Belépés
2018. október 23. kedd | 43. hét | 296. nap | 05:20 | Gyöngyi
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A megváltott ember
"Megváltottalak..." (Ézs 43,1)

Nem tudom, ennek a szónak a hallatán felujjong-e a szíved, s egész valódat nagy, bensőséges öröm járja-e át. De azt tudom, hogy számomra és sok-sok testvérem számára ez egy olyan boldogságforrás, amely a legnagyobb próbák és szenvedések között sem apad ki, sőt még az örökkévalóságban sem fogjuk tudni kimeríteni. Megváltott ember - mennyi mindent fejez ki ez a két szó! Elmondja, hogy ki voltam: nyomorult, tehetetlen, kárhozatra ítélt, megváltásra szoruló bűnös. Beszél Istennek Jézus Krisztusban aláhajló nagy szerelméről, amellyel megszánt és felemelt. Megváltott ember - micsoda méltóság, mekkora dicsőség! Így szól Isten a megváltott emberhez: "drága vagy az én szememben, becses vagy, és szeretlek".
Nagy dicsőség megváltottnak lenni, ugyanakkor alázatra intő tény. Nem önmagamért vagyok kedves Isten szemében, nem magamért vagyok becses, hanem azért a drága vérért, amely rám hullott, azért a váltságdíjért, amelyet Krisztus fizetett értem a kereszten.

A MEGVÁLTOTT EMBER DICSŐSÉGE * Egy finn írótól olvastam a következő történetet: Álmomban egy angyal ragadott el, hogy megmutassa a hatalmas Isten felséges cselekedeteit. Repültünk az óriás világűrben. Egy sötétben csillogó fénypontocskára mutatva így szólt: "Az ott a Föld, amelyet Isten az ő egyetlen Fiának a vérével öntözött meg. Ott halt meg Krisztus." Majd sugárzó arccal rám nézett, és azt kérdezte: "Ismered az embert, a menny gyermekét, akit Isten Fia a vérével váltott meg?" Ekkor lehajtottam a fejem az angyal ölébe, és sírtam, és boldog kiáltás röppent fel ajkamról: "Én is egy vagyok közülük." Az angyal megremegett, meghajolt előttem, és így szólt: "Szolgád vagyok!"

* A megváltott ember - Ef 2,8-22

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. február 03. szombat, 16:23
Címkék: Beszél Istennek Jézus Krisztusban, Isten Fia, Szikszai Béni, megváltott ember, hallatán felujjong-e, olyan boldogságforrás,
Kommentek
Amikor Jézus a világ végéről beszélt, 08.30
azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában: ,,Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, - ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz.
Ezek az evangélium igéi. Mt 24,42-51

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Jézus Krisztusban elnyertük Isten igéjének és ismeretének gazdagságát.
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!
Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért,
maroka, 2018. augusztus 30. csütörtök, 10:44
Szent X. Piusz pápa 08.21
.........................
Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első leveléből
Az apostol nemcsak Isten evangéliumát, hanem saját életét is híveinek adja.
Testvéreim!
Istenünkben bízva, a sok nehézség ellenére is hirdetni mertük Isten evangéliumát. A mi tanításunk nem megtévesztésből vagy hamis szándékból származik, nem is csalásból, hanem úgy beszélünk, mint akit Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. Nem is az embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek, aki szívünket vizsgálja.
Azt is tudjátok, hogy nem szoktunk hízelegni, és kapzsiság sem vezetett minket soha, Isten rá a tanúnk. Emberi elismerést sohasem kerestünk, sem a tietekét, sem másokét. És bár - mint Krisztus apostolai - követelményeket is támaszthattunk volna veletek szemben, mégis olyan gyengédek voltunk hozzátok, mint a gyermekét dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhöz,
maroka, 2018. augusztus 21. kedd, 08:35
Nagyboldogasszony 08.15
Ujjongó örömmel vonulnak, - bevonulnak a király házába.
H: Uram, jobbodon áll a királynő - arannyal átszőtt ruhában.
Zsolt 44,10bc.11.12ab.16

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Először Krisztus támadt fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak.
Testvéreim!
Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.
Ez az Isten igéje.
1Kor 15,20-27

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Nagy dolgokat művelt a hatalmas
maroka, 2018. augusztus 15. szerda, 11:50
Tanúságos történetek
keresztyén és a veszély

Valaki nagyon különös zajra ébredt egy reggel. Amikor odament az ablakhoz, látta, hogy az ablaküvegen belül volt egy lepke, amit kívülről egy veréb próbált elkapni az üvegen át. A lepke nem látta az üveglapot, és minden pillanatban attól tartott, hogy megfogja a veréb, de a veréb sem látta az üveget. A veréb minden pillanatban azt hitte, hogy megfogja a lepkét, pedig egész idő alatt biztonságban volt a lepke, mert az üveg távol tartotta a verébtől. Az a keresztyén, aki Krisztusban él, Isten védelmét élvezi minden veszélyben.

Krisztus testének tagja

Egy idős asszony elfogadta Krisztust Megváltójának, és olyan nagy örömet talált ebben, hogy állandóan dicsőítette Istent, és elmondta másoknak is az örömét. Egy napon az egyik barátja így szólt hozzá: "Úgy látszik, túlságosan bizonyos vagy az üdvösségedben. Én nem lennék annyira biztos, mert tegyük fel, az Úr megengedné, hogy kicsússz a kezéből." Az idős asszony ezt felelte: "Nem teheti, mert én vagyok az
suzymama, 2018. június 23. szombat, 14:34
A meg nem hallott ige ítél
beszél - szokták mondani. Itt nem Pál beszédében volt a hiba, nem Pál személye volt az akadály, ő nagy bizonyossággal hirdette az igét reggeltől estig. Mégis "egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek". Igen, vannak, akik mégsem hisznek. "Uram, ki hitt a mi szavunknak?" - idézi Jézus Ézsaiás prófétát. "Fülükkel nehezen hallanak, és szemüket behunyják" - veti a szemükre Pál. Azonban nem a számot kell nézni, hanem azt, hogy voltak, akik hittek. Mégis hittek. Nem az árral úsztak. Hittek Jézus Krisztusban, amikor Pál prédikált. Az ő hitük nem emberi bölcsességre alapozott hit volt. Igazi hit volt.
Van-e, aki a te beszédedre hisz az Úr Jézus Krisztusban? Te magad hiszel-e már minden tekintetben? Nem szoktad-e gyakran mondani, hogy neked más a véleményed? A hívő embernek az igazat kell mondania. Ez pedig független attól, hogy tetszik-e a hallgatóknak vagy nem. Isten igéje sokszor kényelmetlen, de szükséges. Nem tetszetős, de hasznos! Javadra szolgál. A hívő népet az jellemzi, hogy igazat ad
kalmanpiroska, 2018. február 05. hétfő, 15:04
Az üdvösség útja
"Valójában ostoba vállalkozás lenne, olyanokat, akik halottak a bűnben, arra inteni, hogy harcoljanak bűneik ellen - és azt a reménységet ébreszteni bennük, hogy így elérik az üdvösséget. Mert egyáltalán nem ez az üdvösség útja, még akkor sem, ha hibátlan életvitelük lenne. A bűnösöket először Krisztushoz kell vezetni, hogy Őbenne megtalálja a hit egy szempillantása által a mentő kegyelmet. A hit az első, nem a cselekedetek. Az újonnan születés előtt jó cselekedetekről beszélni azt jelenti, hogy megvetjük az isteni rendet, és az utolsót helyezzük az első helyre. Értelmetlen dolog olyan embernek keresztyén kötelességekről beszélni, aki egyáltalán nem keresztyén. Számotokra, meg nem tért hallgatóim Istennek az az első és egyetlen munkája, hogy higgyetek Jézus Krisztusban, akit Ő elküldött."

- C. H. Spurgeon -
kalmanpiroska, 2017. december 11. hétfő, 17:27
31. évközi hét szombat 11.11
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Az apostol nagy szeretettel köszönti a római híveket.
Testvéreim!
Köszöntsétek Priszcillát és Akvilászt, munkatársaimat Jézus Krisztusban! Ők az életüket kockáztatták értem. Ezért nemcsak én vagyok hálás nekik, hanem a pogányságból megtért összes egyházközség is. Köszöntsétek a házukban gyülekező közösséget! Köszöntsétek kedves Epénetuszomat, aki elsőként csatlakozott Kis-Ázsiában Krisztushoz! Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradt értetek! Köszöntsétek rokonaimat és fogolytársaimat: Andronikuszt és Júniászt, akiket az apostolok körében nagyra becsülnek, és akik előttem lettek keresztényekké. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat! Köszöntsétek Urbánuszt, munkatársunkat Krisztusban, és az én kedves Sztakiszomat! Köszöntsétek szent csókkal egymást! Krisztus minden egyháza köszönt titeket.
Üdvözöllek titeket az Úrban én, Terciusz, aki Pál hozzátok intézett szavait ebben a levélben leírtam. Üdvözöl titeket Gájusz, aki nekem
maroka, 2017. november 11. szombat, 09:32
Képek, videók
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
szabadsag-Krisztusban3 _70
paka68
2016. január 30. szombat, 17:09
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Krisztusban egy test vagy
sacimama
2015. június 07. vasárnap, 16:49
Krisztusban!
borigit
2014. november 06. csütörtök, 14:41
Krisztusban győztes
sacimama
2014. július 22. kedd, 23:33
Isten fia,Jézus él!
dandej
2017. december 23. szombat, 17:39
isten hatalmas fia.jpg
maroka
2017. augusztus 27. vasárnap, 17:27
?? akik hisztek Isten Fia
katalin_53
2017. július 21. péntek, 20:41
Jézus az Isten Fia
sacimama
2015. december 24. csütörtök, 07:35
Jézus-Isten Fia.JPG
keresztenyhivek
2015. augusztus 16. vasárnap, 20:05
ISTEN FIA MEGSZÜLETETT.gi
klara50
2010. december 21. kedd, 23:53
EZ EMBER ISTEN FIA VOLT!.
nagyika67
2010. március 31. szerda, 20:35
Isten Fia Jézus
dandej
2008. március 28. péntek, 12:12
isten fia
hendo
2007. április 18. szerda, 17:39
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.