgabor
2017. január 30. hétfő, 16:22
Pünkösdi királyok 01.jpg
chillik
2017. január 23. hétfő, 10:28
Pünkösdi királyok 02.jpg
chillik
2017. január 23. hétfő, 10:28
Pünkösdi királyok 03.jpg
chillik
2017. január 23. hétfő, 10:27
három királyok
taltos1
2017. január 06. péntek, 23:46
Betleheni királyok
taltos1
2017. január 06. péntek, 23:42
Három királyok
taltos1
2017. január 06. péntek, 23:27
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.