Regisztráció  Belépés
2018. március 20. kedd | 12. hét | 79. nap | 03:05 | Klaudia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Maradandó gyümölcs
Maradandó gyümölcs

,,Én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon..." János 15,16

Néhány gyümölcs nem áll el. Bizonyos fajta körtéket és almákat azonnal fel kell használni; más fajták eltarthatók a következő évig. Így van ez a keresztyén munkában is, némelyik gyümölcs nem tartós. Sok olyan lehet, amely örömet szerezhet és építhet, mégsem gyakorol tartós hatást a világ vagy a gyülekezet állapotára. Másfelől van olyan munka, amely generációkon vagy az örökkévalóságon át nyomot hagy. Ebben Isten hatalma tartósan megnyilvánul. Ez az a gyümölcs, amelyről Pál beszélt, amikor kétféle szolgálatról írt: ,,...igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" (1Kor 2,4-5). Minél több az ember saját bölcsessége és ereje, annál kisebb az állandóság; minél több Isten Lelke, annál több a hit, amely megáll Isten hatalmában.
A gyümölcs elárulja a fa természetét, amelyről származik. Mi a titka az olyan gyümölcs termésének, amely megmarad? A válasz egyszerű. Amikor az életünk megmarad Krisztusban, akkor a gyümölcs, amit termünk, az is megmarad. Minél inkább helyt adunk annak, hogy az emberi akarat és erőfeszítés meg legyen metszve és meg legyen tisztítva az isteni Szőlősgazda által, annál inkább visszavonja magát a lényünk annak útjából, amit Isten munkálhat bennünk az Ő Lelke által, annál teljesebben maradunk meg Krisztusban, annál inkább megmarad a gyümölcsünk.
Milyen áldott gondolat! Ő kiválasztott és kijelölt téged, hogy gyümölcsöt teremj, és hogy a gyümölcsöd megmaradjon. Sosem gondolt arra, hogy az egyik szőlővesszője olyan gyümölcsöt hozzon, ami nem marad meg. Minél mélyebben hatolok be az Ő kiválasztó kegyelmébe, annál biztosabb lesz a meggyőződésem abban, hogy az örök életre teremhetek gyümölcsöt magam és mások számára. Minél mélyebbre hatolok az Ő kiválasztó szeretetébe, annál inkább felismerem, mi az összefüggés a szándék és a gyümölcs között: a megmaradás Őbenne. A cél az Övé, Ő fogja megvalósítani; a gyümölcs az Övé, Ő fogja megteremni; a benne maradás az Övé, Ő fogja fenntartani.
Álljon meg egy pillanatra mindenki, aki keresztyén munkásnak vallja magát! Vajon örökkévalóságra szóló nyomot hagysz-e azokban, akik körülötted vannak?! Nem a prédikációd vagy a tanításod, az akaraterőd vagy a másokra gyakorolt hatásod az, ami biztosítja ezt. Minden azon múlik, hogy az életed teljesen Isten és az Ő hatalma alatt van-e. Azon múlik, hogy igazán megmaradó szőlővesszőként élsz-e - szoros és töretlen közösségben Krisztussal. Az olyan szőlővessző, amely benne marad, az terem sok gyümölcsöt, olyat, amely megmarad.
Áldott Úr, tárd fel a lelkem előtt, hogy megértsem, azért választottál engem, hogy sok gyümölcsöt teremjek! Legyen meggyőződésemmé, hogy a célod megvalósítható - Te választottál engem! Legyen arra erőm, hogy elhagyjak mindent, és átadjam magam neked! Te be fogod fejezni, amit elkezdtél. Vonzz engem annyira, hogy éljek ennek az örökkévaló célnak a szeretetében, bizonyosságában és erejében, hogy a gyümölcs, amit termek, megmaradjon!

.......................

Hogy gyümölcsöt teremjetek. Ó, mennyei Szőlőtőm, kezdem megérteni, hogy a gyümölcs, a több gyümölcs, a sok gyümölcs - a maradandó gyümölcs - az egyetlen, amit adnod kell nekem, és az egyetlen mennyei érték, amit, mint szőlővessző, adnom kell neked! Itt vagyok! Áldott Úr, munkáld ki a célod bennem; hadd teremjek sok gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt a Te dicsőségedre!

Andrew Murray
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 13:34
Címkék: Ebben Isten, Isten Lelke, Áldott Úr, Andrew Murray, következő évig, keresztyén munkában,
Kommentek
Bűnvallás és kegyelem
Bűnvallás és kegyelem

"Ha megvalljuk bűneinket..." 1János 1,9

Ebben a bibliai részben szemben áll egymással a bűn tagadása és megvallása. Azok, akikről itt János szól, félreérthetetlenül és egyértelműen megtagadták a bűnt, mondván: nincs bűnük (8. v.). Vajon mi is ezt hangoztatjuk? Vagy - úgymond - csupán arra vagyunk hajlandók, hogy eltussoljuk bűneinket? Fölöttébb komolyan int bennünket ez az ige: aki igyekszik letagadni a bűnt, az becsapja magát, és hazuggá teszi Istent (10. v.). Ez utóbbit azzal követi el, hogy tagadja azt, hogy Isten Igéje igaz. Az Ige ugyanis azt mondja, hogy bűnös, és ő ezt nem akarja elismerni. Azzal vádolja Istent, hogy Igéje hazugság! Ezért elengedhetetlen, hogy megvalljuk bűneinket.
A bűnvalláshoz számtalan ígéretet fűzött Isten. Azt olvassuk például: "Kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez..." (Jer 3,12.13). Ez nem azt jelenti, hogy bűneink
kalmanpiroska, 2018. március 19. hétfő, 06:55
2018. március 18., vasárnapi Napiszöveg
szerveződtek rendbe, úgyhogy
amik láthatók, azokból lettek, amik nem láthatók"
(Héberek 11:3NW).

A Biblia a Héberek 11:1-ben
határozza meg a hit fogalmát.
A hit olyan dolgokat érint,
amelyeket nem látunk. Egy-
részt hiszünk a remélt dolgok-
ban, vagyis olyan ígéretekben,
amelyek még nem valósultak
meg, például abban, hogy meg-
szűnik a gonoszság, és eljön az
új világ. Másrészt a nem látha-
tó valóságokban is hiszünk.
Ebben a szövegkörnyezetben a
,,nyilvánvaló bizonyítás"kifeje-
zéssel fordított görög szó a látha-
tatlan valóságok meggyőző bizo-
nyítékaira utal. Ilyen valóság
például Jehova Isten, Jézus Krisztus
és az angyalok létezése, vagy az
égi királyság tevékenysége.
Hogyan fejezhetjük ki, hogy a
reménységünk élő, és hiszünk
az Isten Szavában leírt láthatat-
lan dolgokban? A szavainkkal
és a tetteinkkel. Ezek nélkül a
hitünk nem
charlotteani, 2018. március 18. vasárnap, 23:27
Szép gondolatok...
"Meggyőződésem, hogy az ember legbecsesebb kincse ebben a széthulló világban, maga az élet. A sajátja, és azok élete, akik értelemmel töltik meg... Óvjuk hát, vigyázzuk, ne rohanjunk lélekszakadva önmagunk mellett, hanem tegyünk eleget vágyainknak, mert bármennyire sérthetetlennek gondoljuk magunkat, mindannyiunk élete egyetlen homokszem Isten játszóterén."

Kovács Daniela
aranyoslila, 2018. március 18. vasárnap, 20:49
Március 18. BÖJT 5.VASÁRNAPJA (JUDICA)
fegyverrel kell elveszniök. - Avagy azt gondolod, nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?
Máté 26,52-53

Uram!
Két ember egymáshoz való viszonyából kizárod az erőszak jogosultságát. Ha pedig valaki mégis erőszakoskodik, hívedet eltiltod a megtorlástól. Közösségek egymáshoz való viszonyára is ugyanezt az akaratot nyilatkoztattad ki. Ez nem éppen könnyű oldala evangéliumodnak. Ellenkezőleg. Roppant nehéz volt mindig is elfogadni. Ezt látom ebben a gecsemánei jelenetben is, amikor egyik tanítványod - Péter - kardjához nyúl. És látom az évezredek alatt folyt vallásháborúkból, keresztes hadjáratokból, a máglyák lángjából, kínzókamrák emlékéből. Pedig nehezen értő követőid így sok gyalázatot zúdítottak hitünkre.

Uram!
Ha erőszakot akartál volna alkalmazni, ahhoz neked - a mindenható Atya Fiának - emberi hatalomnál nagyobb erők álltak volna rendelkezésedre. De a Te országodban más szabály uralkodik, mint a földi
ronix, 2018. március 18. vasárnap, 18:07
Lelkésztől-75/877
Jn 12,20-33
Néhány görög, egyben a pogány világ képviselôi, meg akarta ismerni Jézust. Olyan választ kaptak, amely messze túlszárnyalt kérdésük láthatárán. Jézus az Ô ,,órájáról'' szól, a ,,fölemeltetés'' órájáról:egybefogva kínszenvedést, halált és föltámadást. A kánai mennyegzô óta mind egyre errôl az ,,órájáról'' beszél, ezért él. És most, hogy maga elôtt látja, megrendül. János evangéliuma nem az Olajfák hegyi óráról beszél. De ebben a kifejezésben: ,,most megrendült az én lelkem'', --megsejtünk valamit az Ô útja nehéz voltáról, engedelmessége nagyságáról. A pogányok, igen, ,,látni fogják Jézust'', az ô órájuk is közel vagyon. A kereszten Fölmagasztosult, a megdicsôült Emberfia mindeneket magához fog ölelni. A tanítványok Jézussal való közössége nem bomlik föl az Ô halálával, hanem tökéletessé válik.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb5.vas jegyzeteiből:Ahogy a szineváltozáskor itt is hang szól, amely Jézus megdicsőülését hirdeti. Ez már a szenvedésében is
joetoth, 2018. március 18. vasárnap, 14:43
Hozzád menekszünk, édes jó Anyánk.
egy anya nem tudja gyermekét nem szeretni, akkor sem, ha az a gyilkosság bűnét követte el. ,,Édesanyánk számára mi egyetlenek vagyunk. Oda kell hajolnunk a szívéhez, gyermeki bizalommal, és tanulnunk kell tőle." A szónok három pontba szedve vázolta fel, mit tanulhatunk Máriától, az örvendetes rózsafüzér titkaihoz kapcsolódva.
Akit Te Szent Szűz Erzsébetet látogatva - idézte Böjte Csaba az örvendetes rózsafüzér kezdősorát. Mária útra kelt, segíteni indult idős rokonának. Nekünk is ebben kell követnünk, a szolgáló szeretet útjára kell lépnünk, gondolva az elhagyottakra, az árvákra. Merjünk rálépni erre az útra - buzdított.
Akit Te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál - folytatta a titkot Böjte Csaba. Azt mutatja meg nekünk Mária, hogy ő Jézus nélkül egy tapodtat sem megy sehova. Böjte Csaba szavai nyomán megelevenedett Mária és József otthona. ,,Pislog a mécs, a család az asztal körül ül. Megköszönik együtt a napot. Jézus azt ígéri nekünk, ha a szeretet útján
maroka, 2018. március 18. vasárnap, 14:16
Angyalszó - Az új élet ígérete
jóindulattal keresik Jézust, szeretnék őt személyesen is megismerni, hallgatni. Kicsit sajnáljuk, hogy az események ezután más fordulatot
vesznek és János evangélista nem jegyzett le semmit arról, hogy találkoztak-e személyesen Jézussal. Fellépésük megemlítésével az evangélista mintha csak arra törekedne, hogy bemutassa a lassanként felálló két tábort, az egyik oldalon azokat, akik lelkesen hallgatják és hittel fogadják Jézust, a másik oldalon azokat, akik hitetlenül elutasítják őt.
A jelenet ebben a megközelítésben ösztönzés, hogy mi is odaálljunk valamelyik oldalra. Számunkra sem lehet elegendő az, ha valamiféle emberi kíváncsiság vezet minket az Úrhoz. Talán arra sincs jelen esetben szükség, hogy fogadalmakat tegyünk, hogy nem fogjuk sem elhagyni, sem megtagadni Jézust, hanem kitartunk mellette.
Az ilyen magabiztos keresztény számára legyen figyelmeztetés, hogy az áruló éppen a legszűkebb tanítványi körből, az apostolok köréből került ki, de még a többi apostol hite is több próbatételen
maroka, 2018. március 18. vasárnap, 13:36
Választás 2018 - Kövér: Európa érdeke is, hogy a kormány folytatni tudja munkáját
Az Országgyűlés fideszes elnöke szombaton Marcaliban, a Fidesz-KDNP fórumát megelőző sajtótájékoztatón azt mondta: a magyar történelemben nem ritka jelenség, hogy ami Magyarországon történik, annak egyenes és erős hatása van az európai politikára.

Magyarország pozíciója erősödik, tekintélye lélekszámához, gazdasági teljesítőképességéhez képest jóval nagyobb az európai politikában, de ha az ország április 8-án a bevándorláspárti erők kezére kerül, ez a folyamat a visszájára fordítható, Magyarország és egész Európa is elveszik - fogalmazott a politikus.

Kövér László hangsúlyozta, a 2018-as minden korábbi választásnál nagyobb jelentőségű. "A tétje, hogy olyan kormány marad-e az ország élén, amely hajlandó és képes ellenállni annak a nemzetközi nyomásnak, amely Brüsszelből és a Soros György féle hálózat felől érkezik azzal a céllal, hogy kiforgassanak bennünket nemzeti hagyományainkból, kultúránkból, a saját hazánkból, vagy sem" - közölte. Emlékeztetett rá, 2015-ben a tömeges migrációval, "vagy
velemenyezd, 2018. március 17. szombat, 20:33
Képek, videók
0 fellizni ebben.png
lovaszmarika
2017. október 12. csütörtök, 15:07
ebben a házban ....jpg
dnemethk
2017. február 17. péntek, 19:58
Kedves egészségedre ebben
borigit
2016. szeptember 19. hétfő, 09:35
Ebben hiszünk
sacimama
2016. augusztus 03. szerda, 20:45
Uram, hagyd meg még ebben
katalin_53
2016. május 11. szerda, 17:52
20130722-divat-ebben-m uta
svisser
2015. november 09. hétfő, 14:46
Ebben a ház udvarában
sanci81
2015. március 25. szerda, 20:40
ebben az évben is szerete
feviroza
2015. január 01. csütörtök, 17:39
Ebben az eletben...
borigit
2014. november 26. szerda, 08:56
Ebben az.....
borigit
2014. november 26. szerda, 08:55
Vigyázz magadra ebben a k
margoboszi
2014. szeptember 06. szombat, 18:32
Ebben a percben....jpg
pacsakute
2014. június 04. szerda, 06:38
Isten Lelke munkálkodik.j
katalin_53
2017. szeptember 13. szerda, 11:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.