Regisztráció  Belépés
2018. március 20. kedd | 12. hét | 79. nap | 03:08 | Klaudia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Urantia - A Paradicsomi Háromság
Az Urantia könyv

10. írás

A paradicsomi Háromság

(108.1) 10:0.1 AZ ÖRÖKKÉVALÓ Istenségek paradicsomi Háromsága teszi lehetővé az Atya megszabadulását a személyiség-abszolutizmusból. A Háromság tökéletesen társítja az Isten végtelenül személyes akaratának korlátlan kifejeződését az Istenség abszolútságával. Az Örökkévaló Fiú és a különféle, isteni eredetű Fiak az Együttes Cselekvővel és az ő világegyetemi gyermekeivel együtt hatékonyan gondoskodnak arról, hogy az Atya megszabaduljon ama korlátoktól, melyek egyébként az elsőségben, a tökéletességben, a változatlanságban, az örökkévalóságban, az egyetemességben, az abszolútságban és a végtelenségben rejlenek.

(108.2) 10:0.2 A paradicsomi Háromság hatékonyan gondoskodik az Istenség örök természetének teljes kifejeződéséről és tökéletes kinyilatkoztatásáról. A Háromság Állandó Fiai hasonlóképpen lehetővé teszik az isteni igazságosság teljes és tökéletes kinyilatkoztatását. A Háromság nem más, mint Istenség-egység, és ezen egység örökmód azokon az abszolút alapokon nyugszik, melyeket a három eredeti és mellérendelt és egymás mellett létező személyiség, vagyis az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szellem Isten isteni egysége alkot.

(108.3) 10:0.3 Az örökkévalóság körének jelenlegi helyzetéből a végtelen múltba visszatekintve mindössze egyetlen elkerülhetetlen szükségszerűséget találhatunk a világegyetemi ügyekben, és ez a paradicsomi Háromság. Én a Háromságot olyannak tartom, amely elkerülhetetlen volt. Az idő múltját, jelenét és jövőjét szemlélve a világegyetemek teljes mindenségében semmi mást sem tekintek olyannak, amely elkerülhetetlen lett volna. A jelenlegi világmindenség, akár visszafelé, akár előre tekintve szemléljük is, elképzelhetetlen a Háromság nélkül. Ha adott a paradicsomi Háromság, akkor feltételezhetjük a minden dolgok megtételének egy választható lehetőségét vagy akár több különböző módját is, viszont az Atya, a Fiú és a Szellem Háromsága nélkül képtelenek vagyunk megérteni azt, hogy a Végtelen miként tudott háromszoros és mellérendelt megszemélyesülést megvalósítani az Istenség abszolút egy voltával szemben.

Egyetlen más teremtési fogalom sem üti meg az abszolútság teljességének háromsági mércéjét, mely abszolútság az akarat szabadságának teljességével társuló Istenség-egységben rejlik, s amely akarati szabadság pedig az Istenség háromszoros megszemélyesülésének eredendő sajátja.
eposz, 2017. augusztus 13. vasárnap, 01:28
Címkék: Paradicsomi Háromság, ÖRÖKKÉVALÓ Istenségek, Örökkévaló Fiú, Együttes Cselekvővel, Háromság Állandó Fiai, Atya Isten,
Kommentek
Urantia - Az Örök Sziget Természete
nemigen tekintjük személynek, azonban ezen Abszolút működési tér-jelenlétet az alsó-Paradicsomon összpontosulónak gondoljuk.

(120.1) 11:2.9 Az örök Sziget egyetlen anyagiasult alakból áll - valóságos állandósult rendszerekből. A Paradicsom e valódi anyaga olyan térpotenciál egynemű szerveződése, mely a világegyetemek széles mindenségében sehol máshol nem található meg. A különböző világegyetemekben többféle néven ismeretes, és a nebadoni melkizedekek régóta úgy nevezik, hogy abszolútum. E paradicsomi forrásanyag nem élő és nem is holt; ez az Első Forrás és Középpont eredeti nem-szellemi kifejeződése; ez a Paradicsom, és a Paradicsomnak nincs másodpéldánya.

(120.2) 11:2.10 Nekünk úgy tűnik, hogy az Első Forrás és Középpont a mindenségrendi valóság összes abszolút potenciálját a Paradicsomra összpontosította, mint azon eljárásának részét, mellyel megszabadította önmagát is a végtelenség jelentette korlátoktól, azzal a módszerrel, ahogy lehetővé teszi a végtelent el nem érő, sőt tér-idő
eposz, 2017. augusztus 16. szerda, 23:55
Urantia - A Végesen Túli Háromság
8. A Végesen túli Háromság

(116.2) 10:8.1 A paradicsomi Háromságra vonatkozó számos igazság és tény még részlegesen is csak azáltal érthető meg, hogy felismerünk valamilyen, a végest meghaladó rendeltetést.

(116.3) 10:8.2 Nem célszerű tárgyalni a Véglegesség Háromságának feladatköreit, de annyi azért talán felfedhető, hogy a Végleges Isten a Tapasztalattól Függetlenül Létezők által magába foglalt Háromság-megnyilatkozás. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a világmindenség egyesítése a Végleges meglényegítő cselekedete és az valószínűleg tükrözi a paradicsomi Háromság abszonit felügyeletének bizonyos, de nem az összes szakaszát. A Végleges az abszonithoz fűződő viszonyát tekintve csak annyiban tekinthető a Háromság korlátozott megnyilvánulásának, amennyiben a Legfelsőbb részlegesen képviseli a Háromságot a végeshez fűződő viszonyában.

(116.4) 10:8.3 Az Egyetemes Atya, az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem bizonyos értelemben a teljes Istenség alkotó személyiségei. Egyesülésük
eposz, 2017. augusztus 14. hétfő, 21:26
Urantia - A Felsőség Felügyelete
10:7.1 Az Istenség Első, Második és Harmadik Személye a másik kettőhöz viszonyítva egyenlő, és egyek ők. ,,Az Úr, a mi Istenünk egy Isten." Az örökkévaló Istenségek isteni Háromságában tökéletes a cél és egységes a kivitelezés. Az Atya, a Fiú és az Együttes Cselekvő igazán és istenien egy. Igazat mond az írás: ,,Én vagyok az első, és én vagyok az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten."

(115.4) 10:7.2 A halandó számára a dolgok véges szinten való megjelenését tekintve a paradicsomi Háromság a Legfelsőbb Lényhez hasonlóan csakis a teljessel foglalkozik - a teljes bolygóval, a teljes világegyetemmel, a teljes felsőbb-világegyetemmel, a teljes nagy világegyetemmel. E teljességi magatartás azért létezhet, mert a Háromság az Istenség teljessége, és van még számos egyéb oka is.

(115.5) 10:7.3 A Legfelsőbb Lény valamivel kevesebb és valamiben más, mint a véges világegyetemekben működő Háromság; de bizonyos határokon belül és a tökéletlen hatalom megszemélyesülés jelen
eposz, 2017. augusztus 14. hétfő, 00:23
Uranita - A Háromság Állandó Fiai
6. A Háromság Állandó Fiai

(114.2) 10:6.1 Az egész törvény az Első Forrásból és Középpontból ered; ő törvény. A szellemi törvényen alapuló irányítás a Második Forrás és Középpont lényegéhez tartozik. A törvény kinyilatkoztatása, az isteni rendelkezések kihirdetése és értelmezése a Harmadik Forrás és Középpont dolga. A törvény alkalmazása, az igazságosság a paradicsomi Háromság hatáskörébe tartozik és azt bizonyos, a Háromsághoz tartozó Fiak juttatják érvényre.

(114.3) 10:6.2 Az igazságosság a paradicsomi Háromság egyetemes fennhatóságával együtt jár, viszont a jóság, a könyörületesség és az igazság azon isteni személyiségek világegyetemi segédkezése, akiknek Istenség-egyesülése a Háromságot alkotja. Az igazságosság nem az Atya, a Fiú vagy a Szellem magatartásformája. Az igazságosság a szeretet, a kegyelem és a segédkezés eme személyiségeinek háromsági beállítottsága. A paradicsomi Istenségek egyike sem mozdítja elő magában az igazságszolgáltatást. Az igazságosság sohasem személyes
eposz, 2017. augusztus 14. hétfő, 00:20
Urantia - A Háromság Szerepkörei
sajátosságaik, de aligha lenne következetes dolog azt állítani, hogy a Háromság is rendelkezik sajátosságokkal. Az isteni lények e közösségét helyesebb úgy tekinteni, mint amely feladatkörökkel rendelkezik, mint például az igazságszolgáltatás, a teljességi magatartásformák, az összehangolt cselekvés és a mindenségrendi felügyelet. E rendeltetések tevékenyen felsőbbek, véglegesek és (az Istenség határain belül) abszolútak, már ami a személyiség érték összes élő valóságát illeti.

(113.3) 10:5.2 A paradicsomi Háromság szerepeit nem egyszerűen csak az Atya nyilvánvaló isteniségi sajátságának és azon sajátos jegyeknek az összessége alkotja, melyek a Fiú és a Szellem személyes létezésében egyediek. A három paradicsomi Istenség Háromságot alkotó közössége új jelentéstartalmak, értékek, hatalmak és a világegyetemi kinyilatkoztatásra, cselekvésre és irányításra való képességek kifejlődését, meglényegülését és istenivé válását eredményezi. Az élő közösségek, az emberi családok, a társadalmi csoportok vagy a
eposz, 2017. augusztus 14. hétfő, 00:16
Urantia - Az Istenség Háromsági Egyesülése
4. Az Istenség háromsági egyesülése

(112.4) 10:4.1 Az összes abszolút társulás közül a paradicsomi Háromság (az első hármasegység) annyiban különleges, hogy az a személyes Istenség kizárólagos közössége. Isten Istenként kizárólag az Isten viszonylatában működik és azok számára, akik képesek megismerni Istent, viszont abszolút Istenségként csakis a paradicsomi Háromságban és csakis a világegyetemi teljesség viszonylatában működik.

(112.5) 10:4.2 Az örökkévaló Istenség tökéletesen egyesített; mindazonáltal az Istenségnek van három tökéletesen egyedivé lett személye. A paradicsomi Háromság lehetővé teszi az Első Forrás és Középpont és az ő örökkévaló társai jellemvonásainak és végtelen hatalmának a maga teljes változatosságában való egyidejű kifejeződését, s ebben az egyidejű kifejeződésben mindezek mellett helyet kap az osztatlan Istenség világegyetemi működésének teljes isteni egysége is.

(112.6) 10:4.3 A Háromság nem más, mint nem-személyes minőségben működő végtelen személyek
eposz, 2017. augusztus 14. hétfő, 00:11
Urantia - Az Istenség Három Személye
végleges megszemélyesítésével kialakul a három isteni személyiség háromsági kapcsolatrendszere, mely az abszolút lényegű Istenségként való működés teljességéhez viszonyítva meghatározó jelentőségű.

(111.6) 10:3.8 Isten a világegyetemek mindenségében lakozó összes személyiség Atya-Abszolútja. Az Atya személyesen abszolút a cselekvés szabadságában, viszont az idő és tér már megalkotott, megalkotás alatt álló és még meg nem alkotott világegyetemeiben az Atya nem érzékelhető abszolútnak a paradicsomi Háromságon kívüli teljes Istenségként.

(111.7) 10:3.9 Az Első Forrás és Középpont a Havonán kívül a jelenségek világegyetemeiben a következőképpen működik:

(111.8) 10:3.10 1. Teremtőként, a Teremtő Fiakon, az unokáin keresztül.

(111.9) 10:3.11 2. Szabályozóként, a Paradicsom gravitációs középpontján keresztül.

(111.10) 10:3.12 3. Szellemként, az Örökkévaló Fiún keresztül.

(111.11) 10:3.13 4. Elmeként, az Együttes Teremtőn
eposz, 2017. augusztus 13. vasárnap, 23:59
Urantia - Istenségi Megszemélyesülés
fiúi tapasztalással, felismeri a személyiségi elődöt és ezzel egyidejűleg tudatában van annak, hogy ő is közös őse a Végtelen Szellemnek. A Végtelen Szellem tudatában van a kettős személyiség-ősnek, de nem tölt be szülői szerepet egyetlen mellérendelt Istenség-személyiségnél sem. A Szellemmel az Istenség-megszemélyesülés lételvi köre eléri a teljességet; a Harmadik Forrás és Középpont elsődleges személyiségei élményelviek és szám szerint heten vannak.

(110.6) 10:2.8 Az én származásom a paradicsomi Háromsághoz kötődik. Én úgy ismerem a Háromságot, mint egyesített Istenséget; tudom azt is, hogy az Atya, a Fiú és a Szellem létezik és a saját meghatározott személyiség-minőségükben cselekednek. Határozottan tudom, hogy nemcsak személyesen és együttesen cselekednek, hanem különféle csoportosulásokban is összehangolják működésüket, s így végül is hét különböző egyes és többes minőségben működnek. És mivel e hét társulás kimeríti az ilyen isteniségi összetételképzés minden lehetőségét, ezért
eposz, 2017. augusztus 13. vasárnap, 01:36
Képek, videók
paradicsomital0912.jpg
maroka
2012. szeptember 16. vasárnap, 22:26
Paradicsomi tájak.png
mailona
2012. május 28. hétfő, 17:45
paradicsomi angyal
irmus
2012. március 19. hétfő, 16:38
t_paradicsomi.jpg
katicacska
2011. augusztus 15. hétfő, 17:39
Paradicsomi éden..jpg
mailona
2011. május 06. péntek, 23:42
Paradicsomi Amazonas.jpg
mailona
2011. április 29. péntek, 21:17
Paradicsomi hely.bmp
bebesy
2011. február 27. vasárnap, 17:23
paradicsomi.jpg
katicacska
2010. október 22. péntek, 16:59
paradicsomital0709.jpg
maroka
2010. július 12. hétfő, 11:59
A_paradicsomi_bnbeess_ 094
gereica
2009. augusztus 08. szombat, 18:23
Vége a paradicsomi életne
agnia
2006. szeptember 04. hétfő, 20:46
Végtelenség verse.jpg
chillik
2016. január 10. vasárnap, 08:04
Végtelenség.jpg
chillik
2015. december 25. péntek, 10:24
Isten végtelensége
sacimama
2014. december 28. vasárnap, 01:58
végtelenség
bozseszke
2006. szeptember 05. kedd, 08:04
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.