Regisztráció  Belépés
2018. április 27. péntek | 17. hét | 117. nap | 04:41 | Zita
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Áház romlottsága
ÁHÁZ ROMLOTTSÁGA * 2KRÓNIKÁK 26-28

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2KRÓNIKÁK 28

ÖSSZEFOGLALÁS * Uzzijjá király nagy dolgokat tett a népért mind a hadászat, mind az építkezések területén. De lelki szempontból az élete hullámvasúthoz hasonlított. ,,Amíg az Urat kereste, sok sikert adott neki Isten... Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott." (26,5.16) ,,Félszívű" odaadása miatt leprában halt meg. Azonban unokája, Áház már egész szívével a hamis istenekért és pogány praktikákért élt. Meghonosította a Baál-szobrokat, az áldozóhalmokat és a gyermekáldozatot. Bár Isten többször is próbálta figyelmeztetni Áházt, hogy veszélyes úton jár, és megkísérelte visszatéríteni a király szívét önmagához - de hiába. Csak egy kérdés maradt: vajon meddig tart még Isten türelme lázadó népe iránt?

26.Fejezet: Uzzijjá és csatái; Jó és gonosz

27.Fejezet: Jótám és építkezései; Jó

28.Fejezet: Áház és hitetlensége; Gonosz

NAPI ÚTRAVALÓ * A fűrésztelepen az 5x10-es deszka sokféle hosszúságban kapható, de mindegyikben van valami közös: mind 5 centi vastag és 10 centi széles.
Amikor Isten megfenyít egy embert, egy családot, egy gyülekezetet vagy egy nemzetet, gyakran igen fájdalmas körülmények közepette teszi. És bár az érzés olybá tűnhet, mintha fejbe vágtak volna egy 5x10-es deszkával, mégis lényeges a különbség: az előbb említett fejbevágás büntető szándékú, Isten fegyelmezése pedig gyógyító szándékú.
Gondolj vissza Áház életére, ahogy leplezetlenül feltárult előtte a 2Krónikák 28-ban és a 2Királyok 16-ban. Hogyan próbálta Isten figyelmeztetni, és hogyan próbálta befolyásolni a lépéseit...

...a háborús vereséggel?
...a próféta szavaival?
...a megszálló ellenséggel?

Mielőtt túl szigorú lennél Áházzal szemben: van-e olyasmi az életedben, amiben rád is ugyanúgy türelmesen vár az Úr, hogy végre megtanuld a leckét?

BETEKINTÉS * HALÁLLAL BÜNTETENDŐ POGÁNY GYAKORLAT - Az embertelen kánaáni szertartást, hogy a fiakat elégetik tűzáldozatul, Áház vezette be Júdában. Ez nemcsak szörnyen embertelen dolog volt, de Isten Törvénye szerint is (3Mózes 20,1-5) rettenetes bűnnek számított, amiért halálbüntetés járt.

Isten éppúgy szeret népét, amikor megfenyíti őket, mint amikor megsimogatja őket.

Bruce H. Wilkinson
kalmanpiroska, 2017. április 28. péntek, 07:07
Címkék: Uzzijjá király, Amikor Isten, Isten Törvénye, Bruce, népért mind, építkezések területén,
Kommentek
David Brainerd hagyatéka
David Brainerd hagyatéka

David Brainerd (1718-1747) egyike volt az első misszionáriusoknak, akik úttörő missziói munkát végeztek Észak-Amerika indiánjai között.
Elmondhatatlan erőfeszítéseket tett, gyakran teljesen egyedül volt az őserdőben, gyötörte a levertség és a kezdeti sikertelenség, de mindezek között újra meg újra kereste és megtalálta az Istenben való nyugalmat és örömet. Sok napot és éjszakát töltött el böjtölve, imádkozva és Isten Igéjéről elmélkedve.
Amikor Brainerd teljesen kimerülve, leverten és lehangolódva már a missziói tevékenysége feladására készült, Isten hirtelen hatalmas ébredést adott az indiánok között, amire nem volt emberi magyarázat.
Azok a naplók, amelyeket David Brainerd ezekben az években vezetett, megragadó bizonyságai annak, hogyan ismeri fel egy fiatal keresztyén először a saját romlottságát, bűnös mivoltát és minden jóra való alkalmatlanságát, ugyanakkor pedig hogyan nyílik meg a szeme Isten dicsőségére és kegyelme nagyságára.
Brainerd csak
kalmanpiroska, 2018. február 20. kedd, 15:14
A bűn és a kegyelem gyakorlatai
A bűn és a kegyelem gyakorlatai
(John Newton levelei)

Jaj, milyen csalóka az ember! Micsoda ellentmondása a hívő saját magának!
Ha le kellene írjam a Szentírás szempontjából, azt mondanám, hogy a hívő az, akinek a szíve Isten után szomjazik, az Ő dicsősége és jelenléte után; hogy ragaszkodása egy láthatatlan Megváltóra irányul; hogy kincsei, és ebből kifolyólag a gondolatai örökkévaló tényeken vannak, messze az értelem határain túl. Mivel megtapasztalta Isten nagy megbocsájtását, telve van irgalommal és megbocsájtással mindenki iránt. Mivel gyakran megcsalta saját szíve, nem mer benne bízni többet - hanem Isten Fiába vetett hit által él - hogy bölcsességet, igazságot és megszentelődést nyerjen, és Belőle nyer újból és újból kegyelmet; tudatában van annak, hogy Nélküle egyetlen jó gondolatra sincs elegendő ereje! Röviden - halott a világ, a bűn, és maga számára, de él Istennek, és élénk az Ő szolgálatában. Az imádság a lélegzete, Isten szava az eledele, és Krisztus
kalmanpiroska, 2017. június 17. szombat, 11:23
A hálás szív gyökere és gyümölcse
A hálás szív gyökere és gyümölcse

Lekció : 2Sámuel.7 : 1 -29 Textus : 2Sámuel.7:18

Egy olyan bűnről akarok beszélni ami általában meg van tűrve azok körében akik azt vallják, hogy ismerik az Istent. Ez egy nagyon komoly bűn mégis gyakran előfordul, hogy igazolni próbáljuk vagy úgy kezeljük mint ami nem nagy ügy. A keresztyének között is vannak olyanok akik nincsenek tudatában annak, hogy ez bűn. Sokféle formában mutatkozik meg, jelentkezik a felszínen: önsajnálat, panasz, depresszió,harag, zúgolódás, vagy dac formájában. Gyakran mindezen tünetek gyökere a háládatlanság bűne a mi kegyelmes, szuverén Istenünk iránt. A háládatlanság azokra jellemző akik Isten elleni lázadásban vannak. A zúgolódás és az Isten iránti háládatlanság miatt vesztek el sokan Izráel népe közül a pusztában. Pál apostol amikor beszél az ember teljes romlottságáról akkor említi a háládatlanság bűnét amely további bűnbe sodorta az emberi fajt : ,,Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent
kalmanpiroska, 2017. május 01. hétfő, 19:53
"És Jézus Krisztusnak..."
,,És Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől" (1János 1:7)

Ismered magadat? Tudod, milyen gyalázatos és kárhozatra méltó bűnös vagy? Addig nem tudod teljesen megérteni Krisztus szeretetét, amíg meg nem ismered saját természeted romlottságát. Pál azt mondja a Róma 7-ben: ,,De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" (23.24.v). Azután mindjárt azt mondhatja: ,,Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által" (25.v).
Aki csak felületesen ismeri magát, nem sokat tudhat Krisztus szeretetéről. Aki egyáltalán nem ismeri önmagát, semmit sem ért ebből a szeretetből. De aki nagyon világosan beismeri romlottságát, az nagyon meg is érti Krisztus szeretetét.
Minden tévelygés a megigazulás tanításával kapcsolatban ennek a szeretetnek hiányos ismeretéhez
kalmanpiroska, 2017. április 27. csütörtök, 08:22
"Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!"
,,Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!" (Zsoltárok könyve 121:4).


Amikor Krisztus egy bűnöst meggyőz arról, hogy üdvösségét önként elfogadja, nem hagyhatja magára azt. Különben a szíve romlottsága ismét felülkerekednék és még elveszettebb lenne.
Isten gyermekei olyan rosszak, hogy nem lehet megmondani, milyen félelmetes bűnökbe esnének, ha csak egy pillanatig is magukra maradnának. Vannak arra példák Isten Igéjében.
Mindezek által megtanulják egyre jobban csodálni Isten hosszútűrését és türelmét. Csak ez őrzi meg őket. Izráel őrizője nem szunnyad és nem alszik. Őrzi és öntözi szőlőjét minden pillanatban, mivel tudja, milyen veszélyek érnék különben szőlőjét.
Ó, milyen gyakran elpazarolják idejüket Isten gyermekei. Milyen gyakran elborítja őket tévelygésük bűne. Máskor meg valamilyen bűn szennye lepi be őket, ami által kitűnik romlottságuk. Milyen gyakran eltakarják bűnüket, ha olyan ösvényen járnak, mely ellenkezik Isten parancsaival. Ádám
kalmanpiroska, 2017. április 26. szerda, 07:48
Olvassátok Ell!!!
Múlt héten egy lelkész autóval utazott valahova, amikor megpillantott egy öregembert az út szélén. Felvette, és miközben mentek, az öreg a lelkészhez fordult és így szólt: Fiam, hallottad, mi történt a Mennyben tegnap este?

A lelkész megdöbbent a kérdésen, leparkolt az autóval és megkérdezte: Valami baja van, uram? Honnan tudhat ön arról, mi történik a Mennyben?
Az öregember ekkor így szólt: tegnap este a Mennyben Isten nagyon dühös lett az emberekre, és megparancsolta angyalainak, hogy fújják meg a trombitáikat. Az angyalok felvették a trombitákat és már meg akarták fújni, amikor Jézus térdre esett Isten előtt és könnyek között kezdett esedezni. Kezéből és testéből friss vér folyt ki. Azt mondta Istennek, hogy nem lehet, hogy halála hiábavaló legyen.
Isten nem nézhette Szentje fájdalmait, de a gonoszok romlottságát sem, ezért ezt mondta: MÉG EGY

UTOLSÓ ESÉLYT ADOK NEKIK!
Akkor Jézus odafordult az angyalokhoz és megparancsolta nekik, hogy szálljanak le nagy számban a
lenke1964, 2017. április 23. vasárnap, 20:11
Sodoma elpusztítása
1MÓZES 18-20

KÖZPONTI IGERÉSZ: 1MÓZES 18

ÖSSZEFOGLALÁS * Két családtag - Sára, a feleség és Lót, az unokaöcs - okozta válságos helyzetről számolnak be a 18-20-ig tartó fejezetek. Lót élete, melyre a kompromisszumok és az evilági dolgok hajszolása a jellemző, erős ellentétben áll nagybátyja életével, melyet a hit jellemez. Ábrahám buzgó könyörgésére adott válaszként Isten megkímélte Lótot, de elpusztította az otthonául szolgáló várost annak gonoszsága és romlottsága miatt. De még egy olyan hívő ember is, mint Ábrahám elbukhat, ha leveszi tekintetét Istenről! Gerárba tartó útja során azt hazudta gyönyörű feleségéről, Sáráról, hogy a húga, csak azért, hogy mentse a bőrét Abimelek királytól.

18.Fejezet: Ábrahám buzgón könyörög; Lót megmenekül a pusztítástól.

19.Fejezet: Isten elpusztítja Sodomát és Gomorát; Lót megmenekül a pusztítástól.

20.Fejezet: Ábrahám hazudik Sáráról; Sára megmenekül a
kalmanpiroska, 2017. január 08. vasárnap, 14:55
Képek, videók
Harry jelentés a királynő
agica2004
2018. március 07. szerda, 23:23
Királyi család.jpg
agica2004
2018. március 07. szerda, 23:22
Királyi család-.jpg
agica2004
2018. március 07. szerda, 23:21
Szent László királyról 01
chillik
2018. február 28. szerda, 01:06
Szent László királyról 02
chillik
2018. február 28. szerda, 01:05
Szent László királyról 03
chillik
2018. február 28. szerda, 01:05
Szent László királyról 04
chillik
2018. február 28. szerda, 01:05
Szent László királyról 05
chillik
2018. február 28. szerda, 01:04
Szent László királyról 06
chillik
2018. február 28. szerda, 01:04
Szent László királyról 07
chillik
2018. február 28. szerda, 01:03
Szent László királyról 08
chillik
2018. február 28. szerda, 01:03
királyi család.jpg
agica2004
2018. február 23. péntek, 21:45
Amikor Isten elhív,.jpg
katalin_53
2017. szeptember 13. szerda, 10:57
Amikor Isten akarata.jpg
katalin_53
2017. szeptember 13. szerda, 10:57
Amikor Istenhez közeledün
katalin_53
2017. augusztus 20. vasárnap, 23:33
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.