Regisztráció  Belépés
2016. október 28. péntek | 43. hét | 302. nap | 15:54 | Simon, Szimonetta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
SÍK SÁNDOR: Ember
EMBERNEK LENNI!
CSAK EMBERNEK, SEMMI EGYÉBNEK,
DE ANNAK EGÉSZNEK, ÉPNEK,
FÖLD-SZÜLTE FÖLDNEK
ÉS ISTEN-LEHELTE SZÉPNEK!

LERÁZOM MAGAMRÓL A PORT,
AMIT A SZÁZADOK AJKA RÁMLEHELT,
LEDOBOM A PALÁSTOT,
AMIT A HIVATAL RÁMTEKERT,
ÉS AZ APOSTOL KÖNTÖSÉT IS SZÉTNYITOM,
AMIT SZENT UJJAK FŰZTEK ÖSSZE VÁLLAMON:
NÉZZÉTEK, ITT VAGYOK.

LEPLETLENÜL, AKÁR EGY FIATAL FŰZ A MÁRCIUSI SZÉLBEN,
AMIT A FÖLDANYA MEGFORMÁLT A MÉLYBEN,
AMINT ELGONDOLT AZ ISTEN ÖRÖKTŐL VALÓ VILLANATÁBAN,
FOGANTATÁSOM TITOKZATOS PILLANATÁBAN:
ÉN, EMBER, EGY A MILLIÓBÓL.

NE VÁRJATOK ÉNTŐLEM PRÉDIKÁCIÓT
ÉS ÓDÁT ÉS OKOSKODÁST NE VÁRJATOK:
ÉN AZT BESZÉLEM, AMI VAGYOK.
APRÓ VAGYOK, ÉS NINCSEN BENNEM SEMMI JÓ:
ÉS MÉGIS, A GONDOLAT, AMELY TAGJAIMAT ÖSSZETARTJA,
ÖRÖKTŐL VALÓ.

NYOMORULT VAGYOK: NINCS MAGAMTÓL SEMMIM,
AMI TÖBB LENNE A PORNÁL,
ÉS MÉGIS, ÚGY AKARTA AZ,
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:48
Weöres Sándor: Ki minek gondol, az vagyok annak...
Ki minek gondol, az vagyok annak...
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod:
Szemem tavában magadat látod.
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:47
Esküszöm az egy élő Istenre
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

- Esküszöm az egy élő Istenre - hangzott az ünnepi mormolás.
- ...hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen!
- Úgy segéljen! - zúgták egy hanggal.
- És most magam esküszöm - szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám!
Nem
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:47
Imádság a nemzetért
Hozzád fordulunk imánkkal Isten dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át tapasztalt pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy most, nemzetünk e nehéz napjaiban se vond meg tőlünk anyai segítségedet. Első szent királyunk előre látta népe árvaságát, ezért neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad meghallgatatlanul azokat, akik segítségért bizalommal hozzád folyamodtak.

Hathatós szószólónk voltál szent Fiadnál az elmúlt évszázadokban, csak így maradhattunk meg a sok nehézség közepette is kereszténynek, és csak így őrizhettük meg magyar nemzeti önállóságunkat és kultúránkat. Anyai oltalmadban bízunk most is, a külső és belső ellenséges erők viharaiban, amikor a krisztusi értékrend és az egymás iránti tisztelet hiánya, a mások jogait lábbal tipró önzés és a másokat megalázó szeretetlenség rombolja nemzetünk belső és külső kapcsolatait egyaránt. Nagyasszonyunk, kelj néped
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:46
Reményik Sándor: Isten
Uram, olyan egyforma minden szolgád

És oly egyforma minden templomod,
S olyan mindegy, hogy a toronycsúcsokra
Keresztet tűznek-e vagy csillagot.


Uram, én békén hagylak az imámmal,
De Te se kívánj a szívemtől semmit,
Vagyok kopott kőtábla, jaj sok zápor
Mosta le rólam a Te törvényeid.


Uram, teremtők vagyunk mind a ketten,
Amily igaz, hogy a lelkem Te adtad,
Olyan igaz, hogy én formállak Téged
És nincs uram, énrajtam más hatalmad.


Mégis Uram, míg ringsz egy fűszál selymén,
Amíg sötétlesz mélyén egy örvénynek,
Amíg csillagbetűkbe írva látlak:
Uram, lesz még találkozásom Véled.
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:45
Juhász Gyula: Betlehemi üzenet a vakoknak
Testvéreim, egy látó küldi néktek
Üdvözletül ma könnyes szavait,
Ki mindig fájón és szédülve nézett
Egy szép pokolt, mely földnek hivatik.
Ő onnan jött, hol a magas mennyeknek
Szférája zeng és csillaga ragyog,
Szemében még e fény árnyéka reszket,
Az édené, mit sírón elhagyott.
Mint nagy elődje, Milton, aki vak volt,
Ő is szeretne látni víg eget,
Túl minden földi harcon és kudarcon
Felé örök világok intenek.
Testvéreim, itt mind vak, aki balgán
Tűnő örömben üdvöket kutat,
Ki istent vár a múló gyönyör arcán:
Mind vak szegény, ki nem talál utat.
És nem vak az és ő meg fogja látni
Istent magát mind, kinek lelke fény,
Minden világi pompák csillogási
Kialszanak, ha Isten fénye kél.
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
S ennél különbet nem mond senkise.
A betlehemi békés csillagokból
Üzeni ezt ma a Szivek Szive!
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:45
György Horváth László: Sarolta
Az Aranyos-mentének
volt egy gyönyörű lánya,
a Székelykő virágszála,
Torockó Saroltája.
Torockó, mondják, a világ közepe,
Székelyföldnek nyugati kezdete.
Ott fekszik az ezüstpatakok szélén
fehér sziklák, sűrű erdők mélyén.
S népe? Becsületes, dolgos székelyek,
kiket irigyeltek gonosz emberek,
s Torockót fegyverrel vették körül,
vagyonukat akarták örökül.
Főleg a tordai ispán,
s német zsoldosai,
voltak Torockónak
ádáz ellenségi,
kik a szentséggyalázástól
sem riadtak vissza,
mártírvér tapadt kezeikehez,
s egy hajadon, Sarolta.
Egy novemberi napon,
mikor megőszült a pára,
midőn a nap éjszakát lehellt
a Székelykő homlokára,
s a hatalmas ég
odafent kéken,
ráterült Torockóra
véres sötéten,
Rabutin tábornok
német serege,
a tordai ispán
által vezettetve
Torockóra támadt,
s feldúlt minden portát, házat,
nem kímélve nőt, gyermeket,
sem papot, sem
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:44
György Horváth László: A magányos templomrom
Egy magányos romtemplomhoz
Vezetett utam,
Egy ma már színtiszta
Román faluban.
A templom valaha magyar volt
Hirdette mellette az elhagyott temető,
Melynek ledölt, pusztuló sírkövein
Még néhány magyar név kivehető.
Megálltam a hajdani ajtóban,
De belépni nem mertem,
A templomhajóban fák nőttek, s tető
Helyett, a kék ég látszott felettem.
Imára nyílt ajkam a pusztulás láttán,
S mert az Úr házában voltam letérdepeltem,
A mennyre emeltem szemem és szavam,
És csendesen egy zsoltárt énekeltem.
Szemben, az erdő alatt, a hegytetőn
Kutyák őrizte juhnyáj legelt,
A pakulár messziről meglátott,
És kalapjával megsüvegelt.

Aztán átjött a puszta templomhoz,
Otthagyva a bojárt és nyájat,
Megborzongott az ő szíve is,
Amikor nézte a megrogyott Isten-házat.
Mit csinál itt? - kérdezte,
És válaszomon nem csodálkozott.
Imádkozom, mondtam neki,
Az imádság házának építették e
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:43
György Horváth László: Az Isten-széke
Isten, amikor Erdély földjét megteremtette,
Pihenőszéket készített magának felette,
Aláhívta a földjéhez tartozó népet,
S oltár-zsámolyul rendelé neki a széket,
Melyet ha lentről nézel felfelé menet,
Láthatod, hogy Erdély fölött ez tartja az eget,
És e földhöz hozzatartozik Csaba népe,
Kinek oltára és menedéke: az Isten széke.
Melynek magasából dúlnak olykor vihar-szelek,
Vagy a békesség áldó fénysugara onnan alápereg,
Mert a vadon lehet fészke is a zúgó zivatarnak,
De lehet ágya is a békének, melyben a csend hallgat.
Így áll büszkén az Isten-széke-oltár-szikla,
Alja az erdélyi föld mélyén, csúcsa az égbe magasítva.
S a nemzetségéről tudni vélik: ahol az Isten székel,
Ott a föld népe nem lehet más csak székely!
S ahol ráteríti az ég a földre szivárványos, eső-fátyolát,
Ott a hegyről a völgybe források, patakok hancuroznak át,
Melyek közül némely mar, morcos, haragos, zavaros,
Némely patyolatfehérre
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:43
Müller Péter - Lomb és Gyökér
Ahol két embert csak a vágy, a megkívánás, a szerelmi szenvedély, a másik bőrének illata, szépsége vagy éppen társadalmi státusza és pénze hoz össze, ott a kapcsolat nem lehet hosszantartó, mert a vágy elmúlik, a szépség elhervad, a szenvedély lelohad, s az öregséggel meg is szűnik.
Ha férfi és nő nem képesek az idő sodrával haladni, állandóan új és új szerepeket eljátszani, ha nem képesek folyamatosan átalakulva mindig újra megtalálni egymást - akkor az a kapcsolat nem lehet tartós.
Szeretlek lányként, vonzó nőként, érett asszonyként, szeretlek anyaként, nagyanyaként, még öreg banyaként is szeretlek - ahogy te is szeretsz engem vonzó ifjúként, gondterhelt, érett emberként, szeretsz apaként, nagyapaként s még fogatlan, vén, impotens, szenilis aggastyánként is szeretsz: együtt változtunk s lettünk ilyenné, miközben belül semmi sem változott; a két nyelven lobogó láng közös gyökerében
lenke1964, 2016. október 28. péntek, 15:42
Eurostat: magasabb a másodgenerációs bevándorlók képzettsége a helyi születésűeknél az EU-ban
Az Eurostat jelentése szerint 2014-ben az Európai Unió területén élő 25-54 éves korosztályban a második generációs bevándorlók között (akiknek valójában a szülei érkeztek külföldről, ők maguk már mostani hazájukban születtek) magasabb volt az egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya (38,5 százalék), mint helyi születésű kortársaiknál (30,9 százalék). Az uniós háttérrel nem rendelkező másodgenerációs bevándorlók között is (akiknek a szülei EU-n kívüli országból érkeztek) a felsőfokú végzettségű aránya (36,2 százalék) magasabb, mint a helyieké.

A hivatal azt is megemlítette, hogy a második generációs bevándorlók felsőfokú végzettségi arányszámai egyértelműen magasabbak az első generációsokénál. Utóbbiak közül a nem unióban születettek körében 29,4 százalék, az unió egy másik tagállamában születetteknél 33,3 százalék végzett főiskolát vagy egyetemet.

A statisztikai hivatal országos bontást is közölt. Eszerint Portugáliában, Cipruson, Máltán, Magyarországon, az Egyesült Királyságban és
velemenyezd, 2016. október 28. péntek, 15:42
Elindult Budapestre a második felújított metrószerelvény
Az orosz vállalat teljes körűen felújította a szerelvényeket, amelyek várhatóan a jövő hét közepén érkeznek Budapestre. A Metrovagonmas és a BKV között aláírt szerződés keretében 222 metrókocsit újítanak fel.

A budapesti metró műszaki igényeinek megfelelően elvégzett felújítás a közlemény szerint 30 évvel hosszabbítja meg a vagonok szolgálati idejét, növeli a kocsik megbízhatóságát, könnyebbé teszi a javításukat, ezzel párhuzamosan pedig a fajlagos energiafogyasztásuk is csökken.

"A felújított vagonok megfelelnek a tűzvédelmi előírásoknak és az elektromos felszerelések biztonsági követelményeinek, továbbá megfelelnek az ökológiai és közegészségügyi követelményeknek és szabályoknak" - hangoztatta Oleg Liszjak, a vállalat kommunikációs osztályvezetője.

A metrószerelvény esztétikusabb külsőt kapott, lényegesen javultak a metróvezető munkakörülményei. Teljesen felújították az utasteret, a vezetőkabint és a vezetői pultot, a karosszériát, megváltoztatták az elülső vagonok arculatát és
velemenyezd, 2016. október 28. péntek, 15:41
1/71
Képek, videók
Embernek lenni nehéz.png
szuromieszter
2015. augusztus 21. péntek, 13:36
KASKÖTÖ EMBERNEK LENNI
feviroza
2014. december 14. vasárnap, 18:48
embernek lenni.png
szuromieszter
2014. október 24. péntek, 10:15
Embernek lenni...png
lilagondolatok
2014. június 19. csütörtök, 15:30
Embernek lenni.png
szuromieszter
2014. május 27. kedd, 15:50
Embernek lenni.jpg
scorpionsrose
2014. január 11. szombat, 16:46
5 embernek lenni viewer.p
lovaszmarika
2013. március 05. kedd, 16:47
Embernek lenni
terezia1951
2010. november 24. szerda, 10:05
Embernek lenni.bmp
bongyi53
2009. január 25. vasárnap, 09:13
mindig embernek lenni.jpg
jakabgasparne
2008. október 04. szombat, 08:12
embernek lenni.jpg
jakabgasparne
2008. október 01. szerda, 09:34
fogantatás naptár.jpg
dnemethk
2015. február 12. csütörtök, 16:30
85 Szeplőtelen fogantatás
agnesst
2013. december 09. hétfő, 15:02
Ima a fogantatásért.jpg
szuromieszter
2013. július 25. csütörtök, 14:48
Szeplőtelen fogantatás na
isti53
2012. december 08. szombat, 07:53
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.